LEGE nr.591 din 29 octombrie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 791/30 oct. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.457 din 27 iunie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Litera a) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

"a) stabilirea cadrului general de reglementare a activităților privind rețelele și serviciile de comunicații electronice prin definirea atribuțiilor și obiectivelor Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANRC, în domeniul comunicațiilor electronice, a regimului autorizării acestor activități, precum și a regulilor specifice care guvernează concurența pe piața rețelelor și serviciilor de comunicații electronice;"

2. La articolul 2, litera e) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"e) interferență perturbatoare - o interferență care influențează negativ funcționarea unui serviciu de radionavigație ori a altor servicii cu rol de siguranță sau care în orice alt mod afectează grav, obstrucționează ori întrerupe repetat un serviciu de comunicații electronice care utilizează frecvențe radioelectrice și operează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare."

3. Alineatul (4) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"(4) Persoana care a realizat notificarea în termenul și în condițiile prevăzute la alin. (2) și (3) este autorizată să furnizeze tipurile de rețele sau de servicii pe care le-a indicat în notificare, având toate drepturile și obligațiile prevăzute în autorizația generală care se elaborează, se actualizează, se modifică și se revocă în condițiile art. 5."

4. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"(3) ANRC modifică autorizația generală, cu respectarea principiilor obiectivității și proporționalității, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 și numai în următoarele situații:

a) această decizie este necesară pentru respectarea obligațiilor care decurg dintr-un acord internațional la care România este parte;
b) circumstanțele în care autorizația generală a fost emisă s-au modificat."

5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) ANRC revocă autorizația generală, cu respectarea principiilor obiectivității și proporționalității, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 și numai în următoarele situații:

a) această decizie este necesară pentru respectarea obligațiilor care decurg dintr-un acord internațional la care România este parte;
b) în vederea protejării interesului public, atunci când circumstanțele în care autorizația generală a fost emisă s-au modificat."

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, denumit în continuare ministerul de specialitate, adoptă Tabelul național de alocare a benzilor de frecvență.

(2) Ministerul de specialitate asigură, în condițiile legii, administrarea și coordonarea la nivel național a gestionării frecvențelor radioelectrice în conformitate cu Tabelul național de alocare a benzilor de frecvență și cu acordurile internaționale la care România este parte.

(3) Ministerul de specialitate poate interzice pe o perioadă limitată utilizarea parțială sau totală a unei benzi de frecvență ori a unei anumite frecvențe de către persoane fizice sau juridice, la cererea motivată a autorităților publice competente, în cazul în care siguranța națională, ordinea publică sau apărarea națională impune această măsură.

(4) Autoritățile publice competente în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale au dreptul să utilizeze benzile de frecvență alocate, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor speciale conferite de lege.

(5) În cazul necesității schimbării destinației unor benzi de frecvență cu alocare guvernamentală, utilizate în scopul apărării naționale de către Ministerul Apărării Naționale, se vor compensa costurile achiziționării echipamentelor necesare utilizării noilor frecvențe. Modul de compensare a acestor costuri se stabilește prin hotărâre a Guvernului."

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Autoritățile abilitate să gestioneze benzile de frecvență radioelectrice sunt următoarele:

a) Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, denumit în continuare IGCTI, pentru frecvențele din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;
b) instituțiile competente în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, pentru frecvențele din benzile cu alocare guvernamentală.

(2) IGCTI atribuie spre utilizare, în mod individual, prin asignare, frecvențele radioelectrice din benzile prevăzute în Tabelul național de alocare a benzilor de frecvență și ține permanent evidența utilizării acestora, în conformitate cu procedura stabilită de către ministerul de specialitate.

(3) Autoritățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a asigura schimbul reciproc de informații referitoare la asignările de frecvențe efectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate. Sub coordonarea ministerului de specialitate acestea colaborează în vederea identificării și localizării emisiilor neautorizate și a interferențelor perturbatoare, în scopul asigurării protecției radioelectrice a tuturor serviciilor de comunicații electronice care utilizează frecvențe radioelectrice."

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) ANRC adoptă Planul național de numerotație.

(2) ANRC asigură, în condițiile legii, administrarea și gestionarea la nivel național a resurselor de numerotație, în conformitate cu Planul național de numerotație și cu acordurile internaționale la care România este parte."

9. Alineatul (3) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

"(3) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat blocuri de numere, sunt obligați să aplice principiul nediscriminării și transparenței față de alți furnizori de servicii de comunicații electronice, în privința secvențelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor."

10. Alineatele (1) și (4) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) Utilizarea frecvențelor radioelectrice și a resurselor de numerotație este permisă numai după obținerea unei licențe acordate, conform legii, în condiții care să asigure exploatarea lor eficientă.
...........................................................................................

(4) În cazul frecvențelor radioelectrice necesare pentru nevoile proprii ale instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare, utilizarea acestora se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obținerea unei licențe, pe baza alocării efectuate de ministerul de specialitate, prin Tabelul național de alocare a benzilor de frecvență, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) respectarea cerințelor tehnice și operaționale necesare pentru evitarea interferențelor perturbatoare și pentru limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerințe sunt diferite față de cele incluse în autorizația generală;
b) respectarea obligațiilor care decurg din acorduri internaționale privind utilizarea frecvențelor."

11. La articolul 14, litera d) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

"d) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Tabelului național de alocare a benzilor de frecvență;"

12. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"(2) Limitarea numărului de licențe de utilizare a frecvențelor radioelectrice ce urmează să fie acordate se poate face numai cu respectarea următoarelor condiții:

a) luarea în considerare, de către ministerul de specialitate, a necesității ca măsura să aducă utilizatorilor maximum de beneficii și să faciliteze dezvoltarea concurenței;
b) acordarea de către ministerul de specialitate tuturor părților interesate, inclusiv utilizatorilor și consumatorilor, a oportunității de a-și exprima opiniile referitoare la decizia de limitare."

13. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:

"(21) Ministerul de specialitate va publica decizia de limitare a numărului de licențe, însoțită de motivația corespunzătoare.

(22) După stabilirea procedurii de acordare a licențelor respective ministerul de specialitate va lansa invitația de depunere a cererilor, în conformitate cu procedura stabilită."

14. Alineatul (4) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"(4) În cazul în care ministerul de specialitate consideră că noi frecvențe radioelectrice întrunesc condițiile necesare în vederea acordării, are obligația să aducă la cunoștință publicului acest lucru și să lanseze invitația de depunere a cererilor."

15. La articolul 17, litera e) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

"e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Planului național de numerotație;"

16. La articolul 26, litera a) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

"a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează să fie folosite și condițiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului instituit în condițiile art. 23 are acces la imobil, în vederea instalării sau întreținerii facilităților respective;"

17. Alineatul (5) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

"(5) În cazul în care Guvernul stabilește obligația de plată a unor sume, cu titlu de tarife sau de taxe de utilizare ori cu orice alt titlu, pentru ocuparea și folosința anumitor imobile aflate în proprietate publică, precum drumurile, podurile, pasajele, viaductele, tunelurile, suporturile și celelalte facilități destinate susținerii elementelor rețelelor și altele asemenea, titularul dreptului instituit în condițiile art. 23 datorează numai aceste sume ca preț al contractului."

18. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"Art. 30. - Titularul dreptului instituit în condițiile art. 23 poate solicita proprietarului sau, după caz, titularului dreptului de administrare tăierea, în condițiile legii, a arborilor sau arbuștilor, precum și a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22. Aceste operațiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului și cu acordarea unei despăgubiri în condițiile art. 26 alin. (4) lit. b)."

19. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Titularul dreptului instituit în condițiile art. 23 are obligația să reașeze elementele rețelelor de comunicații electronice, în cadrul aceleiași proprietăți, pe cheltuială proprie, când această reașezare este necesară pentru construcția de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către proprietar sau, după caz, de către titularul dreptului de administrare, în condițiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronunțată în condițiile art. 27.

(2) Când reașezarea elementelor rețelelor de comunicații electronice este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât proprietarul sau, după caz, titularul dreptului de administrare, cheltuielile vor fi suportate de acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 26 nu s-a convenit altfel."

20. Alineatele (2) și (3) ale articolului 34 vor avea următorul cuprins:

"(2) Dacă pe baza analizei de piață astfel realizate ANRC stabilește că pe piața relevantă respectivă există concurență efectivă, ea nu va impune nici una dintre obligațiile menționate la alin. (1) sau le va retrage în cazul în care acestea există. Cu cel puțin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligații impuse unui furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice ANRC trebuie să aducă această intenție la cunoștință persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei măsuri, pentru a le permite să se adapteze la noile condiții.

(3) Dacă pe baza analizei de piață astfel realizate ANRC stabilește că pe piața relevantă respectivă nu există concurență efectivă, ea va identifica, aplicând prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piață și determinarea puterii semnificative pe piață, furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice care au, potrivit art. 33, putere semnificativă pe piață și va putea impune acestora, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligațiile menționate la alin. (1) sau va menține ori va modifica aceste obligații, acolo unde acestea există deja."

21. Alineatele (1) și (4) ale articolului 36 vor avea următorul cuprins:

"Art. 36. - (1) În situația apariției unui litigiu între furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori între furnizorii de servicii poștale, în legătură cu obligațiile impuse acestora în temeiul prezentei ordonanțe de urgență sau al legislației speciale, partea interesată va sesiza ANRC în vederea soluționării litigiului. Litigiul se va soluționa printr-o decizie emisă de președintele ANRC, în termen de 4 luni de la data sesizării, în afara situațiilor excepționale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna soluționare a cazului.
...........................................................................................

(4) Decizia emisă de președintele ANRC, în condițiile prezentului articol, constituie act administrativ jurisdicțional, putând fi atacată în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (7)."

22. La articolul 36, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

"(5) Procedura de soluționare a litigiilor prevăzute de prezentul articol se stabilește prin decizie a președintelui ANRC, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

23. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL VIII
Funcțiile, obiectivele și atribuțiile ANRC"

24. Litera c) a articolului 44 va avea următorul cuprins:

"c) de alocare a resurselor de numerotație pentru servicii de comunicații electronice, prin elaborarea Planului național de numerotație și a planurilor de perspectivă în acest sens;"

25. La articolul 46, punctele 2, 4 și 15 ale alineatului (1)vor avea următorul cuprins:

"2. monitorizarea și controlul respectării obligațiilor impuse furnizorilor de rețele și de servicii de comunicații electronice prin autorizațiile generale;
............................................................................................

4. adoptarea Planului național de numerotație și a oricăror modificări ale acestuia, sub rezerva restricțiilor impuse din motive de siguranță națională;
...........................................................................................

15. atribuțiile care revin autorității de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.87 din 1 februarie 2002;"

26. Alineatul (2) al articolului 55 va avea următorul cuprins:

"(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționeză cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societățile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri."

27. Litera c) a articolului 66 va avea următorul cuprins:

"c) alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanța Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.87 din 1 februarie 2002, se modifică și va avea următorul cuprins:

«(2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanțe atribuțiile autorității de reglementare sunt îndeplinite de Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații.»"

28. La articolul 66, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

"e) În tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002 denumirea «Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații» se înlocuiește cu denumirea «Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.»"

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 29 octombrie 2002.
Nr. 591.


Marți, 23 iulie 2024, 05:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.