LEGE nr.111 din 2 aprilie 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 243/9 apr. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.24 din 26 iulie 2001 privind impunerea microîntreprinderilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.472 din 17 august 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Pot opta la plata unui impozit aplicat asupra veniturilor obținute din orice sursă persoanele juridice, denumite în continuare microîntreprinderi, care îndeplinesc cumulativ, la data de 31 decembrie a anului precedent, următoarele condiții:

a) sunt producătoare de bunuri materiale, prestează servicii și/sau desfășoară activitate de comerț;
b) au de la 1 până la 9 salariați inclusiv;
c) au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de până la 100.000 euro inclusiv;
d) au capital integral privat.

(2) Persoanele juridice înființate în cursul unui an fiscal beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. a), b) și d) ale alin. (1) la momentul constituirii.

(3) Nu intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe entitățile care desfășoară activități în domeniul bancar, al asigurărilor și reasigurărilor, cel al pieței de capital și activitatea de comerț exterior.

(4) Pentru încadrarea în cerința privind nivelul veniturilor, se au în vedere datele financiar-contabile din balanța de verificare pentru luna decembrie a anului anterior sau datele financiare din contul de profit și pierderi pentru microîntreprinderi.

(5) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condițiile impuse nu mai este îndeplinită, contribuabilul are obligația de a păstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentei ordonanțe, chiar dacă ulterior îndeplinește condițiile menționate la alin. (1)."

2. Articolul 2 se abrogă.

3. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care se achiziționează case de marcat, cota de impozit se aplică asupra veniturilor totale cumulate, din care se scade valoarea acestora, în conformitate cu documentul justificativ, în luna punerii în funcțiune."

4. Articolele 6 și 7 se abrogă.M

5. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"(2) Impozitul calculat conform dispozițiilor art. 5 se înscrie în formularul M.F. cod 14.13.01.01. «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», «Impozit pe veniturile microîntreprinderilor»."

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Pentru neplata la termen a impozitului stabilit conform dispozițiilor art. 5 se datorează dobânzi și penalități de întârziere stabilite potrivit legislației în vigoare privind colectarea și executarea creanțelor bugetare."

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitului, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente, reglementate de prezenta ordonanță, se efectuează de către organele fiscale din subordinea direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București.

(2) Controlul fiscal se va efectua în conformitate cu procedura prevăzută de legislația în vigoare privind controlul fiscal, nu mai devreme de 2 ani de la data controlului fiscal anterior sau de la data intrării în vigoare a ordonanței, cu excepția cazurilor de evaziune fiscală.

8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Contestațiile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale se soluționează conform legislației în vigoare privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de către organele Ministerului Finanțelor Publice."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 6 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 2 aprilie 2003.
Nr. 111.


Vineri, 02 iunie 2023, 19:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.