HOTĂRÂRE nr.1.470 din 12 decembrie 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 947/23 dec. 2002

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 12 decembrie 2002.
Nr. 1.470.


ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezentele norme metodologice se aplică tuturor cultelor religioase recunoscute din România, potrivit legii, care beneficiază, la cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, potrivit Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, denumită în continuare ordonanță.

Art. 2. - (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin termenul lăcașuri de cult se înțelege imobilele, cum ar fi: biserici, case de rugăciune, temple, moschei, sinagogi, case de adunare etc., precum și ansambluri monahale, clopotnițe, arhondaricuri, trapeze, paraclisuri, chilii și alte clădiri și dependințe asimilate acestora, care deservesc cultele, asociațiile și fundațiile religioase recunoscute din România, pentru desfășurarea serviciilor religioase specifice.

(2) Prin întreținerea și funcționarea unităților de cult cu venituri mici sau fără venituri, prevăzute la art. 3 lit. e), se înțelege totalitatea activităților de readucere și menținere a acestora la parametrii de funcționare normală, respectiv efectuarea lucrărilor necesare bunei funcționări prin asigurarea de cheltuieli materiale și de servicii pentru:

a) întreținere și gospodărire;
b) procurarea de materiale;
c) prestări de servicii cu caracter funcțional;
d) procurarea și întreținerea obiectelor de inventar.

CAPITOLUL II
Acordarea sprijinului financiar sub formă de contribuții

Art. 3. - Ministerul Culturii și Cultelor acordă sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare, pentru:

a) plata contribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanță pentru completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical;
b) sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, Fondului pentru plata ajutorului de șomaj și Fondului de asigurări sociale de sănătate, aferente contribuțiilor alocate conform art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanță;
c) restaurarea și conservarea lăcașurilor de cult care sunt monumente istorice și care aparțin cultelor recunoscute din România;
d) restaurarea și conservarea bunurilor din patrimoniul cultural național mobil al cultelor religioase recunoscute în România;
e) completarea fondurilor proprii necesare întreținerii și funcționării unităților de cult cu venituri mici sau fără venituri;
f) amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase;
g) construirea, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și repararea lăcașurilor de cult care aparțin cultelor religioase din România;
h) achiziționarea de imobile necesare desfășurării activităților unităților de cult și de asistență socială susținute de acestea;
i) sprijinirea activităților de asistență socială organizate de cultele religioase recunoscute din România, în spitale, centre de plasamente, cămine pentru bătrâni și alte forme de asistență;
j) susținerea unor acțiuni cu caracter intern și internațional realizate de cultele religioase recunoscute din România.

Art. 4. - Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, alocă lunar din bugetul local sumele necesare pentru:

a) plata contribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanță, în vederea completării drepturilor salariale ale personalului neclerical;
b) plata contribuțiilor prevăzute la lit. a), în vederea achitării obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul de asigurări sociale de sănătate;
c) completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate:
- întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;
- construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;
- conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;
- desfășurării unor activități de asistență socială.

Art. 5. - Alocarea sumelor prevăzute la art. 4 se face prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, la solicitarea unității centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unitățile locale de cult.

Art. 6. - Personalul neclerical angajat în unitățile de cult beneficiază de contribuții pentru completarea drepturilor salariale numai pentru posturile unde acesta își are funcția de bază.

Art. 7. - Alocarea sumelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanță se face la propunerea unităților centrale care reprezintă cultul sau, după caz, a unităților centrale de cult, pe baza solicitărilor primite de la unitățile locale de cult, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 8. - (1) Sumele pentru plata contribuțiilor aferente perioadei în care unele posturi sunt vacante, precum și fondurile aferente perioadei în care titularii posturilor se află în incapacitate temporară de muncă se restituie la bugetul județului, respectiv al municipiului București.

(2) În cazul transferului unui post dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanță, sprijinul financiar aferent acestuia se asigură prin regularizare între conturile consiliilor județene respective, la cererea unității centrale de cult care reprezintă cultul sau, după caz, a unității centrale de cult.

Art. 9. - Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanță se face prin ordin de plată de către președintele consiliului județean, respectiv primarul general al municipiului București, către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea centrală de cult, astfel încât plata drepturilor salariale cuvenite personalului neclerical să se facă cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii.

Art. 10. - Justificarea utilizării sumelor prevăzute la art. 6 se face lunar, prin prezentarea listelor de plată de către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea centrală de cult. Listele se prezintă compartimentului de specialitate din aparatul propriu al consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, în perioada 1-10 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Art. 11. - Fondurile pentru plata contribuțiilor personalului neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanță se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, la cererea unităților și instituțiilor de învățământ teologic autorizate și acreditate potrivit legii, aflate în subordinea cultelor religioase recunoscute din România și neintegrate în învățământul de stat, respectiv a Patriarhiei Române.

Art. 12. - Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevăzut în art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanță se face lunar de către Ministerul Culturii și Cultelor către unitățile și instituțiile de învățământ teologic prevăzute la art. 1 din ordonanță, respectiv către personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.

Art. 13. - (1) Justificarea utilizării sumelor alocate personalului neclerical, prevăzute la art. 12, se face lunar către Ministerul Culturii și Cultelor prin prezentarea listelor de plată de către unitățile și instituțiile de învățământ teologic prevăzute la art. 1 din ordonanță.

(2) Justificarea utilizării sumelor în valută se face lunar, în perioada 1-10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, prin transmiterea confirmărilor de primire către Ministerul Culturii și Cultelor de către personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.

CAPITOLUL III
Documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar

Art. 14. - Sprijinul financiar alocat de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor art. 3 din ordonanță, se acordă pe baza următoarelor documente:

a) cerere care va cuprinde antetul și adresa unității solicitante, stadiul în care se află lucrările până la data redactării cererii și volumul de lucrări rămase de executat, precum și motivarea solicitării; dacă este cazul se va menționa și dacă unitatea de cult a primit sau va solicita sprijin financiar din alte surse;
b) devizul de lucrări, la prețuri actualizate și potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat;
c) copie de pe autorizația de construire pentru reparații capitale și construcții noi, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național se va prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național;
e) în cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau a paraclisului se va prezenta și copia autorizației eliberate de Comisia pentru pictură bisericească;
f) în cazul solicitărilor privind asistența socială se va depune proiectul acțiunii respective, inclusiv devizul aferent;
g) pentru celelalte necesități ale unităților de cult cererea de sprijin financiar va fi însoțită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea.

CAPITOLUL IV
Justificarea sprijinului financiar

Art. 15. - La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art. 3 din ordonanță se vor avea în vedere următoarele:

a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar;
b) nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar;
c) documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax;
d) facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată sau chitanțe, respectiv bonuri de casă;
e) chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în conținutul lor următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;
f) chitanțele de mână prin care se atestă anumite plăți - pentru pictură și procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului, în clar, precum și actul de identitate. Chitanțele vor fi certificate de primar sau de un împuternicit al acestuia;
g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor și chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;
h) pentru lucrările de pictură se va trimite o copie a statului de plată și a ordinului de plată prin care s-a virat impozitul pe salarii, conform legii;
i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în a doua parte a trimestrului IV justificarea se va face în cel mult 45 de zile de la primirea acestuia.

Art. 16. - (1) Sumele alocate ca sprijin financiar conform art. 3 din ordonanță pot fi transmise unității centrale de cult care reprezintă cultul sau, după caz, unității centrale de cult, integral ori eșalonat.

(2) La acordarea tranșei a doua și următoarelor este obligatorie justificarea prin extras de cont a sumei primite anterior.

Art. 17. - Modul de respectare a destinației fondurilor alocate, precum și justificarea utilizării acestora de către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar alocat, care se face pe baza documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.


Joi, 23 mai 2024, 06:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.