HOTĂRÂRE nr.1.032 din 19 septembrie 2002
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Contractului-cadru privind condițiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 716/2 oct. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr.1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Contractului-cadru privind condițiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.32 din 18 ianuarie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„(2) Dispozitivele medicale pot fi furnizate numai de unități de tehnică medicală organizate conform reglementărilor legale în vigoare. Unitățile de tehnică medicală acreditate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se numesc furnizori acreditați de dispozitive medicale. Lista cuprinzând furnizorii acreditați de dispozitive medicale se stabilește de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin ordin al președintelui acesteia. Condițiile de acreditare și de retragere a acreditării se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a contractului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Controlul activității care face obiectul contractului încheiat cu farmaciile acreditate se asigură de servicii specializate din structura Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătății și Familiei, a direcțiilor de sănătate publică sau a direcțiilor medicale din ministerele cu rețea sanitară proprie, după caz, împreună cu Colegiul Medicilor din România și Colegiul Farmaciștilor din România, organizate la nivel național și județean, respectiv al municipiului București. Controlul activității furnizorilor de dispozitive medicale se asigură de către servicii specializate din structura Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătății și Familiei, a direcțiilor de sănătate publică sau a direcțiilor medicale din ministerele cu rețea sanitară proprie, după caz, împreună cu Colegiul Medicilor din România, organizat la nivel național și județean, respectiv al municipiului București, precum și de alte instituții abilitate de lege.”

3. Literele g) și q) ale articolului 1 din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:

„g) să întocmească și să prezinte caselor de asigurări de sănătate documentele necesare în vederea decontării medicamentelor: factura, borderoul centralizator și prescripțiile medicale, cu înscrierea numărului de ordine, a bonului fiscal și a datei de emitere a acestuia, pe baza cărora au fost eliberate medicamentele, în condițiile stabilite prin norme;
...........................................................................................
q) să accepte controlul din partea serviciilor specializate asupra modului de desfășurare a activității legate de derularea contractului de furnizare de medicamente;”

4. Litera c) a articolului 3 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

„c) să deconteze farmaciilor acreditate cu care au încheiat contracte, în limita valorii contractate și defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu și fără contribuție personală, astfel: 50% din valoarea facturii, în termen de 5 zile de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate, și restul valorii facturii acceptate la decontare, în maximum 30 de zile de la data depunerii acesteia. Facturile ce depășesc valoarea contractată inițial și defalcată trimestrial se decontează în baza actelor adiționale la contract, prin modificarea valorii contractate inițial, în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii acestora, ținând seama de limitele de cheltuieli aprobate cu această destinație;”

5. Articolul 4 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice se încheie între furnizorul de dispozitive medicale, prin reprezentantul său legal, și casa de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, acolo unde este cazul, certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comerțului/înregistrarea în Registrul unic al Ministerului Sănătății și Familiei, codul fiscal și autorizația sanitară de funcționare;
b) contul deschis la trezoreria statului;
c) certificatul de acreditare;
d) autorizația/autorizațiile de utilizare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat și/sau, după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat;
e) certificatul de înregistrare a reprezentantului autorizat.”

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul apărării naționale,
Sorin Encuțescu,
secretar de stat

p. Ministrul de interne,
Nicolae Berechet,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 19 septembrie 2002.
Nr. 1.032.


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 13:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.