LEGE nr.79 din 12 martie 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 193/26 mar. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.61 din 29 august 2002 privind colectarea creanțelor bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.644 din 30 august 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se abrogă.

2. La articolul 7, litera b) a alineatului (2) și alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

"b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social.

(3) Pentru obligațiile bugetare restante ale societății comerciale debitoare răspund solidar administratorii, directorii și persoanele care exercită sau au exercitat administrarea și conducerea societății și care:

a) au determinat, cu rea-credință, acumularea de obligații bugetare restante pe o perioadă de 12 luni într-un interval de 2 ani consecutivi;
b) au sustras bunurile debitorului de la executarea silită."

3. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) Răspunderea asociaților și acționarilor la societățile comerciale debitoare se stabilește potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Răspunderea prevăzută la art. 7 alin. (2) și (3) se stabilește în conformitate cu procedura prevăzută de prezenta ordonanță pentru obligațiile bugetare datorate și neachitate după data de 1 ianuarie 2003."

5. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Exercitarea de către plătitori a căilor de atac la organele competente ale creditorilor bugetari, cu privire la stabilirea obligațiilor bugetare, nu suspendă obligația acestora de plată. La cererea debitorului și ținând seama de motivele invocate de acesta, autoritățile administrației publice, prin organul competent în soluționarea contestațiilor, vor dispune suspendarea obligației de plată a creanțelor bugetare, până la soluționarea contestației, cu constituirea unei garanții la nivelul sumei contestate."

6. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Pentru neachitarea la termenul scadent a obligațiilor bugetare debitorii datorează dobânzi și penalități de întârziere. Dobânzile și penalitățile de întârziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil."

7. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Cota penalităților de întârziere se poate modifica anual prin legea bugetului de stat."

8. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - (1) Pentru sumele de restituit de la buget plătitorii au dreptul la dobândă după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii la organul competent a cererii de restituire sau compensare, după caz. Această prevedere este aplicabilă și în cazul impozitului pe venit."

9. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) În cazul în care cererea de compensare sau restituire, după caz, precum și documentația anexată care stă la baza acesteia, depuse de plătitor, sunt incomplete și nu îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale în materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentării de către acesta a documentației complete."

10. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru sumele de rambursat aferente operațiunilor efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru care, potrivit reglementărilor legale în materie, nu se face control anticipat, plătitorii au dreptul la dobândă după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de restituire."

11. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) Veniturile din dobânzile prevăzute la alin. (1) sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil."

12. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul plății efectuate prin decontare bancară sau prin mandat poștal, pentru obligațiile bugetare cu termen de plată fix sau stabilit sub formă de interval, obligația bugetară se consideră plătită la data creditării contului curent general al trezoreriei statului, deschis la Banca Națională a României."

13. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Nedecontarea de către unitățile bancare a sumelor cuvenite bugetului, în termen de 48 de ore de la data debitării contului titularului, atrage pentru banca prestatoare dobânzi și penalități la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 și art. 17 alin. (1), în favoarea titularului de cont".

14. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - Măsurile asigurătorii dispuse atât de creditorii bugetari, cât și de instanțele judecătorești ori de alte organe competente, dacă nu au fost desființate în condițiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalități."

15. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

"Art. 38. - Dacă valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoperă integral creanța bugetară, măsurile asigurătorii pot fi înființate și asupra bunurilor deținute de către debitor în proprietate comună cu terțe persoane, pentru cota-parte deținută de acesta."

16. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

"Art. 39. - Împotriva actelor prin care se dispun și se aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestație în conformitate cu prevederile art. 124."

17. La articolul 55, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 55. - (1) La cererea organului de executare băncile, organele de poliție, instituțiile care gestionează registre publice sau altele asemenea, alte persoane juridice sau persoane fizice care exercită profesii libere, desfășurate în mod independent în condițiile legii, sunt obligate să furnizeze de îndată în scris datele și informațiile solicitate, în vederea aplicării procedurii de executare silită, precum și pentru luarea altor măsuri privind stingerea creanțelor bugetare, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel, fără perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume."

18. La articolul 57, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

"(21) Ministerul Finanțelor Publice, la cererea celorlalți creditori bugetari, va transmite acestora datele deținute în temeiul prevederilor alin. (1)."

19. La articolul 57, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate exclusiv în scopul colectării creanțelor bugetare și cu respectarea obligației prevăzute la art. 163."

20. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

"Art. 59. - În absența debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la art. 58 alin. (1), executorul bugetar poate să pătrundă în acestea în prezența unui reprezentant al poliției ori al jandarmeriei sau a altui agent al forței publice și a 2 martori majori. Dispozițiile art. 58 alin. (2) și (3) sunt aplicabile."

21. La articolul 63 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimțământul titularului de cont, la cursul de schimb afișat de acestea pentru ziua respectivă."

22. La articolul 65, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 65. - (1) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înființează de către organul de executare printr-o adresă care va fi trimisă prin scrisoare recomandată, cu dovada de primire, terțului poprit, împreună cu o copie certificată de pe titlul executoriu. Totodată va fi înștiințat și debitorul despre înființarea popririi."

23. La articolul 68, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Judecarea contestației se face de urgență și cu precădere."

24. La articolul 93, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Înaintea valorificării bunurilor acestea vor fi evaluate. În acest scop organul de executare va apela la organe și persoane de specialitate, a căror selectare nu este supusă reglementărilor privind achizițiile publice și care sunt obligate să își îndeplinească atribuțiile ce le revin în acest sens."

25. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

"(21) Organul de executare va actualiza prețul de evaluare ținând cont de rata inflației."

26. La articolul 93, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Atunci când se consideră necesar, organul de executare va proceda la o nouă evaluare."

27. La articolul 94, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

"(2) În sensul alin. (1), valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile și/sau imobile se face prin:

a) înțelegerea părților;
b) vânzare directă;
c) vânzare la licitație;
d) vânzare în regim de consignație, numai în cazul bunurilor mobile;
e) alte modalități admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitații, agenții imobiliare sau societăți de brokeraj, după caz.
.............................................................................

(4) Vânzarea directă se poate face de îndată după sechestrarea bunurilor, dacă acestea sunt supuse pericolului degradării sau alterării, după caz."

28. La articolul 95, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 95. - (1) Valorificarea bunurilor potrivit înțelegerii părților se realizează de debitorul însuși, cu acordul organului de executare, astfel încât să se asigure o recuperare corespunzătoare a creanțelor bugetare. Debitorul este obligat să prezinte în scris organului de executare propunerile ce i s-au făcut și nivelul de acoperire a creanțelor bugetare, indicând numele și adresa potențialului cumpărător, precum și termenul în care acesta din urmă va achita prețul propus."

29. La articolul 96, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 96. - (1) Valorificarea bunurilor prin vânzare directă se poate realiza în următoarele cazuri:

a) pentru bunurile prevăzute la art. 94 alin. (4);
b) înaintea începerii procedurii de valorificare prin licitație, dacă se recuperează integral creanța bugetară;
c) pe parcursul procedurii de valorificare prin licitație sau după finalizarea ei, dacă bunul nu a fost vândut și o persoană oferă cel puțin prețul de evaluare."

30. La articolul 97, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"(2) Publicitatea vânzării se realizează prin afișarea anunțului privind vânzarea la sediul organului de executare, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul și domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, în cazul vânzării bunurilor imobile și prin anunțuri într-un cotidian național de largă circulație, într-un cotidian local, în pagina de Internet, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și prin alte modalități prevăzute de lege.

(3) Vor fi înștiințați despre data, ora și locul licitației și debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum și titularii drepturilor reale și ai sarcinilor care grevează bunul urmărit."

31. La articolul 101, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 101. - (1) Prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare pentru prima licitație, diminuat cu 25% pentru a doua licitație și cu 50% pentru a treia licitație."

32. La articolul 107, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) La a treia licitație creditorii urmăritori sau intervenienți nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preț mai mic de 50% din prețul de evaluare."

33. La articolul 116, după alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

"(7) În cazul în care bunurile imobile trecute în proprietatea publică a statului conform prezentei ordonanțe au fost revendicate și restituite, potrivit legii, terțelor persoane, debitorul persoană juridică va fi obligat la plata sumelor stinse prin această modalitate."

34. Articolul 126 va avea următorul cuprins:

"Art. 126. - Contestația se introduce la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul organului de executare și se judecă în procedură de urgență."

35. La articolul 131, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) Pentru obligațiile bugetare ale debitorilor declarați în stare de insolvabilitate conducătorul organului de executare dispune scoaterea creanței din evidența curentă și trecerea ei într-o evidență separată."

36. La articolul 133, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 133. - (1) Organul de executare este obligat ca pentru creanțele bugetare datorate de comercianți societăți comerciale, cooperative de consum ori cooperative meșteșugărești sau persoane fizice să ceară instanțelor judecătorești competente începerea procedurii reorganizării judiciare și a falimentului, în condițiile legii."

37. La articolul 134, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) În vederea executării silite a bunurilor urmărite, creditorul bugetar poate solicita judecătorului-sindic luarea în posesie a acestora. Judecătorul-sindic poate dispune ca administratorul sau lichidatorul să predea creditorului bugetar bunul în vederea valorificării."

38. La articolul 136 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Cheltuielile generate de comunicarea somației prin poștă sunt suportate de fiecare creditor bugetar."

39. La articolul 140, litera b) va avea următorul cuprins:

"b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii în orice alt mod a datoriei;"

40. Denumirea titlului IX va avea următorul cuprins:

"Infracțiuni și contravenții"

41. După denumirea titlului IX se introduc articolele 1501 și 1502 cu următorul cuprins:

"Art. 1501. - Sustragerea, substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terțe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) și art. 76 alin. (3) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 50.000.000 lei la

100.000.000 lei.

Art. 1502. - Reținerea și nevărsarea de către plătitorii obligațiilor bugetare a sumelor reprezentând impozit pe salarii și venituri asimilate salariilor, impozit pe dividende și impozit datorat de nerezidenți pentru veniturile realizate în România, în cel mult 30 de zile de la scadență, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei."

42. La articolul 155, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Sumele confiscate, precum și cele realizate din valorificarea bunurilor confiscate, mai puțin cheltuielile impuse de aducerea la îndeplinire și de valorificare, se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, conform legii."

43. Articolul 159 va avea următorul cuprins:

"Art. 159. - (1) Creditorul bugetar poate constitui fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu și din unitățile subordonate, după caz, prin reținerea unei cote de 5% din sumele încasate prin executare silită potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, precum și din sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară și faliment.

(2) Sistemul de acordare a stimulentelor pentru personalul din aparatul propriu și din unitățile subordonate creditorilor bugetari, care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1), va fi stabilit similar sistemului de salarizare pentru personalul bugetar și va fi aprobat prin ordine ale acestora."

44. La articolul 168, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Pentru celelalte impozite cu reținere la sursă, calculate și reținute de plătitori la data plății veniturilor, termenul de plată este data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a plătit venitul."

45. Articolul 169 va avea următorul cuprins:

"Art. 169. - Sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată, datorate de instituțiile publice pentru prestări de servicii constând în închirieri și/sau concesiuni de bunuri imobile, care până la data de 31 mai 2002 nu au fost facturate beneficiarilor și nu au fost achitate la bugetul de stat, se anulează, inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere aferente."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 12 martie 2003.
Nr. 79.


Joi, 02 februarie 2023, 13:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.