LEGE nr.3 din 9 ianuarie 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
Textul actului publicat în M.Of. nr. 26/20 ian. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.648 din 31 august 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"(2) Pe terenurile/spațiile aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale este interzisă amplasarea construcțiilor de orice fel, cu excepția celor necesare desfășurării serviciului propriu-zis și a rețelelor publice tehnico-edilitare subterane și/sau supraterane, precum și funcționării instituțiilor publice de interes local."

2. Alineatele (3) și (4) ale articolului 22 se abrogă.

3. Alineatul (1) al articolului 25 se abrogă.

4. Litera c) a articolului 31 se abrogă.

5. La articolul 34 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"b) să propună autorităților publice locale ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor în funcție de influențele intervenite în costurile de operare."

6. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - (1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat au față de utilizatori următoarele obligații:

a) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute;
b) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire, în condițiile prevăzute în regulamentul de serviciu;
c) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale în caietele de sarcini sau conveniți prin contractele de delegare a gestiunii;
d) să furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și cu prevederile legale în vigoare;
e) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii."

7. Alineatul (5) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

"(5) Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se vor stabili de consiliul local."

8. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

"Art. 40. - (1) Aplicarea de către operatori a prețurilor și tarifelor aprobate conform art. 39 alin. (2) este obligatorie."

9. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"Art. 42. - (1) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul să sancționeze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public și privat în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile la nivelul indicatorilor de calitate și de eficiență stabiliți în contractul de operare, prin:

a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficiențele constatate; penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele serviciilor;
b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.

(3) Sancțiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunică autorității naționale de reglementare.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritățile administrației publice locale pot solicita autorității naționale de reglementare anularea licenței de operare."

10. La articolul 43 alineatul (1), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

"a) prestarea uneia dintre activitățile reglementate de prezenta ordonanță fără contract de delegare a gestiunii, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;
b) încredințarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat fără respectarea procedurilor legale, cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei."

11. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

"Art. 46. - Regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, precum și Contractul-cadru și Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 9 ianuarie 2003.
Nr. 3.


Duminică, 21 aprilie 2024, 05:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.