ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.23 din 10 aprilie 2003
pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru modificarea art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2003
Textul actului publicat în M.Of. nr. 259/14 apr. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (7) al articolului 21 se abrogă.

2. Alineatul (4) al articolului 98 va avea următorul cuprins:

"(4) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. d) asigurații sistemului public care au realizat, în condițiile art. 37 și/sau în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 38, un stagiu de cotizare de cel puțin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nașterii copilului."

3. După alineatul (4) al articolului 98 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"(41) În situația în care nașterea se produce înainte de termen, stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminuează cu perioada cuprinsă între data nașterii copilului și data prezumată a nașterii, certificată de medicul de specialitate."

4. La articolul 99, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) Dacă nașterea s-a produs înainte de termen, baza de calcul a indemnizației de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d) se determină, conform prevederilor alin. (2), pe baza veniturilor lunare din perioada ce constituie, conform art. 98 alin. (41), stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului."

5. Articolul 125 va avea următorul cuprins:

"Art. 125. - (1) Cuantumul brut lunar al indemnizației prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) și b) este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 99.

(2) Pentru drepturile care se stabilesc după data de 31 decembrie 2003 cuantumul brut lunar al indemnizației prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."

6. Articolul 133 va avea următorul cuprins:

"Art. 133. - (1) Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) și e) se fac pe baza certificatului medical eliberat în condițiile legii, care constituie ordin de plată, sau, după caz, pe baza cererii, însoțită de documente doveditoare, în cazul indemnizației prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. d).

(2) Calculul și plata indemnizației de asigurări sociale se fac lunar de către:

a) angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asigurații prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. I și II;
b) instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau, după caz, a cererii pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, în cazul șomerilor;
c) casa teritorială de pensii, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau a cererii pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, pentru asigurații prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. IV, V și alin. (2).

(3) Cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale acordate pe o perioadă mai mare de 90 de zile se poate indexa o dată cu indexarea valorii punctului de pensie, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului."

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.167 din 17 martie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Litera b) a articolului II se abrogă.

2. Articolul III va avea următorul cuprins:

"Art. III. - (1) Perioadele în care persoanele ale căror declarații de asigurare socială încetează de drept conform art. II, care au fost asigurate pe baza declarației de asigurare în baza legislației în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, constituie stagiu de cotizare, în condițiile legii, dacă se face dovada achitării contribuției de asigurări sociale, iar perioadele în care s-a beneficiat de indemnizații de asigurări sociale constituie perioade asimilate stagiului de cotizare.

(2) Veniturile asigurate pe baza cărora s-a plătit contribuția de asigurări sociale și cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale de care au beneficiat persoanele prevăzute la alin. (1) se iau în calcul la stabilirea drepturilor de asigurări sociale, în condițiile legii.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și persoanelor care au fost asigurate conform art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență referitoare la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, se aplică persoanelor care devin asigurate ale sistemului public de pensii începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Pentru persoanele care anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului se face avându-se în vedere stagiul de cotizare realizat până la data nașterii copilului, astfel cum a fost reglementat până la data prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Pentru situațiile prevăzute la alin. (5) cuantumul brut lunar al indemnizației este de 85% din baza de calcul stabilită ca medie a veniturilor lunare corespunzătoare perioadei ce a constituit stagiu de cotizare conform alin. (5), cu respectarea celorlalte prevederi ale art. 99 din Legea nr. 19/2000, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență."

Art. III. - La stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. c), d) și e) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, plătitorii de drepturi prevăzuți la art. 133 alin. (2) lit. a) și b) din același act normativ vor avea în vedere, după caz, și veniturile asigurate în baza contractului de asigurare socială încheiat, conform legislației existente până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2003, pentru completarea venitului asigurat.

Art. IV. - Art. 1-7, 15, art. 16 lit. b), art. 18 și 20 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.355 din 27 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. V. - (1) Contractele de asigurare socială încheiate pentru completarea venitului asigurat, în derulare la data de 16 martie 2003 și care, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2003 au încetat de drept, își continuă aplicarea.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) perioada cuprinsă între data de 17 martie 2003 și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență constituie, în condițiile legii, stagiu de cotizare în sistemul public. Pentru această perioadă nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 10 aprilie 2003.
Nr. 23.


Luni, 26 februarie 2024, 17:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.