LEGE nr.58 din 28 februarie 2003
pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
Textul actului publicat în M.Of. nr. 179/21 mar. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.141 din 7 iulie 1997, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Consiliul Economic și Social este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului social la nivel național dintre patronat, sindicate și Guvern și a climatului de stabilitate și pace socială."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Consiliul Economic și Social are rol consultativ în stabilirea strategiilor și politicilor economice și sociale, în aplanarea stărilor conflictuale la nivel de ramură sau la nivel național apărute între partenerii sociali, precum și în realizarea, promovarea și dezvoltarea dialogului social și a solidarității sociale."

3. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Consiliul Economic și Social este consultat obligatoriu de către inițiatorii proiectelor de acte normative și ai proiectelor de programe și strategii nematerializate în proiecte de acte normative, din domeniul său de competență. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative și la proiectele de programe și strategii.

(2) Consiliul Economic și Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publică ori de patronatele și sindicatele reprezentative asupra unor stări de fapt, evoluții sau evenimente economico-sociale de interes național. În urma acestor sesizări Consiliul Economic și Social emite puncte de vedere și recomandări."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Consiliul Economic și Social analizează situația economică și socială a țării și face propuneri Guvernului și Parlamentului, în condițiile prevăzute de lege, privind:

a) restructurarea și dezvoltarea economiei naționale;
b) privatizarea, funcționarea și creșterea competitivității agenților economici;
c) relațiile de muncă și politica salarială;
d) protecția socială și ocrotirea sănătății;
e) învățământul, cercetarea și cultura;
f) politicile monetare, financiare, fiscale și de venituri."

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Pentru îndeplinirea rolului consultativ în soluționarea problemelor prevăzute la art. 5 Consiliul Economic și Social are următoarele atribuții principale:

a) analizează și avizează proiectele de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege ce urmează a fi prezentate spre adoptare Parlamentului;
b) analizează și avizează proiectele de programe și strategii nematerializate în proiecte de acte normative, înainte de adoptarea lor;
c) semnalează Guvernului sau Parlamentului apariția unor fenomene economice și sociale care impun elaborarea unor noi acte normative;
d) analizează cauzele stărilor conflictuale apărute la nivel național sau de ramură și face propuneri de rezolvare a acestora în interes național;
e) elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie inițiativă, analize și studii privind realitățile economice și sociale;
f) elaborează și susține implementarea de strategii, programe, metodologii și standarde în domeniul dialogului social;
g) urmărește îndeplinirea obligațiilor ce decurg din Convenția nr. 144/1976 a Organizației Internaționale a Muncii privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaționale ale muncii, adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificată de România prin Legea nr. 96/1992."

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Inițiatorii proiectelor de acte normative și de programe și strategii naționale sau sectoriale care privesc domeniile prevăzute la art. 5 au obligația de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic și Social.

(2) Avizul prevăzut la alin. (1) va însoți obligatoriu proiectul de act normativ, de program sau strategie până la adoptare."

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 7 Consiliul Economic și Social are obligația de a analiza proiectele de acte normative, de programe și strategii primite și de a transmite avizul său, după cum urmează:

a) în termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului sau, după caz, de legi ordinare;
b) în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de legi organice și în cazul proiectelor de programe și strategii nematerializate în acte normative.

(2) Depășirea termenelor prevăzute la alin. (1) dă dreptul inițiatorului să adopte strategiile și programele nematerializate în proiecte de acte normative și să transmită proiectele de acte normative spre adoptare fără avizul Consiliului Economic și Social, cu menționarea acestei situații."

8. Articolele 9 și 10 se abrogă.

9. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) Consiliul Economic și Social este compus dintr-un număr de 27 de membri care constituie plenul Consiliului Economic și Social, numiți de partenerii sociali, după cum urmează:

a) 9 membri numiți, de comun acord, de confederațiile patronale reprezentative la nivel național;
b) 9 membri numiți, de comun acord, de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național;
c) 9 membri numiți de Guvern."

10. După alineatul (1) al articolului 13 se introduc alineatele (11)-(15) cu următorul cuprins:

"(11) Repartizarea locurilor între confederațiile patronale reprezentative la nivel național se realizează de comun acord, înainte de nominalizarea reprezentanților acestora în cadrul Consiliului Economic și Social.

(12) Repartizarea locurilor între confederațiile sindicale reprezentative la nivel național se realizează de comun acord, înainte de nominalizarea reprezentanților acestora în cadrul Consiliului Economic și Social.

(13) Fiecare confederație patronală și sindicală reprezentativă la nivel național care deține unul sau mai multe locuri în Consiliul Economic și Social nominalizează persoana sau persoanele, după caz, care urmează să reprezinte confederația în cadrul Consiliului Economic și Social. (14) Guvernul poate hotărî înlocuirea a câte unui membru care reprezintă Guvernul cu câte un reprezentant al altor asociații profesionale, organizații neguvernamentale și altor asemenea organizații ale societății civile. (15) Procedura de înlocuire a membrilor Consiliului Economic și Social numiți de Guvern se stabilește prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Economic și Social."

11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"(2) Sunt reprezentative la nivel național confederațiile naționale sindicale și patronale care au dobândit această calitate potrivit legislației în vigoare."

12. Litera d) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

"d) nu au antecedente penale."

13. Litera d) a alineatului (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

"d) în situația în care plenul Consiliului Economic și Social sau, după caz, confederația patronală, confederația sindicală sau Guvernul, care l-a numit, cere revocarea sa;"

14. După litera e) a alineatului (1) al articolului 18 se introduce litera f) cu următorul cuprins:

"f) în situația în care confederația patronală sau confederația sindicală care l-a nominalizat își pierde calitatea de organizație reprezentativă la nivel național."

15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - În situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-e) confederația patronală, confederația sindicală sau Guvernul, după caz, va numi un nou membru, numire care va fi transmisă spre validare potrivit art. 16."

16. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"(2) Comisiile de specialitate permanente sunt, în principal, următoarele:

a) Comisia pentru restructurarea și dezvoltarea economiei naționale;
b) Comisia pentru privatizarea, funcționarea și creșterea competitivității agenților economici;
c) Comisia pentru relațiile de muncă și politica salarială;
d) Comisia pentru protecția socială și ocrotirea sănătății;
e) Comisia pentru învățământ, cercetare și cultură;
f) Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale și de venituri."

17. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - Numărul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic și Social este de minimum 9 persoane, repartizați în mod egal între partenerii sociali reprezentați."

18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - Funcționarea Consiliului Economic și Social este asigurată de:

a) plen;
b) biroul executiv;
c) președinte și vicepreședinți;
d) secretarul general."

19. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - (1) Plenul asigură conducerea generală a Consililului Economic și Social și are următoarele atribuții principale:

a) alege, la propunerea partenerilor sociali, președintele și îl propune spre validare Parlamentului;
b) îi alege, la propunerea partenerilor sociali, pe cei 2 vicepreședinți și pe membrii biroului executiv;
c) adoptă regulamentul de organizare și funcționare;
d) stabilește componența comisiilor de specialitate permanente;
e) aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri și cheltuieli, precum și raportul privind execuția bugetară;
f) adoptă propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate;
g) avizează proiecte de acte normative și proiecte de programe și strategii;
h) numește secretarul general al Consiliului Economic și Social."

20. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului Economic și Social prezenți."

21. După alineatul (1) al articolului 28 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Funcțiile de președinte, respectiv vicepreședinte, sunt asigurate prin rotație de fiecare partener social. Pentru funcția de președinte rotația se va efectua cu respectarea duratei fiecărui mandat."

22. Alineatul (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - (1) Președintele Consiliului Economic și Social este validat de Parlament, pe o perioadă de 4 ani, la propunerea plenului Consiliului Economic și Social, adoptată cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor."

23. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"Art. 31. - Președintele Consiliului Economic și Social reprezintă consiliul în relațiile cu terții, potrivit hotărârilor luate în plen sau în biroul executiv."

24. Literele b) și c) ale alineatului (1) al articolului 35 vor avea următorul cuprins:

"b) salariile angajaților Secretariatului tehnic al Consiliului Economic și Social, stabilite pe baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001;
c) indemnizațiile pentru cei 27 de membri ai Consiliului Economic și Social și pentru 54 de membri ai comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic și Social;"

25. După litera d) a alineatului (1) al articolului 35 se introduce litera e) cu următorul cuprins:

"e) contribuțiile datorate de angajator asupra sumelor reprezentând salarii și indemnizații plătite persoanelor prevăzute la lit. b) și c), conform reglementărilor în domeniu."

26. Alineatul (2) al articolului 35 se abrogă.

27. La articolul 36 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Angajații Secretariatului tehnic al Consiliului Economic și Social nu au statut de funcționari publici."

28. La capitolul VI - Dispoziții finale, articolele 40, 41 și 42 se abrogă.

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 24, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

Art. III. - Legea nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.141 din 7 iulie 1997, cu completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 28 februarie 2003.
Nr. 58.


Duminică, 03 martie 2024, 21:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.