HOTĂRÂRE nr.830 din 31 iulie 2002
privind regimul deductibilității fiscale a provizioanelor agenților economici, ale băncilor, organizațiilor cooperatiste de credit și fondurilor de garantare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 606/15 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Agenții economici persoane juridice, cu excepția băncilor, organizațiilor cooperatiste de credit și a fondurilor de garantare, constituie următoarele provizioane deductibile fiscal:

a) provizioane pentru clienții neîncasați, în cazul declarării falimentului acestora, pe baza hotărârii judecătorești de deschidere prin care se atestă această situație, în limita creanței neacoperite prin avansurile încasate și garanțiile deținute de agentul economic asupra clienților respectivi, și orice alte elemente asiguratorii.

Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectuează prin trecerea acestora pe venituri în cazul încasării creanței, înregistrării acesteia pe cheltuieli sau pe baza unei hotărâri judecătorești definitive de declarare a falimentului, prin care se certifică imposibilitatea încasării creanței;

b) provizioane pentru garanții de bună execuție, acordate clienților pentru remedieri în perioada de garanție, în limitele prevăzute distinct în contractele încheiate, cu condiția ca acestea să se regăsească în facturile emise. Aceste provizioane se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrările executate și serviciile prestate în cursul trimestrului respectiv pentru care se acordă garanție în perioadele următoare, la nivelul cotelor prevăzute în contractele încheiate, dar nu mai mult decât cota medie realizată în exercițiul financiar precedent.

Cota medie realizată în exercițiul financiar precedent reprezintă raportul dintre cheltuielile efectuate cu remedierile în perioada de garanție și veniturile realizate din vânzarea bunurilor, lucrărilor executate și serviciilor prestate, pentru care s-au acordat garanții conform contractelor încheiate.

În cazul contribuabililor înființați în cursul unui an fiscal și pentru care nu există un exercițiu financiar precedent, se au în vedere cotele prevăzute în contractele încheiate. Pentru lucrările de construcții care necesită garanții de bună execuție, conform prevederilor din contractele încheiate, astfel de provizioane se constituie trimestrial, în limita cotelor prevăzute în contracte, cu condiția reflectării integrale la venituri a valorii lucrărilor executate și confirmate de beneficiar pe baza situațiilor de lucrări.

Înregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garanțiile de bună execuție se face pe măsura efectuării cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garanție înscrise în contract;

c) provizioane pentru garanții de bună execuție a contractelor externe, acordate, în condițiile legii, producătorilor și prestatorilor de servicii, în cazul exporturilor complexe, proporțional cu cota de participare la realizarea acestora, cu condiția ca acestea să se regăsească distinct în contractele încheiate și în facturile emise.

Art. 2. - (1) Provizioanele specifice de risc de credit constituite de către bănci persoane juridice române, de sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine, precum și de organizațiile cooperatiste de credit autorizate sunt deductibile la determinarea profitului impozabil în limita prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit și ale Normelor metodologice ale Băncii Naționale a României pentru aplicarea acestuia. Provizioanele sunt deductibile la data constituirii lor.

(2) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la bănci sunt aplicabile în mod corespunzător și fondurilor de garantare, societăți comerciale persoane juridice române, care au ca obiect de activitate preponderent garantarea creditelor acordate de către bănci, în limitele pentru care se acordă garanția.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr.335/1995 privind regimul constituirii, utilizării și deductibilității fiscale a provizioanelor agenților economici și societăților bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.87 din 29 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 31 iulie 2002.
Nr. 830.


Vineri, 03 februarie 2023, 09:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.