ORDIN nr.4.636 din 24 iulie 2003
al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003
Textul actului publicat în M.Of. nr. 568/7 aug. 2003

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 684 din 16 aprilie 2003 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003,
în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare,
în temeiul art. 24 alin. (1) și al art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică,
în baza Hotărârii Guvernului nr.741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,
ministrul educației, cercetării și tineretului
emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, prevăzute în anexele nr. 1-17*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite decât în cazuri bine justificate și numai cu aprobarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.

Art. 4. - Direcția generală buget finanțe va comunica bugetele de venituri și cheltueili institutelor naționale de cercetare-dezvoltare sus-menționate, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Alexandru Athanasiu

București, 24 iulie 2003.
Nr. 4.636.

*) Anexele nr. 1-17 se comunică institutelor naționale de cercetare-dezvoltare menționate la art. 1.


Joi, 09 februarie 2023, 15:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.