ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.116 din 24 octombrie 2003
privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
Textul actului publicat în M.Of. nr. 748/26 oct. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara, denumită în continuare societate, beneficiază de următoarele înlesniri la plată ce vor fi cuprinse în contractul de vânzarecumpărare de acțiuni:

a) scutirea de la plată a obligațiilor bugetare datorate și neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute de Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, denumită în continuare APAPS, inclusiv a obligațiilor bugetare din luna în care se realizează transferul dreptului de proprietate, în situația în care transferul are loc după data de 15 a lunii, și care au scadența ulterioară acestei date, reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților, precum și orice alte venituri bugetare și cele reprezentând totalitatea creanțelor proprii și cele provenite din credite bugetare gestionate de APAPS. Perioadele pentru care obligațiile bugetare sunt scutite de la plată constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj, respectiv în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
b) scutirea de la plată a dobânzilor, majorărilor și a penalităților de orice fel, aferente obligațiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

(2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile ca urmare a scutirii totale de la plată a obligațiilor bugetare potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) și b), datorate și neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor societății, inclusiv a celor prevăzute la art. 2 lit. a) și b), art. 4 alin. (1) și (4), art. 5 alin. (1) lit. b) și c), art. 6 alin. (1) lit. b) și c) și la art. 7-10, sunt neimpozabile.

(3) Pierderea reportată, acumulată de societate în exercițiile financiare precedente, precum și cea înregistrată de aceasta până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor se recuperează din profitul obținut din scutirea totală de la plată a obligațiilor restante ale societății.

(4) Profitul obținut din scutirea de la plată a obligațiilor bugetare, rămas după acoperirea pierderilor prevăzute la alin. (3), se utilizează ca sursă proprie de finanțare.

(5) La data scutirii de la plată a obligațiilor către APAPS ale societății se anulează de la plată și obligația APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creanțelor proprii, precum și a creanțelor gestionate de către APAPS, datorate și neachitate de societate.

(6) Înlesnirile prevăzute la alin. (1) nu se acordă în situația în care nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute de stat.

(7) În termen de 30 de zile de la data solicitării APAPS, ministerele și celelalte instituții creditoare vor emite certificatele de obligații bugetare și notificările prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată.

Art. 2. - Autoritățile administrației publice locale acordă societății următoarele înlesniri la plată, care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni:

a) scutirea totală de la plată a obligațiilor bugetare datorate și neachitate la data transferului dreptului de proprietate către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri, precum și cele reprezentând creanțele proprii și cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administrației publice locale;
b) scutirea totală de la plată a dobânzilor, majorărilor și a penalităților de orice fel, aferente obligațiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

Art. 3. - Se aprobă transferul cu titlu gratuit al activului "Complex Sportiv Popicărie" din patrimoniul societății către Consiliul Local al Municipiului Hunedoara.

Art. 4. - (1) Se anulează obligațiile de plată ale societății către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, pentru debitele datorate și neachitate până la data de 30 noiembrie 2002.

(2) Se anulează obligațiile de plată ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Filiala Electrica Banat către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., în limita obligațiilor de plată datorate și neachitate până la data de 30 noiembrie 2002 de către societate față de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat.

(3) Se anulează obligațiile de plată ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., în limita obligațiilor acesteia către fondul de risc pentru împrumuturi interne și externe garantate de stat.

(4) Se anulează obligațiile de plată ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., în limita obligațiilor de plată ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" -S.A.-Filiala Electrica Banat față de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., rămase neacoperite după aplicarea prevederilor alin. (2) și (3).

(5) Se anulează obligațiile de plată ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne și externe garantate de stat, în limita obligațiilor de plată prevăzute la alin. (4).

(6) Se anulează taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările și completările ulterioare, aferentă debitelor prevăzute la alin. (1).

(7) Se anulează taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă debitelor prevăzute la alin. (1) și nerecuperate de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A. - Filiala Electrica Banat.

(8) Se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la alin. (1), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor.

Art. 5. - (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acțiuni a obligațiilor societății către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. datorate și neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, cu respectarea următoarelor reguli:

a) totalul obligațiilor societății către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., cu excepția taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. și a dobânzilor, majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel, aferente întregului debit datorat și neachitat de societate furnizorului de utilități până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, vor face obiectul unor conversii în acțiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acțiune;
b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor debite și nerecuperată de către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, în condițiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finanțelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condițiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat;
c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

(2) Se mandatează reprezentanții statului în organele de conducere ale Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. să acționeze pentru aprobarea conversiei în acțiuni la valoarea nominală de 25.000lei/acțiune a creanțelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanțelor.

(3) Se mandatează reprezentanții statului în cadrul organelor de conducere ale societății să acționeze pentru:

a) majorarea capitalului social al societății prin conversia în acțiuni a tututor creanțelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acțiune;
b) ridicarea dreptului de preferință al celorlalți acționari la subscrierea de noi aporturi pentru menținerea cotei de participare la capitalul social.

(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conversia în acțiuni a creanțelor deținute de Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la subscrierea acțiunilor nou-emise.

(5) Acțiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun și la același preț pe acțiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de acțiuni deținut de aceasta.

(6) Sumele rezultate în urma vânzării acțiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., proporțional cu valoarea creanțelor convertite în acțiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.

(7) Diferența dintre valoarea nominală a pachetului de acțiuni rezultat în urma conversiei și suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la furnizorul de utilități, urmând ca ulterior această diferență să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. - (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acțiuni a obligațiilor societății către Societatea Națională a Căilor Ferate Române "S.N.C.F.R." - R.A. - București, Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A. București și Căile Ferate Române Marfă - Agenția Timișoara, denumite în continuare societăți naționale, datorate și neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, cu respectarea următoarelor reguli:

a) totalul debitelor societății către societățile naționale, cu excepția taxei pe valoarea adăugată, nerecuperate de către societățile naționale, și dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel, aferente debitelor datorate și neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, vor face obiectul unor conversii în acțiuni la valoarea de 25.000 lei/acțiune;
b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor debite și nerecuperată de către societățile naționale, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor în condițiile stabilite prin normele metodologice elaborate în termen de 30 de zile de către Ministerul Finanțelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condițiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat;
c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor.

(2) Se mandatează reprezentanții statului în organele de conducere ale societăților naționale să acționeze pentru aprobarea conversiei în acțiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acțiune a creanțelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanțelor.

(3) Se mandatează reprezentanții statului în cadrul organelor de conducere ale societății să acționeze pentru:

a) majorarea capitalului social al societății prin conversia în acțiuni a tuturor creanțelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acțiune;
b) ridicarea dreptului de preferință al celorlați acționari la subscrierea de noi aporturi pentru menținerea cotei de participare la capitalul social.

(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conversia în acțiuni a creanțelor deținute de societățile naționale la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la subscrierea acțiunilor nou-emise.

(5) Acțiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun și la același preț pe acțiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de acțiuni deținut de aceasta.

(6) Sumele rezultate în urma vânzării acțiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către societățile naționale, proporțional cu valoarea creanțelor convertite în acțiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.

(7) Diferența dintre valoarea nominală a pachetului de acțiuni rezultat în urma conversiei și suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la societățile naționale prevăzute la alin. (1), urmând ca ulterior această diferență să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acțiuni a obligațiilor societății către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"-S.A. - Filiala Electrica Banat, datorate începând cu data de 1 octombrie 2003 și neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, cu respectarea următoarelor reguli:

a) totalul obligațiilor societății către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"-S.A. - Filiala Electrica Banat, inclusiv majorările de tarif, cu excepția taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de aceasta, a taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanța Guvernului nr.29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările și completările ulterioare, a dobânzilor, majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel, aferente obligațiilor datorate și neachitate de societate furnizorului de utilități până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, vor face obiectul unor conversii în acțiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acțiune;
b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor obligații și nerecuperată de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor în condițiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finanțelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condițiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat;
c) taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanța Guvernului nr.29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările și completările ulterioare, aferentă obligațiilor prevăzute la alin. (1), se anulează la data conversiei în acțiuni a acestor obligații;
d) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora.

(2) Se mandatează reprezentanții statului în organele de conducere ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat să acționeze pentru aprobarea conversiei în acțiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acțiune a creanțelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanțelor.

(3) Se mandatează reprezentanții statului în cadrul organelor de conducere ale societății să acționeze pentru:

a) majorarea capitalului social al societății prin conversia în acțiuni a tuturor creanțelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acțiune;
b) ridicarea dreptului de preferință al celorlalți acționari la subscrierea de noi aporturi pentru menținerea cotei de participare la capitalul social.

(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conversia în acțiuni a creanțelor deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"-S.A. - Filiala Electrica Banat la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la subscrierea acțiunilor nou-emise.

(5) Acțiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun și la același preț pe acțiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de acțiuni deținut de aceasta.

(6) Sumele rezultate în urma vânzării acțiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, proporțional cu valoarea creanțelor convertite în acțiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.

(7) Cu suma reprezentând diferența dintre valoarea nominală a pachetului de acțiuni rezultat în urma conversiei și suma încasată din valorificarea acestuia se sting obligațiile de plată ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A., ale acesteia către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. și, respectiv, ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne și externe garantate de stat.

Art. 8. - Se scutesc de la plată dobânzile, majorările și penalitățile de orice fel, aferente sumelor datorate și neachitate de societate către Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A., la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor.

Art. 9. - (1) Se aprobă scutirea de la plată a tuturor sumelor acordate societății cu titlu de împrumut de către APAPS, pentru plata consumului de gaze naturale și energie electrică, aferent perioadei decembrie 2002-septembrie 2003, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat.

(2) La data scutirii de la plată a obligațiilor societății către APAPS se anulează de la plată și obligația APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea sumelor prevăzute la alin. (1).

Art. 10. - (1) Se aprobă scutirea de la plată a tuturor obligațiilor rezultate din creditul acordat de către Ministerul Finanțelor Publice pentru sumele datorate și neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute de APAPS, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.899/1997 privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului, a sumei de 42 miliarde lei pentru finanțarea investiției "Turnătorie de tuburi la Societatea Comercială «Siderurgica» - S.A. Hunedoara".

(2) Se aprobă scutirea de la plată a tuturor obligațiilor rezultate din creditul acordat de către Ministerul Finanțelor Publice pentru sumele datorate și neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute de APAPS, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.528/1998 privind modul de acordare a împrumuturilor prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998 unor agenți economici pentru acoperirea arieratelor către Compania Națională de Electricitate - S.A. și către Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.

(3) Se aprobă scutirea de la plată a tuturor obligațiilor societății, datorate și neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, reprezentând dobânzile și penalitățile aferente creditelor prevăzute la alin. (1) și (2).

Art. 11. - (1) Se aprobă plata de către Ministerul Finanțelor Publice, la scadențele stabilite conform graficului de rambursare, a tuturor obligațiilor, inclusiv dobânzi și eventuale penalități de întârziere, aferente creditului acordat de către Banca Comercială Română S.A., în baza Hotărârii Guvernului nr.1.283/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit intern contractat de Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara de la Banca Comercială Română - S.A. Ministerul Finanțelor Publice efectuează plățile din contul fondului de risc pentru împrumuturi interne și externe garantate de stat.

(2) Prin preluarea obligațiilor de plată prevăzute la alin. (1) de către Ministerul Finanțelor Publice se anulează obligațiile de plată ale societății, aferente creditului.

Art. 12. - (1) Se aprobă preluarea de către APAPS a tuturor obligațiilor de plată, inclusiv dobânzi și penalități de întârziere, rezultate din creditele acordate de către Banca Comercială Română S.A. societății, conform contractelor de împrumut nr. 336 din 22 octombrie 1998, 553 din 27 decembrie 2001, 250 din 20 decembrie 2002, 4 din 16 ianuarie 2003, 14 din 12 februarie 2003 și 72 din 30 septembrie 2003.

(2) Sumele aferente creditelor prevăzute la alin. (1) vor fi plătite de către APAPS din veniturile obținute potrivit legii.

(3) La data preluării de către APAPS a obligațiilor prevăzute la alin. (1) se anulează obligațiile de plată ale societății, precum și obligația APAPS de a vira la bugetul consolidat al statului sumele aferente obligațiilor preluate potrivit alin. (1).

Art. 13. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare, APAPS este mandatată să notifice Consiliului Concurenței, în numele ministerelor și al celorlalte instituții, ajutoarele de stat acordate de aceste instituții, într-un singur formular de notificare.

Art. 14. - Toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societății se suspendă pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor.

Art. 15. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, prețul obținut de APAPS din vânzarea acțiunilor societății se va vira Parcului industrial Hunedoara, în termen de 5 zile de la încasarea acestuia, conform contractului de vânzarecumpărare, în scopul creării unor noi locuri de muncă.

(2) Procedura privind virarea sumei prevăzute la alin. (1) către Parcul industrial Hunedoara se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Președintele Autorității pentru
Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului,
Claudiu Ștefan Seucan

p. Ministrul economiei și comerțului,
Iulian Iancu,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Marta Nora Țărnea,
secretar de stat

București, 24 octombrie 2003.
Nr. 116.


Duminică, 04 decembrie 2022, 04:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.