ORDONANȚĂ nr.74 din 28 august 2003
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
Textul actului publicat în M.Of. nr. 622/30 aug. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 106/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.185 din 18 martie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"(31) Institutul Național de Administrație coordonează centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală."

2. Alineatele (1) și (2) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Institutul Național de Administrație este condus de un consiliu științific format din câte un reprezentant al următoarelor instituții și organizații: Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Federația Autorităților Locale din România, Asociația Secretarilor Generali de Județe din România și câte 2 reprezentanți ai Institutului Național de Administrație, respectiv ai centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală.

(2) Ministerele prevăzute la alin. (1) și Agenția Națională a Funcționarilor Publici sunt reprezentate de persoane desemnate de conducătorul instituției publice și care au funcția de secretar de stat, secretar general, secretar general adjunct, director general sau o funcție echivalentă. Federația Autorităților Locale din România și Asociația Secretarilor Generali de Județe din România sunt reprezentate de președinte sau un adjunct al acestuia. Reprezentanții Institutului Național de Administrație sunt directorul general și directorul general adjunct. Centrele regionale sunt reprezentate de directorii acestora, desemnați anual, prin rotație, într-o ordine stabilită prin regulamentul de organizare a consiliului științific."

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"Art. 41. - (1) Personalul Institutului Național de Administrație se compune din funcționari publici și personal contractual.

(2) Salarizarea personalului Institutului Național de Administrație se face potrivit legislației în vigoare."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Institutul Național de Administrație organizează următoarele forme de pregătire profesională:

a) programe de formare specializată în administrația publică, de 2 ani, pentru absolvenții cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă, în vârstă, de regulă, de până la 30 de ani inclusiv;
b) programe de formare specializată în administrația publică, de un an, pentru persoane cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă: funcționari publici, persoane numite ori alese în funcții de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administrației publice centrale și locale, alte persoane interesate;
c) programe de specializare postuniversitară, cu durata minimă de 180 de ore, pentru personalul din administrația publică centrală și locală, cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă;
d) programe de perfecționare de scurtă durată, de până la 90 de zile, pentru personalul cu studii superioare și medii din administrația publică centrală și locală, din cadrul unor asociații, fundații sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru alte persoane interesate;
e) seminarii și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică centrală și locală.

(2) Programele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) sunt organizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.410/2002 privind structurile și specializările universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare, prin care Institutul Național de Administrație este acreditat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului ca Școală de Studii Academice Postuniversitare."

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Admiterea la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) se face prin concurs național organizat anual de Institutul Național de Administrație. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Pe durata programelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) participanții au statut de funcționar public debutant sau definitiv, după caz.

(3) Înscrierea la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) și e) se face la recomandarea autorității sau instituției publice din care provin persoanele respective."

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Drepturile salariale ale participanților la programele de formare specializată în administrația publică de 2 ani sunt asigurate de Institutul Național de Administrație din sume alocate cu această destinație de la bugetul de stat. Cuantumul acestora este cel prevăzut de lege pentru funcționarul public debutant.

(2) Drepturile salariale ale participanților la celelalte programe sunt asigurate de către instituțiile sau autoritățile publice din care provin."

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Institutului Național de Administrație se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii provin din:

a) tarife de participare la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) și e);
b) donații și sponsorizări ale unor persoane fizice și juridice din țară și străinătate;
c) fonduri externe nerambursabile;
d) alte surse.

(3) Cuantumul tarifelor de participare la programele organizate de Institutul Național de Administrație se aprobă de consiliul științific al acestuia.

(4) Tarifele de participare la programele organizate de Institutul Național de Administrație se suportă de către autoritățile sau instituțiile publice trimițătoare, de către alte persoane juridice din care provin participanții, respectiv de persoanele fizice interesate.

(5) Finanțarea programului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) se suportă de la bugetul de stat."

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, denumite în continuare centre regionale, sunt instituții publice cu personalitate juridică, autonome, în coordonarea Institutului Național de Administrație.

(2) Centrele regionale prevăzute la alin. (1) au sediile în municipiile București, Craiova, Călărași, Iași, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanța și Timișoara."

9. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

"Art. 111. - (1) Personalul centrelor regionale se compune din funcționari publici și personal contractual.

(2) Salarizarea personalului centrelor regionale se stabilește potrivit legislației în vigoare."

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Centrele regionale sunt conduse de un consiliu științific format din: președinții consiliilor județelor arondate, primarul municipiului pe raza căruia își are sediul centrul regional, respectiv primari ai sectoarelor nominalizați de prefectul municipiului București, directorul centrului regional, un reprezentant al Ministerului Administrației și Internelor și un reprezentant al Institutului Național de Administrație.

(2) Componența nominală a consiliului științific se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor, după alegerea președinților consiliilor județene.

(3) Mandatul consiliului științific al centrelor regionale este de 4 ani, corespunzător mandatului aleșilor locali.

(4) Președintele consiliului științific este ales anual, prin rotație, dintre președinții consiliilor județene. Președintele consiliului științific al centrului regional București poate fi ales și dintre primarii sectoarelor reprezentate. Alegerea se face în prima ședință, cu votul majorității membrilor prezenți.

(5) Membrii consiliului științific pot participa la ședințele acestuia și prin reprezentare, la nivel de vicepreședinți, respectiv viceprimari, numai în situații bine motivate și pe bază de împuternicire scrisă."

11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Conducerea executivă a centrelor regionale este asigurată de un director, numit de directorul general al Institutului Național de Administrație, la propunerea consiliului științific al centrului regional, făcută în urma unui concurs organizat în condițiile legii."

12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Centrele regionale organizează programe de perfecționare, de până la 90 de zile, pentru:

a) aleșii locali;
b) funcționarii publici și persoanele încadrate cu contract individual de muncă din aparatul propriu al consiliilor locale și județene și al prefecturilor;
c) personalul din serviciile publice comunitare și din alte servicii publice locale;
d) funcționarii publici și personalul contractual din cadrul serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și celorlalte organe ale administrației centrale de specialitate din unitățile administrativ-teritoriale;
e) personalul din cadrul unor asociații, fundații sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru alte persoane fizice ori juridice interesate.

(2) Centrele regionale pot organiza programe de specializare postuniversitară cu durată de minimum 180 de ore pentru personalul din administrația publică locală, cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă.

(3) Centrele regionale pot organiza seminarii și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică locală."

13. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru organizarea programelor prevăzute la art. 14 alin. (2) centrele regionale trebuie să se asocieze cu instituții de învățământ superior din țară, acreditate, precum și cu instituții similare din străinătate."

14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Finanțarea centrelor regionale se asigură din venituri proprii provenite din tarife de participare la programe, sponsorizări, donații ale unor persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, din programe cu finanțare internă și internațională.

(2) Cuantumul tarifelor de participare la programele organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală se aprobă de către consiliul de administrație al fiecărui centru.

(3) Tarifele de participare la programele organizate de centrele regionale se suportă de autoritățile sau instituțiile publice trimițătoare, de către alte persoane juridice din care provin participanții, respectiv de persoanele fizice interesate."

15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"Art. 19. - (1) Pe perioada în care urmează programele prevăzute la art. 5 alin. (1) și la art. 14 alin. (2) participanții beneficiază de toate drepturile, inclusiv cele salariale, prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Perioada participării la programele de specializare și perfecționare constituie vechime în muncă, în funcția publică sau, după caz, în funcții de specialitate.

(3) În cazul în care programele sunt organizate în altă localitate decât cea în care își are sediul autoritatea sau instituția publică trimițătoare, participanții la programe beneficiază de drepturile de delegare, în condițiile legii."

16. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

"Diplomele și certificatele de absolvire"

17. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată în administrația publică, de 2 ani și de 1 an, organizate de Institutul Național de Administrație, se face prin diplome eliberate de către acesta.

(2) Absolvenții programelor de formare specializată în administrația publică prevăzute la alin. (1) pot obține și diploma de master, dacă susțin și o lucrare de dizertație.

(3) Atestarea absolvirii programelor de specializare postuniversitară organizate de Institutul Național de Administrație sau centrele regionale se face prin diplome de studii postuniversitare de specializare, eliberate de Institutul Național de Administrație, respectiv de instituțiile de învățământ superior asociate, potrivit art. 15 alin. (2).

(4) Atestarea absolvirii programelor de perfecționare în administrația publică se face prin certificate eliberate de Institutul Național de Administrație sau de centrele regionale, după caz.

(5) Modelul diplomelor de absolvire este stabilit de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

(6) Modelul certificatelor de absolvire se aprobă de consiliul științific al Institutului Național de Administrație."

18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - Diplomele și certificatele de absolvire ale programelor organizate de Institutul Național de Administrație, respectiv de centrele regionale, vor fi luate în considerare la evaluarea performanțelor profesionale și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual."

19. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Perioada în care o persoană a urmat și a promovat programe de formare specializată în administrația publică prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) este asimilată perioadei de stagiu. Persoanele respective vor fi numite funcționari publici definitivi, în condițiile legii."

20. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Cheltuielile necesare demarării activității centrelor regionale Timișoara și Constanța se suportă din bugetele consiliilor județene din județele arondate centrelor respective."

21. După articolul 25 se introduce articolul 251 cu următorul cuprins:

"Art. 251. - Stabilirea competențelor privind organizarea programelor de specializare postuniversitară și de perfecționare de către Institutul Național de Administrație și, respectiv, de centrele regionale se face prin ordin al directorului general al Institutului Național de Administrație."

22. În cuprinsul ordonanței următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:

a) cursuri, cu programe;
b) unități, cu autorități sau instituții publice;
c) cursanți, cu participanți;
d) taxe, cu tarife;
e) Ministerul Administrației Publice, cu Ministerul Administrației și Internelor;
f) consiliul de administrație, cu consiliul științific.

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 106/2002, împreună cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se articolelor și alineatelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

Ministru delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea

Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 28 august 2003.
Nr. 74.


Joi, 09 februarie 2023, 05:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.