ORDIN nr.1.644 din 21 noiembrie 2003
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secțiunii a 5-a din cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitățile de declarare și colectare a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 855/2 dec. 2003

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile secțiunii a 5-a din cap. I din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitățile de declarare și colectare a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale, ministrul finanțelor publice
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor secțiunii a 5-a din cap. I din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitățile de declarare și colectare a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 21 noiembrie 2003.
Nr. 1.644.


ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor secțiunii a 5-a din cap. I din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitățile de declarare și colectare a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale

Art. 1. - (1) Începând cu 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea și colectarea creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale de la persoane juridice și persoane fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestora, denumite în continuare plătitori de contribuții sociale, se realizează de Ministerul Finanțelor Publice prin unitățile fiscale teritoriale.

(2) Conform reglementărilor legale specifice, sunt asimilați angajatorilor:

a) organizațiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice;
b) asociațiile de locatari;
c) alte asociații fără personalitate juridică;
d) autoritățile executive/legislative/judecătorești, pentru persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective, legislative sau judecătorești pe durata mandatului;
e) instituțiile publice și alte autorități, pentru funcționarii publici;
f) unitățile militare, pentru persoanele care satisfac serviciul militar în termen și pentru care datorează contribuția pentru asigurări sociale de sănătate;
g) instituțiile specifice, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv și pentru care datorează contribuția pentru asigurări sociale de sănătate;
h) agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, pentru persoanele care beneficiază de indemnizația de șomaj și alocații de sprijin;
i) alte entități care datorează contribuții sociale și rețin contribuții sociale de la persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii.

Art. 2. - Contribuțiile sociale pentru care Ministerul Finanțelor Publice prin organele fiscale teritoriale este competent să desfășoare activitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt:

a) contribuția de asigurări sociale datorată de angajator;
b) contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați;
c) contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator;
d) contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați;
e) contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator;
f) contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, mai puțin creanțele bugetare și accesoriile acestora cesionate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare;
g) contribuția pentru asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați, mai puțin creanțele bugetare și accesoriile acestora cesionate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare;
h) contribuția pentru pensia suplimentară, reținută de la persoanele cuprinse în sistemul de asigurări sociale, datorată până la data de 1 aprilie 2001 și neachitată până la data de 31 decembrie 2003;
i) contribuția la Fondul de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor, datorată până la data de 1 iulie 2000 de către agenții economici care au realizat venituri din activitatea de producție agricolă, de industrializare și comercializare a produselor agricole și alimentare și neachitată până la data de 31 decembrie 2003.

Art. 3. - (1) După data de 1 ianuarie 2004, plătitorii de contribuții sociale au obligația de a declara lunar contribuțiile sociale prevăzute la art. 2 lit. a)-g) la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale și/sau veniturile de natura drepturilor salariale, după caz.

(2) Prin organ fiscal competent se înțelege organul fiscal la care plătitorii de contribuții sociale sunt luați în evidență ca plătitori de impozite și taxe.

(3) În cazul în care plătitorii de contribuții sociale, persoane juridice, au sucursale și/sau puncte de lucru, declară obligațiile bugetare reprezentând contribuții sociale, cumulat atât pentru activitatea proprie, cât și pentru activitatea sucursalelor și/sau punctelor de lucru, după caz, la organul fiscal la care persoana juridică este luată în evidență ca plătitor de impozite și taxe.

Art. 4. - Termenul de plată a obligațiilor bugetare reprezentând contribuții sociale este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale și/sau veniturile de natura drepturilor salariale.

Art. 5. - Plata obligațiilor bugetare reprezentând contribuții sociale se efectuează conform anexelor nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 6. - Plata contribuțiilor sociale se face distinct, pe fiecare tip de contribuție socială.

Art. 7. - În cazul în care plătitorii de contribuții sociale, persoane juridice, au sucursale și/sau puncte de lucru, pentru obligațiile declarative și plățile de contribuții sociale aferente drepturilor salariale și/sau veniturilor de natura drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2003, prin excepție de la art. 3, se procedează astfel:

a) plătitorii de contribuții sociale, persoane juridice, care au sucursale și/sau puncte de lucru, pentru care în anul fiscal 2003 declararea și plata s-au făcut la aceste unități, întocmesc câte o declarație atât pentru activitatea proprie, cât și pentru activitatea sucursalelor și/sau punctelor de lucru. Declarațiile se depun de către persoanele juridice, sucursalele și/sau punctele de lucru, după caz, la organele fiscale la care fiecare dintre acestea este luată în evidență ca plătitor de impozite și taxe, până la data de 25 ianuarie 2004;
b) plata obligațiilor bugetare reprezentând contribuții sociale potrivit lit. a) se efectuează la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază sunt luate în evidență persoana juridică, sucursala și/sau punctul de lucru, după caz;
c) plata obligațiilor bugetare reprezentând contribuții sociale datorate și neachitate la 31 decembrie 2003 se efectuează începând cu data de 1 ianuarie 2004 de unitățile care înregistrează aceste restanțe, respectiv persoana juridică, sucursala și/sau punctul de lucru, după caz.

Art. 8. - Penalitățile datorate pentru nevirarea obligațiilor bugetare reprezentând contribuții sociale reținute la sursă se achită în contul 20.22.01.03 "Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale".

Art. 9. - Penalitățile pentru nedepunerea în termen a declarațiilor pentru obligații bugetare reprezentând contribuții sociale se achită în contul 20.22.01.08 "Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe".

Art. 10. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, Normele metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanța Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.785/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.43 din 27 ianuarie 2003, se aplică și creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale, în ceea ce privește procedura de luare și ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și procedura de executare silită.

(2) Pentru contribuțiile sociale, inclusiv accesoriile aferente, înscrise în declarația-inventar prevăzută la art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.86/2003, altele decât cele din titlurile executorii care au făcut obiectul protocolului de predare-preluare și/sau cele din titlurile executorii emise după data încheierii acestuia, organele de executare ale organelor fiscale teritoriale vor emite titluri executorii.

(3) După data de 1 ianuarie 2004, cheltuielile de orice fel ocazionate de efectuarea procedurii de executare silită a creanțelor reprezentând contribuții sociale, începută de organele fiscale teritoriale, se avansează din bugetul acestora.

(4) Sumele reprezentând contribuții sociale realizate după comunicarea somației, prin orice modalitate prevăzută de Ordonanța Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se virează, după deducerea cheltuielilor de executare, după caz, bugetelor prevăzute la art. 27 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.86/2003, conform legii.

(5) În cazul în care executarea silită a fost începută atât în temeiul titlurilor executorii în care sunt înscrise creanțe ale bugetului de stat, cât și al titlurilor executorii pentru creanțe reprezentând contribuții sociale, suma realizată din executare se repartizează proporțional cu volumul fiecărei creanțe.

(6) Ministerul Finanțelor Publice prin unitățile fiscale teritoriale, conform prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr.86/2003, va comunica la registrele de publicitate subrogarea de drept, solicitându-se înscrierea modificării dreptului de creditor bugetar.

(7) În cazul procedurilor de executare silită prin poprire, aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2004, solicitarea prevăzută la alin. (6) se adresează și băncilor, respectiv terților, după caz.

Art. 11. - Procedura de emitere a avizelor de garanție și de înscriere a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale și accesoriile acestora, pentru care s-au emis titluri executorii, în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare se realizează potrivit dispozițiilor legale referitoare la înscrierea creanțelor bugetului de stat.

Art. 12. - Înlesnirile la plata obligațiilor bugetare reprezentând contribuții sociale, aflate în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, se derulează în termenele și condițiile în care au fost acordate. Organele fiscale teritoriale vor urmări derularea și respectarea condițiilor de către plătitorii de contribuții sociale beneficiari ai înlesnirilor la plată, astfel cum au fost prevăzute în convențiile încheiate la data acordării acestora.

Art. 13. - Plătitorii de contribuții sociale care, la data de 31 decembrie 2003, înregistrează obligații restante reprezentând contribuții sociale prevăzute la art. 2 din prezentele norme metodologice, neachitate până la data de 31 ianuarie 2004, au obligația să depună o declarațieinventar, prevăzută la art. 39 din Ordonanța Guvernului nr.86/2003, la organele fiscale competente, conform modelului din anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Declarația-inventar se depune până la data de 15 februarie 2004.

Art. 14. - (1) Declarația-inventar cuprinde fiecare contribuție socială datorată, pe ani fiscali, împreună cu dobânzile și penalitățile de întârziere stabilite prin actele de control și/sau calculate pe propria răspundere de către plătitorii de contribuții sociale.

(2) Nu se cuprind în declarația-inventar creanțele bugetare reprezentând contribuții pentru asigurări sociale de sănătate, cesionate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, pentru care plătitorii de contribuții sociale au primit notificări de la unitățile subordonate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

(3) Declarația-inventar se depune pe un formular editat de contribuabil, prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice și pus la dispoziție gratuit de unitățile fiscale subordonate sau descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice la adresa www.mfinante.ro. Formularul editat, semnat și ștampilat, va fi însoțit de formatul electronic al acestuia. Declarația în format electronic va fi transmisă pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS.

Art. 15. - Plătitorii de contribuții sociale, persoane juridice, care au sucursale și/sau puncte de lucru, pentru care, până la data de 31 decembrie 2003, declararea și plata s-au făcut la aceste unități, vor depune o declarațieinventar privind obligațiile bugetare reprezentând contribuții sociale pentru activitatea proprie și câte o declarație-inventar pentru fiecare sucursală și/sau punct de lucru, după caz, la organele fiscale competente.

Art. 16. - Bazele de calcul și cotele de contribuții sociale sunt cele prevăzute în legislația specifică în vigoare pentru contribuțiile sociale.

Art. 17. - Deducerile/facilitățile acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și deducerile/prestațiile de asigurări sociale efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat potrivit legislației specifice în vigoare se suportă din contribuția socială datorată de angajator.

Art. 18. - În situația în care sumele cu titlu de contribuție socială datorate lunar de angajator sunt mai mici decât sumele care se suportă din acestea, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare, diferența de restituit se va solicita, în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare, de la casele de pensii județene sau a municipiului București, respectiv agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, după caz.

Art. 19. - Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Fondul Național de Asigurare pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale și unitățile din subordinea acestora, după caz, își mențin calitatea de creditor bugetar pentru veniturile bugetare reprezentând contribuții sociale datorate de persoanele fizice asigurate pe bază de declarație/contract de asigurare socială, precum și alte venituri ale bugetelor de asigurări sociale, conform legii.

Art. 20. - Plătitorii de contribuții sociale care depun declarații rectificative, conform legislației în vigoare, privind contribuțiile sociale, la organele fiscale competente, sunt obligați să actualizeze în mod corespunzător declarațiile lunare/listele privind evidența nominală a asiguraților, la casele de pensii județene sau a municipiului București, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București și la casele de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și, respectiv, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, după caz.

Art. 21. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, următorii termeni din Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.785/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanța Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare se înlocuiesc astfel:

(2) Până la elaborarea noilor formulare privind activitatea de colectare a creanțelor bugetare, prevăzută de Ordonanța Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, formularele prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr.203/2003 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate în domeniul colectării creanțelor bugetului de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.134 și nr. 134 bis din 3 martie 2003, se adaptează în mod corespunzător, după cum urmează:

- sintagma "bugetul de stat" se completează sau se înlocuiește, după caz, cu bugetele prevăzute la art. 27 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală.


ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

PLATA
contribuțiilor de asigurări pentru șomaj la bugetul asigurărilor pentru șomaj

Începând cu anul 2004, plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj se efectuează de către contribuabili persoane fizice sau juridice pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), întocmite distinct pentru fiecare contribuție, în următoarele conturi:

1. Contribuțiile de asigurări pentru șomaj, datorate de către persoane juridice și persoane fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestora, se achită în contul 28.10.06.01 "Contribuții ale angajatorilor și ale persoanelor juridice asimilate angajatorului", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sau asimilații acestora sunt luați în evidență ca plătitori de impozite și taxe.

2. Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați se achită în contul 28.10.06.02 "Contribuții individuale", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sau asimilații acestora sunt luați în evidență ca plătitori de impozite și taxe.

Eventualele contribuții la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la pct. 1 și 2, care se achită în numerar se depun de către angajatori sau asimilații acestora la casieriile unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază sunt luați în evidență ca plătitori de impozite și taxe.

3. În contabilitatea unităților Trezoreriei Statului conturile 28.10.06.01 "Contribuții ale angajatorilor și ale persoanelor juridice asimilate angajatorului" și 28.10.06.02 "Contribuții individuale" se codifică cu codul fiscal sau codul numeric personal, după caz, al persoanelor juridice ori fizice care au calitatea de angajator sau asimilat, care achită contribuțiile respective.

Informațiile privind sumele încasate în conturile de mai sus sunt furnizate zilnic organelor fiscale ale Ministerului Finanțelor Publice.

4. Evidența analitică pe asigurați a veniturilor bugetare încasate în contul 28.10.06.02 "Contribuții individuale" se asigură de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.


ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

PLATA
contribuțiilor de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat

Începând cu data de 1 ianuarie 2004, plata contribuțiilor de asigurări sociale se efectuează pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), întocmite distinct pentru fiecare tip de contribuție, în următoarele conturi:

1. Contribuțiile datorate de persoane juridice și fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestora, pentru persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I și II din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, se achită în contul 22.09.04.02 "Contribuția de asigurări sociale de stat datorată de angajatori", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sau asimilații acestora sunt luați în evidență ca plătitori de impozite și taxe.

2. Contribuțiile individuale de asigurări sociale reținute de la asigurați se achită potrivit legii în contul 22.09.04.03 "Contribuția de asigurări sociale datorată de salariați și persoane asimilate salariaților", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sunt înregistrați fiscal sau își au domiciliul, după caz.

3. Contribuțiile de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj și alocație de sprijin se plătesc de către instituțiile abilitate de lege să efectueze plăți din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în contul 22.09.04.08 "Contribuția de asigurări sociale datorată de șomeri", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază instituțiile respective sunt înregistrate fiscal.


NOTĂ:

În conturile prevăzute la pct. 1 și 3, după caz, se virează de către angajatori sau asimilații acestora și de către instituțiile publice care achită contribuții de asigurări sociale pentru persoane care beneficiază de ajutor de șomaj și cota de 0,5% prevăzută de lege pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale. Cota de 0,5% prevăzută de lege pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale se achită pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), întocmite distinct.

4. Contribuțiile de asigurări sociale reprezentând:

Eventualele contribuții de asigurări sociale prevăzute la pct. 1-4, care se achită în numerar, se depun de către angajatori sau asimilați ai acestora la casieriile unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază sunt luați în evidență ca plătitori de impozite și taxe.

5. În contabilitatea unităților Trezoreriei Statului conturile 22.09.04.02 "Contribuția de asigurări sociale de stat datorată de angajatori" și 22.09.04.03 "Contribuția de asigurări sociale datorată de salariați și persoane asimilate salariaților", 22.09.04.08 "Contribuția de asigurări sociale datorată de șomeri" și 22.22.04.30 "Alte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat" se codifică cu codul fiscal sau codul numeric personal, după caz, al persoanelor juridice ori fizice care au calitatea de angajator sau asimilat ori al instituțiilor publice, după caz, care achită contribuțiile respective.

Informațiile privind sumele încasate în conturile de mai sus sunt furnizate zilnic organelor fiscale ale Ministerului Finanțelor Publice.

6. Evidența analitică pe asigurați a veniturilor bugetare încasate în conturile prevăzute la pct. 5 se asigură de către casele de pensii.


ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

PLATA
contribuțiilor pentru asigurări sociale de sănătate la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

Începând cu anul 2004, plata contribuțiilor pentru asigurări sociale de sănătate se efectuează de către contribuabilii persoane juridice sau fizice, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), întocmite distinct pentru fiecare contribuție, în următoarele conturi:

1. Contribuțiile datorate de persoane juridice și fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestora se achită în contul 26.12.16.01 "Contribuții de la persoane juridice sau fizice care angajează personal salariat", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sau asimilații acestora sunt luați în evidență ca plătitori de impozite și taxe.

2. Contribuțiile pentru asigurări sociale de sănătate, reținute de la asigurați, se achită de persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator ori asimilat, în contul 26.12.16.02 "Contribuția datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sunt luați în evidență ca plătitori de impozite și taxe.

3. Contribuțiile pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care beneficiază de indemnizații de șomaj sau de alocații de sprijin se efectuează de către instituțiile publice care efectuează plata acestor drepturi în contul 26.12.16.04 "Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în șomaj", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază instituțiile publice plătitoare își au sediul fiscal.

4. Contribuțiile pentru asigurări sociale de sănătate pentru militari în termen se achită de către unitățile militare în cadrul cărora aceștia își satisfac stagiul, în contul 26.35.16.01 "Persoane care satisfac stagiul militar", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază unitățile respective sunt înregistrate fiscal.

5. Contribuțiile pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau aflate în arest preventiv se achită de către instituțiile în cadrul cărora aceștia sunt reținuți, în contul 26.35.16.02 "Persoane care execută pedepse privative de libertate sau aflate în arest preventiv", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază acestea sunt înregistrate fiscal.

6. Contribuțiile pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină sau lăuzie ori în concediu medical pentru îngrijirea copilului sub 7 ani se achită de către angajatori sau asimilați ai acestora, după deducerea sumei din contribuția de asigurări sociale datorată de angajator, în contul 26.36.16.01 "Persoane care se află în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijire copil", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sau asimilații acestora sunt luați în evidență ca plătitori de impozite și taxe.

7. Eventualele contribuții pentru asigurări sociale de sănătate prevăzute la pct. 1-6, care se achită în numerar, se depun de către angajatori sau asimilați ai acestora la casieriile unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază sunt luați în evidență ca plătitori de impozite și taxe.

8. În contabilitatea unităților Trezoreriei Statului conturile: 26.12.16.01 "Contribuții de la persoane juridice sau fizice care angajează personal salariat", 26.12.16.02 "Contribuția datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat", 26.12.16.04 "Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în șomaj", 26.35.16.01 "Persoane care satisfac stagiul militar", 26.35.16.02 "Persoane care execută pedepse privative de libertate sau aflate în arest preventiv", 26.36.16.01 "Persoane care se află în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijire copil" se codifică cu codul fiscal sau codul numeric personal, după caz, al persoanelor juridice ori fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestora ori al instituțiilor publice, după caz, care achită contribuțiile respective.

Informațiile privind sumele încasate în conturile de mai sus sunt furnizate zilnic organelor fiscale ale Ministerului Finanțelor Publice.

9. Evidența pe asigurați se asigură de casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București sau de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și, respectiv, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, după caz.


ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

PRINCIPALELE CONTURI
în care se încasează alte venituri decât cele prevăzute în anexele nr. 1-3, cuvenite bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

I. Alte venituri cuvenite bugetului asigurărilor pentru șomaj

1. Contribuția datorată de persoanele asigurate facultativ în sistemul asigurărilor pentru șomaj, pe bază de contracte de asigurare pentru șomaj, se achită în contul 28.10.06.03 "Contribuții datorate de persoane care încheie contract de asigurare pentru șomaj", deschis la trezoreriile municipiilor reședință de județ sau la Direcția trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, după caz, pe seama agențiilor pentru ocuparea forței de muncă cu care au fost încheiate contractele de asigurare.

Eventualele contribuții de asigurări pentru șomaj prevăzute la pct. 1, care se achită în numerar, se depun la casieriile agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene și, respectiv, a municipiului București, după caz, cărora acestea se datorează.

2. Pe seama agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și, respectiv, a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă se mai deschid la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază acestea sunt înregistrate fiscal următoarele conturi:

3. În contabilitatea unităților Trezoreriei Statului conturile prevăzute la pct. 1 și 2 se codifică cu codul fiscal al agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și, respectiv, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, după caz, cărora li se eliberează extrasele de cont și toate documentele justificative care au stat la baza încasărilor din cont.

II. Alte venituri cuvenite bugetului asigurărilor sociale de stat

1. Contribuțiile de asigurări sociale datorate de persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV și V din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, care realizează un venit brut sau un cumul de venituri brute, pe an calendaristic, de cel puțin 3 salarii medii brute, se achită în contul 22.09.04.07 "Contribuția de asigurări sociale datorată de alte persoane asigurate", deschis pe seama caselor de pensii județene la trezoreriile municipiilor reședință de județ, în a căror rază acestea își au sediul fiscal.

Pentru municipiul București, plata contribuțiilor prevăzute la pct. 1 se efectuează în contul 22.09.04.07 "Contribuția de asigurări sociale datorată de alte persoane asigurate", deschis pe seama Casei de Pensii a Municipiului București la trezoreriile sectoarelor în care contribuabilii își au domiciliul. Eventualele contribuții de asigurări sociale prevăzute la pct. 1, care se achită în numerar, se depun la casieriile caselor de pensii județene și, respectiv, a municipiului București, după caz, cărora acestea se datorează.

2. Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă se achită în numerar de către plătitori la casieriile caselor de pensii cărora acestea se datorează.

Contribuțiile pentru bilete de tratament și odihnă se depun de către casele teritoriale de pensii, după încasarea lor de la beneficiarii acestor bilete, în contul 22.22.04.13 "Contribuiții pentru bilete de tratament și odihnă", deschis pe seama caselor de pensii județene la trezoreriile municipiilor reședință de județ sau a municipiului București.

3. Pe seama Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, a caselor de pensii județene și a municipiului București mai funcționează următoarele conturi de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, deschise la trezoreriile municipiilor reședință de județ sau la Direcția trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, după caz:

4. În contabilitatea unităților Trezoreriei Statului, conturile 22.09.04.07 "Contribuția de asigurări sociale datorată de alte persoane asigurate, 22.22.04.13 "Contribuții pentru bilete de tratament și odihnă", 22.37.04.04 "Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat" și 22.40.04.01

"Donații și sponsorizări" se codifică cu codul fiscal al caselor de pensii județene, respectiv a municipiului București, și al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, după caz, cărora li se eliberează extrasele de cont și toate documentele justificative care au stat la baza încasărilor din cont.

NOTĂ: În contul prevăzut la pct. 1 persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și care în același timp sunt asigurate în sistemul public de pensii virează și cota de 0,5% prevăzută de lege pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Cota de 0,5% prevăzută de lege pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale se achită pe bază de document de plată, distinct.

III. Alte venituri cuvenite bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

1. Contribuțiile pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice asigurate facultativ sau prin efectul legii, altele decât cele prevăzute la anexa nr. 3 pct. 2, se achită în contul 26.12.16.03 "Contribuția datorată de alte persoane asigurate", deschis pe seama caselor de asigurări de sănătate cu care au fost încheiate contractele de asigurare la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază acestea își au sediul fiscal.

Eventualele contribuții pentru asigurări sociale de sănătate care se achită de către persoanele fizice menționate la alineatul precedent în numerar se depun la casieriile caselor de asigurări de sănătate cu care au fost încheiate contractele de asigurare.

2. Pe seama Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești pot fi deschise la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază acestea sunt înregistrate fiscal următoarele conturi:

3. În contabilitatea unităților Trezoreriei Statului, conturile 26.12.16.03 "Contribuția datorată de alte persoane asigurate", 26.37.16.10 "Subvenții primite de bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate", 26.40.16.01 "Donații și sponsorizări" și 26.22.16.30 "Încasări din alte surse" se codifică cu codul fiscal al caselor de asigurări de sănătate beneficiare, cărora li se eliberează extrasele de cont și toate documentele justificative care au stat la baza încasărilor din cont.Joi, 02 februarie 2023, 14:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.