LEGE nr.294 din 27 iunie 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995
Textul actului publicat în M.Of. nr. 505/14 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.91 din 20 iunie 2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 5, litera b1) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

"b1) obligativitatea efectuării unei evaluări de mediu înaintea aprobării planurilor și programelor;"

2. La articolul I punctul 9, alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"Autoritățile administrației publice centrale și locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru programe de protecție a mediului și colaborează cu autoritățile teritoriale pentru protecția mediului pentru realizarea acestora."

3. La articolul I punctul 10, articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Coordonarea și controlul activității de protecție a mediului revin autorității publice centrale pentru protecția mediului, autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, precum și instituțiilor abilitate prin prezenta lege pentru domeniile lor de responsabilitate."

4. La articolul I, partea introductivă a punctului 11, titlul capitolului I1 și articolele 71 și 72 vor avea următorul cuprins:

"11. După articolul 7 se introduce capitolul I1 cu articolele 71-74 cu următorul cuprins:

CAPITOLUL I1
Evaluarea de mediu pentru planuri și programe

Art. 71. - Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor și cerințelor de protecție a mediului în pregătirea și adoptarea planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Art. 72. - Fac obiectul evaluării de mediu planurile și programele definite în anexă.

Sunt supuse evaluării de mediu planurile și programele din următoarele domenii: amenajarea teritoriului și urbanism, utilizarea terenurilor, agricultură, silvicultură, pescuit, transport, telecomunicații, turism, energie, industrie, inclusiv activitatea de extracție a substanțelor minerale utile, gospodărirea deșeurilor, gospodărirea apelor.

Raportul de mediu, care cuprinde și rezultatul evaluării de mediu pentru planurile și programele prevăzute la alin. 1 și 2, se anexează la planul sau la programul înaintat spre aprobare la nivel național, regional sau local.

Autoritățile competente emit aviz de mediu pentru planuri și programe, ca urmare a efectuării evaluării de mediu și a analizării raportului de mediu. Avizul de mediu pentru planuri și programe are aceeași perioadă de valabilitate ca și planul sau programul pentru care a fost emis, în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program. Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de mediu și condițiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri și programe, inclusiv cele cu efecte transfrontieră, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului. Aprobarea planurilor și programelor prevăzute la alin. 2, la orice nivel ierarhic, este condiționată de existența avizului de mediu pentru respectivul plan sau program."

5. La articolul I punctul 12, alineatele 3, 5 și 7 ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private de investiții noi ori de modificare a celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente activităților cu impact semnificativ asupra mediului.
..................................................
Solicitarea și obținerea autorizației de mediu sunt obligatorii atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și la începerea activităților noi, numai pentru acele activități stabilite prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.
..................................................
Instalațiile noi și cele existente folosite în anumite categorii de activități industriale se supun procedurii de autorizare în vederea obținerii acordului/autorizației integrate de mediu, cu luarea în considerare a celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive conform reglementărilor specifice în vigoare."

6. La articolul I punctul 14, alineatul 2 al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"Acordul și autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acestora sau ale programelor pentru conformare, după o somație prealabilă, cu termen; suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea acordului și autorizației de mediu, după caz, și oprirea execuției proiectului sau încetarea activității atunci când nu s-au îndeplinit condițiile stabilite în somație. Dispozițiile de suspendare, precum și cele de încetare a proiectului sau activității sunt executorii."

7. La articolul I punctul 15, articolul 101 va avea următorul cuprins:

"Art. 101. - Litigiile generate de eliberarea, revizuirea, anularea sau de suspendarea avizului, acordului ori a autorizației de mediu se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare."

8. La articolul I punctul 18, alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"Taxele prevăzute la alin. 1 se fac venit la Fondul pentru mediu."

9. În articolul I punctul 19, la articolul 14, alineatul 3 se modifică și se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:

"Sumele încasate din tarife se utilizează de autoritățile publice pentru protecția mediului pentru finanțarea unor cheltuieli materiale, inclusiv pentru constituirea fondului pentru stimularea personalului, costul abonamentelor telefonice, expertize tehnice, dotări și investiții specifice. Acestea se evidențiază într-un cont distinct și se gestionează în regim extrabugetar. Autoritățile publice pentru protecția mediului constituie un fond de stimulare a personalului prin utilizarea unui procent de 25% obținut din încasarea tarifelor prevăzute la alin. 1 și prin utilizarea sumelor prevăzute la art. 83 alin. 5. Metodologia de utilizare a fondului de stimulare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului."

10. La articolul I punctul 20, alineatele 1 și 2 ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

"Art. 15. - La modificarea sau încetarea activităților cu impact asupra mediului, precum și la schimbarea titularului unei activități, inclusiv prin vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare în condițiile legii, este obligatorie efectuarea bilanțului de mediu de către titularul activității, în scopul stabilirii obligațiilor și costurilor privind refacerea calității mediului în zona de impact a activităților desfășurate pe amplasament. Pe baza bilanțului de mediu și a propunerii de program pentru conformare, prezentate de titularul activității, autoritatea competentă pentru protecția mediului emite avizul de mediu."

11. La articolul I punctul 22, articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Activitățile privind fabricarea, introducerea pe piață, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, eliminarea, manipularea, precum și introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor chimice periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare și gestionare."

12. La articolul I, punctul 23, respectiv articolul 17, se abrogă.

13. La articolul I, punctul 24 va avea următorul cuprins:

"24. După articolul 17 se introduc articolele 171 și 172 cu următorul cuprins:

«Art. 171. - Transportul internațional și tranzitul substanțelor și preparatelor chimice periculoase se realizează conform acordurilor și convențiilor privind transportul internațional al mărfurilor periculoase, la care România este parte.

Art. 172. - Importul și exportul substanțelor și preparatelor chimice periculoase restricționate sau interzise la utilizare de către anumite state sau de către România se realizează în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.»"

14. La articolul I punctul 26, articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și cele pentru protecția mediului sunt obligate să ia măsuri de prevenire și limitare a impactului substanțelor și preparatelor chimice periculoase asupra sănătății populației și mediului."

15. La articolul I punctul 28, litera a) a articolului 21 va avea următorul cuprins:

"a) să aplice reglementările legale privind substanțele și preparatele chimice periculoase, stabilite conform art. 16;"

16. La articolul I punctul 34, articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - Autoritățile administrației publice locale, persoanele fizice și juridice care au în profilul lor activități de gestionare a deșeurilor au atribuții și obligații în conformitate cu prevederile prezentei legi și cele specifice din domeniul gestionării deșeurilor."

17. La articolul I punctul 45, partea introductivă și literele a-c) și f) ale articolului 34 vor avea următorul cuprins:

"Art. 34. - Persoanele fizice și juridice autorizate care desfășoară activități în domeniul nuclear au următoarele obligații:

a) să evalueze, direct sau prin forurile organizate, riscul potențial, să efectueze bilanțul de mediu pentru activitățile existente și să solicite și să obțină autorizație de mediu;
b) să aplice procedurile și să prevadă echipamentele pentru activitățile noi, care să permită realizarea nivelului rațional cel mai scăzut al dozelor și riscurilor asupra populației și mediului, și să solicite și să obțină acord și autorizație de mediu;
c) să aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminării radioactive a mediului, care să asigure respectarea condițiilor de eliminare a substanțelor radioactive prevăzute în autorizație și menținerea dozelor radioactive în limitele admise;
...............................................................................................
f) să verifice continuu corectitudinea presupunerilor făcute prin evaluările probabilistice privind consecințele radiologice ale eliberărilor radioactive."

18. La articolul I punctul 46, alineatul 5 al articolului 35 va avea următorul cuprins:

"Deținătorii cu orice titlu, care aplică măsurile prevăzute la alin. 4 sunt scutiți de impozit; deținătorii particulari vor fi compensați în raport cu valoarea lucrărilor de refacere întreprinse."

19. La articolul I punctul 48, după litera d) a articolului 40 se introduc literele e), f) și g) cu următorul cuprins:

"e) să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafață;
f) să nu deverseze în apele de suprafață sau subterane ape uzate, fecaloid menajere, substanțe petroliere sau periculoase, ape cu conținut toxic care conțin substanțe periculoase;
g) să nu arunce și să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor și în zonele umede deșeuri de orice fel și să nu introducă în acestea explozibile, tensiune electrică, narcotice sau alte substanțe periculoase."

20. La articolul I punctul 50, partea introductivă a articolului 43 va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, cu consultarea celorlalte autorități publice centrale competente, elaborează normele tehnice și regulamentele de aplicare privind:"

21. La articolul I punctul 51, partea introductivă a articolului 47 va avea următorul cuprins:

"Art. 47. - Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații în domeniu:"

22. La articolul I, după punctul 51 se introduc punctele 511 și 512 cu următorul cuprins:

"511. Partea introductivă a articolului 49 va avea următorul cuprins:

«Art. 49. - Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, cu consultarea celorlalte autorități publice centrale competente, stabilește:»

512. După articolul 49 se introduce articolul 491 cu următorul cuprins:

«Art. 491. - Acordul și autorizația de mediu pentru activitățile miniere care utilizează substanțe periculoase în procesul de prelucrare și concentrare se emit de Guvern, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, pentru capacități de producție mai mari de 5 milioane de tone/an și/sau dacă suprafața pe care își desfășoară activitatea este mai mare de 1.000 ha.»"

23. La articolul I, punctul 54 va avea următorul cuprins:

"54. Partea introductivă și litera c) ale articolului 52 vor avea următorul cuprins:

«Art. 52. - În scopul asigurării protecției calității solului, deținătorii de terenuri cu orice titlu, precum și orice persoană fizică sau juridică care desfășoară o activitate pe un teren fără a avea un titlu asupra lui au următoarele obligații:
...............................................................................................

c) să nu ardă miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;»"

24. La articolul I punctul 56, partea introductivă a articolului 53 va avea următorul cuprins:

"Art. 53. - Deținătorii, cu orice titlu, și administratorii pădurilor, vegetației forestiere din afara fondului forestier și ai pajiștilor au următoarele obligații:"

25. La articolul I punctul 58, litera b) a articolului 54 va avea următorul cuprins:

"b) să refacă terenurile afectate, să asigure încadrarea lor în peisajul zonei și să le aducă la parametrii productivi și ecologici naturali sau la un nou ecosistem funcțional, să monitorizeze zona, constituind în acest scop fondul de garanție necesar conform prevederilor legale."

26. La articolul I, partea introductivă a punctului 63 și litera v) care se introduce la articolul 65 vor avea următorul cuprins:

"63. La articolul 65, partea introductivă, literele a)-e), g, n)-p) și s) vor avea următorul cuprins, iar după litera t) se introduc literele u) și v) cu următorul cuprins:
..................................................................................................

v) realizează activitățile de elaborare și implementare a politicilor, strategiilor și reglementărilor de protecția mediului cu sprijinul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului."*)

27. La articolul I, după punctul 63 se introduce punctul 631 cu următorul cuprins:

"631. După articolul 65 se introduce articolul 651 cu următorul cuprins:

«Art. 651. - Structura organizatorică, numărul de personal, atribuțiile și competențele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.»"

28. La articolul I, după punctul 70 se introduce punctul 701 cu următorul cuprins:

"701. Partea introductivă a articolului 72 va avea următorul cuprins:

«Art. 72. - Autoritatea publică centrală pentru apărarea națională are următoarele atribuții:»"

29. La articolul I punctul 78, după litera a) a articolului 80 se introduc literele a1) și a2) cu următorul cuprins:

"a1) respectă condițiile acordului de mediu și/sau autorizației de mediu; a2) realizează obligațiile de mediu la termenele stabilite prin avizul de privatizare;"

30. La articolul I, după punctul 79 se introduce punctul 791 cu următorul cuprins:

"791. Alineatul 2 al articolului 81 va avea următorul cuprins: Titularii activităților nominalizate în zonele cu risc înalt de poluare, conform art. 65 lit. t), sunt obligați să încheie polițe de asigurare pentru daune."

31. La articolul I punctul 80, literele a), f), k), o), p) și q) ale alineatului 1 al articolului 83 vor avea următorul cuprins:

"a) obligația persoanelor fizice și juridice de solicitare a avizului, acordului și autorizației de mediu, menționate la art. 8 alin. 2, 3, 5 și 7, art. 29 lit. a), art. 34 lit. a) și b), art. 54 lit. a) și la art. 80 lit. a);
.................................................................................................
f) obligațiile proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu orice titlu sau fără titlu, menționate la art. 45 și la art. 52 lit. a)-d);
.................................................................................................
k) obligația agenților economici nominalizați în zonele cu risc înalt de poluare, prevăzută la art. 81 alin. 2;
................................................................................................
o) obligațiile persoanelor fizice și juridice de a asigura măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, prevăzute la art. 47 lit. e);
p) obligațiile persoanelor fizice și juridice, prevăzute la art. 15 alin. 3, art. 29 alin. 1 lit. c) și alin. 2, art. 35 alin. 2, 3, 4, 6 și 7 și la art. 54 lit. b);
q) obligațiile persoanelor fizice și juridice, prevăzute la art. 40 lit. a)-c) și e)-g);"

32. La articolul I punctul 80, la articolul 83 se introduc alineatele 4 și 5 cu următorul cuprins:

"Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonanțe sau hotărâri a Guvernului din domeniul protecției mediului și a apelor se fac venit la bugetul de stat în cotă de 75%, diferența de 25% revenind autorității din care face parte agentul constatator și va fi evidențiată în contul prevăzut la art. 14 alin. 3, având regimul stabilit în textul aceluiași alineat."

33. La articolul I punctul 81, alineatul 2 al articolului 84 va avea următorul cuprins:

"Prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."

34. La articolul I punctul 82, articolul 85 va avea următorul cuprins:

"Art. 85. - Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 luni sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei continuarea activității după aplicarea sancțiunii contravenționale prevăzute de art. 83 alin. 1 lit. a), fără obținerea acordului și/sau autorizației de mediu prevăzute de art. 80 lit. a).

Constituie infracțiuni următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:

a) defrișarea vegetației lemnoase din afara fondului forestier, situată pe terenuri cu pante foarte mari sau la limita superioară de altitudine a vegetației forestiere, cu încălcarea prevederilor art. 53 lit. e);
b) provocarea de poluare accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și neutralizare, menționate în prevederile acordului și/sau autorizației de mediu, cu încălcarea prevederilor art. 80 lit. e);
c) provocarea de poluare prin evacuarea, cu știință, în apă, în atmosferă sau pe sol a unor deșeuri sau substanțe periculoase, cu nerespectarea prevederilor art. 80 lit. i);
d) nerespectarea restricțiilor sau interdicțiilor stabilite pentru protecția apei și a atmosferei, potrivit prevederilor art. 40 lit. a)-g) și ale art. 47 lit. a)-d);
e) folosirea de momeli periculoase și de mijloace electrice pentru omorârea animalelor sălbatice și a peștilor, în scopul consumului sau al comercializării, cu încălcarea prevederilor art. 29 alin. 1 lit. g) și alin. 2;
f) producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea umană, cu nerespectarea prevederilor art. 47 lit. e);
g) nerespectarea restricțiilor și a interdicțiilor la vânat și pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege și în zonele cu regim de protecție integrală, potrivit prevederilor art. 53 lit. h), h1) și h2);
h) continuarea activității după suspendarea acordului sau autorizației de mediu, cu încălcarea prevederilor art. 10 alin. 2;
i) nesupravegherea și neasigurarea depozitelor de deșeuri și substanțe periculoase, precum și nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor chimice și produselor de uz fitosanitar numai ambalate și în locuri protejate, potrivit art. 29 alin. 1 lit. c) și alin. 2;
j) prezentarea în lucrările privind evaluarea impactului asupra mediului a unor concluzii și informații false, cu încălcarea prevederilor art. 12 alin. 6;
k) producerea și/sau importul în scopul introducerii pe piață și utilizarea unor substanțe și preparate chimice periculoase fără respectarea prevederilor art. 21 lit. e) și introducerea pe teritoriul României a deșeurilor de orice natură în scopul eliminării și/sau valorificării acestora, fără respectarea prevederilor art. 23;
l) importul și exportul unor substanțe și preparate chimice periculoase interzise sau restricționate în baza art. 172;
m) transportul și tranzitul de substanțe și preparate chimice periculoase fără respectarea prevederilor art. 171 sau a prevederilor art. 231, în cazul deșeurilor periculoase;
n) omisiunea de a raporta prompt despre orice accident major, cu încălcarea prevederilor art. 21 lit. d) și ale art. 80 lit. f);
o) producerea, livrarea și utilizarea îngrășămintelor chimice și a produselor de uz fitosanitar neautorizate, cu nerespectarea prevederilor art. 26;
p) nerespectarea interdicțiilor în legătură cu utilizarea pe terenuri agricole de produse de uz fitosanitar sau îngrășăminte chimice, potrivit prevederilor art. 29 alin. 1 lit. d)-f) și alin. 2;
q) provocarea datorită nesupravegherii surselor de radiații ionizante a contaminării mediului și/sau a expunerii populației la radiații ionizante, omisiunea de a raporta prompt creșterea peste limitele admise a contaminării mediului, aplicarea necorespunzătoare sau neluarea măsurilor de intervenție în caz de accident nuclear, cu încălcarea prevederilor art. 34 lit. c)-e);
r) descărcarea apelor uzate și a deșeurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale sau provocarea, cu știință, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanțe sau deșeuri periculoase, cu încălcarea prevederilor art. 40 lit. d);
s) ascunderea unor date sau difuzarea de către funcționarii publici de informații false în legătură cu calitatea mediului și sănătatea umană, cu încălcarea prevederilor art. 69;
t) continuarea activității după dispunerea încetării acesteia, cu încălcarea prevederilor art. 80 lit. c);
u) luarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor chimice periculoase care au devenit deșeuri, cu nerespectarea prevederilor art. 21 lit. c);
v) refuzul intervenției în cazul poluării accidentale a apelor și a zonelor de coastă, potrivit prevederilor art. 40 lit. c);
x) controlul, la introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor chimice periculoase, pe baza reglementărilor autorității publice centrale pentru protecția mediului și a celor privind transportul internațional al mărfurilor periculoase, introducerea în țară a culturilor de microorganisme, plante și animale vii din flora și fauna sălbatică fără acordul eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, cu încălcarea prevederilor art. 20 și ale art. 35 alin. 5. Infracțiunile menționate la alin. 2 se pedepsesc după cum urmează:
a) cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei, dacă faptele săvârșite au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală, pentru cele prevăzute la lit. a)-d);
b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei, pentru cele prevăzute la lit. e)-j);
c) cu închisoare de la 1 la 5 ani, pentru cele prevăzute la lit. k)-t);
d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, pentru cele prevăzute la lit. u)-x).

Dacă infracțiunile pedepsite conform alin. 3 lit. c) și d) au pus în pericol sănătatea sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane, au avut vreuna dintre urmările prevăzute în art. 182 din Codul penal ori au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naționale, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepsește."

35. La articolul II, după litera c) se introduc literele d) și e) cu următorul cuprins:

"d) prevederile cuprinse la art. 14 alin. 4 privind metodologia de utilizare a fondurilor de stimulare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență;
e) prevederile cuprinse la art. 651, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

36. La articolul III, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) prevederile cuprinse la art. 8 alin. 5 și 6, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență;"

37. La articolul III, litera d) se abrogă.

38. La anexă, după liniuța a 2-a se introduce o nouă liniuță cu următorul cuprins:

"-Agenția Națională pentru Protecția Mediului - autoritate competentă pentru protecția mediului, organ de specialitate al autorității publice centrale pentru protecția mediului care se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Apelor și Protecției Mediului;"

39. La anexă, liniuța a 3-a devine liniuța a 39-a cu următorul cuprins:

"- planuri și programe - planurile și programele, inclusiv cele cofinanțate de Comunitatea Europeană, precum și modificările acestora, care se supun pregătirii și/sau adoptării de către autoritățile publice la nivel național, regional sau local ori care sunt pregătite de aceste autorități în vederea adoptării printr-o procedură legislativă de către Parlament sau Guvern și care sunt impuse prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;"

40. La anexă, liniuța a 11-a va avea următorul cuprins:

"- autorități publice teritoriale pentru protecția mediului agenții pentru protecția mediului și Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării»;"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 27 iunie 2003.
Nr. 294.

*) Conform Ordonanței de urgență nr. 64/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.464 din 29 iunie 2003, autoritatea în domeniu este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.


Vineri, 19 iulie 2024, 09:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.