ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.93 din 9 octombrie 2003
pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul național privind revizuirea Constituției
Textul actului publicat în M.Of. nr. 716/14 oct. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență privesc instituirea unui sistem de vot prin mijloace electronice la referendumul național privind revizuirea Constituției, în scopul facilitării procedurii de votare pentru personalul militar și polițiștii care se află, în perioada de desfășurare a referendumului, în misiuni oficiale în Afganistan, Bosnia-Herțegovina, Irak și Kosovo.

Art. 2. - Prezenta ordonanță de urgență, în măsura în care nu dispune altfel, se completează cu dispozițiile Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările ulterioare, precum și cu cele ale Legii nr. 375/2003 pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II
Dispoziții comune cu privire la desfășurarea referendumului

Art. 3. - În vederea participării la vot în cadrul referendumului, personalul militar și polițiștii aflați în misiuni oficiale în afara granițelor țării își organizează, în cadrul comandamentelor de pe teritoriul țărilor unde se desfășoară misiunile oficiale, secții de votare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Legii nr. 3/2000, cu modificările ulterioare, secții care aparțin de circumscripția electorală a municipiului București.

Art. 4. - (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației va implementa, sub supravegherea Biroului Electoral Central, Sistemul de vot electronic, în vederea desfășurării prin mijloace electronice a referendumului.

(2) Pentru implementarea și funcționarea Sistemului de vot electronic se vor lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare asigurării bunei desfășurări a procesului de votare, în condițiile legii.

(3) Comunicarea dintre Sistemul de vot electronic și calculatoarele aflate în secțiile de votare se va face exclusiv pe baza certificatelor digitale emise în acest scop de sistem, în vederea asigurării securității și integrității acestei comunicări.

Art. 5. - Personalul militar și polițiștii care, în ziua referendumului, se află în afara granițelor în cadrul unei misiuni oficiale pot să își exercite dreptul de vot prin mijloace electronice la secțiile de votare prevăzute la art. 3.

Art. 6. - Biroul Electoral Central va adopta, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, procedura pentru participarea militarilor și polițiștilor din misiunile oficiale prevăzute la art. 1 și exprimarea votului prin mijloace electronice, care va fi pusă la dispoziție secțiilor de votare din comandamente prin intermediul Ministerului Apărării Naționale sau al Ministerului Administrației și Internelor, după caz.

Art. 7. - (1) Fiecare secție de votare în care se va aplica procedura de desfășurare prin mijloace electronice a referendumului trebuie să aibă un număr suficient de cabine de vot, dotate cu calculatoare cu conexiune la Internet.

(2) Cabinele trebuie așezate în aceeași încăpere în care se află biroul președintelui.

(3) Fiecare calculator din cabinele de vot va avea instalat, în vederea comunicării cu Sistemul de vot electronic, un certificat digital emis în acest sens, precum și programul informatic necesar conectării la Internet.

Art. 8. - În ziua referendumului, la ora 7,00, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, verifică funcționarea calculatoarelor din cabinele de vot și existența certificatului digital.

Art. 9. - (1) Cetățenii care participă la referendum vor primi, în vederea votării, un plic sigilat, în interiorul căruia se vor găsi datele de accesare (tip utilizator și parolă) cu ajutorul cărora, prin conectare la Sistemul de vot electronic, se va realiza operațiunea de votare.

(2) Datele de accesare vor fi generate, prin intermediul unui algoritm specific, de către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației și vor fi tipărite în condiții stabilite de Biroul Electoral Central, care să asigure deplina confidențialitate a acestora, urmând să fie trimise, în plicuri sigilate, către secțiile de votare de Biroul Electoral Central.

(3) Datele de accesare vor fi constituite din înșiruiri de caractere, fără nici o legătură cu nume, denumiri sau alte date de identificare.

(4) În vederea exprimării votului, pe ecranul calculatorului din cabina de vot se va afișa un buletin de vot în format electronic, după modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1.103/2003 privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale și suplimentare și ștampilelor pentru referendumul național privind revizuirea Constituției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.673 din 23 septembrie 2003, cu modificările ulterioare. Afișarea buletinului se va face prin intermediul paginii de Internet a Sistemului de vot electronic, cu litere corp 24, romane verzale drepte, de culoare neagră. Pătratele cu mențiunea "DA" sau "NU" vor avea latura vizibilă de 4 cm.

Art. 10. - (1) Accesul participanților la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secției de votare actul de identitate sau adeverința care ține loc de act de identitate. Biroul electoral, după înscrierea în lista electorală specială, va înmâna participantului un singur plic sigilat, cu datele de accesare.

(2) Participantul la referendum își va exprima voința în mod individual, într-o cabină închisă, după desigilarea plicului și introducerea în pagina de Internet a Sistemului de vot electronic a datelor de accesare primite.

(3) După realizarea corectă a accesării, Sistemul de vot electronic va afișa buletinul de vot în format electronic, prin intermediul căruia se va realiza votarea.

(4) Votarea se va face prin bifarea de către participant, cu ajutorul mouse-ului, în interiorul unuia dintre cele două pătrate corespunzătoare răspunsurilor "DA" și "NU", în funcție de alegerea participantului. Bifarea va determina apariția automată a textului "VOTAT" în interiorul pătratului respectiv.

(5) Votarea se va încheia în momentul în care participantul va confirma prin intermediul mesajului automat generat de sistem că și-a exprimat votul.

(6) Foaia cu datele de accesare se va restitui președintelui biroului electoral, care va aplica pe ea ștampila de control a secției de votare.

Art. 11. - (1) După închiderea votării președintele biroului electoral al secției de votare va proceda la numărarea plicurilor conținând date de acces neîntrebuințate, în prezența membrilor biroului și, după caz, a persoanelor acreditate să asiste la referendum.

(2) Numărarea buletinelor de vot în format electronic se va face automat, de către Sistemul de vot electronic, rezultatul acestei numărări urmând să fie transmis automat, prin intermediul sistemului, secției de votare în cauză, în cel mult 30 de minute de la închiderea votării.

(3) Sunt nule buletinele de vot în format electronic, pe care semnul "VOTAT" a fost aplicat în ambele pătrate sau nu a fost aplicat pe nici unul dintre ele.

(4) Buletinele nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

(5) După primirea rezultatului numărării voturilor se va încheia un proces-verbal care se semnează de președinte și de ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare și se înaintează, de îndată, o copie prin poșta electronică și originalul prin poșta specială biroului electoral de circumscripție.

Art. 12. - Pentru consemnarea rezultatelor referendumului se întocmesc procese-verbale al căror model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL III
Contravenții și infracțiuni

Art. 13. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) refuzul nejustificat de a înmâna plicul sigilat conținând datele de acces persoanei înscrise în listă și care prezintă act de identitate sau înmânarea unui plic sigilat conținând datele de acces unei persoane care nu prezintă acest act;
b) desigilarea fără drept a plicului conținând datele de acces.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu închisoare contravențională de la o lună la 6 luni sau cu amendă de la 300.000 lei la 1.200.000 lei.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul articol se fac prin proces-verbal întocmit de comandantul unității.

4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 14. - (1) Tipărirea și utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a Sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani.

(2) Tentativa se pedepsește.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Cezar Armeanu,
secretar de stat

București, 9 octombrie 2003.
Nr. 93.


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 03:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.