LEGE nr.347 din 10 iulie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților
Textul actului publicat în M.Of. nr. 525/22 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.924 din 18 decembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Indemnizațiile pentru magistrați se stabilesc pe baza valorii de referință sectorială, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență."

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Magistrații care posedă titlul științific de «doctor în drept» sau «doctor docent în drept» beneficiază de un spor de 15% din indemnizația de încadrare brută lunară, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat."

3. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Pentru activitatea desfășurată, magistrații și personalul de specialitate, salarizați potrivit prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de un premiu anual egal cu indemnizația de încadrare brută din ultima lună a anului pentru care se face premierea."

4. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - Magistrații și personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanță de urgență beneficiază și de drepturile stabilite în mod expres pentru aceștia prin alte acte normative speciale."

5. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"Art. 40. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență ministrul justiției și procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție vor emite norme metodologice comune, avizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

6. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - Prin derogare de la dispozițiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător și magistraților Curții Supreme de Justiție."

7. După articolul 45 se introduce un articol nou, articolul 451, cu următorul cuprins:

"Art. 451. - Ministrul justiției, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice, poate modifica structura posturilor și a cheltuielilor cu salariile, cu încadrarea în numărul maxim de posturi și în cheltuielile totale cu salariile, aprobate potrivit legii."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 iulie 2003.
Nr. 347.


Marți, 05 decembrie 2023, 07:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.