LEGE nr.522 din 17 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 602/14 aug. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele și taxele locale, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.92 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Resursele financiare constituite din impozitele și taxele locale se utilizează pentru cheltuielile publice a căror finanțare se asigură de la bugetele locale, în condițiile legii.”

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Sunt asimilați persoanelor fizice, în sensul prezentei ordonanțe, contribuabilii care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative ori exercită în mod individual sau prin asociere orice profesie liberă.”

3. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Prin persoane juridice, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege acele entități reprezentate de persoanele fizice, înregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, în scopul desfășurării unei activități precum:

a) comercianții și filialele acestora, definiți astfel de Codul comercial, inclusiv unitățile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum și cele ale organizațiilor politice, sindicale, patronale și cooperatiste, instituțiilor publice, asociațiilor și fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea, cu excepția celor menționate la alin. (2);
b) cultele religioase și unitățile locale ale acestora, cu personalitate juridică.”

4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:

„(4) Sunt asimilate persoanelor juridice, în sensul prezentei ordonanțe, și sucursalele și reprezentanțele autorizate să funcționeze pe teritoriul României, aparținând persoanelor fizice sau juridice străine, și altele asemenea.

(5) Sunt exceptate instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.”

5. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) În sensul prezentei ordonanțe, prin clădire se înțelege orice construcție care servește la adăpostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalații și de altele asemenea.”

6. La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:

„(2) În cazul contribuabililor menționați la alin. (1), care dețin mai multe clădiri cu destinația de locuință, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

a) cu 15% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;”

7. La articolul 6, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cota impozitului pe clădiri este între 3% și 5%, aplicată la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea acestora.

(3) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determină asupra valorii negociate între părți și înscrise în contract și se datorează de către proprietar.”

8. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Începând cu data transferului de proprietate către beneficiar a clădirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determină prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (2), până la data primei reevaluări înregistrate în contabilitate.”

9. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Clădirile aflate în funcțiune și a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri, calculat pe baza valorii de inventar înregistrate în contabilitate.”

10. Articolul 8 se abrogă.

11. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Pentru terenurile proprietate publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosința regiilor autonome, a societăților comerciale și a altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, acestea datorează taxa pe teren, care se stabilește în aceleași condiții ca și impozitul pe teren prevăzut la art. 13.”

12. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri și căi ferate contribuabilii prevăzuți la art. 18 datorează taxa pe teren ce se stabilește anual, în lei/km, diferențiată după cum urmează:

a) pentru drumuri 200.000 lei/km;
b) pentru căi ferate normale 390.000 lei/km;
c) pentru căi ferate înguste 200.000 lei/km.”

13. La articolul 22, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Contribuabilii care dețin mijloace de transport cu tracțiune mecanică datorează o taxă anuală stabilită în funcție de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 500 cm3 sau fracțiune din aceștia, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I.
...........................................................................................
(3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II și III se vor utiliza în exclusivitate pentru lucrări de întreținere, modernizare, reabilitare și construcție a drumurilor de interes local și județean și constituie venit în proporție de 60% la bugetul local și, respectiv, de 40% la bugetul județean. Pentru municipiul București taxa constituie venit în proporție de 60% la bugetele sectoarelor și, respectiv, de 40% la bugetul municipiului București.”

14. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialomiței, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.”

15. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire se calculează pe baza valorii de proiect declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea autorizației de construire, în conformitate cu proiectul prezentat.”

16. La articolul 31, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire de către președinții consiliilor județene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporție de 50% la bugetul local și de 50% la bugetul județean.”

17. La articolul 32, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă și publicitate sunt obligați să încheie contracte în acest sens și datorează bugetelor locale pe raza cărora se efectuează publicitatea o taxă de reclamă și publicitate care poate fi cuprinsă între 1% și 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
...........................................................................................
(3) Pentru firmele instalate la locul exercitării activității taxa anuală se stabilește în funcție de dimensiune și poate fi cuprinsă între 120.000 lei/an/m2 și 200.000 lei/an/m2 sau fracțiune de m2”.

18. La articolul 33, alineatele (4) și (6) vor avea următorul cuprins:

„(4) Contribuabilii care datorează taxa potrivit art. 32 alin. (3) au obligația să o achite trimestrial la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, în 4 rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie și până la 15 noiembrie.
...........................................................................................
(6) Taxa prevăzută la art. 32 alin. (3) nu se datorează pentru panourile de identificare și avertizare a instalațiilor energetice.”

19. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Pentru activitățile artistice și distractive de videotecă și discotecă impozitul pe spectacole se stabilește în funcție de suprafața incintei în care se desfășoară spectacolul, pe zi de funcționare, după cum urmează:

a) în cazul videotecilor, de la 500 lei/m2/zi la 1.000 lei/m2/zi;
b) în cazul discotecilor, de la 1.000 lei/m2/zi la 2.000 lei/m2/zi.

(2) Cuantumul impozitului se stabilește de către consiliile locale în a căror rază administrativ-teritorială se realizează activitățile artistice și distractive, în limitele prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole asupra nivelurilor menționate la alin. (1) se aplică coeficienții de corecție menționați la nota din anexa nr. 4.”

20. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Pentru șederea în municipii, orașe sau comune consiliile locale pot hotărî instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani.

(2) Taxa se determină pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% și 5%, aplicată la tarifele de cazare practicate de unitățile hoteliere.”

21. Articolul 47 se abrogă.

22. La articolul 50, alineatele (1) și (5) vor avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin în administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, consiliile locale sau județene, după caz, pot institui taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei și 100.000 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură și arheologice.
...........................................................................................
(5) Pentru stabilirea taxelor locale menționate la alin. (1)-(3) consiliile locale vor avea în vedere criteriile prevăzute în normele metodologice menționate la art. 77 din prezenta ordonanță.”

23. La articolul 51, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I și II, persoanele fizice nevăzătoare, pentru cazurile în care într-un an persoanele fizice beneficiază numai de indemnizații de șomaj și/sau ajutor social și alocație de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe clădiri și de impozit pe teren.”

24. La articolul 51, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) Sunt scutiți de taxa hotelieră persoanele cu handicap de gradul I și II, pensionarii, elevii, studenții și militarii în termen.”

25. La articolul 51, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului fiscal se acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.”

26. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - Persoanele fizice, veterani de război, cele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată și modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor și taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanță.”

27. La articolul 57 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare de la plata impozitelor și taxelor locale fundațiile și asociațiile cu caracter umanitar care au ca unică activitate întreținerea și funcționarea căminelor de bătrâni și a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani și a copiilor străzii.”

28. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

„Art. 58. - Societățile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezonieră de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, în proporție de 50%, numai pentru clădirile destinate acestei activități.”

29. La articolul 61, alineatul (1) se abrogă.

30. La articolul 63, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităților, a amenzilor și a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, soluționarea obiecțiilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea acestor venituri, precum și executarea creanțelor bugetare locale se efectuează de către autoritățile administrației publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, după caz, în funcție de atribuțiile specifice, potrivit legii.”

31. După articolul 64 se introduce articolul 641 cu următorul cuprins:

„Art. 641. - Sunt supuse impozitului pe clădiri, în condițiile prezentei ordonanțe, și acele clădiri care au fost executate fără autorizație de construcție. Înștiințarea de plată nu are elementele constitutive ale autorizației de construcție și nici pe cele ale titlului de proprietate.”

32. La articolul 71, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Contravenția prevăzută la lit. a) se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.”

33. La articolul 72, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Funcționarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor și taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanță răspunde civil, în limita majorărilor de întârziere calculate.”

34. La articolul 74, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 74. - (1) Consiliile locale și consiliile județene adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite și taxe locale, între limitele și în condițiile prezentei ordonanțe, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.”

35. La articolul 75, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele și taxele locale se vor detalia procedurile menționate la alin. (1), precum și cele specifice preluării la bugetele locale a acestor resurse financiare.”

36. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - În fiecare an, până la data de 15 mai, autoritățile administrației publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonanțe, astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în condițiile Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, să cuprindă toate veniturile proprii ale acestora.”

37. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

„Art. 77. - În termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice, după consultarea cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele și taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.”

38. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

„Art. 78. - În anul 2002, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor metodologice referitoare la impozitele și taxele locale, consiliile locale și consiliile județene vor revizui și vor adopta hotărârile privind impozitele și taxele locale aferente anului 2003.”

39. La anexa nr. 1, punctele 1 și 2 vor avea următorul cuprins:

------------------------------------------------------------------------------------------
                         Valoarea impozabilă**)
                           (lei/m2)
                      ----------------------------------------------
„Nr.  Felul clădirilor și al altor    Cu instalații de apă,  Fără instalații de apă,
crt.   construcții impozabile      canalizare, electrice, canalizare, electrice, 
                         încălzire        încălzire
                       [condiții cumulative***)]
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Clădiri:
a) cu pereți sau cadre din beton
  armat, din cărămidă arsă, piatră
  naturală sau din alte materiale        5.300.000        3.100.000
b) cu pereți din lemn, cărămidă
  nearsă, vălătuci, paiantă și alte
  materiale asemănătoare            1.400.000         900.000
2. Construcții anexe, situate în afara corpului principal al clădirii:
a) cu pereți din cărămidă arsă,
  piatră, beton sau din alte
  materiale asemănătoare             900.000         800.000
b) cu pereți din lemn, cărămidă
  nearsă, paiantă, vălătuci etc.         500.000         300.000”
------------------------------------------------------------------------------------------

40. Partea introductivă a punctului 1 și punctul 3 din nota din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:

„NOTĂ:
1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localități și zone în cadrul acestora, la nivelurile menționate în prezenta anexă, se vor aplica următorii coeficienți de corecție:
................................................................................................
3. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente coeficienții de corecție menționați la pct. 1 vor fi diminuați cu 0,10.”

41. La anexa nr. 2, punctele 1 și 5 vor avea următorul cuprins:

„1. Clădirile instituțiilor publice, precum și clădirile care fac parte din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, cu excepția celor folosite pentru activități economice.
................................................................................................
5. Clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și cele din domeniul privat al statului și administrate de regie, care sunt atribuite conform dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.854/2000 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu modificările ulterioare.”

42. La anexa nr. 2 punctul 7, numerele (4), (14) și (20) vor avea următorul cuprins:

„(4) canalizații și rețele de telecomunicații subterane și aeriene, realizate pe suport propriu;
................................................................................................
(14) conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor și lichidelor industriale, conducte de termoficare și rețele de canalizare;
................................................................................................
(20) altele de natură similară stabilite prin hotărâre a consiliului local.”

43. Partea introductivă și litera f) a notei din anexa nr. 4 vor avea următorul cuprins:

„NOTĂ:
Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferențiat pe ranguri de localități, potrivit art. 13 din prezenta ordonanță, ținându-se seama de ierarhizarea localităților urbane și rurale pe ranguri, reglementată prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor aplica următorii coeficienți de corecție: .................................................

f) localități rurale de rangul V: .................1,0.”

44. Punctul 1 al literei A din anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:

„1. terenurile cu construcții, pentru suprafața construită a acestora;”

45. La litera A din anexa nr. 5, după punctul 6 se introduce punctul 7 cu următorul cuprins:

„7. terenurile aferente clădirilor instituțiilor publice, precum și clădirilor care fac parte din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, cu excepția celor folosite pentru activități economice.”

46. Punctul 4 al literei B din anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:

„4. terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanță.”

47. Litera a) a punctului C din anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

                      „- lei/an -
                       ----------
a) luntre, bărci fără motor, scutere de
  apă, folosite pentru uz și agrement
  personal                  100.000”

48. Punctul 4 al literei A din anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:

„4. Pentru eliberarea autorizației pentru construcțiile organizare de șantier -, necesare execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizată a construcțiilor.”

49. Litera B din anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:

„B. Pentru eliberarea altor autorizații și certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum și pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe:

1. Pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activități lucrative și viza anuală a acestora:

---------------------------------------------------------------------------------
Activități lucrative                           - lei -
---------------------------------------------------------------------------------
a) pentru meseriași și cărăuși                   50.000-75.000
b) pentru cazane de fabricat rachiu                75.000-130.000
c) pentru liber-profesioniști                   130.000-200.000
d) pentru mori, prese de ulei și darace              200.000-400.000
e) pentru activități de proiectare               500.000-1.000.000
f) pentru alte activități neprevăzute mai sus          400.000-1.000.000
---------------------------------------------------------------------------------

2. Pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare, între 83.000 lei și 121.000 lei.

3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:

             - lei -
             -------
a1) la scara 1:500    240.000
a2) la scara 1:1.000   360.000
a3) la scara 1:2.000   480.000

4. Pentru eliberarea certificatului de producător, între 50.000 lei și 500.000 lei, iar pentru viza trimestrială a acestuia, între 25.000 lei și 100.000 lei.”

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.92 din 2 februarie 2002, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 17 iulie 2002.
Nr. 522.


Marți, 07 februarie 2023, 06:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.