ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.107 din 5 septembrie 2002
privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 691/20 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Se înființează Administrația Național㠄Apele Române” prin reorganizarea Companiei Naționale „Apele Române” - S.A. și prin preluarea activității de hidrologie, hidrogeologie și de gospodărire a apelor de la Compania Național㠄Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor” - S.A., în scopul administrării, păstrării integrității și al protecției patrimoniului public de interes național care constituie infrastructura Sistemului național de gospodărire a apelor și pentru gospodărirea durabilă a resurselor de apă, care reprezintă monopol natural de interes strategic.

(2) Administrația Național㠄Apele Române”, cu statut de regie autonomă de interes public național, este persoană juridică română și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

(3) Administrația Național㠄Apele Române” își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Administrația Național㠄Apele Române” are în structura sa direcții de ape, organizate pe bazine și grupuri de bazine hidrografice, și în subordine unități fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2, care vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile legislației în vigoare.

(5) Sediul Administrației Naționale „Apele Române” este în municipiul București, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Companiei Naționale „Apele Române” - S.A. și patrimoniul public aferent activității de hidrologie, hidrogeologie și de gospodărire a apelor de la Compania Național㠄Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor” - S.A. se preiau de Administrația Național㠄Apele Române”.

(2) Administrația Național㠄Apele Române” administrează bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Predarea-preluarea patrimoniului între Compania Național㠄Apele Române” - S.A., Compania Național㠄Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor” - S.A. și Administrația Național㠄Apele Române” se va face pe bază de protocol încheiat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe baza evidenței contabile la 31 decembrie 2001.

(4) Bunurile din domeniul public local, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public național, digurile de apărare împotriva inundațiilor, care nu se constituie într-o linie continuă de apărare, consolidările și apărările de maluri și lucrările de dirijare, trec prin hotărâre a Guvernului în administrarea beneficiarilor care sunt deserviți de acestea.

Art. 3. - (1) Administrația Național㠄Apele Române” are ca principal obiect de activitate:

a) aplicarea strategiei și politicii naționale în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a resurselor de apă, precum și a programului național de implementare a prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă;
b) administrarea și exploatarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor;
c) gestionarea și valorificarea resurselor de apă de suprafață și subterane cu potențialele lor naturale și a fondului național de date din domeniu.

(2) Administrația Național㠄Apele Române”, în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, are următoarele atribuții:

a) cunoașterea, conservarea, utilizarea, raționalizarea, restaurarea și valorificarea resurselor de apă de suprafață și subterane;
b) protecția și restaurarea resurselor de apă de suprafață și subterane și a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;
c) elaborarea schemelor-cadru de amenajare și de gospodărire integrată a apelor și a planurilor de gospodărire a apelor pe bazine sau grupuri de bazine hidrografice;
d) realizarea de anuare, sinteze, studii și cercetări de hidrologie, hidrogeologie, gospodărire a apelor și mediu, de instrucțiuni și monografii, studii de impact, bilanțuri de mediu;
e) exploatarea, întreținerea și dezvoltarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor, aflat în administrarea sa;
f) monitorizarea hidrologică, hidrogeologică și de calitate a resurselor de apă, precum și elaborarea diagnozelor și prognozelor;
g) elaborarea studiilor de hidrologie, hidrogeologie și gospodărire a apelor;
h) constituirea și gestionarea Fondului național de date hidrologice, hidrogeologice și de gospodărire a apelor;
i) avertizarea și realizarea măsurilor de prevenire, combatere și înlăturare a efectelor inundațiilor prin lucrările proprii de gospodărire a apelor;
j) avertizarea și participarea la aplicarea măsurilor pentru prevenirea, combaterea și înlăturarea efectelor inundațiilor și a poluărilor accidentale;
k) avizarea, autorizarea și controlul folosințelor de apă, al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, indiferent de deținător, în condițiile legii;
l) asigurarea implementării prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodăririi resurselor de apă;
m) asigurarea aplicării prevederilor convențiilor și ale altor acorduri internaționale din domeniul apelor;
n) urmărirea realizării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor, din surse bugetare, și realizarea de investiții din surse proprii și atrase;
o) asigurarea activității de inspecție și aplicarea de sancțiuni conform prevederilor legale în domeniu;
p) gestionarea Fondului apelor potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Administrația Național㠄Apele Române” este operator unic pentru serviciile specifice în domeniul gospodăririi și valorificării resurselor de apă de suprafață și subterane cu potențialele lor naturale, în condițiile legii.

(4) Administrația Național㠄Apele Române” propune ministerului de resort, în condițiile legii, reglementări specifice domeniului gospodăririi apelor.

Art. 4. - (1) Cheltuielile pentru funcționarea Administrației Naționale „Apele Române” se vor asigura din venituri proprii, rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor.

(2) Veniturile proprii se asigură din prestarea serviciilor de gospodărire a apelor prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Administrația Național㠄Apele Române” aplică sistemul de plăți, bonificații și penalități specifice de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa nr. 5, pentru toate categoriile de folosințe consumatoare și neconsumatoare de apă, indiferent de deținătorii cu orice titlu ai amenajării.

(4) Structura tarifelor pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor, precum și nivelul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(5) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se aplică tuturor beneficiarilor serviciilor și se ajustează periodic conform regimului instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, aprobată și modificată prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare.

(6) Penalitățile aplicate de Administrația Național㠄Apele Române” potrivit art. 82 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996 se fac venit la Fondul apelor.

(7) Penalitățile pentru abateri de la normele privind concentrațiile maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(8) De la bugetul de stat, bugetele locale și din surse proprii ale persoanelor fizice și juridice se vor asigura cheltuielile pentru:

a) acțiunile operative de interes public de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, precum și cele pentru constituirea stocului de materiale și mijloace de apărare;
b) întreținerea și repararea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, refacerea și repunerea în funcțiune a lucrărilor de gospodărire a apelor afectate de calamități naturale sau alte evenimente deosebite.

(9) Realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul apelor, precum și implementarea prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene și a programelor de preaderare din domeniul apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin acordurile și convențiile internaționale, conform Hotărârii Guvernului nr.455/2001 privind aprobarea Planului de acțiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004, se asigură din surse proprii, Fondul apelor și în completare de la bugetul de stat, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

(10) Finanțarea investițiilor privind lucrările, construcțiile sau instalațiile de gospodărire a apelor, declarate de utilitate publică potrivit legii, se asigură de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.

(11) Administrația Național㠄Apele Române” poate beneficia de credite cu dobândă preferențială și facilități în domeniul impozitelor și taxelor, în condițiile legii.

(12) Administrația Național㠄Apele Române” preia toate drepturile și este ținută de toate obligațiile Companiei Naționale „Apele Române” - S.A.

Art. 5. - (1) Conducerea Administrației Naționale „Apele Române” este asigurată de un consiliu de administrație format din 7 membri și de un director general care este și președintele consiliului de administrație, numiți prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului.

(2) Atribuțiile și competențele consiliului de administrație sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 6. - Structura de organizare și funcționare a Administrației Naționale „Apele Române” se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 7. - (1) Activitățile nespecifice gospodăririi apelor, enumerate în anexa nr. 2, vor fi externalizate în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Capacitățile de producție aferente activităților ce se vor externaliza potrivit alin. (1) se stabilesc de Consiliul de administrație al Administrației Naționale „Apele Române” și se supun aprobării ministrului apelor și protecției mediului.

Art. 8. - (1) Personalul Administrației Naționale „Apele Române” se preia de la Compania Național㠄Apele Române” - S.A. și personalul aferent activității de hidrologie, hidrogeologie și gospodărire a apelor, se preia de la Compania Național㠄Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor” - S.A., conform prevederilor legale în vigoare, pe posturile din noua structură aprobată, urmând a se încheia contracte individuale de muncă.

(2) Personalul preluat se consideră transferat în condițiile legii.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se va încheia un nou contract colectiv de muncă.

Art. 9. - (1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii specifici utilizați se definesc în anexa nr. 8.

(2) Metodologia cu privire la desfășurarea activităților specifice de gospodărire a apelor va fi elaborată de Ministerul Apelor și Protecției Mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 11. - Litera B punctul 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. Administrația Național㠄Apele Române””

Art. 12. - Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.244 din 8 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

„(3) Administrația Național㠄Apele Române” este operator unic pentru serviciile specifice în domeniul gospodăririi și valorificării resurselor de apă de suprafață și subterane cu potențialele lor naturale.”

2. Alineatul (3) al articolului 84 va avea următorul cuprins:

„(3) Fondul apelor este gestionat de Administrația Național㠄Apele Române” prin buget separat aprobat de Ministerul Apelor și Protecției Mediului care stabilește și metodologia de întocmire a acestui buget, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.”

Art. 13. - Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2002, se modifică după cum urmează:

1. La prima coloană, liniuța a 8-a „Apă brut㔠va avea următorul cuprins:

„- Servicii specifice de gospodărire a apelor”

2. Liniuța a 14-a „Servicii specifice de gospodărire a nisipurilor și pietrișurilor” se elimină.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Hotărârea Guvernului nr.1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plăți pentru produsele și serviciile de gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.106 din 15 septembrie 1990, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.981/1998 privind înființarea Companiei Naționale „Apele Române” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 din 31 decembrie 1998, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor și protecției mediului,
Petru Lificiu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

p. Ministrul industriei și resurselor,
Romulus Moucha,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 5 septembrie 2002.
Nr. 107.


ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Administrației Naționale „Apele Române”

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Administrația Național㠄Apele Române”, cu statut de regie autonomă de interes public național, are personalitate juridică, se află sub autoritatea Ministerului Apelor și Protecției Mediului, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza reglementărilor în vigoare și a prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Sediul Administrației Naționale „Apele Române” este în municipiul București, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.

(2) Administrația Național㠄Apele Române” are în structura sa direcții de ape, organizate pe bazine și grupuri de bazine hidrografice, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Exploatarea Complexă StâncaCostești, precum și alte unități din subordine prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL II
Scopul

Art. 3. - (1) Administrația Național㠄Apele Române” aplică strategia și politica națională în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a resurselor de apă, scop în care acționează pentru cunoașterea resurselor de apă, conservarea, folosirea rațională și protecția resurselor de apă împotriva epuizării și degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstrucția ecologică a cursurilor de apă, asigurarea supravegherii hidrologice și hidrogeologice, implementarea prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă și conservarea ecosistemelor acvatice și a zonelor umede.

(2) Pentru realizarea scopului Administrația Național㠄Apele Române” coordonează și răspunde de modul de folosire a resurselor de apă de suprafață și subterane pe ansamblul teritoriului țării și de exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor și colaborează cu toți deținătorii altor lucrări construite pe ape sau în legătură cu apele.

CAPITOLUL III
Obiect de activitate și atribuții

Art. 4. - Administrația Național㠄Apele Române” administrează apele din domeniul public al statului și infrastructura Sistemului național de gospodărire a apelor, formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundațiilor, canale, derivații interbazinale, prize de apă și alte lucrări specifice, precum și infrastructura sistemelor naționale de veghe hidrologică, hidrogeologică și de monitorizare a calității resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoașterii și al gestionării unitare pe ansamblul țării a resurselor de apă de suprafață și subterane.

Art. 5. - Administrația Național㠄Apele Române” are ca obiect de activitate și atribuții următoarele:

5.1. gospodărirea unitară a resurselor de apă de suprafață și subterane și protecția acestora împotriva epuizării și degradării;

5.2. protecția și restaurarea resurselor de apă de suprafață și subterane și a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;

5.3. administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea Sistemului național de gospodărire a apelor aflat în administrarea sa;

5.4. coordonarea exploatării lacurilor de acumulare, pe bazine hidrografice, indiferent de deținătorul acestora; dispunerea, în perioadele de ape mari, în caz de poluări accidentale, precum și în caz de introducere a restricțiilor în alimentarea cu apă, a măsurilor operative obligatorii în legătură cu exploatarea acestora;

5.5. elaborarea și urmărirea aplicării planurilor de folosire a apei în perioadele hidrologice normale și de evacuare a apelor uzate;

5.6. elaborarea balanței apei, pe bazine hidrografice și la nivelul țării, elaborarea și urmărirea aplicării planurilor de restricții și folosire a apei în perioade deficitare, pe bazine hidrografice, precum și coordonarea elaborării de către utilizatorii de apă a programelor de restricții în alimentarea cu apă în caz de secetă;

5.7. organizarea și desfășurarea activității de urmărire a comportării în timp a construcțiilor hidrotehnice din administrare;

5.8. stabilirea programului de măsuri pentru fiecare unitate hidrografică în vederea atingerii unei stări bune a apelor;

5.9. realizarea registrului zonelor protejate în conformitate cu prevederile legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene;

5.10. administrarea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor și bălților în starea lor naturală sau amenajată, a falezei și plajei mării, a zonelor umede și a celor protejate aflate în patrimoniu;

5.11. administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii Sistemului național de veghe hidrologică și hidrogeologică;

5.12. monitorizarea stării și evoluției cantitative și calitative a apelor;

5.13. efectuarea de analize fizico-chimice, biologice și bacteriologice pentru apă, sedimente și biotă;

5.14. elaborarea diagnozelor și prognozelor hidrologice și avertizarea în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase; reprezentarea României la Organizația Meteorologică Mondială, pe linie de hidrologie;

5.15. administrarea, exploatarea și întreținerea Sistemului național de monitorizare a calității resurselor de apă;

5.16. avizarea lucrărilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, eliberarea autorizațiilor de gospodărire a apelor;

5.17. controlul utilizatorilor de apă și al lucrărilor construite pe ape și în legătură cu apele, din punct de vedere al funcționării și al încadrării în prevederile avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor;

5.18. apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa și constituirea stocului de materiale și mijloace specifice de apărare împotriva inundațiilor, aferente acestora;

5.19. asigurarea secretariatelor tehnice permanente în domeniul apărării împotriva inundațiilor; participarea la coordonarea acțiunilor de apărare împotriva inundațiilor și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și la pregătirea populației pentru apărarea împotriva inundațiilor prin exerciții periodice de simulare;

5.20. avertizarea și intervenția în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase și de accidente la construcțiile hidrotehnice din administrare;

5.21. elaborarea planurilor de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine hidrografice, precum și acordarea asistenței tehnice la elaborarea de către utilizatorii de apă și comisiile locale a planurilor proprii de apărare;

5.22. participarea, în caz de producere a poluărilor accidentale, la activitățile operative de avertizare a utilizatorilor de apă și a autorităților administrației publice din aval, de eliminare a cauzelor și de diminuare a efectelor și de monitorizare a propagării undei poluante;

5.23. colaborarea permanentă cu comisiile de dezastre, cu unitățile de ordine publică, cu autoritățile publice teritoriale, pentru sănătate și altele, pentru înlăturarea cauzelor și efectelor poluărilor accidentale;

5.24. elaborarea și urmărirea aplicării planurilor bazinale de prevenire și de înlăturare a efectelor poluărilor accidentale, coordonarea elaborării de către utilizatorii de apă a planurilor proprii de prevenire și de combatere a poluărilor accidentale, precum și asigurarea protecției sporite și a îmbunătățirii mediului acvatic prin măsuri specifice de reducere progresivă a poluării;

5.25. intervenția în scopul reducerii treptate a poluării apelor subterane și al prevenirii poluării ulterioare a acestora;

5.26. evaluarea daunelor produse și a valorii serviciilor executate de Administrația Național㠄Apele Române” pentru monitorizarea și combaterea poluării accidentale și recuperarea acestora de la poluator;

5.27. participarea la conservarea, protejarea și restaurarea ecosistemelor acvatice și la protecția faunei și florei acvatice;

5.28. constituirea și ținerea la zi a Fondului național de date hidrologice, hidrogeologice și de gospodărire a apelor, prin validarea de fond și stocarea datelor și a informațiilor specifice colectate de unitățile proprii, de alte unități specializate autorizate și de utilizatorii de apă;

5.29. realizarea de anuare, sinteze, studii și cercetări de hidrologie, hidrogeologie, gospodărire a apelor și de mediu, de instrucțiuni și monografii, studii de impact, scheme-cadru de amenajare, bilanțuri de mediu;

5.30. elaborarea și ținerea la zi a cadastrului apelor și a drepturilor de folosire a apelor;

5.31. inventarierea și ținerea la zi a patrimoniului de interes public și privat al statului, aflat în administrare;

5.32. elaborarea planurilor de gospodărire a resurselor de apă pe bazine hidrografice, în conformitate cu prevederile legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul apelor;

5.33. întocmirea, în mod corelat, pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic, de propuneri de lucrări noi de amenajare, necesare satisfacerii cerințelor de apă, protecției calității apelor și restaurării cursurilor de apă, precum și prevenirii acțiunii distructive a apelor;

5.34. urmărirea promovării și executării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor din alocații bugetare, în calitate de ordonator secundar al cheltuielilor de capital;

5.35. asigurarea proiectării lucrărilor de întreținere și reparații ale lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare;

5.36. realizarea de lucrări de amenajare a cursurilor de apă și a altor lucrări de investiții, acordarea asistenței tehnice de specialitate;

5.37. analiza de impact a activității umane asupra situației apelor de suprafață și a apelor subterane;

5.38. constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în domeniul gospodăririi apelor;

5.39. instituirea regimului de supraveghere specială la folosințe, în condițiile legii, și urmărirea realizării acestuia;

5.40. efectuarea de audituri, inspecții, expertize, consultanță, a recepției calității serviciilor și lucrărilor de construcții-montaj și a lucrărilor de punere în siguranță a construcțiilor hidrotehnice;

5.41. realizarea sistemului informatic și de telecomunicații în unitățile sistemului de gospodărire a apelor, elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și hidrogeologiei;

5.42. participarea la activitățile internaționale de schimb de date și informații, la reuniuni tehnico-științifice, studii și proiecte în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și hidrogeologiei;

5.43. asigurarea aplicării prevederilor convențiilor și ale altor acorduri internaționale din domeniul apelor la care România este parte și a implementării prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi apelor;

5.44. inițierea de acțiuni de cooperare tehnico-științifică în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și hidrogeologiei cu agenți economici și autorități publice din țară și din străinătate;

5.45. aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodăririi cantitative și calitative a apelor;

5.46. valorificarea complexă a apelor ca resursă economică, cu potențialele și uzufructul acestora, realizarea serviciilor specifice și comune de gospodărire a apelor și executarea acestora pe bază de contracte economice încheiate cu beneficiarii;

5.47. asigurarea funcțiilor de unic prestator al serviciilor specifice de gospodărire a apelor;

5.48. propunerea de tarife pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor și de actualizare a acestora conform legislației în vigoare;

5.49. efectuarea altor servicii comune de gospodărire a apelor, de hidrologie, hidrogeologie, analize de laborator, asistență tehnică, reparații la construcții hidrotehnice etc.;

5.50. valorificarea potențialului hidromecanic și hidroenergetic din administrarea proprie și a nămolului din lacurile naturale și asigurarea potențialului turistic și de agrement al Dunării, râurilor, lacurilor, al mării teritoriale, al plajelor apelor de suprafață și al plajei Mării Negre;

5.51. gestionarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale pentru care Administrația Național㠄Apele Române” este titulară;

5.52. pregătirea și perfecționarea personalului prin diverse forme;

5.53. promovarea imaginii în context economic și social, activități de informare directă și de sensibilizare a publicului și mass-media în problemele apei;

5.54. editarea, tipărirea și comercializarea de publicații tehnice în domeniul apelor;

5.55. urmărirea corelării lucrărilor și activităților desfășurate pe ape sau în legătură cu acestea cu prevederile schemelor-cadru de amenajare și gospodărire a bazinelor hidrografice;

5.56. asigurarea secretariatelor tehnice ale comitetelor de bazin și a participării publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor și furnizarea de informații corespunzătoare cu privire la măsurile planificate și prezentarea de rapoarte privind evoluția punerii în aplicare a acestora;

5.57. gestionarea Fondului apelor potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

5.58. orice alte activități ori servicii necesare realizării obiectului principal de activitate.

CAPITOLUL IV
Patrimoniul

Art. 6. - Administrația Național㠄Apele Române” are un patrimoniu compus din domeniul public al statului dat în administrare, prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr.1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, în valoare de 28.955 miliarde lei, și din patrimoniul propriu de 1.163 miliarde lei, constituit prin preluarea patrimoniului Companiei Naționale „Apele Române” - S.A. pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001, și care va fi completat cu valoarea patrimoniului public aferent activităților de hidrologie, hidrogeologie și de gospodărire a apelor, preluat de la Compania Național㠄Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor” S.A., prin protocol de predare-primire.

Art. 7. - Administrația Național㠄Apele Române”, în exercitarea dreptului său de administrator, posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu și de uzufructul acestora, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

CAPITOLUL V
Structura organizatorică și funcțională

Art. 8. - Administrația Național㠄Apele Române” are în structura sa direcții de ape, organizate pe bazine și grupuri de bazine hidrografice, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Exploatarea Complexă Stânca-Costești și alte unități în subordine.

Art. 9. - Unitățile prevăzute la art. 8 au aceleași competențe economico-financiare ca și Administrația Național㠄Apele Române”, efectuând operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile legislației în vigoare, iar în ceea ce privește competențele juridice, sunt împuternicite să încheie contracte și reprezintă Administrația Național㠄Apele Române” în litigiile cu agenți economici sau cu persoane fizice.

Art. 10. - Structura organizatorică a Administrației Naționale „Apele Române” se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 11. - Atribuțiile, competențele și sarcinile unităților prevăzute la art. 8 se stabilesc de consiliul de administrație prin regulamentul de organizare și funcționare a acestora, în conformitate cu cerințele legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi apelor.

CAPITOLUL VI
Organele de conducere

Art. 12. - (1) Conducerea Administrației Naționale „Apele Române” se asigură prin:

- consiliul de administrație;
- directorul general;
- comitetul director.

(2) La Administrația Național㠄Apele Române”, direcțiile de apă, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Exploatarea Complexă Stânca-Costești se pot înființa comitete de direcție prin hotărâre a consiliului de administrație.

(3) Consiliul de administrație este numit prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului și este compus din 7 membri dintre care unul este directorul general care îndeplinește și funcția de președinte al consiliului de administrație. Din consiliul de administrație fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, precum și specialiști în domeniul de activitate al Administrației Naționale „Apele Române”.

(4) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele privind activitatea Administrației Naționale „Apele Române”, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

(5) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, material, civil și penal, după caz, pentru prejudiciile provocate Administrației Naționale „Apele Române” ca urmare a încălcării prevederilor legale sau ca urmare a unei administrări necorespunzătoare a acesteia. În astfel de situații ei vor fi revocați de către ministrul apelor și protecției mediului.

Art. 13. - (1) Membrii consiliului de administrație se numesc pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate dintre ei pot fi înlocuiți la fiecare 2 ani.

(2) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, se numește un nou membru pentru completarea locului vacant, el urmând a funcționa până la expirarea mandatului predecesorului său.

(3) Președintele consiliului de administrație poate propune ministrului apelor și protecției mediului revocarea și înlocuirea unui membru necorespunzător sau dacă acesta solicită înlocuirea din motive personale.

Art. 14. - (1) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a cel puțin 3 din numărul membrilor săi.

(2) Directorul general, în calitate de președinte al consiliului de administrație, conduce lucrările ședințelor. În lipsa acestuia lucrările sunt conduse de un alt membru, delegat cu atribuții de reprezentare de către directorul general.

(3) Președintele numește un secretar din afara membrilor consiliului de administrație.

(4) Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație se vor face cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței și vor cuprinde locul unde se va ține ședința și ordinea de zi.

(5) Pentru validarea deciziilor este necesară prezența majorității simple a numărului membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți, prin vot deschis.

(6) Dezbaterile consiliului de administrație se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(7) Procesul-verbal va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate și va trebui semnat de toți membrii consiliului de administrație participanți la ședință și de secretar.

(8) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte.

Art. 15. - (1) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare propriu, o parte din atribuțiile sale directorului general al Administrației Naționale „Apele Române”.

(2) La întrunirile consiliului de administrație la care sunt convocați, împuterniciții directorului general vor prezenta rapoarte scrise despre operațiile pe care le-au executat.

(3) Consiliul de administrație poate apela pentru consultanță la experți pentru studierea și soluționarea anumitor probleme și poate atrage în activitatea sa de analiză a unor probleme complexe specialiști din diferite sectoare, activitatea acestora urmând a fi plătită conform prevederilor legale.

Art. 16. - Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică a Administrației Naționale „Apele Române”;
b) aprobă delegarea de competențe comitetului director, în vederea executării atribuțiilor încredințate;
c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere;
d) supune anual Ministerului Apelor și Protecției Mediului, în termen de 60 de zile de la data încheierii exercițiului financiar, raportul consiliului de administrație cu privire la activitatea Administrației Naționale „Apele Române”, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
e) analizează activitatea economică a direcțiilor de ape și a celorlalte subunități și încadrarea acestora în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli și stabilește măsurile corespunzătoare;
f) hotărăște, în condițiile legii, asocierea cu regii autonome și societăți comerciale pentru realizarea de activități de interes comun;
g) aprobă solicitări de credite pentru desfășurarea activității;
h) aprobă orice alte măsuri pentru activitatea Administrației Naționale „Apele Române”, cu excepția celor date potrivit legii în competența altor organe.

Art. 17. - Comitetul director al Administrației Naționale „Apele Române”, format din directorii executivi și directorii unităților prevăzute la art. 8, funcționează în baza unui regulament aprobat de consiliul de administrație și se întrunește la convocarea directorului general.

Art. 18. - Directorul general reprezintă Administrația Național㠄Apele Române” în raporturile cu terții, pentru aceasta fiind învestit de consiliul de administrație cu puteri decizionale.

CAPITOLUL VII
Finanțarea activității proprii.
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 19. - Cheltuielile curente și de capital ale Administrației Naționale „Apele Române” se vor asigura din venituri proprii rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor, conform legislației.

Art. 20. - (1) De la bugetul de stat, bugetele locale și din surse proprii ale persoanelor fizice și juridice se vor asigura cheltuielile pentru:

- acțiunile operative de interes public de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, precum și cele pentru constituirea stocului de materiale și mijloace de apărare;
- întreținerea și repararea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, refacerea și repunerea în funcțiune a lucrărilor de gospodărire a apelor afectate de calamități naturale sau alte evenimente deosebite.

(2) Realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul apelor, precum și pentru implementarea directivelor Uniunii Europene și a programelor de preaderare din domeniul gospodăririi apelor se asigură din surse proprii, Fondul apelor și în completare de la bugetul de stat, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

(3) Finanțarea investițiilor privind lucrările, construcțiile sau instalațiile de gospodărire a apelor, declarate de utilitate publică potrivit legii, se asigură de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.

Art. 21. - (1) Administrația Național㠄Apele Române” întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere.

(2) Administrația Național㠄Apele Române” va conduce evidența contabilă pe unitățile din subordine și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pentru aceste activități, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere se aprobă potrivit legii.

Art. 22. - (1) Administrația Național㠄Apele Române” poate asigura sumele necesare satisfacerii unor necesități sociale, culturale, sportive, de perfecționare-recalificare ale personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premieri a acestuia.

(2) Administrația Național㠄Apele Române” poate sponsoriza activități și acțiuni, potrivit legii, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii. În aceleași condiții se poate efectua actul de mecenat.

Art. 23. - Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Administrației Naționale „Apele Române”.

Art. 24. - Controlul intern al activității economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale Administrației Naționale „Apele Române”.

CAPITOLUL VIII
Personalul

Art. 25. - (1) Personalul de conducere al Administrației Naționale „Apele Române” și al unităților subordonate este numit, suspendat sau demis de către directorul general al acesteia, conform prevederilor legale.

(2) Personalul de execuție al Administrației Naționale „Apele Române” și al unităților subordonate este angajat sau concediat potrivit prevederilor contractului colectiv de muncă.

(3) Salarizarea se face în conformitate cu prevederile legale și ale contractului colectiv de muncă.

(4) Drepturile și obligațiile personalului Administrației Naționale „Apele Române” sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, prin contractul colectiv de muncă și prin contractele individuale de muncă.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale

Art. 26. - Relațiile cu regiile autonome, cu societăți comerciale din țară și din străinătate, cu persoane fizice, precum și cu statul se desfășoară în conformitate cu reglementările legale în vigoare și pe bază contractuală, în condițiile legii.

Art. 27. - Prezentul regulament se completează cu reglementările legale în vigoare.


ANEXA Nr. 2

DENUMIREA ȘI SEDIILE
direcțiilor de ape, organizate pe bazine și grupuri de bazine hidrografice, ale subunităților acestora și ale celorlalte unități din subordinea Administrației Naționale „Apele Române”

A. Direcțiile de ape și subunitățile acestora:

1. Direcția Apelor Someș-Tisa, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Someș-Tisa, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Vânătorului nr. 17, județul Cluj, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Maramureș, cu sediul în municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 2;
- Sistemul de gospodărire a apelor Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 81A;
- Sistemul de gospodărire a apelor Bistrița-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistrița, str. Avram Iancu nr. 9;
- Sistemul de gospodărire a apelor Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 91;
- Sistemul de gospodărire a apelor Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 157/a.

2. Direcția Apelor Crișuri, organizată la nivelul bazinului hidrografic Crișuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 25, județul Bihor, cu următoarea subunitate:

- Sistemul de gospodărire a apelor Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Atelierelor nr. 6.

3. Direcția Apelor Mureș, organizată la nivelul bazinului hidrografic Mureș, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, str. Koteles Samuel nr. 33, județul Mureș, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Dragalina nr. 16;
- Sistemul de gospodărire a apelor Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. C.A. Rosetti nr. 9;
- Sistemul de gospodărire a apelor Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7;
- Sistemul de gospodărire a apelor Mureș, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, aleea Carpați nr. 61.

4. Direcția Apelor Banat, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Bega, Timiș, Caraș și Cerna, cu sediul în municipiul Timișoara, bd. Mihai Viteazul nr. 32, județul Timiș, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, Str. Căminelor nr. 9;
- Sistemul de gospodărire a apelor Timiș, cu sediul în municipiul Timișoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 35.

5. Direcția Apelor Jiu, organizată la nivelul bazinului hidrografic Jiu, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Dunării nr. 48, județul Dolj, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, Prelungirea Severinului nr. 169A;
- Sistemul de gospodărire a apelor Gorj, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Unirii nr. 76;
- Sistemul de gospodărire a apelor Mehedinți, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Republicii nr. 1.

6. Direcția Apelor Olt, organizată la nivelul bazinului hidrografic Olt, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6, județul Vâlcea, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7;
- Sistemul de gospodărire a apelor Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 16;
- Sistemul de gospodărire a apelor Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Maior Cranta nr. 32;
- Sistemul de gospodărire a apelor Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Someșului nr. 49;
- Sistemul de gospodărire a apelor Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6;
- Sistemul de gospodărire a apelor Olt, cu sediul în municipiul Slatina, str. Strehăreț nr. 156.

7. Direcția Apelor Argeș-Vedea, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Argeș-Vedea, cu sediul în municipiul Pitești, str. Câmpulung nr. 6-8, județul Argeș, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Argeș, cu sediul în satul Valea Mare, comuna Ștefănești;
- Sistemul de gospodărire a apelor Ilfov - București, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6;
- Sistemul de gospodărire a apelor Giurgiu, cu sediul în comuna Grădinari;
- Sistemul de gospodărire a apelor Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, str. 1 Mai nr. 124.

8. Direcția Apelor Buzău-Ialomița, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Ialomița, Buzău și Mostiștea, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis, județul Buzău, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, str. Mărășești nr. 39;
- Sistemul de gospodărire a apelor Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, str. Chiciu nr. 2;
- Sistemul de gospodărire a apelor Ialomița, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazul nr. 1;
- Sistemul de gospodărire a apelor Dâmbovița, cu sediul în municipiul Târgoviște, Str. Canalului nr. 1;
- Sistemul de gospodărire a apelor Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304;
- Sistemul de gospodărire a apelor Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis.

9. Direcția Apelor Siret, organizată la nivelul bazinului hidrografic Siret, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Bacău, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Str. Universității nr. 48;
- Sistemul de gospodărire a apelor Neamț, cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, str. Mihail Sadoveanu nr. 21;
- Sistemul de gospodărire a apelor Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1;
- Sistemul de gospodărire a apelor Vrancea, cu sediul în municipiul Focșani, Piața Victoriei nr. 5.

10. Direcția Apelor Prut, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Prut și Bârlad, cu sediul în municipiul Iași, str. Theodor Văscăuțeanu nr. 10, județul Iași, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 5 bis;
- Sistemul de gospodărire a apelor Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Theodor Văscăuțeanu nr. 10;
- Sistemul de gospodărire a apelor Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Alexandru Vlahuță nr. 5;
- Sistemul de gospodărire a apelor Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Traian nr. 431.

11. Direcția Apelor Dobrogea-Litoral, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Dobrogea și Litoral, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Mircea cel Bătrân nr. 122, județul Constanța, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Alexandru Ciucurencu nr. 3;
- Sistemul de gospodărire a apelor Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 127.

B. Alte unități din subordine:

1. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, cu sediul în municipiul București, șos. BucureștiPloiești nr. 97;

2. Exploatarea Complexă Stânca-Costești, organizată la nivelul acumulării Stânca-Costești, cu sediul în municipiul Iași, str. Toma Cosma nr. 13, județul Iași;

3. Centrul de Perfecționare și Documentare în Gospodărirea Apelor, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6;

4. Revista Hidrotehnica, cu sediul în municipiul București, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.

C. Activități din subordinea Administrației Naționale „Apele Române”, care sunt nespecifice activității de gospodărire a apelor și care vor fi externalizate:

1. tratarea și distribuția apei potabile;

2. producția de energie electrică în microhidrocentrale independente;

3. proiectare și lucrări geologice;

4. extracția de balast din balastiere proprii, organizate;

5. stații radar și stații meteorologice;

6. baze de mecanizare pentru întreținerea și repararea utilajelor;

7. exploatarea și întreținerea plajelor;

8. alte activități care vor fi stabilite de Ministerul Apelor și Protecției Mediului.


ANEXA Nr. 3

LISTA
cuprinzând bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998,cu modificările ulterioare, aflate în administrare

1. Apele cu potențial energetic valorificabil și cele ce pot fi folosite în interes public, cu albiile lor minore, malurile și cuvetele lacurilor, cu bogățiile lor naturale, apele subterane, plajele și marea teritorială.

Bunurile aparținând patrimoniului public de interes național sunt nominalizate în Hotărârea Guvernului nr.1.326/2001, anexa nr. 5, de la pag. 153 la pag. 358 și cele de la pag. 74 la pag. 153, care se referă la bunurile aferente activității de hidrologie, hidrogeologie și gospodărire a apelor.


ANEXA Nr. 4
SERVICII DE GOSPODĂRIRE A APELOR

..........................................


ANEXA Nr. 5

MECANISMUL ECONOMIC SPECIFIC
în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor

Art. 1. - (1) Mecanismul economic specific în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor include sistemul de plăți, bonificații și penalități, ca parte a modului de finanțare pe principii economice a Administrației Naționale „Apele Române”, în scopul funcționării în siguranță a Sistemului național de gospodărire a apelor.

(2) Apa brută constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de folosire de către utilizatori, care plătesc contravaloarea serviciilor prestate de Administrația Național㠄Apele Române”.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) utilizatorii care folosesc apa brută în condițiile prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996.

Art. 2. - (1) Administrația Național㠄Apele Române” aplică sistemul de plăți, bonificații și penalități pentru serviciile specifice și comune de gospodărire a apelor.

(2) Sistemul de plăți, conform reglementărilor legale în vigoare, se bazează pe regula „beneficiarul plătește”, în funcție de serviciile de gospodărire a apelor prestate de Administrația Național㠄Apele Române”.

(3) Administrația Național㠄Apele Române” este singura în drept să aplice sistemul de plăți pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor tuturor utilizatorilor, indiferent de deținătorul cu orice titlu al amenajării, precum și din sursele subterane, cu excepția apelor geotermale.

(4) Tarifele pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta ordonanță de urgență, sunt diferențiate pe categorii de surse, ca urmare a condițiilor diferite de asigurare a apei, și pe utilizatori, pentru stimularea economică a utilizării durabile a apelor.

(5) Tarifele pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor pentru ameliorarea și monitorizarea cantitativă și calitativă a poluanților din apele uzate evacuate și de protecție a calității resurselor de apă sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.472/2000 privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.272 din 15 iunie 2000.

(6) Tarifele prevăzute la alin. (4) și (5) se aplică tuturor beneficiarilor serviciilor specifice de gospodărire a apelor și se ajustează periodic conform legislației în vigoare, cu avizul Oficiului Concurenței.

Art. 3. - (1) Prestarea de către Administrația Național㠄Apele Române” a serviciilor de asigurare a apei brute în sursă și a celorlalte servicii specifice și comune de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță de urgență, se face pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii.

(2) Administrația Național㠄Apele Române” contractează serviciile specifice de gospodărire a apelor în limitele prevederilor din actul de autorizare a folosinței din punct de vedere al gospodăririi apelor.

(3) Autorizația de gospodărire a apelor atestă că agentul economic are capacitatea să efectueze activități de producție, servicii care nu periclitează calitatea apelor în sursă, dar nu dă dreptul de folosire a serviciilor de gospodărire prestate de Administrația Național㠄Apele Române”, fără contract economic încheiat cu aceasta.

(4) Calitatea apei brute asigurată în sursă este cea existentă la momentul preluării de către utilizator.

(5) Divergențele apărute la încheierea contractelor între direcțiile bazinale și unitățile subordonate Administrației Naționale „Apele Române” și agenții economici, în calitate de beneficiar, vor fi negociate ca etapă finală a concilierii, la nivelul central al Administrației Naționale „Apele Române”.

Art. 4. - Pentru serviciile comune de gospodărire a apelor prezentate în anexa nr. 4 lit. B la prezenta ordonanță de urgență, tarifele se stabilesc de direcțiile bazinale ale Administrației Naționale „Apele Române”, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Administrația Național㠄Apele Române”, în relațiile cu utilizatorii serviciilor de gospodărire a apelor, poate aplica acestora bonificații și penalități, după caz.

(2) Utilizatorilor de apă care demonstrează constant o grijă deosebită pentru folosirea rațională și protecția calității apelor, evacuând o dată cu apele uzate epurate substanțe impurificatoare în concentrații mai mici decât cele înscrise în autorizația de gospodărire a apelor, li se acordă, potrivit legii, bonificații. Bonificațiile se acordă în procent de până la 10% din valoarea anuală a serviciilor specifice de gospodărire a apelor decontate, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului.

(3) Administrația Național㠄Apele Române” este singura în drept să constate cazurile în care se acordă bonificații sau să aplice penalități.

(4) Pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate, înscrise în contractele de furnizare a serviciilor specifice, utilizatorii sunt penalizați în cuantumul prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta ordonanță de urgență. Penalitățile se pot actualiza prin hotărâre a Guvernului.

(5) Constatarea abaterilor prevăzute la alin. (4) se face prin proces-verbal încheiat de personalul direcțiilor bazinale ale Administrației Naționale „Apele Române”, împuternicit în acest scop.

(6) Decizia și procesul-verbal de constatare se comunică unității penalizate, prin poștă, cu confirmare de primire, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. Împotriva procesului-verbal de constatare și de stabilire a penalităților unitatea în cauză poate face plângere, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită abaterea. Hotărârea prin care se rezolvă plângerea este definitivă. Procesul-verbal de stabilire a penalităților, neatacat în justiție în termenul stabilit, constituie titlu executoriu în înțelesul art. 372 lit. b) din Codul de procedură civilă.

(7) Penalitățile aplicate pentru abaterile prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta ordonanță de urgență se fac venit la Fondul apelor.

Art. 6. - (1) Unitățile de gospodărie comunală care au în administrare rețelele de alimentare cu apă a populației și de canalizare a localităților pot aplica penalitățile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.472/2000 privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă, cu ajustările ulterioare, prin personalul împuternicit în acest scop.

(2) Penalitățile încasate de unitățile de gospodărie comunală se fac venit al acestora și se folosesc pentru modernizarea instalațiilor și retehnologizarea stațiilor de epurare a apelor uzate, conform legislației în vigoare.


ANEXA Nr. 6

TARIFELE
pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor

.......................


ANEXA Nr. 7

PENALITĂȚI
pentru abateri de la normele privind concentrațiile maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate

.......................


ANEXA Nr. 8

DEFINIȚII

1. Gospodărirea apelor - activitățile care, printr-un ansamblu de mijloace tehnice și măsuri legislative, economice și administrative, conduc la cunoașterea, utilizarea, valorificarea rațională, menținerea sau îmbunătățirea calității resurselor de apă pentru satisfacerea nevoilor sociale și economice, la protecția împotriva epuizării și poluării acestor resurse, precum și la prevenirea și combaterea acțiunilor distructive ale apelor.

2. Resurse de apă - apele de suprafață alcătuite din cursurile de apă cu deltele lor, lacuri, bălți, apele maritime interioare și marea teritorială, precum și apele subterane, în totalitatea lor.

3. Ape de suprafață - ape interioare și, respectiv, marine, stătătoare și curgătoare, ale căror suprafețe sunt în contact direct cu atmosfera.

4. Ape subterane - apele aflate sub suprafața terenului în zona de saturație și în contact direct cu solul sau cu subsolul.

5. Ape interioare - toate apele aflate în interiorul liniei de bază, de la care se măsoară extinderea apelor teritoriale.

6. Râu - masa de apă care curge în cea mai mare parte la suprafață în lungul unei albii.

7. Lac - masă de apă stătătoare care ocupă o concavitate a scoarței pământului.

8. Bazin hidrografic - unitate fizico-geografică ce înglobează rețeaua hidrografică până la cumpăna apelor.

9. Starea bună a apelor - acea stare pe care o ating corpurile de apă de suprafață atunci când parametrii ecologici și chimici ai apei au valori corespunzătoare regimului natural de scurgere, cu impact antropic nesemnificativ.

10. Apa brută - apă captată din surse de suprafață sau subterane, care are calitatea sursei în momentul prelevării și care necesită un proces de tratare conform cerințelor calitative ale folosinței.

11. Serviciul de asigurare a apei brute în sursă - totalitatea activităților de gospodărire a apelor desfășurate pentru crearea de noi surse de apă și de regularizare a debitelor de apă ale surselor existente, în vederea satisfacerii cerințelor folosințelor, corelat cu prevederile actelor de reglementare emise pentru folosirea resurselor de apă.

12. Serviciul specific de gospodărire a apelor pentru ameliorarea și monitorizarea cantitativă și calitativă a poluanților din apele uzate evacuate și de protecție a calității acestora totalitatea activităților desfășurate pentru cunoașterea stării și evoluției cantitative și calitative a apelor.

13. Serviciul de cădere medie asigurat prin baraje - totalitatea activităților de gospodărire a apelor desfășurate pentru regularizarea debitelor cursului de apă într-o anumită secțiune în vederea asigurării folosinței energetice.

14. Serviciul de asigurare a nisipurilor și pietrișurilor totalitatea activităților de gospodărire a apelor desfășurate pentru asigurarea unei scurgeri normale a apelor de suprafață, pentru regularizarea debitelor solide și crearea de depozite de nisipuri și pietrișuri în condițiile menținerii stabilității albiilor și malurilor cursurilor de apă.

15. Plan de gospodărire a apelor pe bazin hidrografic instrument de planificare și aplicare a măsurilor de asigurare a protecției și utilizării durabile a apei în cadrul unui bazin hidrografic.

16. Schema-cadru de amenajare și gospodărire a apelor - documentație de gospodărire a apelor care prezintă modelul sistemului de gospodărire a apelor, cuprinzând rețeaua hidrografică, lucrările de gospodărire a apelor și prelevările-evacuările aferente folosințelor, analizate în diferite scenarii și etape de dezvoltare economicosocială a spațiului hidrografic respectiv, precum și modul de protecție, de menținere sau de îmbunătățire a calității apelor.

17. Fondul național de date de gospodărire a apelor totalitatea bazelor de date meteorologice, hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire cantitativă și calitativă a apelor.

18. Sistem național de gospodărire a apelor - ansamblul activităților și lucrărilor care asigură administrarea domeniului public de interes național al apelor și gestiunea durabilă, cantitativă și calitativă a resurselor de apă.

19. Balanța apei - alocarea resurselor de apă pentru satisfacerea cerințelor folosințelor de apă în situații hidrologice normale.

20. Folosințe de apă - orice formă de activitate sau unitate cu caracter social ori economic, care utilizează apa dintr-o sursă de apă.


Sâmbătă, 15 iunie 2024, 08:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.