LEGE nr.149 din 14 aprilie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 276/19 apr. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.828 din 18 noiembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Literele b) și f) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

"b) depozit - construcție terestră sau plutitoare, ansamblu de construcții, inclusiv siloz, împreună cu dotările tehnice aferente, situate într-o incintă sau acvatoriu, aflate în proprietate sau administrate de un agent economic și utilizate special pentru depozitarea semințelor de consum;
...........................................................................................
f) certificat de depozit - documentul care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ al mărfii, la ordin sau la purtător, emis de depozitar în schimbul primirii semințelor de consum de la deponent și care poate fi transmis, după caz, prin gir;"

2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Licența de depozit se eliberează contra unei taxe care se face venit la bugetul de stat."

3. Articolul 14 se abrogă.

4. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Depozitarul va păstra semințele de consum separat, în funcție de gradul înregistrat pentru fiecare certificat de depozit emis, astfel încât restituirea să se facă în limitele de calitate corespunzătoare gradului atribuit la recepție.

(2) Pe perioada depozitării semințelor de consum, scăzămintele și perisabilitățile se stabilesc pe baza normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."

5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Agenții economici care prestează servicii de depozitare sunt obligați să accepte în mod nediscriminatoriu semințele de consum aduse spre depozitare, în condițiile prevăzute în manualul de gradare, până la capacitatea maximă pentru care s-a acordat licența de depozit."

6. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

"(3) Comisia Națională de Gradare a Semințelor de Consum este formată din reprezentanți ai ministerului de resort, ai patronatelor și ai organizațiilor profesionale pe produs sau grupe de produse în domeniul producției, depozitării, procesării, comercializării și standardizării semințelor de consum."

7. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"(3) Manualul de gradare a semințelor de consum poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor la propunerea Comisiei Naționale de Gradare a Semințelor de Consum."

8. Alineatele (1), (2) și (4) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) Certificatul de depozit constituie titlu de credit negociabil reprezentativ al mărfii, la ordin sau la purtător, transmisibil, fără limite sau restricții, în lipsă de stipulație contrară, inserată în titlu la cererea deținătorului de certificat de depozit.

(2) Certificatul de depozit este titlu executoriu atât pentru valoarea semințelor de consum depozitate pentru care acesta s-a emis, cât și pentru sumele și dobânzile garantate cu acesta.
.........................................................................................

(4) Pentru depozitarea semințelor de consum peste termenul prevăzut la alin. (3) depozitarul eliberează un nou certificat de depozit."

9. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Certificatul de depozit poate fi utilizat la constituirea unei garanții reale mobiliare asupra semințelor de consum depozitate, în condițiile prevăzute de lege."

10. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

"(2) Registrul și certificatele de depozit vor fi păstrate în condițiile legii."

11. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - La cererea deținătorului certificatului de depozit și în schimbul acestuia, depozitarul este obligat să predea, în termen de maximum 7 zile, semințele de consum depozitate, în condițiile de cantitate și calitate specificate în certificatul de depozit, după îndeplinirea obligațiilor scadente de plată a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate până la data restituirii. Costurile expedierii se suportă de către deținătorul certificatului de depozit."

12. Alineatul (5) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

"(5) Depozitarii cărora li s-a acordat licența de depozit au obligația să depună în contul Fondului o cotă reprezentând 0,5% din valoarea de piață a semințelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit, în termen de 30 de zile de la emiterea acestora."

13. Alineatele (1), (3), (5) și (6) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:

"Art. 30. - (1) Scopul Fondului este de a garanta rambursarea valorii semințelor de consum înscrise în certificatele de depozit, emise de depozitarii cărora li s-a acordat licența de depozit, deponenților și/sau creditorilor.
...........................................................................................

(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, depozitele sunt considerate indisponibile în momentul în care se constată de către ministerul de resort că depozitarul nu este în măsură să livreze semințele de consum, conform condițiilor legale și contractuale aplicabile, sau în situația în care lichidatorul, numit în condițiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, confirmă inexistența sau indisponibilitatea stocurilor înscrise în certificatul de depozit.
...........................................................................................

(5) Ministerul de resort va proceda la stabilirea contravalorii certificatului de depozit indisponibil, calculată la prețul pieței, în termen de maximum 30 de zile de la data sesizării de către deponenți și/sau creditori.

(6) În termen de 30 de zile de la stabilirea pierderilor, Fondul va despăgubi deponenții și/sau creditorii, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia."

14. Alineatele (1), (2), (4) și (8) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Depozitarii sunt obligați să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, pentru asigurarea intereselor financiare ale deponenților și/sau creditorilor.

(2) Contribuțiile la bugetul Fondului vor avea ca unică utilizare protejarea intereselor financiare ale deponenților și/sau creditorilor în situația în care depozitele devin indisponibile, conform art. 30 alin. (3).
...........................................................................................

(4) Resursele financiare prevăzute la alin. (3) lit. e) și f) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului.
............................................................................................

(8) Cheltuielile curente ale Fondului nu pot depăși veniturile prevăzute la alin. (3) lit. e) și f)."

15. După alineatul (8) al articolului 18 se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:

"(9) Fondul este scutit de orice impozite și taxe privind activitatea sa."

16. La capitolul VI - Dispoziții tranzitorii și finale, după articolul 31 se introduce articolul 311 cu următorul cuprins:

"Art. 311. - (1) Înstrăinarea de către depozitar a semințelor de consum din depozit fără consimțământul proprietarului de drept se pedepsește potrivit prevederilor art. 213 din Codul penal.

(2) Deteriorarea semințelor de consum în timpul depozitării, cauzată de păstrarea, gestionarea și manipularea acestora, se pedepsește conform legilor în vigoare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 14 aprilie 2003.
Nr. 149.


Miercuri, 29 mai 2024, 18:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.