CIRCULARĂ nr.37 din 17 septembrie 2002
pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare, și a Circularei Băncii Naționale a României nr. 22/1999
Textul actului publicat în M.Of. nr. 700/25 sep. 2002

Având în vedere prevederile art. 11 și 12 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și angajamentele asumate prin Documentul de poziție al României pentru Capitolul 4 - Libera circulație a capitalurilor, deschis în cadrul negocierilor pentru aderare la Uniunea Europeană, în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naționale a României nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.395 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera a) a punctului 1.17.1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„a) tranzacții de comerț internațional cu bunuri și servicii și alte asemenea tranzacții care presupun o contraprestație imediată, inclusiv operațiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor de preț valutar etc. rezultate din tranzacțiile de comerț internațional;”

2. Literele e), f) și g) ale alineatului 2 al articolului 5 vor avea următorul cuprins:

„e) credite și împrumuturi financiare, pe termen scurt, acordate de nerezidenți rezidenților, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. a), mai puțin operațiunile de leasing financiar pe termen scurt;
f) garanții acordate de rezidenți nerezidenților, prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. b), în cazul în care operațiunea de bază aferentă garanției are loc între doi nerezidenți;
g) operațiuni în conturi curente și de depozit deschise de rezidenți în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b)2 și la pct. 1.17.2.11 lit. b)2;”

3. Litera d) a articolului 51 va avea următorul cuprins:

„d) credite și împrumuturi financiare pe termen scurt, prevăzute la pct. 1.17.2.8.”

4. La articolul 9 alineatul 2 - Conturi tip A, la litera b) de la rubrica „încasări din” și la litera a) de la rubrica „plăți pentru” se va utiliza următoarea formulare: „operațiuni valutare curente cu rezidenți”.

5. Articolul 10 se abrogă.

6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Sumele în lei deținute de nerezidenți în conturile tip A și B pot fi convertite în valută prin intermediul pieței valutare.”

7. După articolul 25 se introduce articolul 251 cu următorul cuprins:

„Art. 251. - Toate prevederile referitoare la bănci se aplică în mod corespunzător caselor centrale ale cooperativelor de credit, în limita obiectului de activitate autorizat.”

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare nu mai sunt supuse autorizării următoarele operațiuni de capital:

- Credite și împrumuturi financiare pe termen mediu și lung acordate de rezidenți nerezidenților - pct. 1.17.2.8 lit. b) din regulament.

Art. III. - În textul întregului Regulament al Băncii Naționale a României nr. 3/1997 și în cadrul normelor date în aplicarea acestuia, titlul „Norme privind sumele în numerar în valută și în moneda națională (leu) care pot fi introduse și scoase în/din România - N.R.V.7” se va înlocui cu titlul „Norme privind importul și exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar - N.R.V.7”, iar denumirile „Banca Națională a României - Direcția generală politici monetare, valutare și de credit”, „Direcția generală politici monetare, valutare și de credit” și „Direcția politici financiar bancare” se vor înlocui cu denumirea „Banca Națională a României”.

Art. IV. - Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.395 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În textul normei, cu excepția ultimelor două alineate ale punctului 30, denumirea „buletin de schimb valutar” se va înlocui cu formularea „bon fiscal de schimb valutar sau buletin de schimb valutar”.

2. Punctul 30 va avea următorul cuprins:

„30. Pentru fiecare tranzacție se vor întocmi bonuri fiscale de schimb valutar sau buletine de schimb valutar, care trebuie să conțină următoarele elemente:

a) denumirea emitentului;
b) adresa emitentului;
c) codul statistic al punctului de schimb valutar;
d) data emiterii;
e) seria și numărul buletinului/bonului fiscal de schimb valutar;
f) numele și prenumele clientului;
g) țara clientului;
h) actul de identitate al clientului: tip, serie, număr;
i) rezident/nerezident;
j) suma încasată de la client (valută/lei);
k) cursul de schimb;
l) comisionul;
m) suma plătită clientului (valută/lei);
n) semnătura casierului;
o) ștampila punctului de schimb valutar.

Casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, sunt obligate să elibereze clienților bon fiscal emis cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată și modificată prin Legea nr. 64/2002, republicată. Pe perioada în care aparatele de marcat electronice fiscale nu funcționează, casele de schimb valutar vor emite buletine de schimb valutar, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de dispozițiile legale în materie. Aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate ulterior în memoria aparatelor de marcat electronice fiscale, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare pe buletinele de schimb valutar respective.”

3. Punctul 45 va avea următorul cuprins:

„45. Toate prevederile din prezenta normă, referitoare la bănci, se vor aplica în mod corespunzător caselor centrale și cooperativelor de credit afiliate acestora, în limita obiectului de activitate autorizat.”

4. Anexa nr. 1 „Model de buletin de schimb valutar” se abrogă.

Art. V. - Normele privind modul de autorizare și de raportare a operațiunilor valutare de capital - N.R.V.3 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.395 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- litera a) a punctului 9 se abrogă.

Art. VI. - Circulara Băncii Naționale a României nr. 22/1999 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, modificat prin circularele Băncii Naționale a României nr. 7/1998 și nr. 25/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.449 din 15 septembrie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. În scopuri statistice și de informare, persoanele juridice și fizice rezidente care încheie contracte cu nerezidenți pentru operațiuni de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung au obligația să notifice operațiunea respectivă la Banca Națională a României Direcția statistică, în conformitate cu normele emise în acest sens de Banca Națională a României.”

2. Punctul 4 se abrogă.

Art. VII. - Prezenta circulară intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
CRISTIAN POPA

București, 17 septembrie 2002.
Nr. 37.


Vineri, 01 martie 2024, 18:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.