ORDONANȚĂ nr.73 din 29 august 2002
privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 650/31 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și ale art. 2 alin. (3) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță stabilește cadrul juridic privind înființarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finanțarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor publice de alimentare cu energie termică, produsă centralizat, a comunelor, orașelor și municipiilor.

(2) Serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, denumite în continuare servicii energetice de interes local, fac parte din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală.

(3) Serviciile energetice de interes local cuprind totalitatea acțiunilor și activităților desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și controlul autorităților administrației publice locale, în scopul alimentării centralizate cu energie termică pentru încălzire și pentru prepararea apei calde de consum pentru locuințe, instituții publice, obiective social-culturale și agenți economici.

Art. 2. - (1) Serviciile energetice de interes local se furnizează prin intermediul unor sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, denumite în continuare sisteme energetice de interes local, destinate producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe teritoriul localităților.

(2) Serviciile energetice de interes local se înființează și se organizează la nivelul tuturor localităților care dispun de un sistem public centralizat de alimentare cu energie termică, indiferent de mărimea acestuia.

(3) Serviciile energetice de interes local se înființează, se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

a) autonomia locală;
b) descentralizarea serviciilor publice;
c) restrângerea și reglementarea caracterului de monopol natural;
d) responsabilitatea față de utilizatori;
e) asigurarea calității și continuității serviciilor;
f) administrarea eficientă a bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
g) asigurarea eficienței energetice;
h) asigurarea unui mediu concurențial;
i) promovarea asocierii intercomunale;
j) promovarea parteneriatului public-privat;
k) corelarea cerințelor cu resursele;
l) conservarea mediului și dezvoltarea durabilă;
m) accesul liber la informațiile privind serviciul;
n) participarea și consultarea utilizatorilor.

(4) Serviciile energetice de interes local se gestionează și se administrează prin intermediul unor agenți economici furnizori/prestatori de servicii energetice de interes local, specializați și licențiați în condițiile legii, denumiți în continuare operatori.

(5) Operatorii pot presta una sau mai multe activități specifice serviciilor energetice de interes local: fie numai producerea, numai transportul, numai distribuția ori numai furnizarea energiei termice, fie combinații ale acestora sau pe toate împreună.

Art. 3. - (1) Sistemele energetice de interes local fac parte din infrastructura tehnico-edilitară a localităților și aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale.

(2) Sistemele energetice de interes local sunt amplasate, de regulă, pe terenuri aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale.

(3) Sistemele energetice de interes local constituie un ansamblu tehnologic și funcțional unitar, alcătuit din construcții, instalații tehnologice, echipamente și dotări specifice, care cuprinde:

a) centrale termice și/sau centrale electrice de termoficare;
b) rețele de transport;
c) puncte termice/stații termice;
d) rețele de distribuție;
e) construcții și instalații auxiliare;
f) branșamente, până la punctele de delimitare/separare;
g) sisteme de măsură, control și automatizare.

Art. 4. - Energia termică furnizată utilizatorilor prin sistemele energetice de interes local trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici și programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare și cerințele standardelor de performanță aprobate de autoritatea de reglementare.

Art. 5. - Modul de organizare și funcționare a serviciilor energetice de interes local, pe întregul ciclu tehnologic specific activităților de producere, transport, transformare, distribuție și furnizare a energiei termice, inclusiv a activităților privind dezvoltarea, retehnologizarea și reabilitarea sistemelor energetice de interes local, are ca obiectiv:

a) asigurarea competiției în producerea și furnizarea energiei termice, în condițiile accesului reglementat al producătorilor și utilizatorilor la rețelele termice de transport și distribuție;
b) creșterea eficienței energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distribuția, până la furnizarea și utilizarea energiei termice, precum și asigurarea viabilității economice durabile a sistemului;
c) asigurarea transparenței în stabilirea prețurilor și a tarifelor la energia termică;
d) constituirea stocurilor de combustibili de siguranță pentru sezonul de iarnă;
e) instituirea și respectarea regimului de conducere, exploatare și control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;
f) stimularea participării sectorului privat, a investitorilor autohtoni și străini la producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice;
g) realizarea obiectivelor locale și globale privind protecția mediului prin reducerea emisiilor de noxe și a gradului de poluare;
h) creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor și asigurarea continuității serviciului;
i) proiectarea, execuția și exploatarea unitară a sistemelor energetice de interes local.

Art. 6. - (1) În sensul prezentei ordonanțe, termenii, expresiile și abrevierile de mai jos au următoarea semnificație:

a) sistem public de alimentare centralizată cu energie termică - ansamblul construcțiilor, instalațiilor tehnologice și echipamentelor destinate producerii, transportului, transformării, distribuției și utilizării energiei termice, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, realizat în scopul alimentării utilizatorilor cu agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum;
b) instalații de producere a energiei termice - totalitatea construcțiilor și instalațiilor din centralele termice sau centralele electrice de termoficare, care produc un agent termic: abur, apă fierbinte sau apă caldă;
c) instalații de transport și distribuție a energiei termice ansamblul de conducte, instalații de pompare (altele decât cele din punctele termice și centralele termice sau termoelectrice), alte instalații auxiliare cu ajutorul cărora se transportă, se transformă și se distribuie energia termică de la producători la utilizatori;
d) instalații de transformare a energiei termice - ansamblul instalațiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenților termici la necesitățile utilizatorilor;
e) instalații de utilizare a energiei termice - totalitatea instalațiilor și receptoarelor care consumă/utilizează energie termică;
f) producător de energie termică - operatorul, titular al unei licențe de producere a energiei termice, care asigură producerea de abur, de apă fierbinte și/sau apă caldă în centrale electrice de termoficare (CET), în centrale termice

(CT) și/sau în alte instalații de producere a energiei termice utilizând resurse energetice alternative;

g) transportator de energie termică - operatorul, titular al unei licențe de transport al energiei termice, care asigură activitatea de transport al aburului, apei fierbinți și/sau al apei calde de la centrale electrice de termoficare (CET) și/sau de la centrale termice (CT) la o stație termică sau direct la utilizatori;
h) distribuitor de energie termică - operatorul, titular al unei licențe de distribuție a energiei termice, care asigură distribuția energiei termice pentru încălzire și/sau pentru prepararea apei calde de consum de la o stație termică la utilizatorii de energie;
i) furnizor de energie termică - operatorul, titular al unei licențe de furnizare/comercializare a energiei termice, care asigură, în baza unui contract, vânzarea energiei termice către utilizatori și încasarea contravalorii acesteia;
j) utilizator de energie termică - persoana fizică sau juridică care cumpără energie termică pe bază de contract și o utilizează în instalațiile proprii legate nemijlocit la instalațiile unui producător sau distribuitor;
k) stație termică - ansamblul instalațiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenților termici la necesitățile consumului și prin intermediul căruia se alimentează unul sau mai mulți utilizatori; stație termică poate fi: un punct de distribuție, un punct termic de transformare, o stație centralizată pentru prepararea apei calde de consum sau o stație de transformare a aburului;
l) rețea termică - ansamblul de conducte, instalații de pompare - altele decât cele existente la producător - și instalații auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă, în regim continuu și controlat, de la producători la utilizatori;
m) racord termic - legătura dintre o rețea de transport și/sau de distribuție primară și o stație termică;
n) branșament termic - legătura dintre o rețea de distribuție secundară și un utilizator de energie termică;
o) punctul de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care se racordează sau se branșează, după caz, instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea producătorului la instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea transportatorului/distribuitorului; instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea transportatorului la instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului/furnizorului; instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului la instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea furnizorului/utilizatorului; instalațiile aflate în proprietatea furnizorului la instalațiile utilizatorului; punctul de racordare/branșare constituie în același timp și locul în care se face delimitarea/separarea instalațiilor din punct de vedere al proprietății;
p) standard de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice - norma tehnică ce stabilește indicatorii cantitativi și nivelurile calitative pentru fiecare activitate specifică serviciilor energetice de interes local;
q) agent termic sau purtător de energie termică - fluidul utilizat pentru acumularea, transportul și cedarea energiei termice; agent termic poate fi aburul, apa fierbinte sau apa caldă;
r) agent termic primar - fluidul care circulă în instalațiile de producere și transport al energiei termice;
s) agent termic secundar - fluidul care circulă în instalațiile de distribuție și de utilizare a energiei termice;
t) apă caldă de consum - apa caldă utilizată în circuit deschis în scopuri gospodărești sau igienico-sanitare;
u) tarif binom - tariful a cărui structură se compune dintr-o parte fixă constantă și o parte variabilă proporțională cu consumul;
v) acces la rețea - dreptul operatorilor care produc, transportă, distribuie și/sau furnizează energie termică, precum și al utilizatorilor de a se racorda și de a folosi, în condițiile legii, rețelele de transport și/sau de distribuție;
w) licență - act tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice române sau străine de a exploata instalații autorizate de producere, transport, distribuție și/sau furnizare a energiei termice;
x) autorități de reglementare competente - ANRSC și ANRE - instituții publice de interes național, cu personalitate juridică, autonome, aflate în coordonarea Ministerului Administrației Publice, respectiv a Ministerului Industriei și Resurselor;
y) autorizație - act tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice române sau străine de a construi, de a pune și a menține în funcțiune ori de a modifica o instalație de producere, transport, distribuție și/sau de furnizare a energiei termice.

(2) În text se folosesc următoarele prescurtări:

a) CT - centrală termică;
b) CET - centrală electrică de termoficare;
c) ANRSC - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;
d) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
e) RTET - rețele de transport al energiei termice.

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea serviciilor energetice de interes local

Art. 7. - Înființarea, organizarea, conducerea, coordonarea și controlul funcționării serviciilor energetice de interes local constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale care au totodată atribuția și responsabilitatea de a monitoriza și de a controla gestiunea și administrarea acestora, precum și modul de funcționare și exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

Art. 8. - (1) Gestiunea serviciilor energetice urbane se poate organiza în următoarele modalități:

a) gestiune directă;
b) gestiune indirectă sau gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor energetice de interes local se face prin hotărâre adoptată, în condițiile legii, de consiliile locale, consiliile județene sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz.

(3) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor energetice de interes local se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate, precum și alte elemente specifice acestora.

(4) Caietul de sarcini și regulamentul de serviciu se elaborează și se aprobă de consiliile locale, consiliile județene, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, după caz, pe baza caietului de sarcini-cadru și a regulamentului-cadru al serviciilor energetice de interes local, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(5) Autoritățile publice locale se pot asocia între ele ori cu terțe persoane juridice române în vederea constituirii unei societăți comerciale cu capital public sau mixt, pentru gestionarea și administrarea serviciilor energetice de interes local.

Art. 9. - (1) În cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, administrarea, finanțarea, gestionarea și controlul serviciilor energetice de interes local.

(2) Gestiunea directă se realizează fie prin compartimente specializate organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului județean sau al Consiliului General al Municipiului București, după caz, fie prin servicii publice cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliului local, consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București și autorizate potrivit legii.

(3) Desfășurarea activităților specifice serviciilor energetice de interes local, organizate și exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza regulamentului de organizare și funcționare întocmit și aprobat de consiliile locale, consiliile județene sau de Consiliul General al Municipiului București, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor energetice de interes local, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10. - (1) În cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale transferă, în totalitate sau numai în parte, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea serviciilor, respectiv la administrarea și exploatarea sistemului energetic de interes local, unuia sau mai multor operatori furnizori/prestatori cărora le încredințează, în baza unui contract de delegare a gestiunii, dreptul de operare propriu-zisă a serviciului energetic de interes local.

(2) Pe durata derulării contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile și imobile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, utilizate pentru efectuarea serviciului, se încredințează operatorului căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii, urmând ca acesta să achite autorităților administrației publice locale o redevență stabilită la încheierea contractului.

(3) Delegarea gestiunii serviciilor energetice de interes local se poate realiza prin:

a) negociere directă, în cazul operatorilor cu capital al unităților administrativ-teritoriale sau mixt, înființați de autoritățile administrației publice locale sau rezultați ca urmare a reorganizării administrative din rațiuni economico-financiare a serviciilor energetice de interes local;
b) licitație publică, în cazul altor operatori, indiferent de natura capitalului sau de forma de organizare a acestora; dacă procedura licitației publice nu a condus la desemnarea unui câștigător și la atribuirea contractului de delegare a gestiunii, este aplicabilă procedura negocierii directe.

(4) Delegarea gestiunii se face potrivit procedurilor de delegare a gestiunii menționate la alin. (3) și cu respectarea contractului-cadru și a regulamentului-cadru de delegare a serviciilor energetice de interes local, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(5) Contractul de delegare a gestiunii intră efectiv în vigoare numai dacă, în termen de 3 luni de la atribuirea serviciului, operatorii au obținut licența de operare emisă de autoritatea competentă.

(6) În realizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor energetice de interes local autoritățile locale vor urmări obținerea celui mai bun raport cost/calitate, precum și crearea condițiilor pentru atingerea scopurilor de interes general specifice serviciului.

(7) Prevederile alin. (3) nu se aplică operatorilor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe derulează contracte de delegare a gestiunii legal încheiate; exceptarea prevăzută la prezentul alineat operează până la expirarea sau rezilierea contractului.

(8) Autoritățile administrației publice locale au dreptul să ceară rezilierea contractului și să organizeze o nouă licitație pentru delegarea gestiunii în toate cazurile în care, timp de 2 ani consecutivi, operatorii de servicii nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale cu privire la calitatea serviciului și performanțele economico-financiare asumate.

Art. 11. - (1) Licențierea/autorizarea operatorilor serviciilor energetice de interes local se face de către ANRSC, cu excepția operatorilor care au ca obiect de activitate producerea energiei termice în cogenerare, în mod exclusiv sau împreună cu serviciile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

(2) Operatorii producători de energie termică în cogenerare, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate sau de subordonare, care desfășoară și alte activități specifice domeniului serviciilor energetice de interes local, pot fi licențiați de ANRE atât pentru producerea, cât și pentru transportul, distribuția și furnizarea energiei termice.

(3) Se interzice furnizarea/prestarea serviciilor energetice de interes local fără licență și fără contract de delegare a gestiunii încheiat, în condițiile legii, cu autoritățile administrației publice locale.

Art. 12. - (1) În localitățile în care se realizează sisteme energetice de interes local noi și în care se înființează servicii energetice de interes local autoritățile administrației publice locale vor organiza gestiunea, administrarea și exploatarea acestora numai în modalitatea gestiunii delegate; selecționarea operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor energetice de interes local și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se vor face numai prin licitație publică sau negociere directă, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Organizarea și funcționarea serviciilor în modalitatea gestiunii directe sunt aplicabile în cazul în care procedura licitației publice sau cea a negocierii directe pentru delegarea gestiunii nu a condus, indiferent de cauză, la desemnarea unui câștigător și la atribuirea contractului de delegare a gestiunii.

Art. 13. - (1) Funcționarea serviciilor energetice de interes local, precum și exploatarea sistemelor energetice aferente acestora se desfășoară în conformitate cu reglementările și normele adoptate de ANRSC, respectiv de ANRE, pentru activitățile din competența de reglementare a acesteia.

(2) Regulamentele de serviciu, în baza cărora operatorii serviciilor energetice de interes local efectuează serviciul și își desfășoară activitatea de gestionare, administrare și exploatare a sistemelor energetice de interes local, se aprobă de autoritățile administrației publice locale, cu excepția celor deja în vigoare.

Art. 14. - (1) Proiectarea și executarea obiectivelor de investiții pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor energetice de interes local se realizează de către agenți economici specializați, atestați de autoritățile de reglementare competente din domeniul producerii, transportului și/sau distribuției energiei termice, potrivit legii.

(2) Proiectarea și executarea sistemelor de producere, transport sau distribuție centralizată a energiei termice sau a părților componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice de proiectare și execuție în vigoare avizate de autoritățile de reglementare din domeniile de competență; la proiectare se va ține seama de reglementările în vigoare privind protecția și conservarea mediului.

Art. 15. - (1) Autoritățile administrației publice locale pot hotărî delegarea gestiunii serviciului energetic de interes local în totalitate sau numai a unor activități componente ale acestuia: producerea, transportul, transformarea, distribuția sau furnizarea energiei termice; operatorii pot prelua în gestiune delegată, în baza licențelor de operare, numai activitățile de operare propriu-zise - gestiunea, administrarea, exploatarea -, precum și activitățile de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor aferente serviciului energetic de interes local.

(2) Operatorii care gestionează, administrează și exploatează sistemele energetice de interes local, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate și de subordonare, care desfășoară una sau mai multe activități specifice serviciilor energetice de interes local, se află în competența de reglementare a ANRSC.

(3) Prin excepție, prevederile alin. (2) nu se aplică operatorilor, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate și subordonare, care desfășoară activități de producere a energiei termice în cogenerare, în mod exclusiv sau împreună cu alte activități specifice serviciilor energetice de interes local, și care se află în competența de reglementare a ANRE.

Art. 16. - (1) În procesul delegării gestiunii serviciilor energetice de interes local, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor energetice de interes local, precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea:

a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori;
b) calitatea și eficiența serviciilor furnizate/prestate, la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii;
c) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor energetice de interes local încredințate prin contractul de delegare a gestiunii.

(2) Aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor energetice de interes local, a regulamentului de organizare și funcționare a acestora, a criteriilor și procedurilor de exercitare a controlului intră în competența exclusivă a consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

(3) Activitățile de monitorizare și control al modului de respectare a obligațiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii se încredințează ANRSC care va dezvolta un sistem informațional ce va permite compararea continuă a fiecărui indicator de performanță cu nivelul atins de operatorul cel mai performant în acest domeniu.

(4) La realizarea sistemului informațional și implementarea activităților de monitorizare vor fi implicate organizațiile profesionale de interes public.

(5) Autoritățile administrației publice locale au acces la orice informație deținută de ANRSC cu privire la serviciile energetice de interes local.

(6) ANRSC are în principal sarcina de a reglementa și de a controla activitatea operatorilor, cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului, fundamentarea prețurilor și tarifelor și respectarea procedurilor de stabilire și ajustare a acestora, asigurarea protecției utilizatorilor și exploatarea eficientă a patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale aferent serviciilor.

Art. 17. - Condițiile în care se poate realiza branșarea sau debranșarea utilizatorilor la și de la sistemele energetice de interes local se vor stabili în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru aprobat de autoritatea de reglementare competentă.

Art. 18. - (1) În vederea asigurării continuității serviciilor energetice de interes local autoritățile administrației publice locale au responsabilitatea de a planifica și de a urmări lucrările de investiții necesare funcționării sistemelor energetice de interes local în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin prescripțiile tehnice; în acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuală a investițiilor, plecându-se de la un plan director și ținându-se seama de ciclurile procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale.

(2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ale autorităților administrației publice locale și ale operatorului în ceea ce privește realizarea investițiilor.

(3) Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorului și fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;
b) credite bancare garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern;
c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bi- sau multilaterale;
d) taxe speciale instituite potrivit legii;
e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;
f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinanțarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum și a unor programe de urgență sau cu caracter social;
g) alte surse.

(4) Investițiile străine în sistemele energetice de interes local vor beneficia de toate facilitățile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacției. Facilitățile obținute vor fi menționate în contractul de delegare a gestiunii și vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia; în situația obținerii de către investitor a unor facilități ulterioare, contractul de delegare a gestiunii va fi modificat în mod corespunzător.

(5) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului, dacă la încheierea acestuia nu s-a convenit altfel; în contractul de delegare a gestiunii se va menționa modul de repartiție a acestor bunuri la încetarea, din orice cauză, a acestuia.

Art. 19. - (1) Operatorii de servicii energetice de interes local răspund de îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor față de utilizatori.

(2) Pentru neîndeplinirea obligațiilor față de autoritățile administrației publice locale și față de utilizatori, operatorii, în afara răspunderii contractuale, pot fi sancționați contravențional în condițiile prezentei ordonanțe.

(3) În funcție de gradul de neîndeplinire a obligațiilor contractuale, se poate proceda la rezilierea contractului de delegare a gestiunii, în condițiile legii.

CAPITOLUL III
Reglementări privind funcționarea sistemelor energetice de interes local

SECȚIUNEA 1
Producerea energiei termice

Art. 20. - (1) Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care se realizează în instalațiile din centralele termice sau centralele electrice de termoficare agent termic sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, necesar asigurării încălzirii și preparării apei calde de consum pentru locuințe, instituții publice, agenți economici etc.

(2) Producătorii de energie termică pot fi agenți economici, persoane juridice române, compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale sau servicii publice din subordinea consiliilor locale, autorizate și/sau licențiate conform legii, având ca obiect de activitate producerea energiei termice, în scopul furnizării acesteia.

(3) Activitatea de producere a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți producătorii, fiind interzise orice discriminări.

Art. 21. - (1) Producătorii de energie termică au următoarele obligații principale:

a) să livreze energia termică oricărei persoane fizice sau juridice solicitante care îndeplinește condițiile de autorizare și de licență pentru a fi transportator, distribuitor ori furnizor sau care este utilizator de energie termică, în limita capacității instalațiilor și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a condițiilor tehnice impuse prin autorizații și licențe și prin clauzele contractuale;
b) să asigure livrarea energiei termice în rețelele de transport, de distribuție sau în instalațiile utilizatorului, potrivit standardelor și/sau normelor tehnice în vigoare și contractelor încheiate, precum și controlul calitativ și cantitativ al acestor parametri;
c) să mențină o rezervă de combustibil la un nivel suficient, pentru îndeplinirea obligațiilor privind producerea și furnizarea energiei termice prevăzute în autorizațiile și licențele acordate;
d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerințelor dispecerului coordonator și să înființeze, după caz, trepte proprii de dispecerat; în cazul centralelor electrice de termoficare, acoperirea sarcinii termice este prioritară celei electrice;
e) să asigure eficiența energetică și economia de combustibil în producerea energiei termice;
f) să întocmească bilanțul energiei termice produse și al celei livrate, să monitorizeze parametrii acesteia atât la producere, cât și la livrare și să ia măsuri de eficientizare energetică;
g) să exploateze instalațiile de producere racordate la sistemele de transport, distribuție sau la instalațiile utilizatorului, astfel încât să nu inducă în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripțiile tehnice în vigoare;
h) să intervină operativ la obiectivele pe care le dețin în cazul unui pericol potențial de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente în funcționare, putând ocupa în mod temporar zona de acces pentru personal și zona tehnică de lucru, anunțând despre aceasta organele administrative și instituțiile abilitate, precum și deținătorii terenurilor în cauză;
i) să obțină acordurile și/sau autorizațiile prevăzute de lege pentru instalații și personal și să nu dezvolte capacități de producție suplimentare decât după obținerea unei noi autorizări;
j) să schimbe combustibilii utilizați pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice și a aprobărilor legale, când această schimbare asigură funcționarea instalațiilor în condiții de siguranță și conduce la creșterea randamentului, a eficienței energetice și la reducerea costurilor de producție, cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind protecția mediului;
k) să întocmească și să urmărească realizarea programelor de reabilitare și retehnologizare a instalațiilor de producere a energiei termice existente, în vederea creșterii eficienței energetice a acestora, reducerii prețurilor și tarifelor, creșterii calității energiei termice, asigurării continuității alimentării utilizatorilor și încadrării în normele privind emisiile poluante și protecția mediului;
l) să furnizeze autorităților administrației publice locale și autorității naționale de reglementare din domeniul de competență informații privind activitatea de producere a energiei termice;
m) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute de la terți în cursul desfășurării activității;
n) să colaboreze, la cererea autorităților de reglementare competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor din domeniu.

(2) Producătorii pot să desfășoare activități de informare, consultanță, finanțare și pot executa lucrări la instalațiile consumatorilor, în condițiile convenite cu aceștia, în vederea creșterii eficienței utilizării combustibililor și a energiei.

Art. 22. - Producătorii de energie termică au următoarele drepturi:

a) să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii sau contracte de furnizare cu consumatorii, în cazul în care dețin licență de furnizare; clauzele minime ale acestor contracte se stabilesc de către autoritatea de reglementare competentă în contractele-cadru;
b) să aibă acces la rețelele termice de transport și distribuție în condițiile prezentei ordonanțe;
c) să obțină culoar de trecere pentru liniile electrice de legătură a capacităților lor de producție cu sistemul național de transport sau cu rețelele electrice de distribuție, în cazul centralelor electrice de termoficare, și/sau pentru conductele de transport al energiei termice între capacitatea de producție și operatorii de distribuție sau consumatori;
d) să furnizeze energia termică în rețelele de transport, de distribuție și/sau în instalațiile utilizatorilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor încheiate și în limita capacității acestora și, după caz, să suporte în mod echitabil costurile dezvoltării rețelelor de transport;
e) să desfășoare activitatea de dispecerizare, ca funcție operativă, și activitatea de analiză economică a funcționării sistemului coordonat, cu asigurarea condițiilor de furnizare specificate în contractele de vânzare-cumpărare încheiate;
f) să solicite desființarea construcțiilor și a obiectivelor amplasate nelegal în zona de protecție, precum și a celor care nu respectă distanțele de siguranță față de instalațiile și construcțiile proprii;
g) să transfere, motivat, pentru o perioadă de cel mult un an, în condițiile legii, pe bază de contract, în întregime sau în parte, unei alte persoane juridice drepturile și obligațiile privind producerea energiei termice; transferul se poate face numai cu acordul autorităților administrației publice locale și al autorităților de reglementare competente;
h) pentru lucrări de investiții, de reabilitare și de retehnologizare producătorii pot contracta credite bancare; pe durata rambursării creditelor producătorii nu vor înregistra cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor făcute din credite aflate în derulare, aceste cheltuieli fiind eșalonate după rambursarea creditului pe o perioadă de maximum 5 ani, fără a se depăși termenul normal de amortizare a investițiilor;
i) să solicite ajustarea nivelului prețurilor în funcție de influențele intervenite în elementele de cost pentru energia termică și să încaseze contravaloarea energiei termice livrate la prețurile și tarifele legal stabilite;
j) să înființeze și să mențină un sistem propriu de telecomunicații pentru legătura cu capacitățile lor de producție, cu dispeceratele și cu consumatorii racordați la instalațiile aflate în administrarea lor.

Art. 23. - Obligațiile și drepturile prevăzute la art. 21 și 22 nu sunt limitative, acestea putând fi completate, cu acordul părților, în cadrul contractului de furnizare a energiei termice.

SECȚIUNEA a 2-a
Transportul energiei termice

Art. 24. - (1) Transportul energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care energia termică ajunge din instalațiile de producere în instalațiile de distribuție și/sau la instalațiile utilizatorilor finali.

(2) Instalațiile de transport al energiei termice se delimitează fizic de instalațiile de producere sau de distribuție prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părți, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

(3) Operatorii de transport al energiei termice sunt persoane juridice române, autorizate în conformitate cu prevederile legale, care desfășoară activități de transport și/sau de distribuție pentru o zonă determinată, pe bază de licențe acordate de autoritatea de reglementare competentă.

(4) Activitatea de transport al energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți utilizatorii racordați la RTET, fiind interzise orice discriminări.

Art. 25. - Transportatorii de energie termică au următoarele obligații principale:

a) să exploateze și să administreze RTET, în condiții de siguranță, eficiență și de protecție a mediului, și să contribuie, conform convențiilor încheiate cu autoritățile administrației publice locale, la reabilitarea și dezvoltarea acestora;
b) să asigure, în condiții egale și nediscriminatorii, accesul producătorilor, distribuitorilor și al utilizatorilor la RTET, în limitele capacității de transport și cu respectarea regimurilor de funcționare a acestora;
c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul și analiza funcționării, echilibrul funcțional al RTET;
d) să asigure regimurile optime de transport și livrare a energiei termice, notificate de producători, distribuitori și/sau de utilizatori;
e) să elaboreze convențiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele condiții tehnice care trebuie îndeplinite de producători, transportatori, distribuitori și consumatori în vederea executării în bune condiții a contractelor de transport, precum și a celor de vânzare-cumpărare a energiei termice;
f) să întocmească și să urmărească realizarea bilanțurilor energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistem;
g) să elaboreze și să supună spre aprobare autorităților administrației publice locale, cu informarea autorităților de reglementare competente, planurile de perspectivă privind dezvoltarea și/sau modernizarea, în condiții de eficiență energetică și economică, a RTET, în concordanță cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie termică; planurile vor conține modalități de finanțare și realizare a investițiilor de transport, cu luarea în considerare a planurilor de organizare și amenajare a teritoriului, în condițiile respectării întocmai a cerințelor legale privind protecția mediului;
h) să organizeze supravegherea strictă a modului de funcționare a RTET și să prevină sustragerile de energie termică, deteriorarea rețelelor, racordarea și/sau branșarea clandestină la acestea;
i) să pună la dispoziție autorității administrației publice locale și autorității naționale de reglementare din domeniul de competență informații privind activitatea de transport al energiei termice;
j) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul activității.

Art. 26. - Transportatorii de energie termică au următoarele drepturi:

a) să solicite stabilirea și ajustarea nivelului prețurilor și tarifelor și să încaseze contravaloarea energiei termice transportate și vândute;
b) să întrerupă sau să limiteze transportul energiei termice, în condițiile în care sunt periclitate siguranța și integritatea RTET;
c) să întrerupă, pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreținere și de reparații, funcționarea parțială sau totală a RTET, cu anunțarea prealabilă a distribuitorilor și/sau a utilizatorilor;
d) să avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă că operațiunea este posibilă din punct de vedere tehnic;
e) să supravegheze și să prevină sustragerea de energie termică, racordurile sau branșările clandestine și/sau deteriorările RTET;
f) să elaboreze norme tehnice specifice activității proprii;
g) să obțină culoar de trecere pentru conductele de transport al energiei termice între unitatea de producție și distribuitori sau utilizatori;
h) să întrerupă prestația în cazul nerespectării clauzelor contractuale.

Art. 27. - (1) Dezvoltarea rețelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei și se va face cu respectarea normelor și normativelor tehnice de proiectare, execuție și exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protecția mediului, sănătatea și igiena publică și a dreptului de proprietate.

(2) Pentru protecția instalațiilor de transport și distribuție se interzice terților, persoane fizice sau juridice:

a) să amplaseze construcții, să efectueze săpături de orice fel sub rețele termice și în zona de protecție a acestora, fără consimțământul prealabil al titularilor instalațiilor;
b) se depoziteze materiale în zona de protecție a instalațiilor;
c) să intervină în orice mod asupra rețelelor termice.

(3) Extinderea rețelelor de gaze naturale pe străzile pe care există rețele termice cu apă fierbinte/caldă va fi supusă avizării consiliilor locale, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil.

SECȚIUNEA a 3-a
Distribuția și furnizarea energiei termice

Art. 28. - (1) Distribuția și furnizarea energiei termice reprezintă activitatea prin care energia termică se preia de la producător sau transportator și, după transformare și procesare, se livrează utilizatorilor.

(2) Energia termică livrată utilizatorilor se facturează de către furnizor pe baza indicațiilor echipamentelor de înregistrare și măsurare. În cazul consumatorilor casnici echipamentele de înregistrare și măsurare sunt achiziționate și montate prin grija furnizorului, iar în cazul consumatorilor industriali sau urbani, alții decât cei casnici, prin grija acestora. În toate cazurile întreținerea echipamentelor este asigurată de operatorul furnizor.

(3) Instalațiile de distribuție a energiei termice se delimitează fizic de instalațiile de producere, de cele de transport sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare; punctele de separare vor fi precizate în contractele încheiate între părți și vor fi prevăzute cu echipamente de măsurare adecvate, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

(4) Distribuitorii și furnizorii de energie termică sunt persoane juridice române, autorizate și/sau licențiate de autoritatea de reglementare competentă, având ca obiect de activitate distribuția energiei termice în scopul vânzării acesteia; contractul încheiat în acest scop, denumit în cele ce urmează contract de furnizare, se încheie între furnizor și utilizator și trebuie să cuprindă cel puțin clauzele minimale, pe categorii de consumatori, stabilite de autoritățile administrației publice locale și de autoritatea națională de reglementare competentă prin contractele-cadru.

(5) Activitatea de distribuție și furnizare a energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți operatorii distribuitori/furnizori de energie termică, fiind interzise orice discriminări.

(6) Distribuitorii/furnizorii de energie termică au dreptul să întrerupă serviciul de distribuție/furnizare numai în caz de consum fraudulos, de neplată a facturilor sau când utilizatorii nu respectă alte clauze contractuale.

Art. 29. - (1) Distribuitorii și furnizorii de energie termică au următoarele obligații principale:

a) să opereze, să întrețină, să repare și să dezvolte sistemul de distribuție în condiții de siguranță și eficiență energetică, cu respectarea dreptului de proprietate, a prevederilor legislației privind protecția mediului și sănătatea publică și a normelor tehnice în vigoare;
b) să racordeze/să branșeze la rețelele de distribuție aflate în administrarea sa, în condițiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoană fizică sau juridică, prin intermediul unei instalații prevăzute cu sisteme omologate de măsurare-înregistrare a energiei termice furnizate/consumate și cu dispozitive de reglare a debitului;
c) să întocmească și să urmărească bilanțul energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistemul de distribuție;
d) să solicite desființarea construcțiilor și a altor obiective amplasate ilegal în zona de protecție, precum și a celor care nu respectă distanțele de siguranță față de construcțiile și instalațiile proprii aferente activității de distribuție;
e) să furnizeze autorității administrației publice locale și autorității naționale de reglementare competente informații privind activitatea de distribuție și furnizare a energiei termice;
f) să efectueze revizia și reglarea periodică a instalațiilor de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum aparținând utilizatorilor, pe bază de contract;
g) să acționeze pentru depistarea pierderilor de căldură și de agent termic din rețelele de distribuție a energiei termice și, cu precădere, pentru remedierea defecțiunilor și a avariilor;
h) să asigure achiziționarea și instalarea, exploatarea, întreținerea periodică și verificarea metrologică a sistemelor proprii de înregistrare-măsurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementărilor în vigoare;
i) să monitorizeze și să evalueze starea tehnică și siguranța în funcționare a instalațiilor aflate în gestiunea și administrarea sa, precum și a indicatorilor specificați în reglementările tehnice în vigoare și în regulamentul de serviciu;
j) să realizeze lucrări de dezvoltare și de modernizare a instalațiilor aflate în administrarea și exploatarea sa, pe baza unor programe de perspectivă aprobate de autoritățile administrației publice locale;
k) să anunțe utilizatorii afectați de limitările sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, și să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații;
l) să asigure instruirea profesională și specializarea personalului propriu;
m) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității.

(2) Distribuitorul/furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor/consumatorilor din culpa sa, în condițiile stabilite prin contract, și, în special, dacă:

a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termică în condițiile stabilite în contract;
b) nu anunță utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile programate pentru lucrările planificate;
c) după sistarea furnizării energiei termice cerută de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a înștiințării privind încetarea motivului sistării;
d) nu respectă parametrii de calitate contractați pentru energia termică furnizată.

Art. 30. - (1) Distribuitorii și furnizorii de energie termică au următoarele drepturi principale:

a) să desfășoare activități comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin exploatarea rețelelor de distribuție;
b) să solicite stabilirea și/sau ajustarea nivelului tarifelor și să încaseze contravaloarea energiei termice vândute;
c) să stabilească condițiile tehnice de racordare/branșare a utilizatorilor la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor-cadru aprobate de autoritatea națională de reglementare competentă;
d) să avizeze, în baza unor studii de specialitate din care să rezulte că operațiunea este posibilă din punct de vedere tehnic, realizarea noilor racorduri/branșamente sau modificarea celor existente;
e) să elaboreze norme tehnice specifice activității proprii;
f) să întrerupă, total sau parțial, funcționarea rețelei de distribuție pe durata strict necesară executării lucrărilor de întreținere și de reparații programate, cu anunțarea prealabilă a consumatorilor;
g) să utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui terț, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează;
h) să folosească cu titlu gratuit, cu acordul autorităților administrației publice locale și cu respectarea condițiilor legale, terenurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe care le execută la construcțiile și instalațiile de distribuție;
i) să transfere, în condițiile legii, pe bază de contract, în întregime sau în parte, unei terțe persoane juridice drepturile și obligațiile privind exploatarea punctelor termice și a rețelelor termice de distribuție, cu aprobarea scrisă prealabilă a autorităților administrației publice locale și a autorității de reglementare competente;
j) să aibă acces, în condițiile legii, la instalațiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenția la acestea;
k) să întrerupă furnizarea energiei termice în cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 3 zile lucrătoare;
l) să presteze activități de informare, consultanță, finanțare sau să execute lucrări de reparații și reabilitări la instalațiile utilizatorilor, în condițiile convenite cu aceștia, în scopul creșterii eficienței și utilizării raționale a energiei termice.

(2) Operatorii distribuitori/furnizori de energie termică sunt autorizați să limiteze sau să întrerupă, pentru un grup cât mai restrâns de utilizatori și pe o durată cât mai scurtă, furnizarea energiei termice în următoarele situații:

a) când este periclitată viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban;
c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

(3) Operatorii distribuitori/furnizori de energie termică stabilesc programul lucrărilor de reparații și mentenanță planificate la rețelele termice și la instalațiile de distribuție/furnizare, corelat cu programele similare ale producătorilor/transportatorilor cu care au interfață; realizarea lucrărilor se va programa, de regulă, în sezonul cald astfel încât după începerea sezonului de încălzire să se asigure continuitatea serviciului.

Art. 31. - (1) Pentru asigurarea producerii, distribuției și furnizării energiei termice în sistem centralizat, în condiții de competiție și având la bază strategia națională și/sau locală de asigurare cu combustibil și energie termică, se pot adopta și aplica soluții locale de încălzire și preparare a apei calde de consum prin executarea de centrale termice și/sau puncte termice de scară sau imobil, cu respectarea următoarelor condiții:

a) la solicitarea utilizatorului, pentru imobile ale căror branșamente sau porțiuni de rețele termice au fost executate inițial pe cheltuiala acestuia, cu un preaviz de 3 luni, dar nu în timpul sezonului rece;
b) la propunerea furnizorului, cu un preaviz de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de sfârșitul sezonului de încălzire, în situațiile în care din punct de vedere tehnic și/sau economic nu se mai justifică alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
c) la propunerea autorităților administrației publice locale, cu un preaviz de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de sfârșitul sezonului de încălzire.

(2) Finanțarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se asigură de utilizatori/consumatori în cazurile menționate la lit. a) și b), respectiv de autoritățile administrației publice locale, în cazurile menționate la lit. b) și c).

Art. 32. - (1) Debranșările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii -, alimentate cu energie termică prin rețeaua urbană de distribuție, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiții cumulative:

a) numai cu acceptul scris al asociației de proprietari și/sau de locatari, sub semnătura reprezentanților legali ai acestora, dar nu în timpul sezonului de încălzire;
b) după obținerea în prealabil a celorlalte acorduri și avize prevăzute de legislația în vigoare.

(2) În situația în care debranșarea se face cu intenția înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un sistem de încălzire individual pe bază de gaze naturale sau gaze lichefiate, suplimentar se vor îndeplini următoarele condiții:

a) evacuarea gazelor arse se va face printr-un coș care va depăși nivelul aticului imobilului;
b) proprietarul apartamentului este obligat să aibă un contract de service permanent pe toată durata funcționării instalației cu o firmă autorizată privind întreținerea și asigurarea bunei funcționări a respectivei instalații;
c) proprietarul împreună cu firma de service răspund solidar civil și/sau penal, după caz, pentru eventualele pagube sau pierderi de vieți omenești în caz de explozie provocată de proasta funcționare a instalației individuale de încălzire.

SECȚIUNEA a 4-a
Utilizatorii de energie termică

Art. 33. - Sunt utilizatori de energie termică persoanele fizice sau juridice care consumă în instalațiile proprii, pe bază de contract, energia termică livrată de un distribuitor/furnizor.

Art. 34. - Utilizatorii de energie termică au următoarele drepturi:

a) să preia energia termică din instalațiile distribuitorului/furnizorului în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
b) să aibă acces la echipamentele de măsurare a energiei termice în vederea decontării, chiar dacă acestea se află în incinta distribuitorului/furnizorului, în prezența împuternicitului acestuia, cu condiția ca echipamentele de măsurare să se refere strict la utilizatorul care solicită accesul;
c) să racordeze la instalațiile proprii, în condițiile legii, alți consumatori de energie termică, denumiți subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil scris al distribuitorului/furnizorului;
d) să solicite distribuitorului/furnizorului remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție;
e) să solicite distribuitorului/furnizorului instalarea, contra cost, a termostatelor de radiator și a sistemelor de alocare a consumurilor și de repartizare a costurilor facturii de încălzire în imobile condominiale;
f) să solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.

Art. 35. - Utilizatorii de energie termică au următoarele obligații:

a) să achite integral și la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecții sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate ulterior;
b) să comunice în scris distribuitorului/furnizorului orice modificare a condițiilor care au fost avute în vedere la întocmirea contractului de furnizare;
c) să respecte normele și prescripțiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calității energiei termice furnizate;
d) să exploateze și să întrețină instalațiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;
e) să suporte în totalitate consecințele care îi afectează pe subconsumatori, determinate de restricționarea sau întreruperea furnizării energiei termice către aceștia, ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplății energiei termice;
f) să permită distribuitorului/furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întreținere, revizii și reparații executate la instalațiile acestuia;
g) să nu modifice instalațiile de încălzire centrală, aferente unui imobil condominial, decât în baza unei documentații tehnice care reconsideră ansamblul instalațiilor termice, aprobată de către distribuitorul/furnizorul de energie termică;
h) să suporte costul remedierilor și al pagubelor produse furnizorului și altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrării energiei termice atunci când s-au produs defecțiuni datorate culpei sale;
i) să permită accesul distribuitorului/furnizorului la instalațiile de utilizare a energiei termice aflate în folosința sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcționării și integrității acestora sau pentru debranșarea instalațiilor în caz de neplată sau pericol de avarie.

Art. 36. - Drepturile și obligațiile prevăzute la art. 34 și 35 vor fi dezvoltate în contractele de furnizare negociate și încheiate cu distribuitorii/furnizorii de energie termică, având la bază contractele-cadru elaborate de autoritatea de reglementare competentă.

CAPITOLUL IV
Prețuri și tarife

SECȚIUNEA 1
Principii pentru stabilirea prețurilor și a tarifelor

Art. 37. - (1) Prețurile și tarifele trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor de producție, exploatare, întreținere, modernizare și retehnologizare, justificate economic, și un profit de maximum 10%.

(2) Cota de profit de maximum 10% se aplică la costul total al activităților desfășurate pentru asigurarea serviciilor energetice de interes local, exclusiv cota de dezvoltare de 3% prevăzută la art. 43.

(3) În prețul de livrare al energiei termice nu se vor include pierderile de agent termic, datorate defecțiunilor tehnologice de pe întregul sistem de producere, transport și distribuție a energiei termice, produse prin acte de neglijență sau intenționat.

(4) Prețurile și tarifele pentru energia termică livrată utilizatorilor trebuie să asigure:

a) utilizarea eficientă a energiei termice;
b) creșterea parametrilor de calitate ai serviciilor energetice de interes local cu costuri cât mai mici și cu respectarea reglementărilor referitoare la protecția mediului;
c) egalitate de tratament pentru toți utilizatorii, indiferent de destinația pentru care este utilizat agentul termic.

(5) Prețurile și tarifele pentru energia termică nu pot fi stabilite promoțional și nu pot include subvenția ca instrument de recuperare a cheltuielilor de la alte categorii de consumatori, pe baza subvenției încrucișate.

SECȚIUNEA a 2-a
Stabilirea și ajustarea prețurilor și tarifelor

Art. 38. - (1) Stabilirea prețurilor și a tarifelor pentru energia termică produsă și livrată utilizatorilor se face de către autoritățile de reglementare competente stabilite potrivit art. 15 alin. (2) și (3), pe baza propunerilor operatorilor economici care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică la utilizatori, cu avizul prealabil al autorităților administrației publice locale implicate.

(2) Fundamentarea propunerilor se face pe baza costurilor fixe și variabile și a cantităților de energie termică produsă și livrată.

(3) Autoritatea de reglementare competentă va urmări ca în documentațiile de fundamentare a prețurilor combustibilii să fie luați în calcul cu cele mai mici costuri, în condiția de livrare loco centrala termică.

Art. 39. - Ajustarea prețurilor și a tarifelor se face de către autoritatea de reglementare competentă stabilită potrivit art. 15 alin. (2) și (3), pe baza cererilor de ajustare ale operatorilor însoțite de documentația de fundamentare a costurilor și de avizul prealabil al autorităților administrației publice locale implicate sau prin autosesizare.

Art. 40. - În cazul în care, după ajustarea prețurilor și a tarifelor, furnizorii de combustibili și de energie electrică modifică prețurile de livrare, având ca efect majorarea costului total al producerii energiei termice, consiliile locale pot aproba recalcularea corespunzătoare a prețurilor de producție ajustate anterior și implicit a prețurilor finale la utilizator, începând cu data primei livrări făcute la noile prețuri, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli și a cotei de profit, care rămân la nivelurile aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

Art. 41. - În situații deosebite, cum ar fi restructurarea sau reorganizarea regiilor autonome și modificarea structurală a costurilor sau a condițiilor de producție, la solicitarea operatorilor economici autoritatea de reglementare competentă va analiza nivelul prețurilor și al tarifelor și va hotărî, cu avizul autorității administrației publice locale, asupra solicitării de modificare a prețurilor și a tarifelor.

Art. 42. - În cazurile în care producătorii și/sau transportatorii și distribuitorii de energie termică desfășoară activități în cadrul unor programe de dezvoltare-reabilitare a infrastructurii aferente serviciilor, cu finanțare din împrumuturi externe, sau în cazul concesionării unor servicii energetice de interes local pentru care autoritatea administrației publice locale a stabilit, cu acordul creditorilor sau al concesionarilor, reguli sau formule de ajustare, autoritatea de reglementare competentă va aplica regulile sau formulele de ajustare stabilite în contract.

Art. 43. - (1) Cota de dezvoltare, modernizare și retehnologizare a sistemelor energetice de interes local, inclusiv pentru protecția mediului, se stabilește la 3% din costul total al producției, transportului, distribuției și furnizării energiei termice aferente utilizatorilor/consumatorilor din economie, cu excepția consumatorilor casnici.

(2) Sumele încasate prin prețuri și/sau tarife corespunzătoare cotei prevăzute la alin. (1) se constituie într-un cont distinct al operatorului și se utilizează, cu avizul autorității administrației publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost deschis.

(3) Operatorii serviciilor energetice de interes local au obligația să asigure finanțarea pregătirii profesionale continue a propriilor salariați.

Art. 44. - Operatorii din sistemul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, indiferent de subordonare sau de natura capitalului, sunt obligați să țină contabilitatea de gestiune distinct, conform normelor legale, pe activitățile de producție, de transport, de distribuție și de furnizare, care să permită autorităților competente cunoașterea costurilor fixe și a celor variabile, precum și a veniturilor realizate, pe tipuri de energie produsă, în funcție de combustibilul folosit.

Art. 45. - Ținând seama de caracterul sezonier al încălzirii, pentru a veni în sprijinul populației autoritățile administrației publice locale, precum și operatorii furnizori de energie termică pot să decidă ca energia termică livrată să fie facturată în rate egale pe tot parcursul anului, fără a se afecta datoriile acestora către bugetul de stat și bugetele locale. Având în vedere ponderea costurilor fixe și variabile, autoritatea națională de reglementare competentă va elabora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, metodologia de aplicare a tarifului binom la facturarea energiei termice furnizate/livrate utilizatorilor.

Art. 46. - Tarifele pentru alte servicii, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor, service-ul instalațiilor interioare aparținând utilizatorilor, sau alte tarife pentru serviciile solicitate se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor de administrație sau ale adunărilor generale ale acționarilor, pe tipuri de lucrări sau servicii furnizate/prestate, și se încasează separat, cu acordul autorităților administrației publice locale.

Art. 47. - Controlul respectării reglementărilor legale în domeniul prețurilor și al tarifelor pentru energia termică produsă și/sau transportată și distribuită de operatorii serviciilor energetice de interes local se face de autoritatea de reglementare competentă și de structurile abilitate ale autorităților administrației publice locale.

CAPITOLUL V
Reglementări privind contorizarea energiei termice

Art. 48. - (1) Măsurarea cantităților de energie termică furnizate prin intermediul sistemelor energetice de interes local, sub formă de agent termic pentru încălzire și de apă caldă pentru consum, este obligatorie și se realizează prin montarea la nivelul branșamentelor utilizatorilor, în punctul de delimitare/separare a instalațiilor sau în alt punct stabilit prin acordul de furnizare, a echipamentelor de măsurareînregistrare și control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.

(2) Branșamentele până la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de măsurare-înregistrare a energiei termice montate la interfața dintre rețelele publice de distribuție și instalațiile utilizatorilor, fac parte, împreună cu rețelele publice de distribuție, din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, iar operatorii care asigură distribuția centralizată a energiei termice sunt obligați să le întrețină, să le verifice metrologic și să le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lor.

Art. 49. - (1) Echiparea sistemelor energetice de interes local și a imobilelor cu destinație de locuințe cu dispozitive de măsurare-înregistrare a cantităților de energie termică produse și/sau distribuite se face de către operatorii furnizori de energie termică, în mod eșalonat, până la 31 decembrie 2004, pe baza unor programe elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) Autoritățile administrației publice locale și operatorii pot solicita și pot obține credite pentru care vor acorda garanții locale în scopul finanțării acestor programe.

(3) Până la finalizarea acțiunii de contorizare la branșamentul utilizatorilor se admite și calculul consumurilor pe baza contoarelor de la furnizor sau în sistem paușal, conform normelor în vigoare.

(4) Utilizatorii care doresc contorizarea consumurilor de energie termică în devans față de programul aprobat pot să achiziționeze și să își monteze aparate de măsurareînregistrare pe cheltuiala proprie, în baza unei documentații aprobate de către operatorul distribuitor/furnizor de energie termică; după montare și recepție aparatele de măsurare a energiei termice se predau în administrare și exploatare operatorului, contravaloarea acestora urmând să fie recuperată de la acesta prin deducere lunară din factura de plată până la concurența sumei investite.

(5) Utilizatorii de tip condominial care doresc contorizare în sistem integrat - contor general de branșament și contoare secundare pe racordurile proprii, termostate de radiator și/sau alocatoare de costuri - vor achiziționa și vor monta aceste dispozitive pe cheltuiala proprie.

(6) Contoarele montate în aval de contorul de branșament sau în aval de punctul de delimitare/separare dintre rețelele publice de distribuție și instalațiile de utilizare aparțin utilizatorilor; sarcina asigurării întreținerii, înlocuirii și verificării metrologice a acestora revine utilizatorilor.

(7) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Administrației Publice va emite un normativ cu privire la condițiile de montare și exploatare a sistemelor de alocare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum, montate în imobilele condominiale.

Art. 50. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se interzic proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a sistemelor energetice de interes local fără dotarea lor corespunzătoare cu dispozitive de măsurare-înregistrare a cantităților produse și/sau distribuite.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe proiectarea și realizarea noilor imobile tip condominiu cu destinație de locuințe sau cu destinație mixtă locuințe și spații cu altă destinație -, având sursă comună de energie termică sau racordate la rețelele publice de distribuție, trebuie să asigure individualizarea consumurilor și condițiile de montare a sistemelor de măsurare-înregistrare-repartizare a consumurilor pentru întregul imobil și pentru fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație.

Art. 51. - (1) În cazul imobilelor tip condominiu cu destinație mixtă - locuințe și spații cu altă destinație existente, având brașamente și instalații interioare comune, separarea și individualizarea consumurilor pe categorii de folosințe sau corespunzător fiecărui spațiu cu altă destinație se fac pe cheltuiala deținătorilor spațiilor cu altă destinație, prin separarea instalațiilor de utilizare și prin montarea dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, în decurs de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cu respectarea prevederilor art. 35.

(2) După montare aparatele de măsurare-înregistrare a energiei termice instalate în punctele de delimitare/separare a instalațiilor ori la limita de proprietate se predau în exploatare către distribuitor/furnizor, în condițiile prevăzute la art. 48.

Art. 52. - (1) Furnizarea energiei termice pentru încălzire și prepararea apei calde de consum se efectuează contra cost, în baza unui contract de furnizare cu caracter permanent, denumit în continuare contract-abonament, care constituie actul juridic prin care se reglementează raporturile dintre furnizor și utilizator cu privire la furnizarea, facturarea, utilizarea și plata serviciului.

(2) Relația contractuală operator-utilizator se materializează la nivelul branșamentului, respectiv al racordului, în punctul de delimitare a instalațiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având branșamente și instalații interioare comune, indiferent de destinație, furnizorul nu are competența de a se implica în defalcarea și repartizarea pe deținătorii spațiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termică, această activitate revenind, potrivit legii, asociațiilor de proprietari/locatari.

(3) În cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinație, având branșamente și instalații interioare de utilizare comune, calitatea de abonat titular de contract revine asociației proprietarilor legal constituite.

(4) Deținătorii cu orice titlu ai spațiilor locative, indiferent de destinație, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la rețelele publice de distribuție a energiei termice, având branșamente și instalații interioare comune, pot încheia contracte de furnizare în nume propriu numai dacă asigură pe propria cheltuială condițiile tehnice necesare separării și individualizării consumurilor.

Art. 53. - (1) Contravaloarea serviciilor energetice de interes local furnizate utilizatorilor se încasează de la aceștia pe bază de factură; factura reprezintă documentul de plată emis în conformitate cu legislația fiscală în vigoare de operatorul furnizor de servicii energetice de interes local.

(2) Facturarea și încasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, dacă părțile stabilesc altfel, la intervalele prevăzute în contractul-abonament; facturarea și plata consumului casnic de energie termică livrată pentru încălzire se pot eșalona, cu acordul părților, pe parcursul întregului an, regularizările făcându-se semestrial.

(3) Contractele-abonament se încheie cu plata anticipată a unei sume reprezentând contravaloarea prezumată a cantității de energie termică furnizate/consumate într-o perioadă de 30 de zile.

(4) Suma depusă anticipat se reactualizează anual în baza prețurilor și tarifelor aprobate.

(5) Suma achitată anticipat se restituie la încetarea raporturilor contractuale.

CAPITOLUL VI
Sancțiuni

Art. 54. - Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 55. - Constituie contravenții în domeniul serviciilor energetice de interes local următoarele fapte:

a) activitățile care pot pune în pericol viața, sănătatea și/sau bunurile cetățenilor;
b) întreținerea necorespunzătoare sau neluarea măsurilor de protecție împotriva înghețului a instalațiilor de distribuție a energiei termice, corespunzător obligațiilor ce revin operatorului potrivit prevederilor legale sau clauzelor contractului de delegare a gestiunii;
c) refuzul utilizatorului de a permite personalului împuternicit al operatorului accesul la instalațiile proprii în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor, executării lucrărilor de întreținere și reparații, branșării unor noi consumatori sau pentru debranșarea instalațiilor în caz de neplată;
d) folosirea de către utilizator a apei calde menajere și a agentului termic pentru încălzire pentru spălarea autovehiculelor, topirea zăpezii sau în alte scopuri decât cele prevăzute în contractele-abonament;
e) executarea lucrărilor de reparație capitală a instalațiilor de încălzire centrală sau modificarea acestora fără documentație tehnică legal aprobată și fără acordul operatorului;
f) golirea instalațiilor în vederea executării unor modificări sau reparații fără acceptul scris al operatorului;
g) nerespectarea programului de contorizare aprobat potrivit legii;
h) furnizarea agentului termic de către producător/distribuitor la parametrii care pun în pericol siguranța instalațiilor de utilizare;
i) producerea, transportul și/sau distribuția de energie termică fără licență eliberată de autoritatea de reglementare competentă și/sau fără contract de delegare a serviciului acordat în condițiile legii de autoritatea administrației publice locale.

Art. 56. - Constituie contravenții în domeniul stabilirii și ajustării prețurilor și tarifelor pentru energia termică livrată sub formă de agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră următoarele fapte:

a) practicarea de către producători, transportatori, distribuitori și/sau furnizori a altor prețuri sau tarife decât cele stabilite de autoritatea de reglementare competentă;
b) fundamentarea și susținerea cererii de stabilire sau de ajustare a prețurilor și tarifelor de către producători, transportatori, distribuitori și/sau furnizori cu date eronate, în scopul obținerii unor tarife și prețuri mai mari;
c) refuzul operatorilor de servicii energetice urbane producători, transportatori, distribuitori și/sau furnizori - de a se supune controlului autorităților de reglementare abilitate în ceea ce privește prețurile și tarifele.

Art. 57. - Contravențiile prevăzute la art. 55 și 56 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. d), e) și f);
b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru persoanele fizice și de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. a), b) și c);
c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele fizice și de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 56 lit. a), b) și c);
d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele fizice și de la 150.000.000 lei la 250.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. g), h) și i).

Art. 58. - (1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 55 și 56 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 57 se fac de către primari și/sau de împuterniciții acestora, respectiv de autoritatea de reglementare competentă.

(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 56 prețurile și tarifele stabilite greșit se corectează, iar sumele încasate în mod necuvenit se constituie venit la bugetul local.

(3) Cuantumul amenzilor contravenționale prevăzute la art. 57 va fi reactualizat în raport cu rata inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice.

(4) Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute la art. 55-58 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 59. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, cele două autorități competente, ANRSC, respectiv ANRE, vor stabili prin protocol modul de predare-primire a competențelor și atribuțiilor specifice.

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

Art. 60. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 61. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă orice dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației publice,
Ionel Fleșariu,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

p. Ministrul industriei și resurselor,
Iulian Iancu,
secretar de stat

București, 29 august 2002.
Nr. 73.


Duminică, 02 aprilie 2023, 15:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.