LEGE nr.680 din 19 decembrie 2002
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 947/23 dec. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituție Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2002 și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2003, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Aderarea și ratificarea unor acorduri și înțelegeri internaționale, cu excepția tratatelor încheiate în numele României:

1. ratificarea addendumurilor dintre Guvernul României și Comisia Europeană la Memorandumul de finanțare a Programului național PHARE 2000-RO0004-RO0007, semnat la 6 noiembrie 2000;

2. ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană la Memorandumul de finanțare a Programului - RO0101 - Facilitatea suplimentară de investiții pentru România, semnat la 4 decembrie 2001;

3. ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană la Memorandumul de finanțare a Programului - RO0008-ACCESS, Programul special pentru întărirea societății civile, semnat la 22 decembrie 2000;

4. ratificarea Memorandumului de finanțare pentru Programul orizontal privind managementul fondurilor de preaderare, semnat la 22 octombrie 2002;

5. ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind Programul de cooperare și dezvoltare pentru o perioadă de 5 ani, semnat la 19 august 2002;

6. aderarea la convenții internaționale și ratificarea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale, altele decât cele prevăzute la pct. 1-5.

II. Economia și finanțele publice:

1. măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenților economici;

2. reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte după intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2000;

3. măsuri privind realizarea creanțelor statului;

4. corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală;

5. modificarea unor reglementări privind dezvoltarea regională în România;

6. modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2002;

7. măsuri pentru asigurarea derulării procesului de privatizare/restructurare a societăților comerciale incluse în Programul RICOP;

8. constituirea holdingurilor și grupurilor industriale;

9. măsuri pentru armonizarea legislației din domeniul liberei circulații a capitalurilor cu acquisul comunitar;

10. modificarea cadrului legislativ privind regimul drumurilor și al Fondului special al drumurilor publice;

11. perfecționarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor în vederea armonizării cu legislația comunitară;

12. măsuri privind amenajarea, conservarea și dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activității în domeniul construcțiilor;

13. abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor;

14. perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România;

15. măsuri privind finanțarea unor obiective de investiții pentru autoritățile publice locale;

16. completarea reglementărilor referitoare la acordarea de produse lactate și de panificație pentru copiii din învățământul preșcolar și primar;

17. modificarea reglementărilor privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

III. Administrație publică centrală și locală:

1. atribuirea și schimbarea numelor persoanelor fizice;

2. măsuri privind iluminatul public în localitățile urbane și rurale;

3. măsuri pentru promovarea investițiilor în gospodăria comunală;

4. măsuri privind executarea creanțelor bugetelor locale;

5. modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, cu modificările și completările ulterioare;

6. modificarea și completarea unor prevederi legale privitoare la serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu energie termică și salubritate;

7. reglementări pentru armonizarea dispozițiilor din legislația internă privind publicitatea cu legislația comunitară în materie;

8. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;

9. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;

10. modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

11. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

12. perfecționarea cadrului legislativ privind achizițiile publice prin licitații electronice;

13. reglementarea obligativității instituțiilor administrației publice centrale și locale de raportare a datelor referitoare la societatea informațională prin intermediul mijloacelor electronice furnizate de Sistemul Informatic de Gestiune și Monitorizare a Anchetelor - SIGMA;

14. înființarea Autorității Hipice Naționale;

15. stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.

IV. Muncă și solidaritate socială:

1. măsuri pentru protecția maternității la locul de muncă și a familiilor cu copii în vârstă de până la 3 ani;

2. reglementări privind permisele de muncă;

3. măsuri pentru protecția personalului al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor determinate de reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor.

V. Educație, cercetare, cultură, tineret și sport:

1. reglementări privind organizarea unor unități în învățământul privat și structura anului de învățământ;

2. reglementarea acordării dreptului de a procura, deține și folosi sigilii cu stema României și timbru sec instituțiilor de învățământ superior privat acreditate;

3. aprobarea metodologiei de finanțare a unităților din învățământul preuniversitar de stat;

4. măsuri pentru promovarea și organizarea activităților în domeniul nuclear;

5. reglementări privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive în vederea depozitării finale;

6. modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002;

7. acordarea statutului de persoană juridică de drept privat Consiliului Tineretului din România.

VI. Protecția copilului, sănătate și familie:

1. drepturile acordate copiilor și tinerilor ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului în regim rezidențial și semirezidențial, mamelor protejate în centre maternale, precum și copiilor aflați în plasament sau încredințați unor asistenți maternali profesioniști;

2. modificarea și completarea unor reglementări privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică;

3. modificarea și completarea unor reglementări privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

4. reglementări privind organizarea, funcționarea și finanțarea ocrotirii sănătății;

5. înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.

VII. Apărare națională, ordine publică și siguranță națională:

1. corelarea dispozițiilor legale privind sistemul de salarizare și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții;

2. asimilarea funcțiilor de conducere din cadrul Ministerului Apărării Naționale, în ceea ce privește efectuarea cheltuielilor și acțiunilor de protocol, cu funcțiile prevăzute pentru structurile organizatorice ale autorităților administrației publice și instituțiilor publice;

3. reglementarea salarizării și a altor drepturi ale polițiștilor.

Art. 2. - (1) În conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. (3) din Constituția României, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputaților și Senatului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2003. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

(2) Ordonanțele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. - În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de legi sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate și depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 19 decembrie 2002.
Nr. 680.


Vineri, 09 decembrie 2022, 19:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.