ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.107 din 24 octombrie 2003
pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 747/26 oct. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.454 din 27 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat și cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecția socială a salariaților împotriva diminuării sau pierderii capacității de muncă și decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale."

2. Litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

"c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale din contribuții diferențiate în funcție de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care încheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi;"

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:

a) persoanele care desfășoară activități pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum și funcționarii publici;
b) persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);
c) șomerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
d) ucenicii, elevii și studenții, pe toată durata efectuării practicii profesionale.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar și civil angajat pe bază de contract și personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și celui din structurile militarizate ale Ministerului Justiției."

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Se pot asigura în condițiile prezentei legi, pe bază de contract individual de asigurare, persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) asociat unic, asociați, comanditari sau acționari;
b) comanditați, administratori sau manageri;
c) membri ai asociației familiale;
d) persoane autorizate să desfășoare activități independente;
e) persoane angajate în instituții internaționale;
f) proprietari de bunuri și/sau arendași de suprafețe agricole și forestiere;
g) persoane care desfășoară activități agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activități private în domeniul forestier;
h) membri ai societăților agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură;
i) alte persoane interesate, care își desfășoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele menționate anterior.

(2) Conținutul contractului individual de asigurare se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Are calitatea de asigurător, potrivit prezentei legi, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS.

(2) Atribuțiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se exercită de casele teritoriale de pensii.

(3) Atribuțiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, în calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, în condițiile prezentei legi, și de asociații profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei naționale.

(4) Asociațiile profesionale de asigurare funcționează pe bază de statut propriu, cu respectarea prevederilor prezentei legi și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare."

6. Alineatul 2 al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"(2) Calitatea de asigurat se dobândește, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de muncă, stabilirii raporturilor de serviciu în cazul funcționarilor publici, validării mandatului pentru persoanele care desfășoară activități în funcții elective, numirii în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru șomeri, ucenici, elevi și studenți sau încheierii contractului individual de asigurare, după caz."

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) În vederea încheierii asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale și a stabilirii cotei contribuției datorate, angajatorul are obligația de a comunica asigurătorului, printr-o declarație pe propria răspundere, domeniul de activitate conform Clasificării Activităților din Economia Națională - CAEN, numărul de angajați, fondul de salarii, precum și orice alte informații solicitate în acest scop.

(2) Modelul și conținutul declarației prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Declarația se depune la sediul asigurătorului, în termen de 30 de zile de la data dobândirii personalității juridice sau a începerii raporturilor de muncă ori de serviciu între părți, după caz.

(4) În cazul modificării uneia sau mai multor informații din declarația prevăzută la alin. (1), angajatorul are obligația să anunțe asigurătorul în termen de 15 zile."

8. Articolul 11 se abrogă.

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Persoana asigurată potrivit art. 6, o dată cu încheierea contractului individual de asigurare, are obligația de a depune o declarație de venituri și de a comunica, în termen de 15 zile, asigurătorului orice modificare intervenită cu privire la situația și statutul ei."

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate nu s-a plătit contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, costul prestațiilor și al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege se suportă de angajator sau de persoana asigurată."

11. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) În cazul bolilor profesionale, declarate în condițiile legii, în timpul activității profesionale, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se menține și ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu și a contractelor individuale de asigurare."

12. Litera d) a articolului 19 va avea următorul cuprins:

"d) indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizație pentru reducerea timpului de muncă;"

13. Alineatele (1)-(3) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Baza de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru reducerea timpului de muncă se calculează ca medie a veniturilor salariale brute realizate de către salariat în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru reducerea timpului de muncă o constituie venitul salarial brut din ultima lună de activitate, respectiv venitul stipulat în contractul individual de asigurare, pe baza căruia s-a stabilit contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(3) Pentru calculul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru reducerea timpului de muncă se utilizează numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă concediul medical sau, după caz, se solicită alte drepturi de asigurări sociale."

14. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

"(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asigurătorului celor care se află în incapacitate temporară de muncă, ca urmare în exclusivitate a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă integral din contribuțiile de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale."

15. Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - (1) Pentru reabilitarea medicală și recuperarea capacității de muncă asigurații beneficiază de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asigurătorului, în funcție de natura și de diagnosticul bolii."

16. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

"(2) Dreptul la prestații și servicii pentru reabilitarea medicală și recuperarea capacității de muncă se suspendă în cazul în care asigurații nu urmează sau nu respectă programul individual de recuperare."

17. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - (1) Unitățile prestatoare de servicii medicale se stabilesc de asigurător, care încheie cu acestea contracte de prestări de servicii medicale pentru reabilitarea medicală și recuperarea capacității de muncă a asiguraților care au suferit accidente de muncă și boli profesionale.

(2) Tarifele pentru prestarea serviciilor medicale se stabilesc între părțile contractante, pe baza prevederilor existente în contractele-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate."

18. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - (1) Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni.

(2) În cazul asiguraților prevăzuți la art. 6, cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni."

19. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale."

20. Alineatul (3) al articolului 37 va avea următorul cuprins:

"(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în funcție de evoluția cazului și de rezultatele acțiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPAS."

21. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

"Art. 39. - În situația în care medicul expert al asigurărilor sociale din sistemul public de pensii decide încadrarea într-un grad de invaliditate, indemnizația se va acorda până la sfârșitul lunii următoare celei în care s-a dat avizul de pensionare, fără a se depăși durata maximă de acordare a concediului medical, prevăzută la art. 37."

22. Denumirea secțiunii a 4-a a capitolului IV va avea următorul cuprins:

"Indemnizația pentru trecerea temporară
în alt loc de muncă și indemnizația
pentru reducerea timpului de muncă"

23. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - (1) Compensația pentru atingerea integrității reprezintă o sumă fixă în bani și se acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizații la care este îndreptățit asiguratul, și nu este luată în baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi.

(2) Cuantumul compensației pentru atingerea integrității se stabilește în funcție de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute pe economie, comunicate de Institutul Național de Statistică.

(3) Criteriile și grilele pe baza cărora se acordă compensația pentru atingerea integrității se stabilesc de către CNPAS prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

24. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

"Art. 46. - (1) În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire în caz de deces o singură persoană, care poate fi, după caz: soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul, în condițiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

(2) Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute pe economie, comunicate de Institutul Național de Statistică."

25. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"Art. 47. - Cererea pentru obținerea despăgubirii în caz de deces se depune la sediul asigurătorului, însoțită de actele din care rezultă dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi."

26. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

"Art. 49. - Plata despăgubirii în caz de deces se face în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei prevăzute la art. 48."

27. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

"Art. 52. - (1) Dacă în urma controalelor medicale periodice personalul din structurile de medicina muncii, care asigură servicii medicale angajatorului, constată că există riscul unei îmbolnăviri profesionale, acesta are obligația de a semnala de îndată cazul asigurătorului.

(2) Declararea bolilor profesionale se realizează conform prevederilor Legii protecției muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi înaintat CNPAS de către autoritatea competentă."

28. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

"Art. 53. - (1) Pentru constatarea cazului asigurat și stabilirea drepturilor de asigurare, asigurătorul are acces și recurge la procesul-verbal de cercetare întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă care efectuează cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă, invaliditate și deces.

(2) Asigurătorul verifică și decide asupra modalității în care a fost efectuată cercetarea accidentului care a determinat incapacitatea temporară de muncă.

(3) În scopul realizării atribuțiilor prevăzute la alin. (2) asigurătorul poate participa direct la cercetarea accidentului sau poate efectua o anchetă proprie, după caz."

29. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 541, cu următorul cuprins:

"Art. 541. - Până la stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor prevăzute la art. 54, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportată din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, urmând ca decontarea să se realizeze ulterior din contribuțiile de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, după caz."

30. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

"Art. 60. - Angajații au dreptul, fără ca acest lucru să atragă consecințe asupra lor, de a sesiza Inspecția Muncii, asigurătorul sau comitetele de sănătate și securitate în muncă asupra neluării de către angajator a unor măsuri de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale."

31. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

"Art. 62. - Asigurătorul coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la nivel național și realizează obiectivele de prevenire prin servicii proprii, cu personal specializat sau cu persoane fizice/juridice abilitate conform legii."

32. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

"Art. 63. - Personalul tehnic al asigurătorului, care desfășoară activități de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, precum și personalul medical specializat în medicina muncii au următoarele atribuții:

a) acordă consultanță și asistență tehnică și medicală de medicina muncii cu privire la măsurile și mijloacele de prevenire;
b) inițiază elaborarea de studii și analize și asigură documentația privind riscurile și condițiile de muncă din unități, în vederea fundamentării unor măsuri de prevenire;
c) propun finanțarea unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea științifică a măsurilor de prevenire necesare;
d) elaborează și propun angajatorilor instrucțiuni de prevenire și proceduri de lucru specifice unor locuri de muncă;
e) verifică modalitatea de efectuare a cercetării accidentelor de muncă ce au avut ca urmare incapacitatea temporară de muncă;
f) controlează aplicarea și respectarea măsurilor de prevenire convenite cu angajatorii;
g) elaborează și propun forme și mijloace de educare și informare în masă pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;
h) țin evidența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;
i) propun asigurătorului majorări sau reduceri ale contribuției pentru stimularea activității de prevenire;
j) acolo unde este cazul, pot propune asigurătorului încheierea unor contracte cu angajatorii, în scopul îmbunătățirii activității de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale."

33. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

"Art. 68. - CNPAS administrează, gestionează, coordonează și controlează întreaga activitate de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale."

34. Articolul 69 se abrogă.

35. Articolul 70 se abrogă.

36. Articolul 71 se abrogă.

37. Articolul 72 va avea următorul cuprins:

"Art. 72. - În vederea realizării activității de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, CNPAS are, în principal, următoarele atribuții:

a) coordonează și controlează activitatea în acest domeniu, desfășurată de casele teritoriale de pensii;
b) poate cofinanța programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;
c) aplică măsuri pentru îmbunătățirea serviciilor și prestațiilor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
d) elaborează criteriile și metodologia care stau la baza calculului contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
e) îndrumă și controlează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;
f) controlează modul de acordare a prestațiilor și serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, prevăzute de prezenta lege;
g) controlează modul de acordare a stimulentelor pentru încurajarea aplicării măsurilor de prevenire și reducere a nivelului de risc, stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
h) poate organiza la nivel național, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociațiilor profesionale de asigurare, activitatea de recuperare funcțională, protezare, reorientare și reconversie, în vederea reintegrării profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de muncă și boli profesionale;
i) organizează evidența cazurilor asigurate, precum și a costurilor de asigurare la nivel național;
j) emite și retrage autorizația de funcționare a asociațiilor profesionale de asigurare;
k) finanțează la nivel național studii de cercetare aplicativă în vederea elaborării de soluții, dispozitive și metode de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;
l) organizează instruirea, formarea și perfecționarea personalului din domeniul asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale;
m) face propuneri privind cheltuielile ce se finanțează din veniturile provenite din contribuțiile de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale;
n) urmărește execuția veniturilor și cheltuielilor activității de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și prezintă ministrului muncii, solidarității sociale și familiei rapoarte trimestriale și anuale privind execuția bugetară;
o) coordonează activitatea de management al securității și sănătății în muncă."

38. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

"Art. 73. - Conducerea activității de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale este asigurată de președintele CNPAS și de un consiliu tripartit."

39. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

"Art. 74. - (1) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale este organizată la nivel de direcție generală în cadrul CNPAS.

(2) Conducerea executivă a activității de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale este asigurată de un director general cu rang de înalt funcționar public, numit în condițiile legii de către președintele CNPAS.

(3) Ocuparea funcției de director general se face în condițiile legii.

(4) Salarizarea directorului general se face la nivelul salariului stabilit de lege pentru funcția de secretar general din ministere."

40. Articolul 75 se abrogă.

41. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

"Art. 76. - (1) Consiliul tripartit este format din 9 membri:

a) 3 reprezentanți ai Guvernului, dintre care președintele CNPAS și directorul general prevăzut la art. 74 alin. (2) membri de drept, iar al treilea, un reprezentant al Agenției Naționale de Administrație Fiscală, desemnat de Ministerul Finanțelor Publice;
b) 3 reprezentanți ai salariaților, desemnați prin consens de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național, conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările ulterioare;
c) 3 reprezentanți ai patronilor, desemnați prin consens de confederațiile patronale reprezentative la nivel național, conform Legii nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Membrii consiliului tripartit își desfășoară activitatea în baza unui mandat pe o durată de 4 ani.

(3) Președintele CNPAS este și președintele consiliului tripartit.

(4) Indemnizația de ședință pentru membrii consiliului tripartit, cu excepția președintelui CNPAS și a directorului general, este egală cu 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat.

(5) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului tripartit ca urmare a participării la ședințe nu poate depăși, într-o lună, 20% din indemnizația lunară a unui secretar de stat."

42. Articolul 77 se abrogă.

43. Articolul 78 se abrogă.

44. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

"Art. 79. - (1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 72, în structura organizatorică a CNPAS se înființează structuri specializate pentru urmărirea și asigurarea:

a) activității de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;
b) activității de reabilitare medicală, reabilitare socioprofesională și tratament medical;
c) evidenței contribuțiilor, prestațiilor și serviciilor acordate și a costurilor de asigurare.

(2) Organizarea structurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului de modificare a Statutului CNPAS."

45. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

"Art. 80. - Prin Statutul CNPAS se stabilesc atribuțiile, organizarea și funcționarea la nivel central și teritorial a structurilor care asigură desfășurarea activității de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și atribuțiile consiliului tripartit."

46. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 801, cu următorul cuprins:

"Art. 801. - (1) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se constituie consilii tripartite consultative.

(2) Componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea consiliilor tripartite consultative se stabilesc prin Statutul CNPAS.

(3) Membrii desemnați în consiliile tripartite consultative nu beneficiază de indemnizație de ședință."

47. Articolul 81 se abrogă.

48. Articolul 82 se abrogă.

49. Articolul 83 se abrogă.

50. Articolul 87 se abrogă.

51. Articolul 89 se abrogă.

52. Articolul 90 se abrogă.

53. Articolul 91 se abrogă.

54. Articolul 92 va avea următorul cuprins:

"Art. 92. - Asociațiile profesionale de asigurare au obligația de a supune anual aprobării CNPAS situația financiară și bugetul de venituri și cheltuieli."

55. Articolul 93 se abrogă.

56. Articolul 94 se abrogă.

57. Articolul 95 se abrogă.

58. Articolul 96 va avea următorul cuprins:

"Art. 96. - (1) Datorează contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale următorii:

a) angajatorii, pentru asigurații prevăzuți la art. 5 și 7;
b) asigurații prevăzuți la art. 6.

(2) Contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale în cazul șomerilor se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se datorează numai pe perioada în care aceștia urmează cursuri de recalificare și de reconversie profesională și se stabilește în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), angajatorii nu datorează contribuții pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. d)."

59. Alineatul 3 al articolului 99 va avea următorul cuprins:

"(3) Pentru prima perioadă de funcționare a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, tarifele și clasele de risc se pot modifica și la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singură dată."

60. Articolul 101 va avea următorul cuprins:

"Art. 101. - (1) Baza lunară de calcul la care persoanele prevăzute la art. 5 și 7 datorează contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale o reprezintă fondul total de salarii brute lunare realizate.

(2) În situația în care într-o unitate există activități încadrate în mai multe clase de risc, baza lunară de calcul o reprezintă fondul total de salarii brute lunare realizate corespunzător activităților încadrate în fiecare clasă de risc.

(3) Cotele de contribuție datorate de angajatori în funcție de clasa de risc sunt stabilite de la 0,5% la 4%, aplicate asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.

(4) Contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale nu se aplică asupra sumelor reprezentând:

a) prestații de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului și care se plătesc direct de către acesta, potrivit legii;
b) drepturile plătite potrivit dispozițiilor legale în cazul desfacerii contractelor individuale de muncă, al încetării calității de funcționar public sau de membru cooperator, altele decât cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;
c) diurnele de deplasare și de delegare, indemnizațiile de delegare, detașare și transfer, precum și drepturile de autor;
d) sumele reprezentând participarea salariaților la profit;
e) premii și alte drepturi exceptate prin legi speciale."

61. Articolul 102 va avea următorul cuprins:

"Art. 102. - (1) Contribuția datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 6 este unică, în valoare de 1%, aplicată asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestată.

(2) Baza lunară de calcul pentru aceste contribuții o reprezintă venitul lunar prevăzut în contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară."

62. Articolul 105 se abrogă.

63. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

"Art. 106. - Contribuțiile de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, după calculare și reținere, se virează până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale."

64. Articolul 107 se abrogă.

65. Articolul 108 se abrogă.

66. Articolul 109 se abrogă.

67. Articolul 111 va avea următorul cuprins:

"Art. 111. - (1) Neplata contribuției de asigurare de către asigurații prevăzuți la art. 6 la termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, până la achitarea contribuțiilor datorate și a dobânzilor și penalităților aferente.

(2) Neplata contribuției de asigurare de către asigurații prevăzuți la art. 6 pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere a contractului individual de asigurare."

68. Articolul 112 se abrogă.

69. Articolul 113 va avea următorul cuprins:

"Art. 113. - (1) Asigurătorul poate să aprobe anual majorări sau reduceri ale cotelor contribuțiilor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(2) Nivelul majorării sau al reducerii cotelor se stabilește în principal după următoarele criterii:

a) numărul accidentelor de muncă și al bolilor profesionale pe o perioadă de referință;
b) gravitatea consecințelor accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;
c) volumul cheltuielilor pentru prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
d) existența locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite sau speciale."

70. Denumirea capitolului IX va avea următorul cuprins:

"Veniturile și cheltuielile asigurărilor
pentru accidente de muncă și boli profesionale"

71. Articolul 114 va avea următorul cuprins:

"Art. 114. - Veniturile pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale se constituie din:

a) contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de persoanele juridice, precum și de persoanele fizice care încheie asigurare;
b) dobânzi și penalități de întârziere;
c) alte venituri, potrivit legii."

72. Articolul 115 va avea următorul cuprins:

"Art. 115. - (1) Veniturile din contribuțiile de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de persoanele fizice și juridice, în condițiile prezentei legi, se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Veniturile prevăzute la art. 114 sunt destinate în exclusivitate pentru finanțarea prestațiilor și serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale prevăzute de prezenta lege, precum și pentru finanțarea organizării și funcționării sistemului de asigurare reglementat de prezenta lege."

73. Articolul 116 va avea următorul cuprins:

"Art. 116. - (1) Cheltuielile pentru prestațiile și serviciile de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale și cheltuielile pentru organizarea și funcționarea acestui sistem se prevăd distinct la partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Cheltuielile pentru prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se efectuează pentru:

a) reabilitarea medicală și recuperarea capacității de muncă;
b) reabilitarea și reconversia profesională;
c) indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă;
d) indemnizația pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizația pentru reducerea timpului de muncă;
e) compensațiile pentru atingerea integrității;
f) despăgubirile în caz de deces;
g) rambursările de cheltuieli;
h) activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale.

(3) Cheltuielile pentru organizarea și funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se efectuează în limita a până la 3% din veniturile ce reprezintă contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, care se prevăd a se încasa în anul bugetar."

74. Articolul 117 va avea următorul cuprins:

"Art. 117. - (1) Excedentele anuale rezultate în cazul în care veniturile depășesc cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se reportează în anul următor, utilizându-se pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 116 alin. (2).

(2) Eventualele deficite înregistrate pe parcursul execuției și deficitul anual rezultat în cazul în care veniturile sunt depășite de cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se acoperă din disponibilitățile înregistrate în anul precedent de sistem."

75. Articolul 118 va avea următorul cuprins:

"Art. 118. - (1) Execuția de casă a fondurilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale se realizează prin Trezoreria Statului.

(2) Disponibilitățile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se păstrează în Trezoreria Statului și sunt purtătoare de dobânzi."

76. Articolul 119 va avea următorul cuprins:

"Art. 119. - Disponibilitățile fondului inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare înregistrate la data de 31 decembrie 2003, așa cum au fost constituite conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, cu modificările ulterioare, se preiau de către CNPAS spre administrare."

77. Articolul 120 se abrogă.

78. La articolul 124 alineatul 1, literele a), b) și c) vor avea următorul cuprins:

"a) nedepunerea la termen a declarației prevăzute la art. 10 și 12;
b) nerespectarea obligației de comunicare prevăzute la art. 10 și 51;
c) refuzul de a pune la dispoziție organelor de control informațiile solicitate potrivit art. 58."

79. Alineatul (1) al articolului 125 va avea următorul cuprins:

"Art. 125. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac prin proces-verbal de către personalul împuternicit din cadrul CNPAS sau de către autoritățile publice abilitate potrivit legii."

80. După alineatul (2) al articolului 125 se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

"(3) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."

81. Articolul 127 va avea următorul cuprins:

"Art. 127. - Sumele încasate din amenzile contravenționale, aplicate conform prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat."

82. Literele a) și e) ale articolului 129 vor avea următorul cuprins:

"a) modul de calcul al contribuției de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și majorarea sau micșorarea cotei de contribuție;
................................................................................
e) modul de stabilire și de plată a prestațiilor și serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;"

83. După articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 1331, cu următorul cuprins:

"Art. 1331. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestații și servicii pentru accidente de muncă și boli profesionale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripție de 3 ani.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează de la beneficiari în baza deciziei organului competent, care constituie titlu executoriu. Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedați nu se mai urmăresc."

84. Articolul 134 se abrogă.

85. Articolul 135 va avea următorul cuprins:

"Art. 135. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepția prevederilor referitoare la constituirea fondului inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003."

86. Articolul 136 se abrogă.

87. Articolul 137 se abrogă.

88. Articolul 138 se abrogă.

89. Articolul 139 se abrogă.

90. Articolul 140 va avea următorul cuprins:

"Art. 140. - (1) În perioada 1 ianuarie 2003 31 decembrie 2004 contribuțiile de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale sunt destinate exclusiv constituirii fondului inițial necesar pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(2) Cota de contribuție datorată de angajatori și de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare este de 0,5%, indiferent de clasa de risc.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, CNPAS va administra fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale prin structurile înființate pentru acest scop."

91. După articolul 140 se introduce un nou articol, articolul 1401, cu următorul cuprins:

"Art. 1401. - Perioada de suspendare a contractului individual de muncă în cazul concediului pentru incapacitate temporară de muncă datorată producerii unui accident de muncă sau boală profesională se consideră vechime în muncă."

92. Articolul 141 va avea următorul cuprins:

"Art. 141. - Până la data de 31 decembrie 2004 Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Sănătății vor elabora și vor aproba normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Art. II. - (1) Statutul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se modifică și se completează prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 decembrie 2003, potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) După data modificării și completării Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, potrivit dispozițiilor alin. (1), aceasta preia prin protocol, de la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, activitățile corespunzătoare funcționării și organizării sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și personalul aferent acestor activități.

(3) Personalul preluat de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale va fi transferat, potrivit legii, de la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și de la unitățile subordonate sau aflate în coordonarea ori sub autoritatea acestuia.

(4) Până la modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în condițiile dispozițiilor alin. (1), Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin structurile proprii, va asigura logistic și organizatoric desfășurarea activităților necesare gestionării fondului inițial.

(5) Contribuțiile pentru fondul inițial aferent anului 2003 se colectează până la data de 31 decembrie 2003 de către casele teritoriale de pensii și se virează la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Art. III. - Angajatorii existenți la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt obligați să depună declarația prevăzută la art. I pct. 7 la sediul asigurătorului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, cu modificările ulterioare.

Art. IV. - În cuprinsul Legii nr. 346/2002, cu modificările ulterioare, sintagmele "Fondul Național de Asigurare pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale", respectiv "Fondul Național", precum și "fondurile teritoriale de asigurare pentru accidentele de muncă și boli profesionale" și "fondurile teritoriale" se înlocuiesc corespunzător cu sintagmele "Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale", respectiv "CNPAS" și "casele teritoriale de pensii și alte drepturi de asigurări sociale", respectiv "casele teritoriale de pensii".

Art. V. - Pe data de 1 ianuarie 2005 se abrogă prevederile referitoare la accidente de muncă și boli profesionale din cap. V "Alte drepturi de asigurări sociale" din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VI. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru

Ministrul interimar al sănătății,
Ionel Blănculescu

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 24 octombrie 2003.
Nr. 107.


Joi, 02 februarie 2023, 14:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.