LEGE nr.280 din 24 iunie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
Textul actului publicat în M.Of. nr. 454/26 iun. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.965 din 28 decembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatele (6) și (7) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

"(6) Concesionarul plajelor utilizate în scop turistic și al zonelor de îmbăiere se poate asocia cu agenți economici având ca profil de activitate agrementul sau alimentația publică, pentru desfășurarea unor activități sezoniere pe plajă sau în zona de îmbăiere, cu acordul concedentului zonelor costiere și cu avizul autorității publice centrale pentru turism. Agenții economici proprietari ai unor unități de agrement sau cazare și alimentație publică, limitrofe zonei costiere de plajă, au prioritate la aceste contracte cu obligația expresă de a asigura salubrizarea zonei de plajă. Acești agenți economici pot ocupa zona costieră proprietate publică cu instalații demontabile care:

a) necesită fundații punctuale și nu depășesc nivelul solului;
b) sunt constituite din prefabricate, module și nu necesită turnarea de betoane sau de materiale de construcție similare;
c) sunt asamblate și dezasamblate în mod secvențial, fără a necesita demolări.

(7) Valabilitatea actului tehnico-juridic emis pentru astfel de instalații nu va putea depăși 3 ani. După expirarea acestui termen deținătorul actului tehnico-juridic are dreptul și obligația de a solicita un nou act tehnico-juridic. În cazul în care cererea sa este respinsă motivat sau nu depune cerere, deținătorul are obligația de a demonta instalațiile în termenul prevăzut în actul respectiv și de a reface caracteristica arealului."

2. Alineatele (1) și (2) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) În scopul conservării condițiilor ambientale și valorii patrimoniale și peisagistice din zonele situate în aproprierea țărmului, se delimitează pe toată lungimea litoralului o fâșie de teren lată de 50-150 m măsurați de la linia cea mai înaintată a mării, în funcție de lățimea zonei costiere, în care sunt interzise orice fel de construcții definitive. Această interdicție se aplică, de asemenea, construcțiilor provizorii sau transportabile, cu excepția celor pescărești, precum și caravanelor sau structurilor de primire turistice cu funcții de cazare.

(2) Construcțiile indispensabile securității sau serviciilor publice pot face excepție de la prevederile alin. (1), în baza unui studiu de impact. Realizarea acestor construcții pe fâșia de teren delimitată conform prevederilor alin. (1) se va face numai cu avizul prealabil al autorității publice centrale pentru turism, al autorității publice centrale pentru lucrări publice, transporturi și locuință și al autorității publice centrale pentru protecția mediului și gospodărirea apelor."

3. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - (1) Autorizarea de construire de noi șosele în banda litorală, de 50-150 m, paralelă cu linia țărmului sau în zonele protejate este interzisă."

4. După alineatul (3) al articolului 35 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) Se poate autoriza construcția de promenade în banda litorală de 50-150 m, dar nu mai late de 6 m."

5. Alineatul (2) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

"(2) Autorizațiile de construcție se vor acorda numai pentru exteriorul benzii litorale (de 50-150 m), care va fi stabilită în funcție de geomorfologia terenului."

6. Partea introductivă a punctelor 1, 2 și 3 ale articolului 77 vor avea următorul cuprins:

"1. cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru persoane juridice și de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane fizice:
................................................................................................

2. cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice și de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice:
................................................................................................

3. cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice și de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice:"

7. Partea introductivă a articolului 81 va avea următorul cuprins:

"Art. 81. - Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei următoarele fapte:"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 24 iunie 2003.
Nr. 280.


Vineri, 19 iulie 2024, 02:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.