LEGE nr.324 din 8 iulie 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 514/16 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.643 din 30 august 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea.

(2) Definițiile termenilor utilizați în cuprinsul ordonanței sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță."

2. La articolul 4 alineatul (2), după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

"e) conducerea, în cazuri deosebite, a unor programe de cercetare-dezvoltare și inovare sau părți din acestea."

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Sistemul național de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităților și instituțiilor de drept public și de drept privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea."

4. La articolul 7, partea introductivă și litera c) vor avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Din sistemul național de cercetare-dezvoltare face parte sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național, care cuprinde următoarele categorii de unități de drept public, acreditate în acest sens, conform prevederilor prezentei ordonanțe:
.............................................................................................

c) instituții de învățământ superior acreditate sau structuri ale acestora;"

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - În sistemul național de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, în afara unităților și instituțiilor prevăzute la art. 7, și următoarele categorii de unități și instituții:
A. Unitățile și instituțiile de drept public:

a) institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice;
b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome sau ale administrației publice centrale și locale;
c) centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale;
d) alte instituții publice sau structuri ale acestora, care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea.
B. Unitățile și instituțiile de drept privat:
a) unități de cercetare-dezvoltare organizate ca societăți comerciale;
b) societăți comerciale, precum și structurile acestora care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea;
c) instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
d) organizații neguvernamentale care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea."

6. Articolul 9 se abrogă.

7. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 și la art. 8 lit. A înființează Consiliul științific, care participă la elaborarea strategiei unității și a programelor proprii de cercetare-dezvoltare, precum și la luarea măsurilor privind realizarea acestora."

8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Realizarea unor servicii sau activități de microproducție de către unitățile și instituțiile prevăzute la art. 7 și la art. 8 lit. A se asigură și prin asociere în participațiune numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare și funcționare proprii și prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organului administrației publice centrale sub autoritatea căruia funcționează și a autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare."

9. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) În cazul brevetelor de invenție cu obiect care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3) sau care conțin informații clasificate, calitatea de titular al acestora se transmite institutelor naționale sau instituțiilor publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare."

10. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Rezultatele cercetărilor care sunt proprietate publică a statului se pot utiliza în cadrul cooperării internaționale, în condițiile prevăzute la alin. (1) și cu aprobarea Guvernului."

11. La articolul 16, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) adoptarea unor structuri organizatorice și a unui management performante, urmând cele mai bune practici utilizate pe plan mondial;"

12. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Institutul național de cercetare-dezvoltare - INCD, reglementat prin prezenta ordonanță, denumit în continuare institut național, reprezintă o formă de organizare instituțională specifică activităților de cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfășurarea acestor activități, precum și consolidarea competenței științifice și tehnologice în domeniile de interes național, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României.

(2) Institutul național este persoană juridică română care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare și care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente și conduce evidența contabilă în regim economic.

(3) Institutul național are patrimoniu propriu și administrează patrimoniul public și privat al statului pentru asigurarea desfășurării activității și funcționează în coordonarea unui organ de specialitate al administrației publice centrale.

(4) Institutul național participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia națională de cercetare, constituie baze de competență științifică și tehnologică, de expertiză, de perfecționare a resurselor umane și de documentare științifică și tehnică.

(5) Institutul național poate desfășura, în secundar, activități comerciale și de producție, conform regulamentului propriu, și se poate înregistra la registrul comerțului ca INCD.

(6) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unități și instituții prevăzute la art. 7 și 8 sunt reglementate prin legi specifice."

13. La articolul 18, alineatele (1), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Înființarea institutului național se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării privind îndeplinirea condițiilor pentru acreditare, cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administrației publice centrale coordonator în domeniul de activitate al unității.
..............................................................................................

(3) Evaluarea capacității de cercetare-dezvoltare pentru acreditare ca institut național se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.

(4) Evaluarea, atestarea și acreditarea ca institut național se fac potrivit prevederilor art. 33."

14. La articolul 19, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

"(2) Regulamentul de organizare și funcționare a institutului național se întocmește pe baza regulamentului-cadru, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
.............................................................................................

(4) Institutul național poate înființa în cadrul structurii organizatorice subunități cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora și relațiile funcționale din cadrul institutului național, precum și cu terții sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a institutului național."

15. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - Institutul național prevăzut la art. 7 este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare."

16. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) Prin hotărârea Guvernului de înființare sau reorganizare a institutului național se stabilesc bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, bunurile din proprietatea privată a statului, administrate de institut, precum și bunurile proprii dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz.

(2) Institutul național administrează, cu diligența unui bun proprietar, bunuri proprietate publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și bunurile proprii dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii."

17. La articolul 25, litera b) a alineatului (1) și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

"b) până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator;
..........................................................................................

(2) În situația în care sumele prevăzute la alin. (1) nu sunt utilizate cu destinația stabilită prin prezenta ordonanță, ele se reportează în vederea utilizării în anul următor."

18. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Menținerea și dezvoltarea potențialului uman de cercetare-dezvoltare și a bazei de cunoștințe în domeniu reprezintă un atribut important al politicii de cercetare, susținut cu prioritate prin programele privind resursele umane."

19. La articolul 31, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Studenții din instituțiile de învățământ superior acreditate și doctoranzii pot face parte din colectivele de cercetare și participă efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare. Studenții și doctoranzii care participă la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare pot fi remunerați conform legii."

20. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - Cercetătorii științifici gradul I, având titlul de doctor, pot fi conducători de doctorat în instituțiile organizatoare, conform legii."

21. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

"Evaluarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică"

22. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - (1) Evaluarea, atestarea și acreditarea unităților și instituțiilor prevăzute la art. 7 și 8 se realizează de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, dacă legile speciale nu prevăd altfel.

(2) Conform prevederilor alin. (1), Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior se reorganizează în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.

(3) Criteriile, standardele și metodologiile pentru evaluare în vederea atestării și acreditării se elaborează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prin Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

23. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - (1) Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior este un organism fără personalitate juridică și se organizează în coordonarea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) Prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare se stabilește componența, se aprobă regulamentul de organizare și funcționare și structura organelor de lucru ale Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.

(3) Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior asigură evaluarea unităților de cercetare-dezvoltare și propune atestarea sau acreditarea unităților și instituțiilor prevăzute la art. 7 și 8 și, după caz, neacordarea ori retragerea atestării sau acreditării.

(4) Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale organismelor de evaluare și atestare ale Academiei Române și ale academiilor de ramură se stabilesc conform legislației specifice acestora."

24. La articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru activitatea desfășurată în afara activității de bază, membrii Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior și ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerați, în funcție de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitățile bugetare. Sumele necesare se prevăd în bugetul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare."

25. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"Art. 36. - (1) Atestarea capacității de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare și inovare este obligatorie pentru unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare care doresc să participe la aceste activități finanțate din fonduri publice.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică după un an de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (3).

(3) După intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (3), unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare existente, inclusiv structurile subordonate acestora, pot solicita atestarea capacității lor autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare sau Academiei Române și academiilor de ramură, pentru domeniile de responsabilitate ale acestora."

26. La articolul 38, litera d) va avea următorul cuprins:

"d) să raporteze anual autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare rezultatele și performanțele științifice. Impactul acestora în economie și în societate trebuie să fie dat publicității prin orice mijloace posibile, pentru o informare cât mai largă."

27. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

"Strategia națională de cercetare-dezvoltare și Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare "

28. La articolul 41, litera b) va avea următorul cuprins:

"b) planuri de cercetare ale autorităților publice centrale și locale, denumite în continuare planuri sectoriale;"

29. La articolul 42, literele a) și c) vor avea următorul cuprins:

"a) coordonarea, corelarea și realizarea politicilor naționale în domeniul cercetării-dezvoltării și al cunoașterii;
..............................................................................................
c) coerența și continuitatea activităților din domeniul cercetării-dezvoltării, al cunoașterii și inovării."

30. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Programele cuprinse în Planul național se elaborează, se evaluează și se detaliază anual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare."

31. La articolul 44, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 44. - (1) Colegiul consultativ are în componență reprezentanți propuși de comunitățile științifice, de ministere, de marii agenți economici și este organizat pe comisii, corespunzător principalelor domenii de specialitate. Structura este aprobată prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe o durată de 4 ani."

32. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - Planul național, inclusiv resursele financiare necesare, este elaborat și administrat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului și se finanțează în sistem multianual. Cheltuielile anuale pentru realizarea Planului național se aprobă prin bugetul de stat, în concordanță cu finanțarea multianuală angajată prin programele componente ale Planului național. Alocarea sumelor anuale pe programele componente ale Planului național se face prin ordin al autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare."

33. La articolul 46, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) La elaborarea planurilor sectoriale se solicită propuneri de teme de cercetare de la marii agenți economici din domeniu, de la unitățile de cercetare, instituții de învățământ superior, patronate, sindicate, asociații profesionale și alte structuri ale societății civile importante pentru domeniul respectiv."

34. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"Art. 47. - (1) Conducerea programelor prevăzute în Planul național se poate face direct sau se atribuie de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare unităților și instituțiilor cu profil de cercetare-dezvoltare și inovare, academiilor de ramură, instituțiilor de învățământ superior acreditate, organizațiilor neguvernamentale, precum și agenților economici, pe bază de criterii de capabilitate în sistem competițional sau în mod direct.

(2) În vederea optimizării activității de conducere de programe se înființează Centrul Național de Management Programe, instituție publică cu personalitate juridică, cu finanțare extrabugetară, în subordinea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. Organizarea și funcționarea Centrului Național de Management Programe se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Veniturile extrabugetare ale Centrului Național de Management Programe provin din activitatea de conducere a programelor finanțate din surse interne sau/și internaționale, precum și din alte activități conexe. Sumele rămase necheltuite din aceste venituri la sfârșitul anului se reportează pentru anul următor.

(4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct, în cazuri bine motivate, Centrului Național de Management Programe conducerea de programe prevăzute în Planul național.

(5) Conducerea programelor și a proiectelor finanțate în sistem competițional din fonduri de la bugetul de stat se atribuie pe baza următoarelor proceduri de selectare a contractorilor:

a) licitație sau, după caz, proceduri competiționale simplificate, dacă urmează să fie selectat un singur contractor, pentru procurarea serviciilor de conducere a programelor, serviciilor de conducere a unor proiecte de mare complexitate, bunurilor sau altor servicii;
b) evaluarea propunerilor de proiecte, dacă urmează să fie selectați mai mulți contractori, pentru procurarea serviciilor de conducere și/sau execuție a proiectelor de cercetare-dezvoltare și de inovare.

(6) Stabilirea contractorilor pentru serviciile și bunurile prevăzute la alin. (5) se poate face în mod direct, în situațiile în care acestea nu pot fi procurate din mai multe surse.

(7) Atribuirea conducerii programelor și realizării lucrărilor se face pe bază contractuală, conform normelor metodologice prevăzute la art. 60 alin. (2).

(8) Orice program are un singur conducător de program."

35. La articolul 48, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) fonduri provenite din programe și/sau cooperări internaționale;"

36. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

"Art. 49. - (1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat la capitolul «Cercetare științifică» reprezintă o prioritate a cheltuielilor bugetare.

(2) Activităților de cercetare-dezvoltare finanțate sau cofinanțate din fonduri publice li se aplică cota zero pentru taxa pe valoarea adăugată.

(3) Din bugetul de stat se alocă fonduri pentru acțiuni finanțate pe bază de programe, precum și pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condițiile legii, în cuantum minim de 0,8% din P.I.B., asigurându-se, în perioada următoare, o creștere a acestora în concordanță cu tendințele înregistrate în țările din Uniunea Europeană.

(4) Fondurile alocate de la bugetul de stat se utilizează cu prioritate pentru finanțarea obiectivelor din Strategia națională și Planul național, precum și pentru finanțarea activităților unităților de cercetare care obțin finanțare parțială pe programe internaționale, la care statul român contribuie cu fonduri, conform acordurilor încheiate cu partenerii străini.

(5) Se finanțează de la bugetul de stat, prin fonduri alocate în acest scop, cheltuielile pentru funcționarea, întreținerea, dezafectarea și paza instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național, în limita fondurilor bugetare alocate anual.

(6) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau achiziționarea de noi instalații și obiective speciale de interes național, precum și cheltuielile necesare pentru dezvoltarea instalațiilor și obiectivelor existente reprezintă cheltuieli de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se cuprind în proiectele bugetului de stat, pe baza listei de investiții, elaborată de ordonatorii principali de credite, la propunerea institutelor naționale din coordonarea acestora și cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(7) Lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național pentru care se alocă fonduri de la bugetul de stat se stabilește și se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(8) Conducerea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobă prin ordin criteriile de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național."

37. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare, prevăzute la art. 7 lit. b), c) și d), pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente și instalații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

38. La articolul 58, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 58. - (1) Categoriile de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe și se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

39. La articolul 58 alineatul (3), după litera k) se introduc literele l) și m) cu următorul cuprins:

"l) cheltuieli pentru demontarea și/sau dezafectarea instalațiilor de cercetare-dezvoltare;
m) cheltuieli pentru reparații curente, reparații capitale și consolidări ale bunurilor proprietate a statului, aflate în administrarea unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7."

40. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

"Art. 60. - (1) Programele, proiectele de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și acțiunile cuprinse în Planul național, în planurile sectoriale și în programele-nucleu finanțate din surse bugetare se realizează pe bază de contracte de finanțare.

(2) Normele metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor prevăzute la alin. (1) se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe și se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

41. La articolul 64, alineatele (1), (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 64. - (1) Costurile prevăzute la art. 63 sunt cuprinse în antecalcul și se decontează la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finanțare. În acest caz, contractul de finanțare se consideră, în sensul legii, act justificativ de decontare a cheltuielilor prevăzute la art. 63.

(2) În situația în care executantul, altul decât o instituție publică finanțată integral de la bugetul de stat, obține economii față de costurile acceptate prin contractul de finanțare, acestea rămân la dispoziția sa, conform legislației în vigoare.

(3) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe și se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

42. La articolul 65, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Recuperarea avansului se face după cum urmează:

a) recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se face cu ocazia plății sumei aferente perioadei corespunzătoare inițierii programului/proiectului și elaborării documentelor de planificare și programare ale acestuia;
b) recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se face cu ocazia plății sumei aferente fiecărei perioade stabilite conform programării."

43. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

"Art. 68. - Într-un singur an, nivelul alocat de la bugetul de stat pentru finanțarea programului-nucleu de cercetare-dezvoltare, propriu unei unități sau unei instituții prevăzute la art. 67, nu poate fi mai mic de 20% și nu poate depăși 60% din veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din anul anterior, exprimate în termeni reali."

44. La articolul 71, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) stimularea realizării temelor de cercetare-dezvoltare de echipe comune din unități, institute de cercetare-dezvoltare, academii și instituții de învățământ superior;"

45. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

"Art. 73. - (1) Agenții economici care realizează importuri de tehnologii și utilaje, finanțate din fonduri bugetare, fonduri ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat sau din credite garantate de Guvern, vor solicita unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de profil atestate analiza independentă a tehnologiilor și a utilajelor care urmează să se importe, din punct de vedere al tehnicității, al caracterului novator și de viabilitate, al compatibilităților cu ceea ce există în țară în ramura respectivă, precum și al altor aspecte legate de avantajele tehnologiilor respective, în condițiile naționale specifice.

(2) Importurile realizate de unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 și la art. 8 lit. A, necesare activităților de cercetare-dezvoltare, sunt scutite de taxe vamale și au cota zero pentru taxa pe valoarea adăugată."

46. La articolul 74 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"b) brevete de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și altele asemenea;"

47. La articolul 75, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 75. - (1) Rezultatele cercetărilor obținute pe baza derulării unui contract finanțat din fonduri publice aparțin persoanelor juridice executante și ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel."

48. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

"Art. 76. - Înregistrarea rezultatelor cercetării în evidența contabilă se face distinct, cu excepția celor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b), la valoarea simbolică de 1 leu, de către persoanele juridice executante, care răspund, potrivit legii, de luarea măsurilor necesare în vederea conservării, depozitării, păstrării, valorificării, refolosirii sau casării, după caz, a acestora. Se înregistrează în patrimoniu, potrivit legislației în vigoare, achizițiile efectuate în vederea executării contractului, care nu au fost înglobate în rezultatele cercetării."

49. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

"Art. 77. - Toate rezultatele cercetării se înscriu într-un registru special de evidență, constituit pe baza prezentei ordonanțe, de către fiecare dintre persoanele juridice executante. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va stabili modelul de registru special și metodologia de înregistrare corespunzătoare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe."

50. La articolul 78, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru rezultatele cercetării finanțate din fonduri publice prin Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, care aparțin domeniului apărării, ordinii publice și siguranței naționale, organele administrației publice centrale coordonatoare ale domeniului, împreună cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, vor decide asupra înstrăinării, închirierii sau concesionării acestora pentru satisfacerea unor interese naționale."

51. La articolul 79, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 79. - (1) Transmiterea cu orice titlu, către terțe persoane, a rezultatelor cercetărilor obținute în cadrul contractelor finanțate din fonduri publice se face în condițiile stabilite prin contract, de către ordonatorul principal de credite.
..........................................................................................

(3) Rezultatele cercetării pot fi casate conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepția celor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)."

52. La articolul 81, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Agenții economici pot prelua cu titlu gratuit, pe bază de contract, rezultatele cercetării, cu excepția celor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b), și pot primi din fonduri publice, în regim de cofinanțare, o sumă de până la 20% din cheltuielile totale aferente aplicării rezultatelor selectate. Contractele vor conține clauze asigurătorii în vederea realizării transferului tehnologic, clauze privind proprietatea industrială și neînstrăinarea rezultatelor cercetării preluate."

53. Articolul 84 va avea următorul cuprins:

"Art. 84. - (1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 și 8 beneficiază de reducerea cu 50% a baremelor stabilite pentru criteriile legate de cifra de afaceri și garanțiile cerute în achizițiile publice de bunuri materiale, lucrări și servicii, precum și a taxelor de înscriere în sistemul de licitație electronică.

(2) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 și 8, care elaborează brevete de invenție în calitate de titular, beneficiază de reduceri de 80% privind toate taxele de brevetare și de menținere în vigoare a brevetului.

(3) Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător și celorlalte unități și instituții de cercetare-dezvoltare menționate la art. 7 și 8."

54. La articolul 86, alineatele (2) și (5) vor avea următorul cuprins:

"(2) Inițiativa constituirii unei entități din infrastructura de inovare și transfer tehnologic poate aparține autorităților administrației publice centrale sau locale, unităților de cercetare, instituțiilor de învățământ superior, camerelor de comerț și industrie, asociațiilor patronale și profesionale, precum și agenților economici cu sediul în România.
..............................................................................................

(5) Constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora se fac în conformitate cu norme metodologice specifice, elaborate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe și aprobate prin hotărâre a Guvernului."

55. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

"Art. 88. - În vederea stimulării dezvoltării tehnologice și a inovării la nivelul agenților economici, în acord cu prevederile art. 83 și 87, se înființează, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, prin hotărâre a Guvernului, Societatea de investiții pentru transfer tehnologic și dezvoltare, societate comercială a cărei administrare este încredințată unui organism creat în acest scop, din care fac parte reprezentanți ai Guvernului și ai investitorilor, în subordinea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare."

56. După articolul 90 se introduce articolul 91 cu următorul cuprins:

"Art. 91. - Partea din veniturile institutului național care depășește cheltuielile după plata impozitului pe profit și după acoperirea pierderilor contabile, realizată la nivelul anului 2002, se repartizează potrivit prevederilor art. 25."

57. Anexa va avea următorul cuprins:"


ANEXĂ

DEFINIȚII

1. Cercetarea fundamentală - activitatea desfășurată, în principal, pentru a dobândi cunoștințe noi cu privire la fenomene și procese, precum și în vederea formulării și verificării de ipoteze, modele conceptuale și teorii.

2. Cercetarea aplicativă - activitatea destinată, în principal, utilizării cunoștințelor științifice pentru perfecționarea sau realizarea de noi produse, tehnologii și servicii.

3. Dezvoltarea tehnologică este formată din activitățile de inginerie a sistemelor și de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea și transferul rezultatelor cercetării către agenții economici, precum și în plan social, având ca scop introducerea și materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme și servicii, precum și perfecționarea celor existente, și care cuprinde:

a) cercetarea precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentații pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental și a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;
b) cercetarea competitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese și servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieței, incluzând și activitățile de inginerie a sistemelor, de inginerie și proiectare tehnologică.

4. Inovare - activitate orientată către generarea, asimilarea și valorificarea rezultatelor cercetării-dezvoltării în sfera economică și socială.

5. Inovarea de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici îmbunătățite în mod semnificativ, astfel încât să se ofere consumatorului servicii noi sau îmbunătățite.

6. Inovarea tehnologică - introducerea în circuitul economic a unui proces sau a unei tehnologii ori ameliorarea semnificativă a celor existente, inclusiv îmbunătățirea metodelor de gestiune și organizare a muncii.

7. Transfer tehnologic - ansamblul de activități desfășurate cu sau fără bază contractuală, pentru a disemina informații, a acorda consultanță, a transmite cunoștințe, a achiziționa utilaje și echipamente specifice, în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse comerciale și servicii.

8. Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerințelor activității industriale sau comerciale, în viața socială, economică și culturală.

9. Diseminare - transmiterea informațiilor, a experienței și a bunelor practici, precum și cooperarea pentru promovarea inovării, pentru sprijinirea celor care vor să-și creeze întreprinderi inovative și pentru sprijinirea proiectelor inovative.

10. Absorbția inovării - capacitatea mediului socioeconomic de a îngloba inovarea, în mod deosebit în întreprinderi, de a utiliza, de a transforma și de a lărgi cunoștințele despre rezultatele inovării, în scopul de a se extinde posibilitatea aplicării acestor rezultate în noi produse, procese sau servicii.

11. Plan național de cercetare-dezvoltare și inovare instrumentul prin care statul realizează politica generală în domeniul cercetării-dezvoltării, al inovării și prin care asigură corelarea acestora.

12. Plan sectorial - instrument prin care organele administrației publice centrale și locale, precum și academiile realizează politica de cercetare menită să asigure dezvoltarea domeniului coordonat și creșterea eficienței activităților.

13. Program de cercetare-dezvoltare-inovare - component al Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare, alcătuit dintr-un set de obiective care au legătură între ele și cărora le pot corespunde subprograme. Prin program se urmărește implementarea unei politici într-un domeniu specific. Realizarea programului se efectuează prin intermediul proiectelor.

14. Obiectiv în program - necesitate a unui sector sau domeniu al societății, a cărei rezolvare implică mai multe discipline în domeniul cercetării-dezvoltării. Realizarea obiectivului se face prin intermediul proiectelor de cercetare-dezvoltare.

15. Proiect de cercetare-dezvoltare - modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată utilizând resursele alocate și căruia îi este atașat un set propriu de reguli, obiective și activități.

16. Program-nucleu de cercetare - program propriu al institutelor naționale sau al instituțiilor publice de cercetaredezvoltare care fac parte din sistemul de cercetare de interes național, care poate fi finanțat direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

17. Lucrare de cercetare-dezvoltare - componentă a proiectelor de cercetare-dezvoltare care are un obiectiv concret ce trebuie atins în cursul unui an.

18. Raport de cercetare-dezvoltare - document tehnicoștiințific care prezintă obiectivul și rezultatele activităților desfășurate în cadrul unei lucrări de cercetare, precum și acțiunile concrete pentru valorificarea rezultatelor obținute.

19. Atestare - proces de confirmare a unui nivel de competență acceptabil unei unități în domeniul cercetăriidezvoltării, conform unei proceduri specifice bazate pe criterii și standarde.

20. Acreditare - proces prin care se recunoaște și se garantează că o unitate de cercetare-dezvoltare corespunde unor criterii și standarde de competență în domeniu, care-i permit să facă parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.643 din 30 august 2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 8 iulie 2003.
Nr. 324.


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 15:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.