ORDIN nr.1.829 din 22 decembrie 2003
al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
Textul actului publicat în M.Of. nr. 66/27 ian. 2004

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.629 din 26 august 2002, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004.

(2) Reglementările contabile aprobate prin prezentul ordin sunt obligatorii pentru asociații, fundații sau alte organiza ții de acest fel, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioase, precum și pentru altele asemenea înființate în baza unor legi speciale în scopul desfășurării de activități fără scop patrimonial, care au obligația, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească situații financiare anuale.

(3) Prevederile cap. 1 și 2 din reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător și de către persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2.329/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.20 din 15 ianuarie 2002.

Art. 2. - Administratorii, directorii economici, contabiliișefi sau orice alte persoane care au obligația să gestioneze unitatea respectivă răspund, potrivit legii, de aplicarea corectă a reglementărilor contabile prevăzute la art. 1, precum și de transpunerea corectă a soldurilor conturilor din balanța de verificare la data de 31 decembrie 2003 în conturile prevăzute în noul plan de conturi.

Art. 3. - Direcția de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr.1.591/1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.480 și 480 bis din 14 decembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 22 decembrie 2003.
Nr. 1.829.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.66 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", șos. Panduri nr. 1, București.


Vineri, 02 iunie 2023, 19:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.