LEGE nr.333 din 8 iulie 2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 525/22 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Paza și protecția sunt activități desfășurate prin forțe și mijloace specifice, în scopul asigurării siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea.

(2) Paza și protecția se realizează prin forțe și mijloace militare sau civile, de către instituțiile specializate ale autorităților administrației publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau deținătorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum și de către societățile specializate de pază și protecție.

Art. 2. - (1) Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora.

(2) Persoanele fizice pot apela pentru protecția personală la serviciile unor societăți specializate de pază și protecție, în condițiile prezentei legi.

Art. 3. - (1) În funcție de importanța, specificul și valoarea bunurilor pe care le dețin, conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliției, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalități concrete de organizare și de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu gardieni publici, pază proprie sau pază prin societăți specializate.

(2) Unitățile grupate pe un anumit spațiu pot organiza, cu avizul poliției, paza în comun cu gardieni publici, pază proprie sau prin societățile specializate de pază. Conducătorii acestor unități stabilesc forma de pază, obligațiile și răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pază.

(3) La unitățile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligați să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei și integrității bunurilor.

(4) Protecția demnitarilor români și a celor străini pe timpul șederii în România, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru și a reședințelor acestora se asigură de Serviciul de Protecție și Pază, conform atribuțiilor prevăzute în legea specială de organizare și funcționare a acestuia.

(5) Protecția magistraților, a polițiștilor și jandarmilor, precum și a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în care viața, integritatea corporală sau avutul acestor persoane sunt supuse unor amenințări, se asigură de Ministerul de Interne*), potrivit legii.

Art. 4. - Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu revine conducătorilor unităților prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 5. - (1) Paza se organizează și se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliției. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază.

(2) Pentru unitățile la care paza se asigură cu efective de jandarmi, avizul poliției nu este obligatoriu.

(3) Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectivă, numărul de posturi și amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmare, consemnul posturilor, legătura și cooperarea cu alte organe cu atribuții de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor și modul de acțiune în diferite situații. De asemenea, vor fi prevăzute și regulile de acces, potrivit dispozițiilor conducătorului unității, precum și documentele specifice serviciului de pază.

(4) În cazul unităților în care paza se asigură cu efective ale jandarmeriei, ale societăților specializate de pază și protecție, ale gardienilor publici sau combinat, întocmirea planului de pază se face de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu comandanții/șefii acestor efective.

(5) Documentele specifice necesare executării și evidenței serviciului de pază, cu excepția celui executat cu efective de jandarmi, și modelele acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL II
Formele de pază

SECȚIUNEA 1
Paza cu efective de jandarmi

Art. 6. - (1) Paza obiectivelor de importanță deosebită pentru apărarea țării, activitatea statului, economie, știință, cultură și artă, ale unor instituții din domeniul financiarbancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenții și reprezentanțe economice străine, a sediilor unor organizații internaționale, precum și a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigură cu efective de jandarmi.

(2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura și la sediile unor organisme internaționale care desfășoară activități pe teritoriul țării, la cererea expresă a acestora, adresată Guvernului României.

(3) Unitățile bugetare și sediile misiunilor diplomatice, precum și unitățile de interes strategic care dețin instalații ori obiective de o deosebită importanță națională, beneficiare de pază cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Obiectivele de importanță deosebită care nu sunt asigurate cu pază militară în timp de pace și se iau în pază, la mobilizare, de către Jandarmeria Română se stabilesc, din timp de pace, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării și se aprobă, la declararea mobilizării, prin hotărâre a Guvernului.

(5) Obiectivele și valorile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și personalul, mijloacele materiale și financiare necesare asigurării pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situații care nu suferă amânare, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, ministrul de interne poate aproba asigurarea temporară a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori și transporturi speciale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și (2).

(7) Prin situații care nu suferă amânare se înțelege stările de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine și tulburarea gravă a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publică sau privată, care impun luarea de îndată sub pază cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafețe de teren, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și situațiile în care organele de stat cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, în caz de pericol iminent, solicită expres această intervenție.

(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobată în condițiile alin. (6), se ridică după încetarea situației deosebite care a impus instituirea acesteia.

(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizează, de regulă, prin hotărâre a Guvernului, în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), respectiv prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, în toate situațiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituită aceasta, nu respectă obligațiile prevăzute de lege sau cele contractuale, refuză încheierea ori reactualizarea contractului.

(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atenționarea în scris a conducătorilor acestora, prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române.

(11) În situația în care unitățile cărora li s-a prevăzut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi își schimbă, își restrâng sau își încetează activitatea ori renunță la această formă de pază, prin hotărâre a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili și modalitățile de redistribuire a efectivelor disponibilizate și a alocațiilor bugetare aprobate în acest sens.

(12) Instalarea pazei se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de pază a condițiilor stabilite prin contractul încheiat cu unitatea de jandarmi și prin planul de pază întocmit.

Art. 7. - (1) Unitățile care beneficiază de pază cu efective de jandarmi încheie contracte de prestări de servicii cu unitățile de jandarmi, la nivelul eșalonului care are organ financiar propriu.

(2) Serviciul de pază cu efective de jandarmi se efectuează contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul de Interne, potrivit legii.

(3) Serviciul de pază se poate efectua și în condițiile în care, în contrapartidă, beneficiarul prestărilor de servicii oferă, la rândul său, bunuri sau servicii, dacă acestea sunt necesare Jandarmeriei Române.

(4) Condițiile efectuării serviciului de pază, conform alin. (3), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Veniturile realizate din pază și prestarea altor servicii, organizate și executate, potrivit legii, de unitățile de jandarmi se rețin integral de către acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital.

Art. 8. - (1) Paza cu efective de jandarmi se organizează și se execută potrivit planului de pază, cu respectarea prevederilor art. 5.

(2) Efectivele de jandarmi care asigură paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleași sporuri pentru condiții periculoase, vătămătoare sau grele de muncă, după caz, ca și personalul din obiectivul respectiv.

Art. 9. - În unitățile unde, concomitent cu paza asigurată cu efective de jandarmi, funcționează și paza proprie, cu gardieni publici sau prin societăți specializate de pază și protecție, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de pază realizat și condus de către jandarmerie.

SECȚIUNEA a 2-a
Paza cu gardieni publici și paza proprie

Art. 10. - Paza bunurilor și a valorilor deținute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, în condițiilelegii, și prin Corpul gardienilor publici, conform Legii nr. 26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului gardienilor publici.

Art. 11. - Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor și valorilor ce urmează a fi păzite, cu amplasarea, întinderea și vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unități și locuri din incinta acestora, cu numărul de schimburi în care se desfășoară activitatea, punctele de acces și cu alte criterii specifice.

Art. 12. - (1) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unității beneficiare, conform legii.

(2) În funcție de numărul personalului de pază, conducerea unității va numi un șef de serviciu sau un împuternicit care să asigure selecția, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament și mijloace de protecție, precum și pentru instruirea, planificarea și controlul acestuia.

(3) La unitățile unde numărul posturilor de pază este de peste 20, structura de conducere necesară este formată din șeful serviciului de pază și șeful de tură.

(4) La celelalte unități unde numărul de paznici este sub 20, activitățile specifice de pază se îndeplinesc de către un împuternicit al conducerii unității.

(5) Șeful serviciului de pază sau împuternicitul cu paza se subordonează direct conducerii unității și stabilește împreună cu aceasta măsurile cele mai eficiente de pază.

Art. 13. - (1) Personalul de pază proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unității, din persoanele desemnate să asigure instruirea, controlul și coordonarea activității de pază. Se asimilează personalului de pază și persoanele care cumulează atribuțiile de pază cu alte atribuții de serviciu.

(2) Personalul din paza proprie se dotează cu uniforme, echipament de protecție și însemne distinctive, pe care le poartă pe timpul executării serviciului.

Art. 14. - (1) Cu avizul poliției, personalul din paza proprie a unităților poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene și alte mijloace, în raport cu importanța obiectivelor, a bunurilor și valorilor păzite.

(2) La unitățile unde funcționează paza proprie și paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea, instruirea și controlul personalului de pază se efectuează de către unitatea de jandarmi care coordonează sistemul unic de pază.

SECȚIUNEA a 3-a
Paza în mediul rural

Art. 15. - Unitățile situate pe teritoriul localităților rurale își organizează paza conform prevederilor prezentei legi.

Art. 16. - Conducătorii unităților care dețin, cu orice titlu, terenuri agricole sunt obligați să organizeze pază de câmp prin una dintre formele de pază prevăzute de lege.

Art. 17. - (1) Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare și de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor și al produselor petroliere, a sistemelor de irigații, a rețelelor telefonice și de transport al energiei electrice se asigură de către conducătorii unităților centrale de profil, prin corpuri specializate de pază.

(2) Corpurile specializate de pază se organizează și funcționează în structura unității beneficiare, în baza unui regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. - (1) În localitățile rurale se organizează paza comunală.

(2) Primarul răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei și este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale cetățenilor.

(3) Avizarea planului de pază, instruirea și controlul personalului de pază din localitățile rurale se efectuează de către organele locale de poliție.

(4) Paza comunală se efectuează prin rotație de către locuitorii comunei sau prin oricare dintre formele de pază prevăzute de lege. Obligația de pază comunală revine fiecărei familii care are domiciliul sau reședința pe teritoriul comunei și se îndeplinește de câte un membru al acesteia, o singură dată la fiecare rotație.

(5) Persoanele care nu corespund cerințelor legii pentru a îndeplini atribuții de pază sau care, datorită ocupațiilor profesionale, nu pot să execute serviciul de pază sunt obligate să achite contravaloarea prestațiilor datorate, în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face și prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în condițiile stabilite de consiliul local.

(6) Persoanele care dețin proprietăți în localitate și nu au domiciliul sau reședința pe raza acesteia sunt obligate la plata unei contribuții, al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face și prin bunuri, produse ori prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în condițiile stabilite de consiliul local.

(7) Sumele realizate în condițiile alin. (5) și (6) vor fi utilizate pentru procurarea de echipamente de protecție, însemne și mijloace de autoapărare sau utilitare necesare bunei executări a serviciului de pază comunală.

(8) În cazurile în care paza se efectuează și prin alte forme prevăzute de lege, plata serviciului de pază comunală se va asigura din fondurile bugetare locale.

(9) Persoanele care execută paza prin rotație, potrivit alin. (4), trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 39 lit. a)-c), să fie absolvenți cel puțin ai învățământului primar și să poarte însemne distinctive în timpul executării serviciului de pază.

(10) Sunt scutiți de la obligația de a efectua pază comunală: pensionarii, bolnavii cronici incurabili ori cei cu deficiențe fizice care îi fac inapți pentru serviciul de pază, persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani, militarii, polițiștii, preoții și pompierii.

Art. 19. - Autoritățile administrației publice locale care organizează paza în localitățile rurale sunt obligate să pună la dispoziție persoanelor care îndeplinesc serviciul de pază prin rotație echipament de protecție, mijloace de autoapărare, mijloace de iluminat pe timp de noapte și să asigure accesul rapid la mijloacele de alarmare în caz de pericol, precum și forțele de intervenție în sprijinul acestora, în caz de nevoie.

SECȚIUNEA a 4-a
Paza și protecția prin societăți specializate

Art. 20. - (1) Societățile specializate de pază și protecție sunt societăți comerciale private care se constituie și funcționează potrivit legislației comerciale și prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri și valori importante, în condiții de maximă siguranță a acestora, precum și protecția persoanelor.

(2) Societățile specializate de pază și protecție funcționează în baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații, pentru cel puțin unul dintre obiectele de activitate prevăzute la alin. (4), care poate fi reînnoită la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Român de Informații poate constitui temei pentru anularea licenței de funcționare.

(3) Pentru obținerea licenței de funcționare este necesară întrunirea următoarelor condiții:

a) prezentarea regulamentului de organizare și funcționare a societății;
b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicații, cu mijloacele audio-video, aparatura de recunoaștere și identificare, sistemele de alarmă împotriva efracției, sistemele de cronometrare și numărare, cu centrele de supraveghere și dispeceratele, tehnica de calcul și softul utilizat, cu armamentul și alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societății, în funcție de obiectul de activitate;
c) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societății și a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
d) prezentarea notificării prin care se încunoștințează consiliul județean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului București despre faptul că societatea va avea sediul social în zona de responsabilitate a acestora;
e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obținerea licenței de funcționare;
f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care execută activități de pază și protecție.

(4) Societățile specializate de pază și protecție pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate:

a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și servicii de consultanță în domeniu;
b) servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori importante, precum și servicii de consultanță în domeniu;
c) servicii de protecție personală specializată, denumită gardă de corp, și servicii de consultanță în domeniu.

(5) Prin servicii de pază se înțelege:

a) paza proprietății împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;
b) paza proprietății împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale;
c) detectarea substanțelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;
d) paza proprietății intelectuale;
e) paza mediului înconjurător;
f) furnizarea către autoritățile competente a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul activității de pază.

(6) Prin servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori importante se înțelege:

a) organizarea și asigurarea pazei transportului terestru, pe apă sau aerian al unor bunuri de importanță deosebită, valori sau al oricărui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl denumește astfel;
b) organizarea și asigurarea pazei transportului unor date și informații, indiferent de suportul pe care acestea se află și de modalitatea aleasă pentru transmitere;
c) organizarea și asigurarea, potrivit legislației în vigoare, a protejării mijloacelor de comunicații;
d) organizarea și asigurarea transportului pentru persoanele care solicită să fie transportate în condiții de maximă siguranță;
e) furnizarea către autoritățile competente a datelor despre incidentele apărute în timpul activității de transport.

(7) Prin serviciu de protecție specializată a persoanei gardă de corp - se înțelege:

a) protejarea vieții și integrității corporale a persoanei aflate sub protecție;
b) protejarea persoanei aflate sub protecție împotriva hărțuirii, pedepsită de lege;
c) protejarea persoanei aflate sub protecție în timpul transportului;
d) furnizarea către autoritățile competente a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul activității de protecție.

(8) Prin serviciu de consultanță se înțelege:

a) asistență cu privire la activitățile care fac obiectul prevederilor alin. (5)-(7);
b) întocmirea de analize, evaluări și rapoarte asupra riscurilor la adresa securității persoanei, proprietății sau mediului.

(9) Conducătorul societății specializate de pază și protecție trebuie să obțină avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției generale de poliție a municipiului București, după caz, în a cărei rază teritorială își are sediul societatea respectivă.

(10) Unitatea de poliție competentă poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetățenie română și domiciliul în țară, a împlinit vârsta de 21 de ani, posedă pregătire corespunzătoare atribuțiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o bună conduită cetățenească și nu a suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Art. 21. - (1) Personalului din societățile specializate de pază și protecție îi este interzis să culeagă date și informații.

(2) În situația în care intră în posesia unor date și informații care vizează siguranța națională, personalul menționat la alin. (1) are obligația să informeze, de îndată, autoritățile competente cu atribuții în domeniul siguranței naționale.

Art. 22. - (1) Conducătorii societăților specializate de pază și protecție sunt obligați să asigure respectarea prevederilor legale și a regulamentelor proprii în organizarea și funcționarea acestei forme de pază, în angajarea, pregătirea și controlul personalului, portul uniformei și al însemnelor distinctive, precum și în dotarea cu mijloace de intervenție și apărare individuală, conform legii.

(2) Plata serviciilor de pază și protecție prestate de către societățile specializate se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii.

(3) Societățile specializate de pază și protecție au obligația de a păstra evidența contractelor în registre speciale.

(4) Societățile specializate de pază și protecție nu pot adopta însemne, uniforme, legitimații, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemănătoare sau de natură să conducă la confuzii între acestea, precum și cu cele ale autorităților publice ori ale organismelor internaționale la care România este parte.

(5) Modelul echipamentului personalului de pază și protecție se stabilește prin hotărâre a Guvernului și se inscripționează cu denumirea și sigla societății, aprobate cu ocazia acordării licenței. Pe autovehiculele din dotarea societăților specializate se inscripționează numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licență de către poliție și numerele de telefon ale societății. Montarea și folosirea de mijloace de semnalizare luminoasă sau acustică pe autovehiculele societăților de pază și protecție sunt interzise.

(6) Societățile specializate de pază și protecție se pot asocia cu societăți sau firme străine de profil, cu respectarea prevederilor legii.

SECȚIUNEA a 5-a
Garda de corp

Art. 23. - (1) Garda de corp se asigură de către societățile specializate de pază și protecție care au primit licență în acest scop, numai prin personal special atestat.

(2) Persoanele fizice pot angaja gardă de corp numai pe bază de contract încheiat cu societățile specializate de pază și protecție prevăzute la alin. (1).

Art. 24. - Personalul care execută serviciul de gardă de corp este obligat ca în activitățile desfășurate să respecte legile în vigoare și să nu lezeze în vreun fel drepturile și libertățile cetățenilor.

CAPITOLUL III
Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, precum și a transporturilor cu caracter special

Art. 25. - (1) Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale și pietre prețioase, valori științifice, tehnice, de cultură și artă, se asigură cu mijloace de transport anume destinate și se realizează, după caz, cu jandarmi, gardieni publici, personal propriu sau al unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc, în condițiile legii.

(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniții, tehnică de luptă, materii explozive, stupefiante, substanțe toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substanțe periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate și se asigură cu efective de jandarmi, cu excepția celor organizate și executate cu efective ale Ministerului Apărării Naționale.

(3) Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante sau a produselor cu caracter special, aflate în tranzit pe teritoriul României, pe calea ferată ori rutieră, se asigură cu efective de jandarmi.

Art. 26. - (1) Paza transporturilor de bunuri și valori sau a celor cu caracter special se organizează și se execută potrivit prevederilor planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se transportă împreună cu unitatea prestatoare, cu avizul poliției, care este obligatoriu și în cazul modificării acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul unităților la care paza transportului se asigură cu efective de jandarmi sau cu cele aparținând unor instituții cu atribuții în domeniul apărării și siguranței naționale.

(2) Prin planul de pază se stabilesc în principal: bunurile și valorile de transportat, condițiile de mediu adecvate naturii bunurilor și valorilor care se transportă, situația operativă, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de pază, consemnul general și particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice și de autoapărare, modul de acțiune în diferite situații, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) De regulă, transporturile de bunuri sau valori importante ori cele speciale se efectuează pe timp de zi.

(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puțin o persoană înarmată, în cadrul localității, și de minimum două, în afara acesteia.

(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a celor speciale, prevăzute la art. 25, se stabilesc de comun acord, de către conducătorul unității care asigură efectivele de pază și cel al unității beneficiare, prin planul de pază și prin contract.

(6) Pentru efectivele care asigură paza transporturilor bunurilor și valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevăzute la art. 25 alin. (2), beneficiarii vor asigura, după caz, condiții corespunzătoare pentru executarea serviciului, astfel:

a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardă, pentru transportul pe calea ferată;
b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum și pentru echipajele care asigură paza acestora;
c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene.

(7) Bunurile și valorile prevăzute la art. 25 se asigură la o societate de asigurări de către beneficiarul contractului de transport ori de către transportator, după caz, potrivit înțelegerii dintre părți.

Art. 27. - (1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor și valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 25, se certifică, potrivit legii, de către un laborator sau de un organism de certificare abilitat, care stabilește, conform standardelor, clasa de siguranță în care se încadrează. Acestea se amenajează în mod cores- punzător, se dotează cu dispozitive tehnice de pază și alarmare, destinate să asigure securitatea deplină a per- soanelor însoțitoare, a bunurilor, valorilor și produselor spe- ciale transportate, și se echipează cu tehnică de transmisiuni radio pe frecvențele aprobate conform legii.

(2) Pe timpul transporturilor bunurilor și valorilor importante sau al celor cu caracter special în afara localităților sau când situația din zonă o impune, conducătorul unității va asigura cel puțin un echipaj de însoțire pentru paza și protecția bunurilor sau a valorilor respective.

(3) Transporturile de bunuri sau valori importante ori cele cu caracter special vor fi monitorizate de poliție și jandarmerie, după caz.

(4) Autovehiculele care în mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mică importanță vor fi prevăzute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu încuietori, sistem de alarmare, și vor fi însoțite de una sau mai multe persoane, desemnate din cadrul unității respective, sau de agenți de pază. Certificarea acestor autovehicule nu este obligatorie.

CAPITOLUL IV
Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției

SECȚIUNEA 1
Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției

Art. 28. - (1) Conducătorii unităților care dețin bunuri, valori și suporturi de stocare a documentelor, a datelor și informațiilor cu caracter secret de stat sunt obligați să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecție și sistemele de alarmare împotriva efracției în locurile de păstrare, depozitare și manipulare a acestora, precum și în locurile unde se desfășoară activități care au un asemenea caracter.

(2) Proiectele ce vizează măsurile prevăzute la alin. (1) se avizează de către instituțiile abilitate, potrivit actelor normative ce privesc protecția informațiilor clasificate.

(3) Elementele de protecție mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării și manipulării bunurilor și valorilor de orice fel trebuie să fie certificate că rezistă la efracție, corespunzător gradului de siguranță impus de caracteristicile obiectivului păzit.

(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecție mecano-fizice se înțelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri și folie de protecție, grilaje, uși și încuietori.

(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracției se înțelege ansamblul de echipamente electronice compus din: centrala de comandă și semnalizare optică și acustică, detectoare de prezență, antișoc și acustice, butoane și pedale de panică, control de acces și televiziune cu circuit închis cu posibilități de înregistrare și stocare a imaginilor și datelor, de natură să asigure o protecție corespunzătoare obiectivelor și persoanelor.

(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcțiune a sistemelor de alarmare împotriva efracției, se avizează și se controlează potrivit prevederilor alin. (2).

(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracției se întocmesc în conformitate cu normele tehnice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 29. - (1) În cadrul măsurilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, conducătorii unităților prestatoare, precum și ai unităților beneficiare sunt obligați să asigure numai folosirea mijloacelor de protecție mecano-fizice și de alarmare împotriva efracției care sunt certificate.

(2) Certificarea calității mijloacelor de protecție mecanofizice prevăzute la alin. (1) și a componentelor acestora, produse în România sau importate, se face de către un laborator de încercări din țară, autorizat și acreditat, potrivit legii.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unitățile din cadrul structurilor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Art. 30. - În proiectele de execuție a construcțiilor destinate producerii, păstrării sau deținerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrărilor de modernizare, modificare și transformare a acestora trebuie să se prevadă construirea sau introducerea mijloacelor de protecție mecano-fizice și instalarea sistemelor tehnice de pază și alarmare împotriva efracției.

Art. 31. - Se interzice comercializarea, în orice mod, a mijloacelor de alarmare împotriva efracției, a mijloacelor de protecție mecano-fizice sau a componentelor acestora fără prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un laborator autorizat din țară, a standardului național sau internațional și fără precizarea clasei de siguranță în care se încadrează, conform normelor europene.

Art. 32. - Beneficiarii, conducătorii și personalul societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare și al mijloacelor de protecție mecano-fizice sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întreținere.

Art. 33. - Clasificarea sistemelor de alarmare împotriva efracției se face în raport cu importanța bunurilor și a valorilor ce urmează a fi apărate și cu categoria de importanță a construcției de către societățile de asigurare.

SECȚIUNEA a 2-a
Licențierea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției

Art. 34. - (1) Persoanele fizice sau juridice pot desfășura activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției sau a componentelor acestora numai pe baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, reînnoită la fiecare 3 ani, și cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații, eliberat în termen de 30 de zile.

(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, să comunice în scris unității de poliție competente orice modificare intervenită în structura și organizarea activității pentru care a fost eliberată licența.

(3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora și persoanele fizice care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora se avizează de inspectoratele de poliție județene sau de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe raza căreia societatea își are sediul ori persoana fizică, domiciliul.

Art. 35. - (1) Societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informații, înregistrările audio sau video care excedează obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licență, precum și instalarea de echipamente disimulate care să le permită executarea acestor activități.

(2) Conducătorii societăților specializate în proiectarea, producerea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmare împotriva efracției sunt obligați să asigure respectarea prevederilor legale și a regulamentelor proprii de organizare și funcționare, aprobate cu ocazia acordării licenței.

(3) Societățile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societăți sau firme de profil străine, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

SECȚIUNEA a 3-a
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare

Art. 36. - (1) Unitățile de jandarmi, Corpul gardienilor publici, societățile specializate de pază și protecție, precum și cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției pot înființa dispecerate de zonă care să monitorizeze și să transmită alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de intervenție.

(2) Înființarea dispeceratelor de zonă, potrivit alin. (1), se face numai după avizarea regulamentului de organizare și funcționare de către Inspectoratul General al Poliției Române. Fac excepție unitățile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii.

(3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii acestora.

(4) Intervenția echipajelor mobile în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonații conectați se va realiza cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al corpurilor gardienilor publici ori al societăților specializate de pază și protecție.

(5) În situațiile în care intervenția este confirmată și forțele proprii sunt depășite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunță unitatea de poliție competentă, în vederea prinderii infractorilor și a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceștia vor fi predați de îndată unităților de poliție competente teritorial.

(6) Menționarea în planul de pază a faptului că obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarmă la un dispecerat de monitorizare și transmitere a semnalelor de alarmă este obligatorie.

CAPITOLUL V
Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp

SECȚIUNEA 1
Selecția și angajarea personalului de pază și gardă de corp

Art. 37. - Răspunderea pentru selecția, angajarea, nivelul pregătirii, echiparea și dotarea personalului de pază și gardă de corp revine angajatorului.

Art. 38. - Personalul cu atribuții de pază se compune din: agenți de pază, portari, controlori de acces, supraveghetori, însoțitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unității ori desemnate să asigure instruirea, controlul și coordonarea activității de pază.

Art. 39. - Persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățean român și să aibă vârsta de cel puțin 18 ani;
b) să fie apt medical pentru exercitarea funcției;
c) să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
d) să fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 40. - (1) Angajarea personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat de poliție, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, a certificatului de cazier judiciar și, după caz, a avizului poliției pentru portarmă.

(2) Sunt exceptate de la obligația obținerii certificatului profesional prevăzut la alin. (1) persoanele care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

SECȚIUNEA a 2-a
Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp

Art. 41. - (1) Atestarea personalului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și de gardă de corp se face după obținerea avizului din partea organelor de poliție și absolvirea unor cursuri de calificare, cu durată minimă de 90 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Română, Serviciul de Protecție și Pază, corpurile gardienilor publici sau societățile specializate de pază și protecție, precum și de alte persoane juridice care au înscris în obiectul de activitate această prestație, avizate de Ministerul de Interne.

(2) Cursurile de calificare se desfășoară pe baza unei tematici specifice, avizată, după caz, de Inspectoratul General al Poliției Române, Comandamentul Național al Jandarmeriei Române sau Serviciul de Protecție și Pază, și se finalizează prin examinarea absolvenților de către o comisie din care fac parte reprezentanți ai poliției sau jandarmeriei și ai autorității publice care răspunde de ocuparea și formarea profesională.

(3) După susținerea examenului și obținerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, absolventului i se eliberează de către Inspectoratul General al Poliției Române atestatul în baza căruia va putea exercita profesia de agent de pază sau gardă de corp.

(4) Înscrierea la cursurile de calificare se face pe baza cererii candidatului, a documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 39 și a avizului poliției.

(5) Personalul de pază și garda de corp, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 39, se verifică și se avizează, în termen de 30 de zile de la data solicitării, de către unitatea de poliție competentă teritorial.

(6) Solicitarea avizării se face de către conducătorul unității care organizează cursurile de calificare sau, după caz, al celei unde este angajat personalul de pază sau garda de corp.

(7) Este interzisă admiterea la cursurile de calificare a candidaților care nu au obținut avizul poliției.

(8) În cazul săvârșirii de infracțiuni cu intenție sau abateri în legătură cu serviciul, pentru care legislația muncii prevede desfacerea contractului de muncă, avizul poliției este anulat de drept, iar atestatul este retras, acest lucru comunicându-se unității de poliție competente teritorial, în vederea excluderii din evidența centralizată.

(9) Conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1), care dețin secrete de stat sau care desfășoară activități de interes strategic, sunt obligați să solicite, pe lângă avizul poliției prevăzut la alin. (4), și avizul Serviciului Român de Informații, pentru personalul angajat în vederea executării serviciului de pază.

SECȚIUNEA a 3-a
Dotarea personalului de pază

Art. 42. - Angajatorii sunt obligați să doteze personalul de pază și gardă de corp cu uniformă, însemne distinctive și, după caz, echipament de protecție, pe care acesta le poartă numai în timpul executării serviciului.

Art. 43. - Personalul de pază sau gardă de corp are obligația de a purta în timpul serviciului un ecuson de identificare cu numele și prenumele, precum și cu denumirea unității la care este angajat.

Art. 44. - (1) Uniforma și însemnele se stabilesc de către angajator. Aceasta va fi inscripționată numai cu denumirea și sigla societății angajatoare.

(2) Este interzis societăților private de pază să adopte însemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori asemănătoare cu cele ale autorităților publice. Societăților private de pază li se interzice și folosirea de cagule, măști pentru protecția feței și cătușe metalice.

Art. 45. - (1) În raport cu importanța și natura obiectivelor, bunurilor și valorilor păzite, cu avizul poliției sau al jandarmeriei, după caz, personalul de pază sau gardă de corp poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică și alte mijloace de apărare, autorizate prin lege.

(2) Dotarea cu arme de foc a personalului de pază sau gardă de corp se face numai după avizarea, după caz, de către poliție sau jandarmerie, a planului de pază/protecție a obiectivului/persoanei ori a transportului de bunuri și valori importante sau speciale.

Art. 46. - (1) Armamentul și muniția se asigură prin închiriere, contra cost, de către unitatea de poliție sau jandarmi competentă teritorial.

(2) Cel puțin semestrial, sub supravegherea unităților de poliție sau jandarmi competente teritorial, se vor organiza trageri de antrenament cu personalul de pază și gardă de corp dotat cu arme de foc.

(3) Contravaloarea muniției consumate se suportă de angajator.

CAPITOLUL VI
Atribuțiile personalului de pază și gardă de corp

SECȚIUNEA 1
Atribuțiile personalului de pază

Art. 47. - Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivelor, bunurilor și valorilor încredințate.

Art. 48. - În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:

a) să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităților păzite;
b) să păzească obiectivul, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază și să asigure integritatea acestora;
c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne;
d) să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să oprească și să predea poliției pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;
e) să încunoștințeze de îndată șeful său ierarhic și conducerea unității beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;
f) în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștință celor în drept asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;
g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, să sesizeze pompierii și să anunțe conducerea unității și poliția;
h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz de dezastre;
i) să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și să-și dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliției pentru prinderea infractorilor;
j) să păstreze secretul de stat și cel de serviciu, dacă, prin natura atribuțiilor, are acces la asemenea date și informații;
k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecție și armamentul cu care este dotat și să facă uz de armă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;
l) să poarte uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se impune o altă ținută;
m) să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;
n) să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea unității despre aceasta;
o) să execute întocmai dispozițiile șefilor ierarhici, cu excepția celor vădit nelegale, și să fie respectuos în raporturile de serviciu;
p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum și orice alte sarcini care i-au fost încredințate, potrivit planului de pază;
q) să respecte consemnul general și particular al postului.

Art. 49. - Șeful formației de pază, pe lângă obligațiile prevăzute la art. 48, are și următoarele atribuții:

a) să organizeze, să conducă și să controleze activitatea de pază, precum și modul de executare a serviciului de către personalul din subordine;
b) să informeze de îndată conducerea unității și poliția despre evenimentele produse pe timpul activității de pază și să țină evidența acestora;
c) să propună conducerii unității măsuri pentru perfecționarea activității de pază;
d) să țină evidența armamentului și a muniției din dotarea personalului de pază, să asigure păstrarea, întreținerea, depozitarea și folosirea acestora, potrivit legii;
e) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine.

SECȚIUNEA a 2-a
Atribuțiile gărzii de corp

Art. 50. - (1) În timpul serviciului, personalul care execută garda de corp are, pe lângă obligațiile prevăzute la art. 48 lit. d) și j)-o), și următoarele obligații specifice:

a) să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia;
b) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită;
c) să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activități care depășesc limita atribuțiilor sale legale;
d) să anunțe unitatea de poliție de îndată ce intră în posesia unor date sau informații despre iminenta pregătire sau săvârșire a unor infracțiuni;
e) să oprească și să imobilizeze, în funcție de posibilități, persoanele care au săvârșit fapte de natură a pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecția și să le predea de îndată la cea mai apropiată unitate de poliție, fără a-și abandona atribuțiile de gardă de corp;
f) să participe, la cererea autorităților statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligațiile față de persoana pe care o are în pază;
g) să coopereze cu autoritățile statului care au atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

(2) Personalului prevăzut la alin. (1) îi este interzis portul armamentului în sediile instituțiilor publice.

Art. 51. - Modul de acțiune al personalului care execută serviciul de gardă de corp se stabilește prin planul de protecție întocmit de societatea specializată de pază, avizat de unitatea de poliție competentă teritorial.

CAPITOLUL VII
Obligațiile conducătorilor de unități

Art. 52. - Conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1), în care funcționează sisteme de pază, au următoarele obligații:

a) răspund de organizarea și funcționarea pazei unităților, bunurilor și valorilor pe care le dețin, cu orice titlu;
b) analizează temeinic nevoile stricte de pază și stabilesc efectivele necesare, în raport cu natura, importanța, mărimea și vulnerabilitatea unităților respective, cu specificul producției și cu locul de dispunere a acestora; în obiectivele în care paza se execută cu efective de jandarmi, analiza și stabilirea măsurilor se realizează împreună cu comandantul unității de jandarmi care a aprobat planul de pază;
c) asigură, pentru executarea serviciului de pază, selecționarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice și profesionale necesare acestei activități;
d) iau măsuri de instruire specifică a personalului de pază și controlează modul în care acesta își execută atribuțiile de serviciu;
e) asigură executarea amenajărilor și a instalațiilor necesare desfășurării serviciului de pază, precum și introducerea, întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sistemelor tehnice de legătură, de pază și de alarmă împotriva efracției;
f) asigură echiparea personalului de pază cu uniformă și însemne distinctive, în condițiile legii;
g) asigură corp de gardă sau încăpere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, gardieni publici ori cele ale societăților specializate destinate serviciului de pază și fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestuia;
h) încheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarmă împotriva efracției, numai cu societățile sau persoanele ori prin corpurile gardienilor publici cărora li s-a acordat licența, după caz, de către Inspectoratul General al Poliției Române;
i) asigură spațiile și amenajările necesare păstrării în deplină siguranță a armamentului și a muniției destinate serviciului de pază;
j) stabilesc reguli privind accesul și circulația în interiorul obiectivului păzit;
k) stabilesc responsabilități pentru șefii compartimentelor de muncă, în ceea ce privește paza și siguranța utilajelor și instalațiilor.

Art. 53. - Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 52 se realizează, după caz, cu sprijinul de specialitate al unităților de poliție sau jandarmi competente teritorial.

CAPITOLUL VIII
Obligațiile Ministerului de Interne

Art. 54. - Ministerul de Interne asigură, prin structurile de specialitate, coordonarea, îndrumarea și controlul activităților de pază și protecție pe teritoriul României.

Art. 55. - În scopul asigurării pazei și a siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor, Poliției Române îi revin următoarele atribuții principale:

a) avizează planurile de pază ale unităților la care paza nu este asigurată cu efective de jandarmi și stabilește, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament și muniție aferentă;
b) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unități în pregătirea personalului de pază și urmărește executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază;
c) eliberează licențe de funcționare societăților specializate de pază și emite avizul pentru conducătorii acestora, în condițiile legii;
d) eliberează atestate pentru încadrarea personalului de pază sau retrage atestatul acordat, când nu mai sunt îndeplinite condițiile legale care au stat la baza eliberării acestuia;
e) avizează personalul care solicită să urmeze cursuri de calificare în domeniul pazei și gărzii de corp;
f) avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de pază și gardă de corp;
g) avizează planurile tematice pentru cursurile de atestare profesională a personalului de pază;
h) avizează proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efracției, propuse a se instala în unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1);
i) îndrumă și supraveghează, după caz, executarea ședințelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pază și gardă de corp;
j) acordă asistență în organizarea activității de pază și gardă de corp și asigură, în mod gratuit, armamentul necesar în vederea dotării personalului instituțiilor publice autorizate prin lege de înființare, organizare și funcționare să dețină și să folosească arme de foc și muniții, cu excepția celor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;
k) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru celelalte unități;
l) controlează modul în care se respectă dispozițiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor și a valorilor, precum și a celor privind garda de corp și stabilește măsurile ce urmează să fie luate;
m) avizează regulamentele de organizare și funcționare a dispeceratelor de zonă care monitorizează sisteme de alarmă;
n) eliberează licențe de funcționare societăților specializate în activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora și de monitorizare a alarmelor în obiective sau retrage licența acestora, în condițiile legii;
o) avizează conducătorii și personalul tehnic al societăților specializate sau retrage acest aviz când nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
p) avizează personalul de pază și gardă de corp pentru portarmă;
q) controlează și îndrumă activitatea societăților specializate;
r) ține evidența licențelor, atestatelor și a avizelor acordate, precum și a celor retrase și furnizează, la cererea beneficiarilor serviciilor de pază și protecție, date în acest sens.

Art. 56. - În scopul asigurării pazei și siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor, Jandarmeriei Române îi revin următoarele atribuții principale:

a) asigură paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor unor valori importante sau speciale, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al ministrului de interne, în condițiile prezentei legi;
b) avizează planurile de pază la unitățile la care paza este asigurată cu efective de jandarmi și stabilește, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament și muniție aferentă;
c) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor în pregătirea personalului de pază, asigură în mod gratuit armamentul necesar, în vederea dotării personalului de pază, și urmărește executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază a instituțiilor publice autorizate;
d) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru celelalte unități;
e) organizează cursuri de calificare și avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de pază și gardă de corp;
f) îndrumă și supraveghează, după caz, executarea ședințelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pază numai pentru unitățile unde funcționează pază mixtă cu jandarmi.

CAPITOLUL IX
Răspunderi și sancțiuni

Art. 57. - Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală.

Art. 58. - Desfășurarea de activități de pază sau protecție, de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora fără atestat sau fără licența de funcționare prevăzută de lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 59. - Implicarea, de către conducătorii unităților cu pază proprie, ai corpurilor gardienilor publici, ai corpurilor specializate de pază, ai societăților specializate de pază și protecție, a personalului propriu în desfășurarea de acțiuni de forță, executări silite, recuperări de debite, conflicte de muncă ori de opunere la desfășurarea acțiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autoritățile publice competente, precum și nerespectarea dispozițiilor art. 21 se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

Art. 60. - Constituie contravenții la prezenta lege următoarele fapte:

a) neluarea măsurilor de organizare și funcționare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3), art. 5 alin. (1), art. 17 alin. (1) și la art. 18 alin. (2) și (3);
b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 25, art. 27 alin. (1), (2) și (4) și la art. 29 alin. (1);
c) neîntocmirea planului de pază, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 26 alin. (1), și neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi;
d) încadrarea sau menținerea în funcție a personalului de pază de orice fel, cu încălcarea dispozițiilor art. 20 alin. (10), art. 22 alin. (1) și (4) și ale art. 39;
e) încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligațiilor prevăzute la art. 48-51;
f) neîndeplinirea de către conducătorii unităților a obligațiilor prevăzute la art. 52;
g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. (2), art. 41 alin. (7) și (9) și ale art. 42;
h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracției sau de componente ale acestora cu încălcarea prevederilor art. 28 alin. (6) și (7), precum și nerespectarea prevederilor art. 30 și 31;
i) refuzul de a asigura accesul reprezentanților autorităților publice aflați în exercițiul funcțiunii, al personalului poliției sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atribuțiilor legale de control, pentru luarea măsurilor de prevenire în obiectivele păzite sau asistate prin mijloace tehnice antiefracție și în organizarea activității de gardă de corp;
j) depășirea limitelor obiectului de activitate al societății specializate sau al corpurilor gardienilor publici;
k) refuzul de a furniza datele, informațiile sau documentele solicitate de către reprezentanții autorităților publice competente, potrivit legii, aflați în exercițiul funcțiunii;
l) executarea, în fapt, a atribuțiilor de organizare și funcționare a activității societăților specializate de către persoane care au suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
m) nerespectarea condițiilor care au stat la baza eliberării licenței de funcționare.

Art. 61. - Contravențiile prevăzute la art. 60 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, contravențiile prevăzute la lit. g)-m);
b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, contravențiile prevăzute la lit. a)-d) și f);
c) cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, contravenția prevăzută la lit. e).

Art. 62. - (1) Licența de funcționare se anulează în următoarele cazuri:

a) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 60 lit. i)-k), dacă făptuitorul are calitatea de conducător al societății care are ca obiect de activitate paza și/sau protecția, precum și a contravențiilor prevăzute la art. 60 lit. l) și m);
b) la repetarea, în interval de un an, a faptelor care atrag măsura suspendării;
c) la săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 59;
d) la săvârșirea de către conducătorii societăților specializate de pază și protecție, ai celor licențiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a sistemelor de alarmare a unor infracțiuni în legătură cu activitatea acestor societăți.

(2) Anularea licenței de funcționare se dispune de către Inspectoratul General al Poliției Române sau, după caz, de către instanța de judecată și se comunică oficiului registrului comerțului pe raza căruia funcționează societatea specializată de pază și protecție, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de contravenție sau a hotărârii judecătorești prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), anularea licenței se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare a făptuitorului.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), anularea licenței se dispune în baza actului de constatare motivat, întocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului județean de poliție sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe raza căreia își are sediul societatea sancționată, și se comunică Inspectoratului General al Poliției Române și societății respective.

(5) După anularea licenței de funcționare, conducătorul societății specializate de pază este obligat să rezilieze contractele încheiate cu beneficiarii, în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei măsuri.

(6) Măsura anulării licenței de funcționare poate fi atacată în justiție, potrivit legii, de către societatea sancționată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești nu se aplică prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii.

(7) La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române se organizează evidența informatizată a tuturor societăților care au primit licență de funcționare în domeniul pazei, gărzii de corp, instalării sistemelor de alarmare împotriva efracției și monitorizării acestor sisteme.

Art. 63. - (1) Măsura retragerii atestatului personalului de pază sau gărzii de corp revine Inspectoratului General al Poliției Române și se ia în mod obligatoriu în următoarele situații:

a) persoana a săvârșit o infracțiune în legătură cu serviciul;
b) persoana a fost sancționată contravențional de cel puțin două ori în 6 luni pentru încălcarea dispozițiilor art. 48-50 sau a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
c) persoana și-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii funcției de paznic sau gardă de corp ori a fost declarată iresponsabilă, potrivit legii.

(2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator care s-a sesizat că personalul de pază sau gardă de corp se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și se dispune de către unitatea din care face parte agentul constatator, comunicându-se de îndată angajatorului și persoanei sancționate.

(3) Persoana căreia i s-a retras atestatul poate contesta această măsură în justiție, în condițiile legii.

(4) La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române va fi organizată o evidență informatizată a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de pază, precum și a celor cărora le-au fost retrase atestatele de către unitățile competente ale Ministerului de Interne.

Art. 64. - Săvârșirea într-un interval de 3 luni a cel puțin două dintre contravențiile prevăzute la art. 60 lit. g) și h) atrage suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societății sancționate de a încheia noi contracte și de a angaja personal.

Art. 65. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către polițiști, jandarmi, precum și de către primari sau împuterniciți ai acestora, conform competențelor ce le revin, potrivit legii.

Art. 66. - Contravențiilor prevăzute la art. 60 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 67. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârșit contravenția.

CAPITOLUL X
Dispoziții finale

Art. 68. - (1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.

(2) Serviciul de Protecție și Pază coordonează acțiunea tuturor forțelor de pază și protecție de la unitățile care beneficiază de pază proprie, în care demnitarii din competența sa își desfășoară activitatea permanent sau temporar.

Art. 69. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili:

a) normele metodologice privind eliberarea, suspendarea și anularea licențelor și a avizelor prevăzute de prezenta lege;
b) normele tehnice care trebuie respectate cu ocazia proiectării și realizării sistemelor de alarmare împotriva efracției;
c) documentele specifice necesare executării și evidenței serviciului de pază și modelele acestora;
d) documentele pentru organizarea și desfășurarea activităților de pregătire și atestare a personalului de pază.

Art. 70. - Societățile specializate de pază și protecție și cele care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, înființate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înființate până la aceeași dată, sunt obligate ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice, să obțină licențele și avizele de funcționare, completându-și, după caz, regulamentele de organizare și funcționare cu activitățile prevăzute de lege.

Art. 71. - Personalul de pază care nu a urmat cursurile de calificare în condițiile prevăzute la cap. V și care este încadrat în una dintre formele de pază prevăzute la secțiunile 2-5 ale cap. II va fi supus atestării în condițiile prezentei legi, în termen de un an de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 72. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La aceeași dată, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.75 din 11 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.249 din 23 septembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 77 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 77 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 8 iulie 2003.
Nr. 333.


Miercuri, 22 mai 2024, 08:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.