LEGE nr.196 din 13 mai 2003
privind prevenirea și combaterea pornografiei
Textul actului publicat în M.Of. nr. 342/20 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prin prezenta lege se instituie măsuri de prevenire și combatere a pornografiei, în scopul protejării demnității persoanei, a pudorii și a moralității publice.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, prin pornografie se înțelege actele cu caracter obscen, precum și materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte.

(2) Prin acte cu caracter obscen se înțelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârșite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificația lor aduc ofensă la pudoare, precum și orice alte forme de manifestare indecentă privind viața sexuală, dacă se săvârșesc în public.

(3) Prin materiale cu caracter obscen se înțelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală.

Art. 3. - (1) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică în cazul operelor de artă sau științifice.

(2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor realizate în interes artistic, științific, al cercetării, educației sau al informării.

CAPITOLUL II
Prevenirea și controlul activităților cu caracter pornografic

Art. 4. - (1) Persoanele care dețin sau administrează localuri în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice trebuie să asigure următoarele condiții:

a) desfășurarea acestor activități în spații inaccesibile privirilor din exterior;
b) interzicerea accesului minorilor în aceste localuri;
c) afișarea la intrare a listei de prețuri la programele oferite.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie autorizate și înscrise la Registrul comerțului, iar localurile administrate de acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dețină toate avizele necesare unei unități de alimentație publică;
b) să aibă o suprafață de minimum 100 m2;
c) să aibă pază asigurată;
d) să dețină cel puțin o scenă;
e) să nu folosească o reclamă stradală indecentă;
f) să fie amplasate la o distanță mai mare de 250 m2 față de școli, de internate sau de lăcașuri de cult.

Art. 5. - (1) Publicațiile având caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore și vor fi marcate cu un pătrat de culoare roșie pe prima copertă a acestora și vor fi comercializate în ambalaje care nu permit răsfoirea publicației la stand.

(2) Publicațiile prevăzute la alin. (1), care redau explicit pe coperte acte sexuale, trebuie comercializate în spații special amenajate, autorizate conform legii.

Art. 6. - Activitățile prevăzute la art. 4 și 5 se autorizează de către o comisie a Ministerului Culturii și Cultelor, din care fac parte și reprezentanți ai Ministerului de Interne și ai Ministerului Turismului.

Art. 7. - (1) Persoanele care comercializează publicațiile prevăzute la art. 5 sunt obligate să avertizeze cumpărătorii asupra caracterului acestora.

(2) Afișarea de materiale cu caracter obscen în vitrinele spațiilor de comercializare a publicațiilor este interzisă.

Art. 8. - (1) Persoanele care realizează site-uri cu caracter pornografic sunt obligate să le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai după ce s-a plătit o taxă pe minut de utilizare, stabilită de realizatorul site-ului și declarată la organele fiscale.

(2) Persoanele care realizează sau administrează site-uri trebuie să evidențieze clar numărul accesărilor site-ului respectiv, pentru a putea fi supus obligațiilor fiscale prevăzute de lege.

(3) Activitățile prevăzute în prezentul articol se autorizează de către o comisie a Ministerului Culturii și Cultelor, din care fac parte reprezentanți ai Ministerului de Interne și ai Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

(4) Se interzic realizarea și administrarea site-urilor având caracter pedofil, zoofil sau necrofil.

Art. 9. - Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor închiria sau vinde numai în spații cu destinație specială, autorizate de comisia prevăzută la art. 6, și nu vor fi închiriate sau vândute minorilor.

CAPITOLUL III
Infracțiuni și contravenții

Art. 10. - Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficiențe psihofizice în acte cu caracter obscen se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 11. - Organizarea de reuniuni la care participă sau asistă minori și în cadrul cărora se comit acte cu caracter obscen se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 12. - (1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezintă imagini cu minori având un comportament explicit sexual, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește și deținerea de materiale prevăzute la alin. (1), în vederea răspândirii lor.

Art. 13. - Dispozițiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea specială a bunurilor se aplică în mod corespunzător.

Art. 14. - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei următoarele fapte:

a) permiterea accesului minorilor în spațiile destinate comercializării materialelor cu caracter obscen;
b) amenajarea de spații destinate vânzării de materiale cu caracter obscen la o distanță mai mică de 250 m2 față de școli și de internate, precum și de lăcașuri de cult;
c) vânzarea materialelor cu caracter obscen fără ambalajele corespunzătoare;
d) vânzarea materialelor prevăzute la art. 5 alin. (2) în alte spații decât cele autorizate;
e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclamă, a unor publicații având caracter pornografic, fără ca destinatarul să fi solicitat acest lucru;
f) expunerea în spații publice sau în vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit;
g) oferirea, punerea la dispoziție, vânzarea, difuzarea ori deținerea, în vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, în alte spații decât cele amenajate;
h) inițierea, organizarea, finanțarea ori desfășurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter obscen, cu nerespectarea dispozițiilor art. 4;
i) nerespectarea dispozițiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui pătrat de culoare roșie pe coperta publicațiilor destinate adulților sau pe paginile tipăriturilor care publică ocazional materiale cu caracter obscen;
j) nerespectarea dispozițiilor art. 7, referitoare la avertizarea cumpărătorilor asupra caracterului unor publicații ca fiind destinate persoanelor majore;
k) nerespectarea dispozițiilor art. 8 alin. (1), referitoare la obligația de parolare a site-urilor cu caracter pornografic și de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri.

Art. 15. - (1) Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații poate primi sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor art. 8.

(2) În cazul primirii unei sesizări și al verificării conținutului site-ului, Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații solicită furnizorilor de servicii pentru Internet blocarea accesului la site-ul în cauză.

(3) Nerespectarea de către furnizorii de servicii pentru Internet a obligației de a bloca accesul la site-urile care nu respectă prevederile art. 8, în termen de 48 de ore de la primirea solicitării prevăzute la alin. 2 din partea Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.

Art. 16. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 14 și 15 se fac de către organele de poliție din cadrul Ministerului de Interne.

Art. 17. - Dispozițiile prezentei legi referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 18. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul de Interne și Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației vor elabora normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, care să detalieze procedura de obținere a avizelor necesare funcționării localurilor, cea a creării unor site-uri pe Internet, precum și componența și modul de funcționare a comisiilor prevăzute în prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 13 mai 2003.
Nr. 196.


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 21:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.