LEGE nr.654 din 7 decembrie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2002 pentru încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 937/20 dec. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71 din 13 iunie 2002 pentru încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 21 iunie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

„ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe termen lung”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Masa lemnoasă de pe terenurile cu destinație forestieră aflate în prezent în domeniul public al statului, dar care fac obiectul retrocedării conform legilor fondului funciar, nu cade sub incidența prezentei ordonanțe de urgență.”

3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Dreptul de a încheia contracte pe termen lung revine agentului economic participant la licitație, care adaugă cel mai mare număr de puncte la creșterea procentuală medie a prețului de pornire, rezultată prin licitație pe categorii de produse principale, secundare și accidentale, astfel cum sunt definite la art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic.”

4. Alineatul (3) al articolului 4 se abrogă.

5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Prin contractul de vânzare-cumpărare pe termen lung vânzătorul se obligă să pună la dispoziție cumpărătorului partizile destinate agenților economici, iar cumpărătorul se obligă să achite pentru partizile care fac obiectul contractului prețul rezultat în urma aplicării creșterii procentuale prevăzute în contractul pe termen lung la prețul de pornire a licitației.”

6. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„(2) Masa lemnoasă ce face obiectul contractului pe termen lung va cuprinde un volum de minimum 20% rezultat din produse secundare.”

7. Alineatul (2) al articolului 6 și articolul 7 se abrogă.

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, se va reglementa modalitatea de autorizare și funcționare a instalațiilor de transformat lemn rotund.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 7 decembrie 2002.
Nr. 654.


Joi, 23 martie 2023, 00:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.