ORDIN nr.476 din 15 octombrie 2002
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sindromul respirator și de reproducție al porcinelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 829/18 noi. 2002

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare nr. 159.727 din 24 septembrie 2002, întocmit de Agenția Națională Sanitară Veterinară,
ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind sindromul respirator și de reproducție al porcinelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agenția Națională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

București, 15 octombrie 2002.
Nr. 476.


ANEXĂ

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
privind sindromul respirator și de reproducție al porcinelor

Art. 1. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii de mai jos au următoarele înțelesuri:

a) avort - eliminarea de către scroafele gestante de fetuși înainte de momentul fiziologic al fătării și de a 109-a zi de gestație, atunci când un fetus nu supraviețuiește mai mult de 24 de ore;
b) fătare prematură - eliminarea de către scroafe a fetușilor până la și incluzând a 109-a zi de gestație, atunci când unii supraviețuiesc mai mult de 24 de ore;
c) exploatație infectată - o exploatație unde a fost observat un număr ridicat de avorturi sau de fătări premature la scroafe și scrofițe gestante, mortalitate crescută și slăbire la tineretul porcin, cu ultimele 8 săptămâni înainte de fătare, și care au fost certificate și diagnosticate ca forme ale sindromului respirator și de reproducție al porcinelor, denumit în continuare PRRS, printr-un test serologic recunoscut oficial și aprobat;
d) exploatație - orice unitate zootehnică sau proprietate privată, situată pe teritoriul României, în care sunt cazate și crescute permanent sau temporar porcine domestice;
e) porcine - orice animal domestic din familia suine;
f) caz de PRRS - orice porcină:
1. la care s-au constatat în mod oficial simptome de PRRS sau leziuni post-mortem pentru această boală; și
2. la care s-a confirmat oficial PRRS printr-un test serologic corespunzător;
g) focar de PRRS - exploatația unde au fost diagnosticate unul sau mai multe cazuri de PRRS;
h) focar primar de PRRS - orice focar provocat de această boală, care din punct de vedere epizootologic nu are antecedente în aceeași zonă;
i) proprietar sau deținător de porcine - orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate porcine ori care are responsabilitatea întreținerii acestora;
j) autoritatea veterinară competentă - administrația veterinară centrală, regională sau locală.

Art. 2. - a) Anunțarea și notificarea suspiciunii de PRRS se fac la direcția sanitară veterinară județeană sau a municipiului București pe teritoriul căreia se află exploatația, de către medicul veterinar angajat la exploatație, către autoritatea veterinară competentă pe teritoriul căreia se află exploatația.

b) Notificarea suspiciunii de PRRS se face la decelarea unor cazuri suspecte de această boală, ca urmare a inspecției de rutină, sau la anunțarea de către proprietar ori deținător a apariției unor asemenea cazuri.
c) Direcția sanitară veterinară în cauză va notifica suspiciunea de boală la Agenția Națională Sanitară Veterinară și la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, asigurând efectuarea examenelor de laborator, când acestea sunt posibil de realizat, prin trimiterea oficială a probelor la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, în vederea confirmării sau infirmării bolii.
d) Medicul veterinar din cadrul serviciului antiepizootic al direcției sanitare veterinare județene, respectiv a municipiului București, care are responsabilitate pentru specia porcină, împreună cu medicul veterinar oficial pe teritoriul căruia funcționează exploatația suspectă de PRRS vor întocmi imediat ancheta epizootologică.
e) Până la confirmarea sau infirmarea diagnosticului de PRRS, proprietarul sau deținătorul porcinelor va aplica măsurile veterinare și administrative stabilite de medicul veterinar oficial pe teritoriul căruia funcționează exploatația în cauză, cu privire la:
1. asigurarea unor condiții optime de microclimat în adăposturi;
2. asigurarea unei furajări a porcinelor conform tehnologiei de creștere specifice vârstei și categoriei de porcine;
3. limitarea mișcării porcinelor în interiorul exploatației, precum și interzicerea mișcării în afara acesteia;
4. aplicarea unor măsuri curative și preventive pentru diminuarea pierderilor induse de boală;
5. executarea unor măsuri de curățenie și igienizare a adăposturilor, cu izolarea porcinelor cu semne clinice de boală de cele sănătoase, urmată de tăierea de necesitate a acestora, cu excepția scroafelor și scrofițelor de reproducție care se vor tăia numai dacă prezintă semne clinice respiratorii care le pun în pericol viața.

Art. 3. - a) Confirmarea bolii se face în urma efectuării examenelor de laborator conform anexei la prezenta normă sanitară veterinară și a diagnosticului diferențial față de alte boli cu manifestări respiratorii sau cu tulburări de reproducție.

b) Declararea oficială a bolii se face conform procedurii naționale stabilite de autoritatea veterinară centrală a României, în baza buletinului de analiză emis de direcția sanitară veterinară județeană și, respectiv, a municipiului București sau de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, în coroborare cu situația clinică a porcinelor din exploatații.
c) PRRS este o boală cu declarare oficială și obligatorie și este supusă carantinei de gradul III.
d) În baza declarării oficiale a bolii autoritatea veterinară competentă teritorială reprezentată de direcția sanitară veterinară județeană și, respectiv, a municipiului București va notifica oficial Agenției Naționale Sanitare Veterinare confirmarea bolii și va asigura instituirea măsurilor generale și specifice de combatere a acesteia.
e) Autoritatea veterinară centrală a României va notifica Comisiei Europene și Oficiului Internațional de Epizootii confirmarea diagnosticului de PRRS și măsurile de control întreprinse.

Art. 4. - (1) O dată cu declararea bolii, autoritatea veterinară competentă va institui un program de măsuri generale și specifice de combatere a bolii și de prevenire a răspândirii PRRS din exploatația sau din exploatațiile infectate.

(2) Măsurile suplimentare față de cele instituite la suspiciunea de PRRS vor avea în vedere:

a) distrugerea tuturor materialelor organice purtătoare de contagiu, precum placentele, fetușii și purceii morți proveniți de la toate cazurile de avort, fătări premature sau normale;
b) efectuarea curățeniei și dezinfecției boxelor și halelor sau a adăposturilor de fătare după fiecare avort, fătare prematură sau normală;
c) aplicarea unor proceduri de dezinfecție la intrarea și ieșirea din clădirile sau adăposturile în care sunt cazate animalele de reproducție;
d) interzicerea mișcărilor de porcine din efectivul de reproducție, scroafe, scrofițe, vieri și vieruși în exploatațiile de porcine neinfectate;
e) respectarea principiului „totul plin, totul gol” la depopularea și repopularea spațiilor de fătare și din sectorul de reproducție.

Art. 5. - Autoritatea veterinară centrală a României nu trebuie să aprobe ca porcinele dintr-o exploatație infectată să facă obiectul comerțului cu porcine cu statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 6. - Atunci când există una sau mai multe exploatații contaminate, autoritatea veterinară centrală a României va notifica prezența acestei boli Comisiei Europene și apoi, în timpul primei zile lucrătoare a fiecărei luni, va notifica oficial Comisiei Europene și Oficiului Internațional de Epizootii date referitoare la situația bolii, conform modelului din anexa la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 7. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să amendeze măsurile pe care aceasta le aplică comerțului cu porcine, astfel încât să fie conforme cu măsurile cuprinse în prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să informeze imediat Comisia Europeană privind aceste amendamente.

Art. 8. - Autoritatea veterinară centrală a României interzice importul în România de porcine, cu excepția celor pentru sacrificare imediată, sau de material seminal, embrioni ori ovule de porcine provenite din exploatații în care a evoluat boala și nu sunt indemne de mai mult de un an de această boală, indemnitate probată prin absența cazurilor clinice și rezultate negative la testele serologice efectuate de două ori pe an la un interval de cel puțin 6 luni.

Art. 9. - Combaterea PRRS în focar se realizează prin:

a) selectarea animalelor cu simptome respiratorii evidente care pun viața acestora în pericol și tăierea lor în partidă separată la sfârșitul programului de activitate, într-un abator autorizat sanitar veterinar, stabilit de autoritatea veterinară competentă locală (medicul veterinar oficial care are responsabilitate asupra exploatației);
b) efectuarea de dezinfecții riguroase în spațiile de cazare în care au stat porcinele;
c) respectarea principiului „totul plin, totul gol” la repopularea spațiilor de fătare și de reproducție;
d) instituirea perioadei de vid sanitar de 30 de zile în spațiile de fătare contaminate;
e) menținerea măsurilor instituite la suspiciunea de boală.

Art. 10. - La 6 luni de la diagnosticarea bolii întregul efectiv de reproducție se testează serologic, determinându-se prezența și dinamica anticorpilor, și, în funcție de aceasta, se procedează la:

a) depopularea totală a exploatației când se constată că titrul anticorpilor se menține la un nivel ridicat la efectivele de reproducție și anticorpii sunt prezenți la toate categoriile de porcine;
b) ridicarea măsurilor de carantină în condițiile absenței anticorpilor la toate categoriile de porcine.

Art. 11. - Boala se consideră stinsă și restricțiile sanitare veterinare se ridică după 6 luni de la diagnosticarea bolii și negativarea serologică a întregului efectiv sau după 30 de zile de la executarea dezinfecției finale și asigurarea vidului sanitar, în cazul în care se procedează la asanarea prin tăiere a întregului efectiv.

Art. 12. - Autoritatea veterinară competentă locală poate aproba ieșirea de porcine dintr-o exploatație contaminată care nu întrunește condițiile art. 9, numai cu condiția ca acestea să fie tăiate imediat într-un abator autorizat sanitar veterinar, stabilit de aceasta.

Art. 13. - Autoritatea veterinară competentă locală poate aproba ieșirea de porcine dintr-o exploatație contaminată pentru comerț intern în următoarele condiții:

a) către exploatațiile cu aceeași situație epizootologică;
b) către crescătorii particulari individuali sau exploatațiile cu profil de creștere și îngrășare în vederea tăierii. În această situație activitatea de reproducție în exploatațiile respective va fi interzisă.

În acest caz se aprobă numai comercializarea de grăsuni vii (masculi castrați, în vârstă de 2-4 luni), fiind interzisă vânzarea de scrofițe, indiferent de vârstă.

Art. 14. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare față de cele ale prezentei norme sanitare veterinare, pentru a se asigura implementarea și conformitatea cu prevederile acesteia.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Autoritatea veterinară centrală a României poate modifica, completa sau abroga, total ori parțial, prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

(4) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă măsurile menționate la alineatele precedente, trebuie să se facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 15. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.


Marți, 06 decembrie 2022, 11:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.