LEGE nr.540 din 27 septembrie 2002
privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 723/3 oct. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organizații cu caracter civic, persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentale, apolitice, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală și de asistență socială.

Art. 2. - Înființarea, organizarea și funcționarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se realizează în baza prevederilor referitoare la asociații din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Art. 3. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi în condițiile Legii nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor își păstrează personalitatea juridică legal dobândită. Acestor case de ajutor reciproc ale pensionarilor li se aplică, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regimul juridic prevăzut de aceasta.

Art. 4. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui prin exercitarea dreptului la liberă asociere a următoarelor categorii de persoane:

a) pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparțin;
b) beneficiarii de ajutor social;
c) membrii de familie - soț, soție, precum și copiii majori incapabili de muncă, aflați în întreținerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social - membri ai acelei case de ajutor reciproc a pensionarilor.

Art. 5. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie, de regulă, pe zone teritoriale.

Art. 6. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui în asociații centrale din același profil.

Art. 7. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au ca scop principal sprijinirea membrilor lor prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile și ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormântarea foștilor membri.

Art. 8. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor pot desfășura și alte activități și servicii decât cele enunțate prin scopul principal:

a) organizarea de activități culturale, artistice, turistice și de agrement;
b) prestarea de servicii, contra unei plăți reduse, pentru membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor și membrii de familie aflați în întreținerea acestora, folosind munca unor pensionari, membri ai casei respective;
c) organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la prețuri de producție, administrarea de case de odihnă și tratament, organizarea de centre pentru repararea de obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, încălțăminte;
d) efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedați ai caselor de ajutor reciproc: confecționarea de sicrie și asigurarea transportului;
e) alte acțiuni și forme de asistență socială.

Art. 9. - Înscrierea în casele de ajutor reciproc ale pensionarilor este condiționată de plata unei taxe de înscriere în sumă fixă sau în cotă procentuală din valoarea pensiei sau a ajutorului social, stabilită prin statutul fiecărei case.

Art. 10. - (1) Membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor au obligația de a plăti cotizații lunare, precum și contribuții lunare, al căror cuantum procentual sau în sume fixe se stabilește de consiliul director al casei respective, în limitele și în condițiile stabilite prin statut.

(2) La încetarea calității de membru al casei de ajutor reciproc a pensionarilor, indiferent de motive, sumele depuse cu titlu de cotizații lunare se restituie titularului sau urmașilor săi, după caz.

(3) Contribuția pentru fondul de ajutor de deces se restituie urmașilor membrului care a decedat.

Art. 11. - Veniturile caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie din:

a) taxe de înscriere;
b) cotizații și contribuții lunare ale membrilor;
c) dobânzi provenite din plasarea sumelor disponibile în condiții legale;
d) venituri realizate din prestări de servicii;
e) dobânzi la sumele împrumutate;
f) venituri din organizarea manifestărilor culturale, artistice și de agrement;
g) donații și sponsorizări;
h) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 12. - (1) Din veniturile realizate casele de ajutor reciproc ale pensionarilor își pot constitui, în condițiile prevăzute de statut:

a) fonduri pentru împrumuturi;
b) fonduri pentru acordarea de ajutoare nerambursabile;
c) fonduri pentru activități culturale, artistice, turistice și de agrement;
d) fonduri pentru investiții;
e) fonduri pentru subvenționarea produselor alimentare de bază, stabilite de consiliul director, pentru vânzarea către membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor prin magazinele proprii și de tip economat;
f) fonduri pentru cheltuieli generale.

(2) Din fondurile de investiții se pot finanța, cu aprobarea consiliului director, cumpărarea de spații, amenajarea și dotarea acestora pentru desfășurarea activităților specifice caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, inclusiv a magazinelor proprii și de tip economat și a unităților de tratament balnear și de odihnă, achiziționarea unor mijloace de transport auto, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 13. - (1) Dobânda ce se percepe pentru împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se stabilește de consiliul director.

(2) Consiliul director stabilește cuantumul anual al cotelor de tratament ce se rambursează membrilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor și volumul cheltuielilor de efectuat pentru activitatea sanitară și de sănătate.

Art. 14. - Contractele de împrumut constituie titlu executoriu. Înființarea popririlor se face de către creditor și acestea nu sunt supuse validării.

Art. 15. - Casele de pensii județene și locale, la solicitarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, vor sprijini recuperarea împrumuturilor acordate unor pensionari rău-platnici, prin înființarea de popriri asupra veniturilor din pensii ale acestora, până la lichidarea debitului, cu respectarea art. 193 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. - Consiliile județene și locale și Consiliul General al Municipiului București vor sprijini funcționarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor prin închirierea spațiilor necesare, în funcție de posibilități, pentru desfășurarea activităților acestora și prin diminuarea cu 75% a tarifelor de închiriere.

Art. 17. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 138 din 29 noiembrie 1972.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

București, 27 septembrie 2002.
Nr. 540.


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 17:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.