LEGE nr.478 din 12 noiembrie 2003
pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
Textul actului publicat în M.Of. nr. 831/24 noi. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.298 din 28 decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Producerea de materii explozive și orice operațiune de import-export cu acestea sunt permise numai persoanelor juridice care sunt înregistrate și posedă autorizație în acest sens, eliberată de organele prevăzute de lege."

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Persoanele fizice nu au dreptul să dețină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască materii explozive, cu excepția pulberii necesare confecționării cartușelor pentru arme de vânătoare, dacă nu fac dovada calității de artificier ori de personal special instruit și nu reprezintă o persoană juridică autorizată și înregistrată conform prezentei legi."

3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Autorizațiile eliberate pe baza prezentei legi se vizează anual de către autoritățile emitente în a căror rază titularul își are sediul. Neprezentarea autorizației pentru viză, în termen de 15 zile de la data expirării acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operațiuni cu materii explozive.

Organele prevăzute la art. 8 vor elibera persoanelor juridice, în termen de 15 zile, o nouă autorizație titularului, care face cunoscute:

a) schimbarea denumirii sau a sediului;
b) deteriorarea, sustragerea sau pierderea autorizației;
c) completa epuizare a spațiilor rezervate vizei anuale."

4. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Persoanele juridice autorizate să fabrice, să confecționeze sau să comercializeze obiecte artizanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice și cele pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice sunt obligate ca la depozitarea, păstrarea și mânuirea acestora, precum și a materiilor din care sunt făcute să respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive."

5. Articolul 291 va avea următorul cuprins:

"Art. 291. - Obiectele artizanale de distracție, fabricate și confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice, trebuie să aibă inscripționate în limba română denumirea, clasa din care fac parte, instrucțiunile de folosire, termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declarație de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege."

6. După articolul 293 se introduc două articole noi, articolele 294 și 295, cu următorul cuprins:

"Art. 294. - Se interzic persoanelor fizice confecționarea și importul de obiecte de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice de tipul petarde și rachete din clasele II-IV. Persoanelor fizice le sunt interzise vânzarea și folosirea în public a obiectelor artizanale de distracție fabricate sau confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice, cu excepția celor aprobate prin norme metodologice de către Ministerul Administrației și Internelor.

Art. 295. - Persoanele juridice autorizate pot folosi obiecte artizanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice numai în locuri deschise, cu luarea tuturor măsurilor tehnice de protejare a persoanelor asistente. Stabilirea locului, a perioadei de desfășurare și a măsurilor de ordine publică revine autorităților administrației publice locale. Se interzice folosirea obiectelor artizanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice în următoarele situații:

a) între orele 24,00 și 6,00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;
b) la o distanță mai mică de 50 m de blocurile de locuințe cu 4 etaje și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 etaje;
c) la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;
d) la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulației rutiere, precum și pe aleile pietonale, în piețe agroalimentare, târguri sau oboare.

Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III și IV, precum și T.1 și T.2, sunt necesare acordul primăriei și al unității de pompieri, precum și avizul inspectoratului județean de poliție, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe a cărei rază se execută jocuri de artificii."

7. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"Art. 30. - Vânzarea de materii explozive, inclusiv a obiectelor artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice, se face numai după înscrierea în registrul prevăzut la art. 24 alin. 2 a numelui cumpărătorului, a numărului autorizației din care rezultă că are dreptul să dețină, să folosească sau să facă operațiuni cu astfel de materii, precum și cantitatea comercializată."

8. Litera b) a alineatului (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

"b) nerespectarea dispozițiilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, 12, 13, art. 14 alin. 1, art. 20, 29 și ale art. 30 - cu amendă de la 4.000.000 lei la 12.000.000 lei, iar nerespectarea dispozițiilor art. 292 și ale art. 293-295 - cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 12 noiembrie 2003.
Nr. 478.


Vineri, 09 decembrie 2022, 18:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.