LEGE nr.473 din 12 noiembrie 2003
pentru înființarea comunei Hănțești prin reorganizarea comunei Adâncata, județul Suceava
Textul actului publicat în M.Of. nr. 831/24 noi. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Hănțești, județul Suceava, având în componență satele Hănțești, Arțari și Berești, prin reorganizarea comunei Adâncata din același județ.

(2) Reședința comunei Hănțești se stabilește în satul Hănțești.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Adâncata are în componență satele Adâncata, Călugăreni și Fetești.

(2) Reședința comunei Adâncata rămâne în satul Adâncata.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Hănțești, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii, care vor reprezenta autoritățile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Hănțești.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Suceava și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Suceava și Consiliul Local al Comunei Adâncata, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Adâncata între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii și ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Hănțești se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul județului Suceava.

(3) Bugetul comunei Hănțești pe anul 2003 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Suceava.

(4) Operațiunile de predare-primire se fac pe bază de protocol încheiat între actualul primar al comunei Adâncata și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Hănțești.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Adâncata funcționează în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 12 noiembrie 2003.
Nr. 473.


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 10:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.