LEGE nr.167 din 22 aprilie 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 291/25 apr. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.81 din 24 august 2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, adoptată în temeiul art. 1 lit. F pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.413 din 30 august 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

" ORDONANȚĂ
privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere
înmatriculate în normele tehnice privind siguranța
circulației rutiere, protecția mediului și în categoria
de folosință conform destinației,
prin inspecția tehnică periodică"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Vehiculele rutiere înmatriculate pot circula și pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu reglementările naționale privind siguranța rutieră, protecția mediului și categoria de folosință conform destinației."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menținute în circulație numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerințele tehnice specifice prevăzute în reglementările naționale menționate la art. 1, prin efectuarea inspecțiilor tehnice periodice.

(2) Obligația efectuării inspecțiilor tehnice periodice, precum și a respectării periodicității acestora, în funcție de categoria de vehicul, revine deținătorului legal al autovehiculului.

(3) Categoriile de vehicule supuse inspecției tehnice periodice și periodicitatea inspecției tehnice sunt următoarele:

a) autovehicule destinate transportului de persoane și care efectuează transport public de persoane sau transport de persoane în folos propriu - la 6 luni;
b) autovehicule destinate transportului de persoane și care efectuează transport de persoane în interes personal, care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;
c) autovehicule destinate transportului de persoane și care efectuează transport de persoane în interes personal, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la un an;
d) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere și pentru învățarea conducerii auto - la 6 luni și cele utilizate ca autospeciale ambulanțe - la un an;
e) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg la un an;
f) remorci și semiremorci având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;
g) autovehicule cu cel puțin 4 roți, destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg, cu excepția tractoarelor la 2 ani;
h) remorci și semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg - la 2 ani;
i) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roți la 2 ani;
j) tractoare agricole sau forestiere înmatriculate, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg la un an;
k) tractoare agricole sau forestiere înmatriculate, având o masă totală maximă autorizată care nu depășește

3.500 kg - la 2 ani;

l) remorci și semiremorci apicole - la 3 ani.

(4) Autovehiculele destinate transportului de persoane și care efectuează transport public de persoane sau transport de persoane în folos propriu, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere și pentru învățarea conducerii auto se supun primei inspecții periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

(5) Inspecția tehnică periodică cuprinde, cumulativ, după caz, următoarele:

a) inspecția tehnică privind siguranța rutieră;
b) inspecția tehnică privind protecția mediului;
c) inspecția tehnică privind încadrarea în categoria de folosință conform destinației.

(6) Termenul pentru efectuarea primei inspecții tehnice periodice se socotește de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecție tehnică, de la data celei precedente."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - În intervalul dintre două inspecții tehnice deținătorul vehiculului rutier are obligația de a asigura menținerea acestuia într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și categoria de folosință conform destinației."

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Inspecțiile tehnice periodice se efectuează de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, prin reprezentanțele sale județene, sau de agenți economici autorizați și monitorizați de R.A.R.

(2) Activitatea de inspecție tehnică periodică se poate realiza de agenți economici autorizați, numai pe baza unui contract de franciză încheiat cu R.A.R. de către aceștia, în condițiile legii.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/1998, republicată, instituțiile publice care au dotarea tehnică necesară pentru desfășurarea activității de inspecție tehnică periodică vor fi autorizate și vor încheia contracte de franciză, aceste instituții dobândind astfel și calitatea de beneficiar.

(4) În activitatea de inspecție tehnică periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate R.A.R. de către agenții economici autorizați sau instituțiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate.

(5) Persoanele autorizate, definite la alin. (4), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspecția tehnică periodică, nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspecție tehnică periodică.

(6) Aparatura utilizată de persoanele autorizate în stațiile de inspecție tehnică periodică trebuie să fie avizată metrologic și agreată de R.A.R.

(7) Atestarea personalului care efectuează inspecția tehnică periodică se face de R.A.R.

(8) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecția tehnică periodică cuprinde: supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, controlul executării inspecțiilor tehnice periodice în aceste stații, precum și controlul tehnic în trafic.

(9) Condițiile privind autorizarea agenților economici și a instituțiilor publice în vederea efectuării inspecțiilor tehnice periodice, precum și pentru atestarea personalului care efectuează inspecțiile tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței."

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Inspecția tehnică periodică la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de mărfuri periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la autospecializatele pentru transport de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente, destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele de epocă, la autovehiculele pentru competiții sportive și la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectuează de R.A.R. în stațiile reprezentanțelor sale.

(2) Autoritatea competentă poate stabili și alte categorii de vehicule la care inspecția tehnică periodică se efectuează de R.A.R. în stațiile reprezentanțelor sale.

(3) Pentru autovehiculele menționate la alin. (1) și (2), precum și pentru vehiculele destinate transportului de persoane, cu excepția autovehiculelor destinate transportului de persoane care efectuează transport de persoane în interes personal, nu se acordă inspecția tehnică periodică dacă nu sunt îndeplinite condițiile privind încadrarea în categoria de folosință conform destinației."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Inspecția tehnică periodică constă în verificarea vehiculelor rutiere fără demontare, utilizându-se dotarea corespunzătoare.

(2) În cazul în care vehiculul rutier corespunde prevederilor prezentei ordonanțe și reglementărilor specifice, stația de inspecție tehnică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecție tehnică periodică. Totodată stațiile de inspecție tehnică periodică aplică ecusonul corespunzător pe plăcile de înmatriculare.

(3) La înmatricularea vehiculelor rutiere în România completarea anexei la certificatul de înmatriculare se face de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, iar aplicarea ecusoanelor de inspecție tehnică periodică rămâne în sarcina deținătorului legal."

8. După articolul 6 se introduc articolele 61 și 62 cu următorul cuprins:

"Art. 61. - (1) R.A.R. ține evidența informatizată a situației inspecțiilor tehnice periodice pentru fiecare vehicul rutier înmatriculat.

(2) R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidența înmatriculării vehiculelor rutiere din România, pe bază de protocoale încheiate cu deținătorii acestor baze de date.

Art. 62. - (1) Constituie contravenții, în măsura în care, potrivit legii penale, nu constituie infracțiuni, următoarele fapte:

a) efectuarea de inspecții tehnice periodice de către stații de inspecție tehnică periodică neautorizate;
b) cesionarea activității de inspecție tehnică periodică de către stațiile de inspecție tehnică autorizate;
c) utilizarea în activitatea de inspecție tehnică periodică de aparatură fără aviz metrologic sau fără agreare de către R.A.R.;
d) efectuarea inspecției tehnice periodice în stațiile de inspecție tehnică periodică de către personal neatestat;
e) efectuarea inspecției tehnice periodice pentru vehicule rutiere din categoria celor pentru care respectiva stație de inspecție tehnică nu este autorizată;
f) nerespectarea metodologiei de efectuare a inspecției tehnice periodice;
g) atestarea ca bun pentru circulație pe drumurile publice a unui vehicul rutier care nu îndeplinește condițiile reglementate;
h) neaplicarea ecusoanelor de inspecție tehnică periodică;
i) efectuarea inspecției tehnice periodice și atestarea acelor vehicule rutiere la care schimbarea de categorie nu este menționată în cartea de identitate a vehiculului, respectiv în certificatul de înmatriculare a acestuia, după caz.

(2) Se sancționează cu amendă:

a) de la 800.000 lei la 1.200.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-f), h) și i);
b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. b).

(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2000, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) și g) se aplică următoarele amenzi:

a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. g);
b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a).

(4) În cazul comiterii repetate a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-i), pe lângă amenzile contravenționale prevăzute la alin. (2) și (3), R.A.R. poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, restrângerea sau suspendarea activității stației de inspecție tehnică periodică, anularea autorizației stației de inspecție tehnică periodică, precum și suspendarea sau anularea atestatului profesional al personalului stațiilor de inspecție tehnică periodică.

(5) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b), pe lângă amenda contravențională prevăzută la alin. (2) lit. b), R.A.R. va dispune anularea autorizației stației de inspecție tehnică periodică.

(6) Împotriva sancțiunilor prevăzute la alin. (2)-(5) contravenienții pot depune contestații la autoritatea competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de sancționare. Autoritatea competentă este obligată să răspundă la contestații în termen de 15 zile de la primirea acestora.

(7) Hotărârea dată în rezolvarea contestației poate fi atacată la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare.

(8) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează de către personalul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, împuternicit în acest scop."

Art. II. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va actualiza reglementările și normele tehnice privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.353/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.285 bis din 3 august 1998, cu modificările și completările ulterioare. Pe aceeași dată se abrogă art. 7 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000.

(2) Reglementările și normele tehnice prevăzute la alin. (1) se vor reactualiza periodic de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în funcție de evoluția legislației în domeniu din Uniunea Europeană.

(3) La actualizarea reglementărilor și normelor tehnice Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va solicita și punctul de vedere al asociațiilor profesionale din domeniu, constituite conform prevederilor legale.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr.594/1991 privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehiculele și remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.184 din 13 septembrie 1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Ordonanța Guvernului nr.81/2000, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 27 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 22 aprilie 2003.
Nr. 167.


Vineri, 24 mai 2024, 20:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.