LEGE nr.282 din 26 iunie 2003
privind înființarea Universității Ecologice din București
Textul actului publicat în M.Of. nr. 460/28 iun. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se înființează Universitatea Ecologică din București ca instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, cu sediul în municipiul București, Str. Franceză nr. 22, sectorul 3.

Art. 2. - Universitatea se înființează cu următoarele facultăți și specializări acreditate:

a) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română;
b) Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializarea educație fizică și sport, cu predare în limba română;
c) Facultatea de Inginerie Managerială, specializarea inginerie managerială, cu predare în limba română;
d) Facultatea de Management, specializarea management financiar-contabil și administrativ, cu predare în limba română;
e) Facultatea de Științele Naturii și Ecologie, specializarea ecologie, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universității intră și facultățile, colegiile și specializările, altele decât cele menționate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic și nedidactic din instituția care a fost autorizată să funcționeze provizoriu se preia, prin transfer în interesul serviciului, la instituția nouînființată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înființată dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universității prin efectul legii.

Art. 6. - (1) Patrimoniul universității va rămâne și va fi utilizat numai în cadrul sistemului național de învățământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educației și Cercetării va propune încetarea activității de învățământ și desființarea prin lege a universității.

(2) În cazul desființării instituției de învățământ superior, destinația patrimoniului se stabilește prin lege, numai în interesul învățământului.

Art. 7. - Cheltuielile privind funcționarea universității se suportă din veniturile proprii dobândite în condițiile legii, precum și din alte surse legale.

Art. 8. - Instituția prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 26 iunie 2003.
Nr. 282.


ANEXĂ

PATRIMONIUL
Universității Ecologice din București, înființată prin lege

..........................................


Joi, 20 iunie 2024, 01:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.