DECRET nr.32 din 30 ianuarie 1954
pentru punerea în aplicare a Codului Familiei și a Decretului privitor la persoanele fizice și persoanele juridice
Textul actului publicat în B.Of. nr. 9/31 ian. 1954


DECRET NUMAR: 32 DIN 30/01/54 pentru punerea in aplicare a Codului Familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice


EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA


APARUT IN BULETINUL OFICIAL Nr. 32 DIN 31/01/54


CAP. 1

Dispozitiuni referitoare la Codul Familiei


ART. 1

Validitatea casatoriei incheiate inainte de data intrarii in vigoare a Codului Familiei se stabileste potrivit cu dispozitiunile legii in vigoare la data incheierii ei.

Cu toate acestea, in cazul cind casatoria este nula sau anulabila potrivit legii anterioare, insa valabila potrivit Codului Familiei, ori daca, dupa incheierea casatoriei, a intervenit oricind un fapt care, potrivit dispozitiunilor acestui Cod, acopera nulitatea, casatoria nu mai poate fi declarata nula sau nu mai poate fi anulata dupa intrarea in vigoare a Codului, chiar daca la aceasta data actiunea in declarare a nulitatii sau cea in anulare este in curs de judecata.ART. 2

In cazul nulitatii casatoriei, copilul din casatoria declarata nula, daca se afla in viata la data intrarii in vigoare a Codului Familiei, are de la data conceptiei situatia unui copil din casatorie, chiar daca ambii soti au fost de rea credinta la incheierea acesteia si chiar daca hotarirea judecatoreasca de declarare a nulitatii casatoriei a ramas definitiva inainte de intrarea in vigoare a Codului Familiei.

Drepturile de mostenire dobindite potrivit legii in vigoare la data deschiderii succesiunii, ramin neatinse.ART. 3

Oricind s-ar fi casatorit, sotii, cit priveste relatiile lor personale, sint supusi, de la data intrarii sale in vigoare, dispozitiunilor Codului Familiei.ART. 4

Sotii vor fi supusi, de la data intrarii in vigoare a Codului Familiei, dispozitiunilor acestui Cod in privinta relatiilor lor patrimoniale, indiferent de data casatoriei si oricare ar fi fost regimul lor matrimonial legal sau conventional, de mai inainte.

Bunurile ce sotii au la data intrarii in vigoare a Codului Familiei devin comune sau proprii, potrivit dispozitiunilor acestui Cod.

Calitatea de bun comun, dobindita in temeiul dispozitiunilor de mai sus, nu poate fi opusa celor de al treilea care, la data intrarii in vigoare a Codului Familiei, sint titulari ai vreunui drept real asupra acelui bun.ART. 5

Dovada ca un bun este propriu se va putea face, intre soti, prin orice mijloc de proba.

In cazul casatoriilor incheiate inainte de intrarea in vigoare a Codului Familiei, dovada ca un bun este propriu se va putea face, de toti cei interesati, prin orice mijloc de proba, chiar fata de cei de al treilea.ART. 6

In relatiile patrimoniale dintre sotii membri ai unei gospodarii agricole colective, dispozitiunile Codului Familiei privitoare la bunurile sotilor se intregesc cu dispozitiunile speciale ale statutului model al gospodariilor agricole colective.ART. 7

Dispozitiunile Codului Familiei privitoare la divort se aplica fara a se deosebi intre casatoriile incheiate inainte sau dupa intrarea sa in vigoare.

Casatoria incheiata inainte de intrarea in vigoare a Codului va putea fi desfacuta potrivit dispozitiunilor acestuia, chiar daca motivul pe care se intemeiaza cererea nu era cauza de divort potrivit prevederilor legii anterioare. Dispozitiunile alineatului de fata se aplica chiar si cererilor in curs de judecata la data intrarii in vigoare a Codului Familiei.

Divortul produce efectele stabilite de legea in vigoare la data cind s-a pronuntat hotarirea ramasa definitiva.

Cu toate acestea, dispozitiunile hotaririlor judecatoresti, privitoare la relatiile personale si patrimoniale dintre copii si parintii lor divortati inainte de intrarea in vigoare a Codului Familiei, vor putea fi modificate potrivit dispozitiunilor art. 44 din Codul Familiei, de autoritatea tutelara, de cite ori schimbarea imprejurarilor justifica o asemenea masura.ART. 8

Stabilirea filiatiei, tagaduirea paternitatii sau orice alta actiune privitoare la starea civila, este supusa dispozitiunilor Codului Familiei si produce efectele prevazute de acest Cod si in cazul copiilor nascuti inainte de intrarea lui in vigoare, chiar daca cererea se afla in curs de judecata.

Actiunea in stabilire a paternitatii copilului din afara casatoriei, nascut inainte de intrarea in vigoare a Codului Familiei, se poate porni in termen de un an de la intrarea in vigoare a acestui Cod, dispozitiunile art. 60 din Codul Familiei fiind aplicabile.

Recunoasterile valabile facute potrivit legilor anterioare, precum si hotarile declarative de paternitate ramase definitive la data intrarii in vigoare a Codului Familiei, vor produce efectele prevazute de acest Cod. Cit priveste numele copiilor a caror filiatie a fost stabilita, prin recunoastere sau hotarire judecatoreasca, inainte de intrarea in vigoare a Codului Familiei, acestia ramin cu numele dobindit potrivit legii in vigoare la data stabilirii filiatiei; ei vor putea cere insa, in termen de sase luni de la intrarea in vigoare a Codului Familiei, sa se faca aplicatiunea dispozitiunilor art. 64 din acest Cod.

Drepturile de mostenire dobindite potrivit legii in vigoare la data deschiderii succesiunii ramin neatinse.ART. 9

Adoptiile si infierile incuviintate inainte de intrarea in vigoare a Codului Familiei ramin supuse legilor in vigoare la data cind au fost incuviintate, numai in ce priveste validitatea lor. Toate celelalte dispozitiuni din Codul Familiei privitoare la infiere vor fi aplicabile, de la data intrarii in vigoare a acestui Cod, atit adoptiilor, cit si infierilor incuviintate inainte de aceasta data.

Cererile de adoptie si de infiere, in curs de solutionare in fata instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a Codului Familiei, ramin in competenta acestor instante, solutionarea lor facindu-se insa potrivit dispozitiunilor Codului Familiei.ART. 10

Obligatia de intretinere stabilita prin hotarire judecatoreasca sau prin contract, inainte de intrarea in vigoare a Codului Familiei, va continua sasi produca efectele numai daca este in folosul si in sarcina unor persoane care, potrivit dispozitiunilor Codului Familiei, indeplinesc conditiile cerute pentru a avea dreptul si a fi obligate la intretinere si numai in masura prevazuta de acest Cod.

Pensiile de intretinere stabilite in baza art. 14 al Decretului nr.130 din 2 Aprilie 1949, prin hotarire judecatoreasca ramasa definitiva inainte de intrarea in vigoare a Codului Familiei, ramin in fiinta.ART. 11

Dispozitiunile Codului Familiei privitoare la drepturile si indatoririle parintilor fata de copii, precum si la tutela minorului, se vor aplica si in privinta copiilor care sint minori la data intrarii in vigoare a Codului Familiei.

Minorii care, la data intrarii in vigoare a Codului Familiei, avind un parinte in viata, se afla, potrivit dispozitiunilor legale anterioare, sub tutela, trec sub ocrotirea parinteasca, daca nu intra in prevederile Codului Familiei privitoare la instituirea tutelei minorului. Dispozitiunile art. 140 si 141 din Codul Familiei vor fi aplicabile in mod corespunzator; daca tutor a fost parintele, acesta este scutit de prezentarea darii de seama generale.ART. 12

Dispozitiunile Codului Familiei privitoare la incredintarea copiilor unei alte persoane decit parintii lor ori unei institutii de ocrotire, precum si cele privitoare la decaderea parintilor din drepturile parintesti, se vor aplica, de la intrarea in vigoare a Codului Familiei, chiar daca faptele care ar putea indreptati aceste masuri s-au intimplat inainte de aceasta data.

Dispozitiunile alineatului precedent se vor aplica si cererilor aflate in curs de judecata la data intrarii in vigoare a Codului Familiei.ART. 13

Parintii care, inainte de data intrarii in vigoare a Codului Familiei, au fost decazuti din drepturile parintesti, lipsiti in parte sau vremelnic de exercitiul acestor drepturi, vor putea fi repusi in drepturile lor parintesti sau in exercitiul acestor drepturi, potrivit dispozitiunilor Codului Familiei.ART. 14

Persoanele aflate la data intrarii in vigoare a Codului Familiei sub tutela, curatela, consiliu judiciar sau alte masuri de ocrotire vor fi supuse, cit priveste capacitatea lor sau masurile de ocrotire ce vor trebui luate, dispozitiunile acestui Cod privitoare la tutela sau curatela.

In acest scop, instantele judecatoresti, din oficiu sau la cerere, vor examina toate cauzele in care s-au instituit masuri de ocrotire potrivit legilor anterioare si, dupa caz, vor dispune:

a) inlocuirea masurilor de ocrotire instituite potrivit legilor anterioare prin instituirea tutelei sau curatelei, daca potrivit dispozitiunilor Codului Familiei este cazul sa se instituie o asemenea masura. In termen de 15 zile de la pronuntarea hotaririi, instanta va inainta dosarul autoritatii tutelare, care va proceda potrivit dispozitiunilor Codului Familiei privitoare, dupa caz, la tutela sau curatela. Dispozitiunile art. 145 alin. 2 din Codul Familiei se vor aplica prin asemanare;

b) desfiintarea masurilor de protectie instituite potrivit legilor anterioare, daca potrivit dispozitiunilor Codului Familiei nu este cazul sa se instituie nici tutela si nici curatela. In acest caz, instanta insasi va face in mod corespunzator aplicatiunea dispozitiunilor art.140 si 141 din Codul Familiei.

Pina la pronuntarea hotaririi, masurile de ocrotire existente se mentin, acelea privitoare la tutela minorului sau la tutela interzisului functionind potrivit dispozitiunilor corespunzatoare ale Codului Familiei. Celelalte masuri de ocrotire vor functiona potrivit dispozitiunilor legii aplicabile la data cind Codul Familiei a intrat in vigoare.ART. 15

In aplicarea art. 14 lit. a din prezentul decret starea de imbecilitate prevazuta de Codul Civil se va socoti, in intelesul Codului Familiei, debilitate mintala, iar starea de sminteala ori nebunie cu furie, prevazuta de Codul Civil, se va socoti, in intelesul Codului Familiei, alienatie mintala.ART. 16

Cererile privitoare la orice masuri de ocrotire, facute in baza legilor anterioare si aflate in curs de judecata la intrarea in vigoare a Codului Familiei, vor fi solutionate, de instantele judecatoresti, potrivit dispozitiunilor acestui Cod.ART. 17

In cazul prevazut de art. 14 lit. a din prezentul decret, persoanele care, potrivit legilor anterioare, erau insarcinate cu exercitarea masurilor de ocrotire vor fi mentinute de catre instanta judecatoreasca, dupa caz, in sarcina de tutor sau curator, afara daca, potrivit legii, nu pot avea aceasta calitate. Cererea prin care tutorul sau curatorul refuza sarcina tutelei sau curatelei sau reclama inlocuirea, se va putea face ulterior, la autoritatea tutelara.ART. 18

Validitatea actelor juridice incheiate de incapabili, singuri sau prin reprezentantii lor legali ori cu incuviintarea celor ce-i asistau inainte de data intrarii in vigoare a Codului Familiei, se stabileste potrivit cu dispozitiunile legii in vigoare la data incheierii lor.ART. 19

Acceptarea mostenirii cuvenita unui minor, indiferent de virsta sau unei persoane pusa sub interdictie, va fi socotita intotdeauna ca fiind facuta sub beneficiu de inventar.ART. 20

Ipoteca legala asupra bunurilor tutorilor se stinge de drept, pe data intrarii in vigoare a Codului Familiei.

Pentru radierea inscriptiei acestei ipoteci va fi suficienta cererea tutorului.ART. 21

Dreptul de folosinta legala al parintilor asupra bunurilor copilului lor minor inceteaza pe data intrarii in vigoare a Codului Familiei.

In cazul cind copilul are si alte bunuri decit cele de uz personal, parintii sint obligati ca, in termen de trei luni de la intrarea in vigoare a Codului Familiei, sa alcatuiasca inventarul lor si sa-l supuna autoritatii tutelare spre verificare si aprobare.ART. 22

Indepartarea tutorilor se va putea dispune numai potrivit prevederilor Codului Familiei, chiar daca faptele, care ar putea indreptati aceasta masura, s-au intimplat inainte de intrarea in vigoare a acestui Cod.

Cererile de indepartare a tutorului, aflate in curs, se vor solutiona de instantele judecatoresti, inainte ca acestea sa trimita dosarele, potrivit dispozitiunilor art. 14 din prezentul decret, autoritatii tutelare.ART. 23

In cazul prevazut de art. 55 din Codul Familiei, prescriptia inceputa sub regimul Codului Civil nu se va socoti indeplinita decit la expirarea termenului prevazut de Codul Familiei.ART. 24

In cazul prevazut de art. 60 alin. 1 din Codul Familiei, prescriptia inceputa sub regimul legii anterioare se va socoti indeplinita la expirarea unui termen de un an de la data intrarii in vigoare a Codului Familiei, afara numai daca termenul prevazut de legea anterioara expira mai curind.

Dispozitiunile alineatului precedent sint aplicabile si prescriptiei prevazuta de art. 60 alin. 3 din Codul familiei, in cazul in care mama a convietuit cu pretinsul tata.

Daca un copil a pierdut calitatea de copil din casatorie, prin efectul unei hotariri judecatoresti ramasa definitiva inainte de data intrarii in vigoare a Codului Familiei, termenul de un an prevazut de art. 60 alin. 2 din acest Cod va curge de la data intrarii sale in vigoare.

Dispozitiunile alineatului precedent sint aplicabile si prescriptiei prevazute de art. 60 alin. 3 din Codul Familiei, in cazul in care pretinsul tata a prestat copilului intretinere.CAP. 2

Dispozitiile referitoare la Decretul privitor la persoanele fizice si persoanele juridice


ART. 25

De la data intrarii in vigoare a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, aplicarea dispozitiilor legale referitoare la actiunea in anulare pentru leziune se restringe la minorii care, avind virsta de patruspezece ani impliniti, incheie singuri, fara incuviintarea parintilor sau a tutorelui, acte juridice pentru a caror validitate nu se cere si incuviintarea prealabila a autoritatii tutelare, daca aceste acte le pricinuiesc vreo vatamare.

Actele juridice, ce se incheie de minorii care nu au implinit virsta de patrusprezece ani, sint anulabile pentru incapacitate, chiar daca nu este leziune.

Minorii care nu au implinit virsta de patrusprezece ani nu raspund pentru fapta lor ilicita decit daca se dovedeste ca au lucrat cu discernamint.ART. 26

Dispozitiile art. 16 si 17 din Decretul privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, vor fi aplicabile chiar si in cazul cind ultimile stiri din care rezulta ca cel ce lipseste de la domiciliul sau era in viata s-au primit la o data anteriora intrarii in vigoare a acestui decret, ori cind faptele prevazute de art. 16 alin. 3 s-au intimplat inainte ca Decretul privitor la persoanele fizice si persoanele juridice sa fi intrat in vigoare.

Dispozitiile art. 16, 17 si 19 din Decretul privitor la persoanele fizice si persoanele juridice se vor aplica si cererilor ce se afla in curs de judecata la data intrarii in vigoare a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.ART. 27

Dispozitiile art. 18 alineat final si art. 20 din decretul privitor la persoanele fizice si persoanele juridice sint aplicabile si in cazul celor a caror moarte a fost declarata inainte de intrarea in vigoare a acestui decret.ART. 28

De la data intrarii in vigoare a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, persoanele juridice existente la aceasta data vor fi supuse, in totul, dispozitiilor acestui decret.ART. 29

De la data intrarii in vigoare a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, dispozitiile art. 54-56 inclusiv ale acestuia se vor aplica si atingerilor aduse drepturilor personale nepatrimoniale anterior acestei date.

Dispozitiile alineatului precedent se aplica si cererilor in curs de judecata.CAP. 3

Dispozitiile de procedura civila legate de Cod Familiei si Decretul persoanelor fizice si juridice


ART. 30

Presedintele instantei sesizata cu o cerere de punere sub interdictie va lua masuri ca cererea, impreuna cu inscrisurile anexate, sa fie comunicate procurorului. Acesta va dispune efectuarea cercetarilor ce le va socoti necesare, va lua si parerea unei comisii de medici specialisti, iar daca cel a carui punere sub interdictie este ceruta, se gaseste internat intr-o institutie sanitara, va lua si parerea madicului sub supravegherea caruia se afla.

Presedintele instantei sesizeaza totodata autoritatea tutelara de la domiciliul celui a carui punere sub interdictie este ceruta, pentru a se face aplicarea dispozitiilor art. 146 din Codul Familiei, referitoare la numirea curatorului.ART. 31

Luind concluziile procurorului, instanta tutelara va putea dispune internarea provizorie a celui a carui punere sub interdictie este ceruta, pe timp de cel mult sase saptamini, daca observarea mai indelungata a starii lui mintale este necesara, potrivit avizului unui medic specialist, iar aceasta observare nu se poate face in alt mod.ART. 32

Dupa ce primeste rezultatul cercetarilor si avizul comisiei de medici specialisti, precum si, daca va fi cazul, parerea medicului institutiei sanitare, presedintele va fixa termenul pentru judecata cererii, dispunind citirea partilor. Cererea si toate inscrisurile depuse se vor comunica celui a carui punere sub interdictie este ceruta.ART. 33

Judecata se va face ascultind concluziile procurorului.

La termenul de judecata, instanta va asculta pe cel a carui punere sub interdictie este ceruta, pentru a constata starea sa mintala.

Daca cel a carui punere sub interdictie este ceruta nu este in stare sa se infatiseze la instanta, el va fi ascultat, in prezenta procurorului, la locul unde se afla.ART. 34

Prin ingrijirea instantei, hotarirea de punerea sub interdictie, ramasa definitiva, se va publica in extras intr-un ziar indicat de instanta.

Instanta judecatoreasca va comunica autoritatii tutelare, de la domiciliul celui a carui punere sub interdictie este ceruta, hotarirea data asupra cererii de punere sub interdictie, pentru ca autoritatea tutelara sa dispuna ridicarea curatelei, daca aceasta a fost instituita, iar in caz ca instanta a hotarit punerea sub interdictie, sa dispuna numirea unui tutor.ART. 35

Ridicarea interdictiei se face cu aceeasi procedura si publicitate, ca si pronuntarea ei.ART. 36

Cererea de declarare a disparitiei unei persoane se introduce la instanta judecatoreasca in circumscriptia careia aceasta persoana si-a avut ultimul domiciliu.ART. 37

Primind cererea, presedintele instantei judecatoresti dispune ca, prin organele Sfatului Popular si prin organele Militiei, sa se culeaga cit mai multe informatii cu privire la persoana a carei disparitie se cere a fi declarata.

Totodata, va dispune sa se faca la ultimul domiciliu al acestuia, la Sfatul Popular si prin ziar, publicatii despre cerere, cu invitatia ca orice persoana, care ar putea da informatii pentru solutionarea cererii, sa le comunice instantei.

Presedintele instantei va putea sesiza autoritatea tutelara, de la domiciliul celui a carui disparitie se cere a fi declarat, spre a se face, daca este cazul, aplicarea art. 152 din Codul Familiei referitoare la numirea curatorului.ART. 38

Dupa trecerea a 30 de zile de la facerea publicatiilor prevazute de art.

37 alin. 2 din prezentul decret, presedintele va fixa termen de judecata, cu citarea partilor. Persoana a carei disparitie se cere a fi declarata se citeaza la ultimul domiciliu; in caz cind a avut un mandatar general, va fi citat si acesta.

Judecata se va face ascultind concluziile procurorului.ART. 39

Prin ingrijirea instantei, hotarirea de declarare a disparitiei, ramasa definitiva, se va afisa timp de 30 de zile la usa instantei de fond si a Sfatului Popular al ultimului domiciliu al celui disparut si se va publica in extras intr-un ziar indicat de instanta.

Deasemeni, hotarirea va putea fi comunicata autoritatii tutelare spre a se face, daca va fi cazul, aplicarea art. 16 alin. 1 din Decretul privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.ART. 40

Pentru declararea mortii prin hotarire judecatoreasca se va urma potrivit art. 36-38 inclusiv, din prezentul decret, care se aplica in mod corespunzator.ART. 41

Hotarirea de declarare a mortii, ramasa definitiva va fi comunicata serviciului de stare civila pentru a fi inscrisa in registrul de stare civila.ART. 42

Cererea de anulare a hotaririi care declara moartea unei persoane, in cazul prevazut de art. 20 din Decretul privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, se face la instanta care a pronuntat hotarirea.

Judecata se face de urgenta cu citirea persoanelor care au fost parti la procedura declarativa de moarte si ascultind concluziile procurorului.

In cazul in care se dovedeste ca cel declarat mort traieste, instanta va anula hotarirea, dispunind sa se comunice aceasta serviciului de stare civila pentru a se face cuvenita rectificare in registrul actelor de stare civila.ART. 43

Dispozitiile art. 42 din prezentul decret sint aplicabile prin asemanare si in caz de rectificare a datei mortii in temeiul art. 18 alin. final din Decretul privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.CAP. 4

Dispozitiuni finale


ART. 44

Sotii sint indreptatiti ca, de comun acord, sa ceara inscrierea in cartea funciara a dreptului sotilor asupra unui bun comun sau mentionarea calitatii de bun comun in registrul de transcriptii, pe marginea actului de dobindire.ART. 45

La art. 615 din Codul de procedura civila se aduga urmatorul alineat final:

"Cererea de divort se judeca fara a se incerca impacarea sotilor, in cazul cind se intemeiaza pe alienatia mintala cronica dau debilitatea mintala cronica ori pe o grava boala si contagioasa a sotului impotriva caruia divortul este cerut ori daca acesta este condamnat la o pedeapsa privata de libertate de cel putin 3 ani sau daca este declarat disparut prin hotarire judecatoreasca."


ART. 46

Inventarul prevazut de art. 105 si 126 din Codul Familiei va cuprinde descrierea amanuntita a bunurilor, aratarea calitatii si cantitatii lor, precum si pe cit este cu putinta, evaluarea lor.ART. 47

In materiile reglementate de Codul Familiei si Decretul privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, procurorul are dreptul, de la data intrarii lor in vigoare, sa intervina in orice faza a procesului, daca socoteste ca aceasta este necesar pentru apararea intereselor statului sau ale oamenilor muncii.

Tot astfel, el va putea introduce cereri de chemare in judecata, dar numai in cazurile in care aceasta este cu putinta potrivit caracterului drepturilor prevazute de Codul Familiei si Decretul privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, precum si in cazul nerespectarii art. 134 din Codul Civil.ART. 48

Societatile comerciale ramin supuse legilor comerciale si celorlalte dispozitiuni ce le privesc.ART. 49

Pe data intrarii in vigoare a Codului Familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, se abroga: dispozitiunile art.

6-133 inclusiv si art. 1.223-1.293 inclusiv, din Codul civil, in masura in care nu au fost abrogate anterior; dispozitiunile Legii XX/1877 si VI/1885 privitoare la tutele si curatela, in masura in care nu au fost abrogate anterior; art. 602-606 inclusiv, art. 677-691 inclusiv si art. 698-709 inclusiv din Codul de procedura civila; Legea pentru declararea mortii prezumate a celor disparuti din 4 Martie 1941, Decretul nr.130 din 2 Aprilie 1949, Decretul nr.131 din 2 Aprilie 1949, Decretul nr.185 din 30 Aprilie 1949, decretul nr. 182 din 19 Octombrie 1951, precum si orice alte legi si dispozitiuni contrarii.

Bucuresti, 30 Ianuarie 1954.


Vineri, 09 decembrie 2022, 02:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.