ORDONANȚĂ nr.19 din 30 ianuarie 1998
pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 41/30 ian. 1998

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. I. - Anexa la Ordonanța Guvernului nr.9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.201 din 23 august 1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță.

Art. II. - Serviciile noi introduse și taxele aferente acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. III. - Taxele prevăzute la art. 1 constituie venit la bugetul de stat.

Art. IV. - Se autorizează Guvernul României să modifice anual cuantumul taxelor, în limita indicilor de creștere a prețurilor și a tarifelor din economie.

Art. V. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. VI. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul comunicațiilor,
Sorin Pantiș

p. Ministrul finanțelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

București, 30 ianuarie 1998.
Nr. 19.


ANEXA Nr. 1

A. AUTORIZAREA STAȚIILOR DE RADIODIFUZIUNE ȘI TELEVIZIUNE DE MICĂ PUTERE

		  A.1. Taxe - Consiliul Național al Audiovizualului
		  
			Pentru radiodifuziune, cu acoperire locală
			
A.1.1. Taxă de înscriere la concurs pentru licență 			1.000.000 lei
	Termen de plată - la depunerea cererii de licență
A.1.2. Taxă de licență inițială 					3.200.000 lei
	Termen de plată - la eliberarea licenței inițiale
A.1.3. Taxă de autorizare 						1.500.000 lei
	Termen de plată - la solicitarea deciziei de autorizare
	sau la solicitarea reautorizării noului amplasament
A.1.4. Taxă anuală de licență 						1.800.000 lei
	Termen de plată - după expirarea primului an de la
	data obținerii licenței
	
			Pentru televiziune, cu acoperire locală	
			
A.1.5. Taxă de înscriere la concurs pentru licență 			2.000.000 lei
	Termen de plată - la depunerea cererii de licență
A.1.6. Taxă de licență inițială 					4.000.000 lei
	Termen de plată - la eliberarea licenței inițiale
A.1.7. Taxă de autorizare 						2.000.000 lei
	Termen de plată - la solicitarea deciziei de autorizare sau
	la solicitarea reautorizării noului amplasament
A.1.8. Taxă anuală de licență 						3.000.000 lei
	Termen de plată - după expirarea primului an de la data
	obținerii licenței
	
			A.2. Taxe - Ministerul Comunicațiilor
			
			  Pentru radiodifuziune	
			  
A.2.1. Taxă pentru aviz tehnic prealabil				 800.000 lei
A.2.2. Taxă pentru autorizație tehnică de funcționare 			2.000.000 lei
			  Pentru televiziune	
			  
A.2.3. Taxă pentru aviz tehnic prealabil				 800.000 lei
A.2.4. Taxă pentru autorizație tehnică de funcționare 			2.000.000 lei
	B. AUTORIZAREA COMUNICAȚIEI AUDIOVIZUALE DISTRIBUITE PRIN CABLU
	   B.1. Taxe - Consiliul Național al Audiovizualului
	
B.1.1.a. Taxă de înscriere pentru licență - mediu urban 		1.250.000 lei
	Termen de plată - la depunerea cererii de licență
B.1.1.b. Taxă de înscriere pentru licență - mediu rural 		 500.000 lei
	Termen de plată - la depunerea cererii de licență
B.1.2.a. Taxă de licență inițială - mediu urban 			3.000.000 lei
	Termen de plată - la eliberarea licenței inițiale
B.1.2.b. Taxă de licență inițială - mediu rural 			 750.000 lei
	Termen de plată - la eliberarea licenței inițiale
B.1.3. Taxă anuală de licență*)
pentru rețelele cu un număr de abonați de:
	- până la 2.000 					 	 750.000 lei
	- de la 2.001 la 5.000 					 	2.100.000 lei
	- de la 5.001 la 10.000 					4.200.000 lei
	- de la 10.001 la 25.000 					9.000.000 lei
	- de la 25.001 la 50.000 				    18.000.000 lei
	- peste 50.000 						    30.000.000 lei
Termen de plată - după expirarea primului an de la data obținerii licenței
OBSERVAȚII:
Taxa anuală de licență nu se plătește pentru primul an de la data obținerii licenței.
Taxa anuală este funcționabilă pentru primul și ultimul an din perioada de valabilitate
a licenței (se ia în calcul un număr întreg de luni) și se achită până la data de 31
decembrie a anului în curs.
Pentru restul perioadei de valabilitate a licenței de emisie, taxa anuală se plătește
până la data de 31 martie pentru anul în curs. Neachitarea taxelor la termen atrage
penalizarea cu 0,25% din valoarea acestora, pentru fiecare zi de întârziere.
			B.2. Taxe - Ministerul Comunicațiilor
			
B.2.1. Taxă pentru aviz tehnic prealabil 				1.400.000 lei
B.2.2. Taxă pentru decizie de autorizare 				2.800.000 lei
			C. AUTORIZAREA RECEPȚIEI DE INSTALAȚII COMUNITARE
			A PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE TRANSMISE PRIN SATELIT
			
				C.1. Taxe - Ministerul Comunicațiilor
				
C.1.1. Taxă pentru decizia de autorizare 				1.200.000 lei

*) Cuantumul taxei anuale de licență prin cablu se stabilește de către deținătorul licenței, prin mențiune, pe proprie răspundere în documentul de plată, a numărului de abonați.


ANEXA Nr. 2

A. AUTORIZAREA STAȚIILOR DE RADIODIFUZIUNE ȘI TELEVIZIUNE DE MICĂ PUTERE

	 	 A.1. Taxe - Consiliul Național al Audiovizualului
		 
		  	 Pentru radiodifuziune cu acoperire locală	
		
A.1.1. Taxă pentru modificarea licenței:
	- 200.000 lei - la modificările pentru categoriile de informații cuprinse în licența
de emisie, prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările ulterioare
	- 500.000 lei - la modificările prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu
 modificările ulterioare
A.1.2. Taxă pentru modificarea deciziei de autorizare
	- 1.500.000 lei - la schimbarea amplasamentului
	
			Pentru televiziune cu acoperire locală
			
A.1.3. Taxă pentru modificarea licenței
	- 200.000 lei - la modificările pentru categoriile de informații cuprinse în
licența de emisie, prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
cu modificările ulterioare
	- 500.000 lei - la modificările prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările ulterioare
A.1.4. Taxă pentru modificarea deciziei de autorizare
	- 2.000.000 lei - la schimbarea amplasamentului
	
				A.2. Taxe - Ministerul Comunicațiilor
				
					Pentru radiodifuziune
					
A.2.1. Taxă pentru modificarea avizului tehnic prealabil 		 400.000 lei
A.2.2. Taxă pentru modificarea autorizației tehnice 			1.000.000 lei
					Pentru televiziune
					
A.2.3. Taxă pentru modificarea avizului tehnic prealabil		 400.000 lei
A.2.4. Taxă pentru modificarea autorizației tehnice 			1.000.000 lei
		B. AUTORIZAREA COMUNICAȚIEI AUDIOVIZUALE DISTRIBUITĂ PRIN CABLU
		
		   B.1. Taxe - Consiliul Național al Audiovizualului
		
B.1.1. Taxă pentru modificarea licenței 				 200.000 lei
		 	B.2. Taxe - Ministerul Comunicațiilor
			
B.2.1. Taxă pentru modificarea avizului tehnic prealabil 		 700.000 lei
B.2.2. Taxă pentru modificarea deciziei de autorizare 			1.400.000 lei
		C. AUTORIZAREA RECEPȚIEI CU INSTALAȚII COMUNITARE
		A PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE TRANSMISE PRIN SATELIT
		
		  C.1. Taxe - Ministerul Comunicațiilor
		  
C.1.1. Taxă pentru modificarea deciziei de autorizare 			 600.000 lei
		D. AUTORIZAREA COMUNICAȚIEI AUDIOVIZUALE DIFUZATE PRIN SATELIT
			Taxe - Consiliul Național al Audiovizualului
			
   D.1. Taxă de solicitare a licenței de emisie pentru difuzarea programelor audiovizuale
	    	prin satelit (radiodifuziune sonoră și televiziune)
		
	Termen de plată - la depunerea cererii de licență
D.1.1. Pentru program difuzat la scară națională 			5.000.000 lei
D.1.2. Pentru program destinat difuzării în afara granițelor țării 	1.250.000 lei
			D.2. Taxă de licență inițială
			
	Termen de plată - la eliberarea licenței inițiale
D.2.1. Pentru program difuzat la scară națională 		 	10.000.000 lei
D.2.2. Pentru program destinat difuzării în afara granițelor țării 	2.500.000 lei
			D.3. Taxă de autorizare
			
	Termen de plată - la solicitarea deciziei de autorizare sau
	la solicitarea reautorizării noului amplasament
D.3.1. Pentru situația în care difuzarea programului se face dintr-un
studio nou realizat 	 						2.000.000 lei
D.3.2. Pentru situația în care difuzarea programului se va face
dintr-un studio existent 						1.000.000 lei
			D.4. Taxă de licență anuală
			
	Termen de plată - după expirarea primului an de la data
	obținerii licenței
D.4.1. Pentru program difuzat la scară națională 			12.000.000 lei
D.4.2. Pentru program destinat difuzării în afara granițelor țării 	 1.000.000 lei
		D.5. Taxă pentru modificarea licenței 	 	  500.000 lei
		
	D.6. Taxă pentru modificarea deciziei de autorizare 		1.000.000 lei

OBSERVAȚII:
Taxa anuală de licență nu se plătește pentru primul an de la data obținerii licenței. Taxa anuală este fracționabilă pentru primul și ultimul an din perioada de valabilitate a licenței (se ia în calcul un număr întreg de luni) și se achită până la data de 31 decembrie a anului în curs. Pentru restul perioadei de valabilitate a licenței de emisie, taxa anuală se plătește până la data de 31 martie pentru anul în curs. Neachitarea taxelor la termen atrage penalizarea cu 0,25% din valoarea acestora, pentru fiecare zi de întârziere. E. AUTORIZAREA STAȚIILOR DE RADIODIFUZIUNE DE MARE PUTERE PENTRU REȚELELE PRIVATE CU ACOPERIRE NAȚIONALĂ E.1. Taxe - Consiliul Național al Audiovizualului E.1.1. Taxă de înscriere la concursul pentru licență 7.500.000 lei Termen de plată - la depunerea cererii de licență E.1.2. Taxă de licență inițială 10.000.000 lei Termen de plată - la eliberarea licenței inițiale E.1.3. Taxă pentru decizia de autorizare (eliberată pentru fiecare stație în parte) 2.500.000 lei Termen de plată - la solicitarea deciziei de autorizare sau la solicitarea reautorizării noului amplasament E.1.4. Taxă de licență anuală 7.500.000 lei Termen de plată - după expirarea primului an de la obținerea licenței E.1.5. Taxă pentru modificarea licenței 500.000 lei E.1.6. Taxă pentru modificarea deciziei de autorizare 1.000.000 lei E.2. Taxe - Ministerul Comunicațiilor E.2.1. Taxă pentru aviz tehnic prealabil (per stație din rețea) 1.000.000 lei E.2.2. Taxă pentru autorizație tehnică de funcționare (per stație din rețea) 2.000.000 lei E.2.3. Taxă pentru modificarea avizului tehnic prealabil (per stație din rețea) 500.000 lei E.2.4. Taxă pentru modificarea autorizației tehnice de funcționare (per stație din rețea) 1.000.000 lei F. AUTORIZAREA STAȚIILOR DE TELEVIZIUNE DE MARE PUTERE PENTRU REȚELELE PRIVATE CU ACOPERIRE NAȚIONALĂ F.1. Taxe - Consiliul Național al Audiovizualului F.1.1. Taxă de înscriere la concursul de licență 12.500.000 lei Termen de plată - la depunerea cererii de licență F.1.2. Taxă de licență inițială 15.000.000 lei Termen de plată - la eliberarea licenței inițiale F.1.3. Taxă de autorizare (eliberată pentru fiecare stație în parte) 2.500.000 lei Termen de plată - la solicitarea deciziei de autorizare sau la solicitarea reautorizării noului amplasament F.1.4. Taxă de licență anuală 12.000.000 lei Termen de plată - după expirarea primului an de la data obținerii licenței F.1.5. Taxă pentru modificarea licenței 500.000 lei F.1.6. Taxă pentru modificarea deciziei de autorizare 1.000.000 lei F.2. Taxe - Ministerul Comunicațiilor F.2.1. Taxă pentru aviz tehnic prealabil (per stație din rețea) 1.000.000 lei F.2.2. Taxă pentru autorizație tehnică de funcționare (per stație din rețea) 2.000.000 lei F.2.3. Taxă pentru modificarea avizului tehnic prealabil (per stație din rețea) 500.000 lei F.2.4. Taxă pentru modificarea autorizației tehnice de funcționare (per stație din rețea) 1.000.000 lei


Luni, 15 aprilie 2024, 20:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.