ORDIN nr.264 din 4 septembrie 2002
al ministrului dezvoltării și prognozei privind aprobarea Instrucțiunilor de acordare și anulare a titlului de parc industrial
Textul actului publicat în M.Of. nr. 684/17 sep. 2002

Ministrul dezvoltării și prognozei,
având în vedere dispozițiile art. 3 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată și modificată prin Legea nr. 490/2002,
în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.758/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei,
emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucțiunile de acordare și anulare a titlului de parc industrial, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 305/2001 pentru aprobarea Instrucțiunilor de acordare a titlului de parc industrial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.712 din 8 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

București, 4 septembrie 2002.
Nr. 264.


ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
de acordare și anulare a titlului de parc industrial

CAPITOLUL I
Acordarea și anularea titlului de parc industrial

Obiectivele parcurilor industriale

Art. 1. - (1) Titlul de parc industrial se acordă, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată și modificată prin Legea nr. 490/2002, denumită în continuare ordonanță, în vederea realizării următoarelor obiective:

a) creșterea numărului locurilor de muncă;
b) sporirea volumului investițiilor străine directe;
c) crearea și dezvoltarea unor industrii de înaltă tehnologie;
d) dezvoltarea de activități care să determine angajarea personalului înalt calificat;
e) creșterea capacității de satisfacere a pieței interne, de majorare a exportului și reducere a importurilor de produse industriale;
f) producerea de bunuri și servicii competitive pe piețele interne și internaționale;
g) desfășurarea de activități în concordanță cu obiectivele de dezvoltare regională.

(2) În sensul prevederilor art. 1 alin. (2) din ordonanță, prin producție industrială și servicii se înțelege industrii producătoare de bunuri și industrii producătoare de servicii.

(3) În temeiul precizărilor de la alin. (2) și în raport cu oportunitățile de dezvoltare specifice fiecărei locații de parc industrial se pot promova domenii variate de specializare ale acestora, care se bazează pe industrii producătoare de bunuri și industrii producătoare de servicii.

(4) Principalele domenii de specializare ale parcurilor industriale sunt următoarele:

a) industrie prelucrătoare, în care predomină activitățile de prelucrare și/sau restabilire a valorilor de întrebuințare pentru bunuri, cu posibilitatea concentrării pe diverse industrii de vârf;
b) afaceri, în care predomină activitățile financiar-bancare, de consultanță, proiectare, cercetare-dezvoltare, precum și activități de administrare a afacerilor;
c) distribuție, în care predomină activitățile de depozitare mărfuri și logistică, desfășurate în apropierea terminalelor de containere, a infrastructurii de transport (șosele, căi ferate, aeriene, maritime, fluviale) și a punctelor vamale;
d) servicii, în care predomină industriile producătoare de servicii, astfel cum sunt definite de Clasificarea Activităților din Economia Națională.

(5) În cadrul parcului industrial, pe lângă activitățile care predomină și care conferă domeniul de specializare al parcului industrial, în vederea sprijinirii dezvoltării acestor activități, se pot desfășura o serie de servicii conexe: furnizare de utilități, curățenie și pază, servicii comerciale și de alimentație publică, activități hoteliere, servicii de evidență contabilă, asistență în afaceri, servicii de asigurare și altele similare acestora sau în legătură directă cu acestea.

Asocierea

Art. 2. - (1) Constituirea parcului industrial se bazează pe asocierea în participațiune, denumită în continuare asociere, dintre persoane fizice și/sau juridice române și/sau străine, care încheie în acest sens un contract de asociere.

(2) Inițiatorii parcului industrial dovedesc asocierea prin contractul de asociere prevăzut la alin. (1) sau prin actul constitutiv al societății ce administrează parcul industrial și care are în proprietate sau folosință, pe cel puțin 30 de ani, terenul și clădirile aferente parcului industrial, situație în care societatea-administrator depune cererea și obține titlul de parc industrial.

(3) În cererea pentru acordarea titlului de parc industrial sunt menționate părțile contractului de asociere, precum și contribuția fiecărei părți în asociere.

Societatea-administrator

Art. 3. - (1) Administrarea parcului industrial se realizează pe baza contractului de administrare încheiat între membrii asocierii și o societate comercială, denumită în continuare societate-administrator.

(2) Întinderea, condițiile, drepturile și obligațiile părților contractului de administrare a parcului industrial sunt stabilite prin acordul părților. Contractul de administrare a parcului industrial poate să cuprindă clauze cu privire la obligațiile părților privind reprezentarea, subcontractarea, proiectarea, finanțarea, construcția, exploatarea, întreținerea, închirierea și subînchirierea.

(3) Pentru recuperarea investiției, acoperirea costurilor de întreținere și realizarea unui profit se percep tarife de utilizare și exploatare a parcului de către societateaadministrator. Valoarea tarifelor de utilizare și exploatare a parcului este stabilită de către societatea-administrator de comun acord cu membrii asocierii.

Cererea de acordare a titlului de parc industrial

Art. 4. - (1) În vederea obținerii titlului de parc industrial reprezentantul asocierii sau, după caz, al societății-administrator depune la Ministerul Dezvoltării și Prognozei o cerere însoțită de următoarele documente:

a) contractul de asociere, după caz;
b) contractul de administrare a parcului industrial, după caz;
c) copii de pe actul constitutiv și certificatul de înregistrare la camera de comerț și industrie ale societății-administrator;
d) dovada accesului terenului aferent parcului industrial la un drum național sau european, precum și existența sau posibilitatea dezvoltării racordurilor la infrastructura de utilități, în conformitate cu art. 2 lit. a) din ordonanță;
e) titlul de proprietate, în copie, sau orice alte documente, în copie, prin care se face dovada îndeplinirii de către terenul aferent a condițiilor prevăzute la art. 2 lit. b) și c) din ordonanță;
f) certificat de sarcini sau declarație a proprietarului terenului prin care se certifică îndeplinirea de către terenul aferent a condiției prevăzute la art. 2 lit. d) din ordonanță;
g) declarație a proprietarului terenului privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 2 lit. e) din ordonanță; în cazul în care există o cerere de retrocedare a terenului aferent parcului industrial sau asupra unei părți din acesta, condiția nu este îndeplinită;
h) studiul de fezabilitate, potrivit art. 6 lit. b) din ordonanță;
i) acordul autorității administrației publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului industrial și a conexiunii utilităților, sub forma avizului compartimentului de specialitate al consiliului local din unitatea administrativ-teritorială în care se realizează parcul industrial;
j) piese desenate privind încadrarea în teritoriu, în Planul de amenajare a teritoriului județean, în Planul urbanistic general și/sau alte documentații de urbanism; corelarea cu secțiunile Planului de amenajare a teritoriului național;
k) lista prevăzută la art. 6 lit. d) din ordonanță, conținând datele de identificare ale agenților economici care și-au manifestat intenția de a-și desfășura activitățile în parcul industrial.

(2) În situația în care în zona destinată parcului industrial există clădiri și lucrări de infrastructură, se adaugă la lista prevăzută la alin. (1) documente, în copie, privind drepturile reale asupra acestora, precum și declarații ale proprietarului prin care se certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2 lit. d), e) și f) din ordonanță.

(3) Ministerul Dezvoltării și Prognozei realizează și publică pe pagina sa de Internet modelul cererii pentru eliberarea titlului de parc industrial.

Analiza și evaluarea cererii

Art. 5. - (1) Cererea pentru acordarea titlului de parc industrial și documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) se depun la sediul Ministerului Dezvoltării și Prognozei, în vederea analizei și evaluării.

(2) Ministerul Dezvoltării și Prognozei acceptă sau respinge cererea de acordare a titlului de parc industrial, în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.

(3) În situația în care documentația nu este completă, Ministerul Dezvoltării și Prognozei solicită reprezentantului asocierii sau, după caz, al societății-administrator prezentarea documentelor și a declarațiilor necesare. Termenul prevăzut la alin. (2) se suspendă în mod corespunzător perioadei dintre solicitarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei și răspunsul primit, însoțit de documentele și declarațiile solicitate.

(4) Termenul prevăzut la alin. (2) nu poate fi suspendat mai mult de 20 de zile.

(5) Reprezentanții Ministerului Dezvoltării și Prognozei pot efectua o verificare la fața locului a zonei delimitate care face obiectul cererii de acordare a titlului de parc industrial.

Titlul de parc industrial

Art. 6. - (1) Titlul de parc industrial se acordă asocierii sau societății-administrator, dacă aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2).

(2) În situația acceptării cererii prevăzute la art. 4 Ministerul Dezvoltării și Prognozei notifică Consiliului Concurenței autorizarea parcului industrial din punct de vedere al efectelor asupra concurenței.

(3) Ulterior autorizării de către Consiliul Concurenței, în conformitate cu art. 4 alin. (2) din ordonanță, titlul de parc industrial se acordă prin ordin al ministrului dezvoltării și prognozei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinul conține:

a) datele de identificare ale asociaților sau, după caz, ale societății-administrator;
b) amplasarea zonei delimitate în care se constituie parcul industrial;
c) condițiile de valabilitate a titlului de parc industrial.

Respingerea cererii

Art. 7. - (1) Ministerul Dezvoltării și Prognozei aduce la cunoștință solicitanților motivele care au determinat respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial.

(2) Se poate depune o nouă cerere după cel puțin 3 luni de la respingere, dacă sunt realizate condițiile neîndeplinite la prima solicitare.

Anularea titlului

Art. 8. - Anularea titlului de parc industrial se dispune prin ordin al ministrului dezvoltării și prognozei, în conformitate cu prevederile art. 10 din ordonanță.

CAPITOLUL II
Dispoziții finale

Raport semestrial

Art. 9. - Ministerul Dezvoltării și Prognozei analizează evoluția dezvoltării parcurilor industriale, pe baza rapoartelor depuse semestrial de către societățile-administrator. Principalele date care trebuie conținute de rapoarte vor fi publicate pe pagina de Internet a Ministerului Dezvoltării și Prognozei.

Interdicții

Art. 10. - (1) Nu poate fi societate-administrator societatea comercială care este în procedură de dizolvare voluntară sau de drept, de lichidare, de reorganizare judiciară sau de faliment.

(2) În sensul prevederilor art. 1 alin. (4) din ordonanță, nici un agent economic care deține cel puțin jumătate din capitalul societății-administrator nu poate desfășura în interiorul parcului industrial activități economice dintre cele care predomină și care conferă domeniul de specializare al parcului industrial, cu excepția serviciilor conexe prevăzute la art. 1 alin. (5).

Facilități

Art. 11. - (1) Facilitățile prevăzute la art. 7 din ordonanță se acordă în limita intensității maxime admise care rezultă din Harta intensității maxime a ajutoarelor de stat cu finalitate regională în România.

(2) Membrii asocierii sau, după caz, societatea-administrator beneficiază de toate facilitățile prevăzute la art. 7 din ordonanță.

(3) În sensul prevederilor art. 7 lit. c) din ordonanță, prin punerea în funcțiune a parcului industrial se înțelege punerea în funcțiune a investiției care este dedicată realizării și dezvoltării parcului industrial.

(4) Reducerile de impozite și facilitățile acordate de autoritățile administrației publice locale potrivit art. 7 lit. d) și e) din ordonanță se comunică semestrial, prin raportarea prevăzută la art. 9, la Ministerul Dezvoltării și Prognozei de către societățile-administrator.

Valabilitate

Art. 12. - Titlurile de parc industrial acordate până la data publicării Legii nr. 490/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale rămân valabile și după această dată, iar societățile-administrator cărora li s-au acordat respectivele titluri de parc industrial beneficiază de toate facilitățile prevăzute la art. 7 din ordonanță.

Platforme industriale

Art. 13. - Parcurile industriale, constituite prin hotărâri ale Guvernului pe terenurile platformelor industriale existente, sunt monitorizate pe baza raportărilor efectuate conform art. 9, pe toată durata de existență a acestora.


Duminică, 16 iunie 2024, 21:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.