ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.108 din 24 octombrie 2003
pentru desființarea închisorii contravenționale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 747/26 oct. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Litera c) a alineatului (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"c) prestarea unei activități în folosul comunității."

2. Litera d) a alineatului (2) al articolului 5 se abrogă.

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Avertismentul și amenda contravențională se pot aplica oricărui contravenient persoană fizică sau juridică.

(2) Prestarea unei activități în folosul comunității se poate aplica numai contravenienților persoane fizice."

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Prestarea unei activități în folosul comunității poate fi stabilită numai prin lege și numai pe o durată ce nu poate depăși 300 de ore.

(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se stabilește alternativ cu amenda."

5. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"(2) Când contravențiile au fost constatate prin același proces-verbal, sancțiunile contravenționale se cumulează fără a putea depăși dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenția cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanță pentru prestarea unei activități în folosul comunității."

6. Alineatul (4) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancționat cu prestarea unei activități în folosul comunității."

7. Alineatul (3) al articolului 14 se abrogă.

8. Articolul 22 se abrogă.

9. Articolul 43 se abrogă.

10. Articolul 45 se abrogă.

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.642 din 30 august 2002, aprobată prin Legea nr. 641/2002, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ
privind regimul juridic al sancțiunii prestării
unei activități în folosul comunității"

2. Alineatele (1) și (2) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității poate fi prevăzută numai în legi sau în ordonanțe ale Guvernului, prin care se stabilesc și se sancționează anumite fapte ce constituie contravenții.

(2) Sancțiunea contravențională prevăzută la alin. (1) se stabilește întotdeauna alternativ cu amenda și poate fi aplicată numai de instanța de judecată."

3. Articolul 4 se abrogă.

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se aplică numai contravenienților persoane fizice."

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - În cazul contravențiilor pentru care legea prevede sancțiunea amenzii alternativ cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, dacă agentul constatator apreciază că sancțiunea amenzii este îndestulătoare, aplică amenda procedând potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Dacă, în raport cu gravitatea faptei, se apreciază că amenda este neîndestulătoare, agentul constatator încheie procesulverbal de constatare a contravenției și îl înaintează, în cel mult 48 de ore, instanței competente."

6. Alineatele (5) și (6) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"(5) Instanța apreciază asupra legalității și temeiniciei procesului-verbal și pronunță una dintre următoarele soluții:

a) aplică sancțiunea amenzii;
b) aplică sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, cu consimțământul contravenientului, dacă apreciază că aplicarea amenzii contravenționale nu este îndestulătoare ori contravenientul nu dispune de mijloace materiale și financiare pentru plata acesteia;
c) anulează procesul-verbal.

(6) Dacă o persoană a săvârșit mai multe contravenții, constatate prin același proces-verbal, în cazul în care pentru toate faptele sau numai pentru unele dintre ele se prevede sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, sancțiunile se cumulează fără a putea depăși maximul general stabilit de lege."

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Hotărârea prin care s-a aplicat sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității este irevocabilă."

8. Articolele 10-12 se abrogă.

9. Articolul 14 se abrogă.

10. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - În cazul în care contravenientul, cu reavoință, nu se prezintă la primar pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii, se sustrage de la executarea sancțiunii după începerea activității sau nu își îndeplinește îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, judecătoria, la sesizarea primarului, a unității de poliție sau a conducerii unității la care contravenientul avea obligația să se prezinte și să presteze activitatea în folosul comunității, poate înlocui această sancțiune cu sancțiunea amenzii."

11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Amenda prevăzută la art. 21 se execută potrivit dispozițiilor legale privind executarea creanțelor bugetare."

12. Articolul 25 se abrogă.

13. Alineatul (2) al articolului 26 se abrogă.

Art. III. - (1) Ori de câte ori o lege sau o ordonanță prevede că o contravenție se sancționează cu închisoarea contravențională alternativ cu amenda, referirea la sancțiunea închisorii contravenționale se consideră făcută la sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității.

(2) Cauzele aflate în curs de judecată, în care agentul constatator a solicitat instanței aplicarea sancțiunii închisorii contravenționale, sunt soluționate potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

Art. IV. - Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică de la data intrării în vigoare a Legii de revizuire a Constituției României.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justiției,
Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

București, 24 octombrie 2003.
Nr. 108.


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 10:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.