LEGE nr.188 din 9 mai 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin. (6) și (7) ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 329/15 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea alin. (6) și (7) ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.763 din 18 octombrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice"

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

"Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"(2) Normativele de cheltuieli privesc: aparatul propriu al consiliilor locale și județene; acțiunile de protocol; dotarea cu autoturisme și consumul de carburanți, precum și costurile pentru convorbiri telefonice."

2. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii pot stabili normative proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, cu aprobarea ordonatorului principal de credite."

3. Alineatele (6) și (7) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

"(6) Instituțiile publice, cu excepția Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Serviciului de Informații Externe, Ministerului Afacerilor Externe - pentru activitatea de exterior, Ministerului de Interne - pentru activități operative, a Serviciului Român de Informații, a Serviciului de Protecție și Pază și a Direcției Generale de Informații a Armatei, vor achiziționa autoturisme numai din producția internă.

(7) Serviciul de Informații Externe, Serviciul Român de Informații, Direcția Generală de Informații a Armatei și Ministerul de Interne, pentru activități operative, pot achiziționa autoturisme de producție străină până la cel mult 35% din necesarul prevăzut în tabelele de înzestrare cu mijloace auto a acestor instituții."

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Cheltuielile anuale pentru convorbiri telefonice se reduc cu 10% pentru toate autoritățile administrației publice și instituțiile publice, comparativ cu media anuală a acestor cheltuieli efectiv realizate în anul 2001. Cheltuielile privind convorbirile telefonice vor putea fi majorate în raport cu evoluția indicelui inflației.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autorităților administrației publice și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) și (4), Ministerului Afacerilor Externe și misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Administrației Publice, Agenției Naționale de Presă «ROMPRES», Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională «Leonardo da Vinci» și Agenției Naționale «Socrates».

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 9 mai 2003.
Nr. 188.


Sâmbătă, 25 mai 2024, 13:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.