LEGEA nr.150 din 14 aprilie 2003
creditului agricol pentru producție
Textul actului publicat în M.Of. nr. 276/19 apr. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Creditul agricol pentru producție este un instrument economico-financiar de politică agricolă prin intermediul căruia se susțin activitățile curente de producție agricolă, stabilite prioritar de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Art. 2. - Prin activitățile curente de producție agricolă se înțelege acțiunile care vizează:

a) înființarea, întreținerea și recoltarea culturilor agricole, precum și întreținerea și recoltarea plantațiilor;
b) achiziționarea din producția internă sau producerea puilor de pasăre pentru carne și ouă, a purceilor pentru îngrășat, precum și a tineretului ovin și bovin pentru îngrășat;
c) aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor și tratamentelor medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru întreținerea și funcționarea adăposturilor, utilajelor și instalațiilor aferente;
d) asigurarea culturilor și plantațiilor împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor de risc natural, precum și asigurarea efectivelor de animale împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor de risc natural, a bolilor și a accidentelor.

Art. 3. - (1) De facilitățile oferite de prezenta lege pentru producție beneficiază:

a) producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează, în condițiile legii, terenuri agricole sau efective de animale, în scopul obținerii producției agricole destinate comercializării, dacă angajează credite;
b) persoane fizice și juridice autorizate, care dețin tehnica și specializarea în executarea de servicii pentru obținerea producției agricole, dacă angajează credite în vederea prestării serviciilor pentru activitățile prevăzute la art. 2 lit. a);
c) categoriile de integratori stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, care achiziționează și procesează producția agricolă, dacă angajează credite în vederea finanțării activităților prevăzute la art. 2 lit. a), conform obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu producătorii agricoli.

(2) Pentru aceleași lucrări agricole prevăzute în tehnologiile specifice pe filiera de producție nu se pot acorda alocații decât unui singur beneficiar.

Art. 4. - (1) Activitatea curentă de producție poate fi finanțată din fonduri proprii ale producătorului și din credite bancare. Băncile comerciale vor acorda creditele cu respectarea prevederilor Legii bancare nr. 58/1998 și a normelor proprii de creditare.

(2) Creditele acordate în baza prezentei legi pot fi garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural sau de alte societăți comerciale de profil, precum și de împrumutat prin: gaj fără deposedare pe culturi, animale sau mașini și utilaje agricole, asigurate la societăți de asigurări, ipotecă asupra clădirilor și terenurilor agricole sau alte garanții agreate de băncile creditoare.

Art. 5. - Beneficiarii creditelor sunt obligați să ramburseze creditul în maximum 360 de zile de la acordare, termenele de rambursare a ratelor de împrumut și de plată a dobânzilor aferente urmând să fie convenite în funcție de tehnologiile agricole specifice, corelate cu perioada de valorificare a producției.

Art. 6. - (1) Beneficiarii care rambursează creditele și plătesc dobânzile la termenele scadente prevăzute în contractele de împrumut beneficiază de o alocație bugetară calculată la nivelul ratelor de împrumut rambursate.

(2) Nivelul alocației bugetare este de până la 30% din volumul creditului și se va stabili diferențiat, în fiecare an, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Art. 7. - (1) Fondurile necesare alocațiilor bugetare, potrivit prevederilor prezentei legi, se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

(2) Anual, prin hotărâre a Guvernului, se va stabili nivelul alocației pentru fiecare cultură, plantație și specie de animale.

Art. 8. - La solicitarea beneficiarilor de credite, băncile comerciale vor elibera documente privind utilizarea și rambursarea creditului în vederea obținerii de către aceștia a alocațiilor bugetare.

Art. 9. - Specialiștii direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București au obligația de a verifica, la producătorii agricoli, respectarea destinației creditelor acordate în condițiile prezentei legi.

Art. 10. - Acordarea de alocații bugetare beneficiarilor care nu îndeplinesc condițiile legale constituie infracțiunea de înșelăciune contra avutului public și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 11. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 14 aprilie 2003.
Nr. 150.


Miercuri, 08 februarie 2023, 06:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.