HOTĂRÂRE nr.1.248 din 7 noiembrie 2002
privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 840/21 noi. 2002

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 58 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 463/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.784/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.466 din 25 septembrie 2000, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 5 lit. i) din Ordonanța Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, precum și ale art. 58 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 463/2001.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Definirea unor termeni și lista cuprinzând abrevierile sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2.”

3. Litera a) a articolului 5 va avea următorul cuprins:

„a) autorizații de înființare;”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Autorizațiile de înființare sunt destinate realizării de capacități de producție, transport, înmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare și distribuție a gazelor naturale.”

5. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

„(2) Solicitantul trebuie să fie persoană juridică cu sediul în România. Solicitantul, persoană juridică străină, care nu deține un sediu stabil în România, poate să stabilească și să mențină, în condițiile legii, un sediu secundar pe întreaga durată a autorizării și/sau a licențierii.”

6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - La solicitarea acordării autorizației/licenței se vor prezenta următoarele documente:

a) actul constitutiv al societății comerciale, în care să fie precizată activitatea pentru care se solicită autorizația/licența, în copie legalizată;
b) certificatul de înregistrare atribuit societății comerciale, în copie legalizată;
c) informații privind situația financiară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, certificată de direcția finanțelor publice;
d) curriculum vitae pentru echipa managerială a societății comerciale, care să ateste capabilitatea managerială a acesteia;
e) organigrama, din care să rezulte inclusiv existența unei structuri de asigurare a mentenanței preventive, astfel încât să facă posibilă utilizarea eficientă a obiectivelor/sistemelor de producție, transport, dispecerizare, tranzit, inmagazinare/stocare sau distribuție a gazelor naturale; de asemenea, structura și necesarul de personal, care să ateste capabilitatea solicitantului în domeniu;
f) documente privind capabilitatea tehnică în domeniu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
g) declarația scrisă, pe propria răspundere, a reprezentantului legal al societății comerciale privind valoarea actualizată a investiției și/sau a obiectivelor pentru care se solicită autorizarea, respectiv capacitatea și/sau cantitatea de gaze naturale pentru care se solicită licența, în vederea calculării tarifelor aferente.”

7. Titlul literei A a articolului 14 va avea următorul cuprins:

„A. Pentru autorizația de înființare:”

8. Literele b) și e) ale literei A ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:

„b) caracteristici tehnice ale obiectivului, conform proiectului tehnico-economic avizat de operatorul licențiat;
................................................................................................
e) avizul tehnic care să conțină cerințele tehnice de racordare, după caz, la conductele colectoare aferente sistemelor de producție, la SNT și/sau la rețelele de distribuție a gazelor naturale, eliberat de producător, de operatorul de sistem de transport sau de distribuție a gazelor naturale;”

9. După litera e) a literei A a articolului 14 se introduce litera f) cu următorul cuprins:

„f) contractul de concesiune a serviciului de distribuție și/sau a bunurilor aferente, în copie, avizat de ANRGN.”

10. Literele d)-h) ale literei B a articolului 14 vor avea următorul cuprins:

„d) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, semnat de comisia de recepție, constituită conform legislației în vigoare;
e) documente care să ateste autorizarea personalului de către ISCIR și de către B.R.M.L.;
f) lista personalului autorizat de către ANRGN, care participă la recepția lucrării;
g) fișa cuprinzând structura de personal pe specialități, care atestă calificarea acestuia;
h) autorizarea metrologică a laboratoarelor AMC/PRAM, conform Hotărârii Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și/sau contracte de prestări de servicii perfectate cu societăți care au asemenea laboratoare.”

11. Literele d) și e) ale literei C a articolului 14 vor avea următorul cuprins:

„d) avizul tehnic care să conțină cerințele tehnice de racordare, după caz, la conductele colectoare aferente sistemelor de producție la SNT și/sau la rețelele de distribuție a gazelor naturale, eliberat de producător, de operatorul de sistem de transport, respectiv de operatorul de sistem de distribuție a gazelor naturale, după caz;
e) autorizația de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construții, republicată, cu modificările ulterioare.”

12. Litera a) a literei A a articolului 15 va avea următorul cuprins:

„a) documentul emis de organismul de certificare privind inițierea procesului de certificare a sistemului calității, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000 și, după caz, a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licență, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanții de licențe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;”

13. Litera e) a literei B a articolului 15 va avea următorul cuprins:

„e) documentul emis de organismul de certificare privind inițierea procesului de certificare a sistemului calității, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, și a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licența, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanții de licențe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;”

14. După litera f) a literei B a articolului 15 se introduce litera g) cu următorul cuprins:

„g) acordul de concesiune, încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale, pentru concesionarea sistemului național de transport al gazelor naturale, conform Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.”

15. Litera f) a literei C a articolului 15 va avea următorul cuprins:

„f) documentul emis de organismul de certificare privind inițierea procesului de certificare a sistemului calității, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, și a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licență, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanții de licențe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;”

16. După litera g) a literei C a articolului 15 se introduce litera h) cu următorul cuprins:

„h) acordul de concesiune, încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale, pentru convertirea zăcământului comercial depletat și/sau a cavernelor saline în depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform Legii nr. 134/1995, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 219/1998.”

17. Litera b) a literei D a articolului 15 se abrogă.

18. Litera e) a literei D a articolului 15 va avea următorul cuprins:

„e) documentul emis de organismul de certificare privind inițierea procesului de certificare a sistemului calității, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicită licența, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanții de licențe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare.”

19. Literele b) și d)-f) ale literei E a articolului 15 vor avea următorul cuprins:

„b) contractul de concesiune a serviciului de distribuție și/sau a bunurilor aferente, în copie, avizat de ANRGN;
.........................................................................
d) listele cuprinzând obiectivele aferente sistemului de distribuție corespunzătoare fiecărei localități - conducte și instalații tehnologice -, cu menționarea principalelor caracteristici tehnice;
e) documentul emis de organismul de certificare privind inițierea procesului de certificare a sistemului calității, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, și a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licența, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanții de licențe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;
f) regulamentul de organizare și funcționare a agentului economic, care să ateste existența unui sistem de colectare a reclamațiilor consumatorilor de gaze naturale și de rezolvare a acestora, precum și a unui sistem de comunicare cu clienții, prin care aceștia să fie informați despre modificările de acte normative în domeniu.”

20. Litera f) a literei F a articolului 15 va avea următorul cuprins:

„f) documentul emis de organismul de certificare privind inițierea procesului de certificare a sistemului calității, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, și a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licența, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanții de licențe care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;”

21. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Licențele de furnizare se pot acorda producătorilor și distribuitorilor de gaze naturale și/sau altor persoane juridice care prezintă garanții financiare emise de banca solicitantului, în vederea desfășurării activității de furnizare pentru care solicită licența.”

22. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul este prezentat spre analiză Comitetului de reglementare al ANRGN, în vederea emiterii deciziei de acordare/respingere. Ședința Comitetului de reglementare este publică. Discuțiile din cadrul ședinței vor fi înregistrate, iar înregistrarea pe suport electronic se va păstra o durată de minimum 5 ani.”

23. Alineatele (2) și (3) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

„(2) Acordarea sau refuzul de acordare a autorizației/licenței se face prin decizie a președintelui ANRGN.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către ANRGN a înștiințării privind acordarea autorizației/licenței și a facturii emise, solicitantul va face dovada plății tarifului aferent.”

24. După alineatul (3) al articolului 18 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (3) a dovezii de achitare a tarifului atrage refuzul eliberării deciziei de către ANRGN.”

25. Litera d) a articolului 20 se abrogă.

26. Litera e) a articolului 20 va avea următorul cuprins:

„e) conținutul servituții, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.60/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 463/2001.”

27. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Deciziile președintelui ANRGN de acordare a autorizațiilor/licențelor vor fi publicate pe cheltuiala titularului de autorizație în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar deciziile de respingere a acestora vor fi comunicate solicitanților în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii.”

28. Litera b) a alineatului (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

„b) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizație/licență - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a denumirii, a sediului, modificarea capitalului social - sau al unor modificări ale patrimoniului, precum și în alte cazuri de afectare a condițiilor în care autorizația sau licența a fost eliberată.”

29. După alineatul (3) al articolului 24 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) În cazul în care, pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), nu se poate proceda în conformitate cu prevederile alin. (3), titularul de autorizație va solicita ANRGN aprobarea transferului autorizației către altă persoană juridică. În acest caz persoana juridică către care se face transferul trebuie să facă dovada, în prealabil, că îndeplinește condițiile de autorizare prevăzute la art. 13.”

30. Litera a) a alineatului (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

„a) dacă situația creată se poate remedia, suspendarea autorizației/licenței pe o perioadă de 60 de zile calendaristice în vederea remedierii situației create și conformării cu autorizația/licența; în acest sens titularul autorizației/licenței are obligația de a depune la ANRGN, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, documentele care să ateste remedierea situațiilor care au condus la suspendarea autorizației/licenței;”

31. După alineatul (3) al articolului 25 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), ANRGN poate dispune continuarea activității în regim controlat, dacă activitatea afectează interesele consumatorilor de gaze naturale.”

32. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Prin decizie ANRGN va suspenda titularului autorizația/licența în caz de începere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului; titularul este obligat să notifice ANRGN situația apărută, în termen de 15 zile calendaristice de la data declanșării acestei proceduri.”

33. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Pentru orice încălcare de către titularul autorizației/licenței a termenilor sau a condițiilor prevăzute în acestea autoritatea competentă va aplica titularului sancțiuni contravenționale, potrivit dispozițiilor art. 14 din Ordonanța Guvernului nr.41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, și ale art. 87 din Ordonanța Guvernului nr.60/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 463/2001.”

34. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Lista cuprinzând tarifele pentru acordarea de autorizații și licențe este prevăzută în anexa nr. 8.”

35. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Agenții economici din sectorul gazelor naturale sunt obligați să solicite acordarea autorizațiilor/licențelor în condițiile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr.41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, până la această dată beneficiind de autorizație/licență provizorie.”

36. Anexele nr. 1-8 la regulament se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8 la prezentul regulament.

Art. II. - Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.784/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.466 din 25 septembrie 2000, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 7 noiembrie 2002.
Nr. 1.248.


ANEXA Nr. 1

DEFINIȚII

1. acces la sistemul de transport și/sau de distribuție - dreptul unui producător, furnizor și/sau consumator eligibil de a utiliza sistemul, achitând tarifele și îndeplinind obligațiile de utilizare a acestuia;

2. asigurare - resursele financiare prezervate de titularul de autorizație/licență, care să permită acestuia fie înlocuirea oricăror elemente de active deteriorate sau distruse din cauza unor avarii, accidente sau a altor evenimente fortuite, fie plata unor penalizări, despăgubiri către terți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

3. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, care creează, aplică și urmărește sistemul de reglementări obligatorii la nivel național, necesar pentru funcționarea sectorului gazelor naturale în condiții de eficiență, siguranță, concurență, transparență și protecție a consumatorilor și a mediului;

4. autorizație - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, pentru a construi, a pune în funcțiune și/sau a opera ori a modifica o instalație de producție, transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare și distribuție a gazelor naturale:

a) autorizație de înființare - actul tehnic și juridic emis de ANRGN, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice, română sau străină, pentru a înființa capacități de producție, transport, înmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare și distribuție a gazelor naturale;
b) autorizație de funcționare - actul tehnic și juridic emis de ANRGN, care atestă funcționarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale, existente în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament, precum și punerea în funcțiune a obiectivelor noi;
c) autorizație de modificare - actul tehnic și juridic emis de ANRGN, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice pentru modernizarea, retehnologizarea, extinderea și reabilitarea unui obiectiv de producție, transport, tranzit, înmagazinare/stocare, distribuție, furnizare și utilizare a gazelor naturale, precum și pentru reparația capitală a acestuia, în urma căreia se modifică caracteristicile tehnice care au făcut obiectul autorizației;

5. bonitate financiară - măsură a încrederii, de natură financiară, pe care o prezintă o persoană juridică în momentul solicitării unei autorizații/licențe;

6. capacitate - posibilitatea unui obiectiv din sectorul gazelor naturale de a produce, de a transfera, de transporta, de a înmagazina/stoca, de a distribui și/sau de a transforma gaze naturale;

7. caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natură tehnică, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale;

8. cod - colecție de reglementări cu caracter tehnic și comercial, emisă de autoritatea competentă, prin care se stabilesc reguli și proceduri obligatorii pentru agenții economici din sectorul gazelor naturale;

9. consumator captiv - persoană fizică sau juridică, română ori străină, care este obligată, datorită configurației sistemului de distribuție, să contracteze gaze naturale cu un anumit producător sau distribuitor, titular al licenței de furnizare:

a) consumator rezidențial - consumatorul care utilizează gazele naturale în scopul încălzirii spațiilor proprii, producerii apei calde, pentru gătit și pentru care furnizarea se face fără limită de consum, până la nivelul debitului maxim instalat; în particular, termenul uz rezidențial face referire la consumul casnic în gospodării individuale, apartamente de bloc, obiective sociale, culturale, de ocrotire a sănătății, instituții și altele asemenea;
- consumator rezidențial individual - consumul casnic în gospodării individuale, apartamente de bloc sau cu un consum de gaze naturale de maximum 10.000 m3/an;
- consumator rezidențial colectiv - consumul casnic în gospodării sau apartamente de bloc, cu contorizări comune și un consum de gaze naturale mai mare de 10.000 m3/an;
- alți consumatori rezidențiali - instituții publice, unități de învățământ, spitale, creșe, grădinițe, servicii sociale, precum și altele asemenea;
b) consumator industrial - consumatorul care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică sau pentru procese tehnologice în industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de construcții și altele asemenea, exclusiv producerea de energie electrică, clasificați astfel:
- consumator industrial mic - cu un consum de gaze naturale de maximum 100.000 m3/an;
- consumator industrial mare - cu un consum de gaze naturale de minimum 100.000 m3/an;
- consumator din industria chimică - care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică de sinteză;
- consumator din sectorul producerii de energie electrică consumatorul care utilizează gazele naturale în scopul producerii de energie electrică pentru utilități publice;
c) consumator comercial - consumatorul care utilizează gaze naturale în sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre de afaceri sau în agricultură, sere și utilizări similare, pentru care furnizarea se face fără limită de consum, până la nivelul debitului maxim instalat;
d) consumator din sectorul distribuției districtuale a agentului termic - consumatorul care utilizează gaze naturale pentru producerea de energie termică, în scopul distribuției publice; furnizarea se realizează în limita cantităților de gaze naturale contractate și în conformitate cu graficul de furnizare prevăzut în contractul de furnizare;

10. consumator eligibil - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care are deplina libertate de a cumpăra gaze naturale de la orice producător și/sau furnizor, având acces la rețelele de transport și/sau de distribuție;

11. dispecerizare - corelarea și echilibrarea permanentă și operativă, la nivelul rețelelor și al sistemelor, a resurselor - producție, import și altele asemenea - cu consumurile rezultate din obligațiile de livrare, inclusiv luarea măsurilor de limitare a efectelor situațiilor excepționale - temperaturi foarte scăzute, calamități naturale, avarii majore - prin folosirea de mijloace specifice;

12. distribuitori de gaze naturale - persoana juridică, română sau străină, autorizată și/sau licențiată, care are ca specific activitatea de distribuție a gazelor naturale, precum și comercializarea acestora către consumatorii captivi într-o zonă delimitată;

13. furnizor de gaze naturale - persoana juridică, română sau străină, titulară a licenței de furnizare a gazelor naturale;

14. gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în țiței, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de țiței, precum și gazele rezultate din extracția sau separarea hidrocarburilor lichide;

15. înmagazinare subterană - proces ciclic de depozitare care constă în introducerea/injecția și extragerea/ extracția unor cantități de gaze naturale și/sau lichide în/din spații etanșe - medii poroase, acvifere, cavități și altele asemenea - la diferite presiuni și temperaturi;

16. licență - act tehnic și juridic emis de ANRGN prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice, română sau străină, pentru desfășurarea de activități comerciale și/sau prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe funcțiuni de transport, tranzit, înmagazinare, dispecerizare, distribuție și furnizare a gazelor naturale;

17. mentenanță - ansamblu de activități destinate menținerii sau readucerii unei dotări într-o stare necesară îndeplinirii unei funcții încredințate, în condiții de siguranță în funcționare;

18. mentenanță preventivă - ansamblu de activități având ca obiectiv reducerea probabilității de defectare a unui echipament sau de degradare a unui serviciu;

19. obiectiv din sectorul gazelor naturale - instalațiile, construcțiile și echipamentele aferente, care sunt proiectate să producă, să transporte, să tranziteze, să înmagazineze/stocheze, să dispecerizeze și să distribuie gaze naturale;

20. sectorul gazelor naturale - ansamblul agenților economici, activităților și instalațiilor aferente privind producția, transportul, tranzitul, înmagazinarea, dispecerizarea, distribuția, furnizarea și utilizarea gazelor naturale;

21. operator de sistem - persoana juridică autorizată și/sau licențiată să opereze capacitatea sistemului de transport, de distribuție, de dispecerizare, de înmagazinare/stocare, de alimentare și de producție a gazelor naturale, în scopul menținerii siguranței parametrilor funcționali ai sistemului;

22. sistemul de alimentare cu gaze naturale - ansamblul compus din conducte, instalații de reglare-măsurare, aparate și accesorii, situat între stațiile de predare și coșurile prin care se evacuează gazele de ardere, destinat să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor dintr-o localitate;

23. sistemul de dispecerizare - ansamblul instalațiilor, construcțiilor și echipamentelor aferente dispecerizării gazelor naturale;

24. sistemul de distribuție - ansamblul compus din conducte, instalații de reglare-măsurare, aparate și accesorii, situat între stațiile de predare și robinetele de branșament ale consumatorilor racordați la rețeaua de presiune joasă, respectiv până la ieșirea din stațiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la rețeaua de presiune redusă;

25. sistemul de înmagazinare/stocare a gazelor naturale totalitatea instalațiilor tehnologice de suprafață și/sau subterane, precum și depozitul propriu-zis, prin intermediul cărora se pot înmagazina/stoca ciclic și, respectiv, extrage cantități determinate de gaze naturale;

26. sistemul de producție a gazelor naturale - ansamblul instalațiilor tehnologice, conducte, separatoare, panouri tehnologice de măsură a gazelor naturale, instalații de condiționare a gazelor naturale, stații de comprimare, conducte de racord la SNT și altele asemenea, care asigură producția gazelor naturale de la capul de erupție până la panoul de măsurare comercială, în condiții de calitate, conform standardelor în vigoare;

27. sistemul național de transport - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte magistrale, precum și din toate instalațiile, echipamentele și dotările aferente, care asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import și transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distribuție și/sau la consumatorii direcți și/sau înmagazinării/stocării acestora;

28. standarde de performanță - normele tehnice și comerciale, economice și operaționale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate a serviciilor de transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare, distribuție și furnizare a gazelor naturale;

29. stocare - procesul ciclic de depozitare, care constă în introducerea/injecția și extragerea/extracția unor cantități de gaze naturale și/sau lichide în/din spații etanșe rezervoare, recipiente și altele asemenea - la diferite presiuni și temperaturi;

30. suspendarea autorizației/licenței - decizie a ANRGN prin care se retrag titularului de autorizație/licență permisiunile dobândite prin aceasta, pentru un interval de timp determinat;

31. titular de autorizație/licență - persoană juridică deținătoare a unei autorizații/licențe acordate de autoritatea competentă;

32. transportator - persoana juridică română, licențiată, care asigură servicii de transport-dispecerizare, întreținere, exploatare și funcționare în condiții de siguranță a SNT;

33. tranzit - transportul prin SNT și/sau prin conducte magistrale, peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, al gazelor naturale provenind din alt stat și destinate unui stat terț;

34. zonă de protecție - suprafața de teren extinsă de o parte și de alta a proiecției în plan orizontal a conductelor și instalațiilor, cu o distanță care asigură integritatea tehnică în funcționare a acestora;

35. zonă de siguranță - suprafața de teren extinsă de o parte și de alta a proiecției în plan orizontal a conductelor și instalațiilor, cu o distanță stabilită pentru fiecare obiectiv, în funcție de cerințele de siguranță a acestuia.


ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând abrevieri

 1. AMC - aparatură de măsură și control
 2. ANRGN - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
 3. B.R.M.L. - Biroul Român de Metrologie Legală
 4. ISCIR - Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat din România
 5. ISO - Internațional Standard Organization
 6. m3 - metru cub de gaze naturale
 7. PM - panou de măsură
 8. PRM - post de reglare-măsurare
 9. PR - post de reglare
 10. PRAM - protecție, relee, automatizări și măsurări
 11. SNT - Sistemul național de transport gaze naturale
 12. SCG - stație de comprimare gaze naturale
 13. SCV - stație de comandă vane
 14. SRM - stație de reglare-măsurare.


ANEXA Nr. 3

CERERE
pentru acordarea autorizației/licenței în sectorul gazelor naturale

.........................................


ANEXA Nr. 4

DATE
privind situația financiară

.........................................


ANEXA Nr. 5

CAPABILITATEA TEHNICĂ
a agenților economici din sectorul gazelor naturale, care solicită acordarea autorizației/licenței

1. Date generale privind denumirea obiectivului și amplasarea lui din punct de vedere administrativ și geografic

2. Date privind calificarea personalului tehnico-operativ care exploatează, întreține, execută reparații și modernizări ale obiectivului:

a) șef obiectiv;
b) ingineri, tehnicieni, maiștri de specialitate;
c) personal de deservire.

3. Date privind caracteristicile obiectivului:

a) caracteristicile tehnice;
b) starea tehnică;
c) durata de serviciu normată și actuală.

4. Date privind impactul obiectivului asupra mediului - aspecte legate de poluarea solului, apei și aerului.

5. Date privind siguranța în exploatare a obiectivului, protecția muncii, PSI, sănătate, precum și dotările aferente.


ANEXA Nr. 6

MODEL DE AUTORIZAȚIE

.........................................


ANEXA Nr. 7

MODEL DE LICENȚĂ

.........................................


ANEXA Nr. 8

LISTA
cuprinzând tarifele pentru acordarea de autorizații și licențe


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 12:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.