HOTĂRÂRE nr.394 din 8 iunie 1995
privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 122/19 iun. 1995

HOTARIRE Nr. 394 din 8 iunie 1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 122 din 19 iunie 1995 In temeiul art. 8 si al art. 58 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 , privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/ 1994, Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
In sensul prezentei hotariri, prin produse de folosinta indelungata se intelege produsele sau piesele de schimb ale acestora, cuprinse in anexa la prezenta hotarire, care isi pastreaza caracteristicile calitative prescrise si/ sau declarate, pe durata medie de utilizare.

ART. 2
Producatorii bunurilor de folosinta indelungata si ai pieselor de schimb aferente sint obligati sa stabileasca termene de garantie, a caror durata nu poate fi mai mica de 10% din durata medie de utilizare a produsului sau a pieselor de schimb respective.

ART. 3
Producatorii sint obligati sa stabileasca, in documentele tehnice, normative si sa declare, in documentele de insotire a produselor in circuitul comercial, durata medie de utilizare a produselor de folosinta indelungata destinate consumatorilor.

ART. 4
Producatorii vor asigura unitatilor service autorizate documentatia de remedieri, catalogul pieselor de schimb, lista utilajelor, dispozitivelor si mijloacelor de masurare corespunzatoare, precum si instruirea depanatorilor.

ART. 5
Producatorii au obligatia de a asigura, atit pe durata de fabricatie, cit si dupa incetarea acesteia, pentru o perioada egala cu durata medie de utilizare, calculata de la data vinzarii ultimului lot de produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente si service-ul necesar produselor de folosinta indelungata.

ART. 6
Producatorii pieselor de schimb si unitatile service pentru produsele de folosinta indelungata sint obligati sa obtina abilitarea de la producatorul produsului final.
Abilitarea se va face dupa o procedura stabilita de producatorul produsului de folosinta indelungata.
Piesele de schimb vor fi fabricate si omologate numai dupa documentatia tehnica a fabricantului produsului de folosinta indelungata.

ART. 7
Producatorii produselor de folosinta indelungata au obligatia sa supravegheze respectarea conditiilor in care au fost abilitati producatorii pieselor de schimb si unitatile service.

ART. 8
Certificatul de garantie ce va fi predat consumatorului trebuie sa mentioneze, dupa caz, numarul certificatului de conformitate si organismul care certifica sau numarul declaratiei de conformitate, sa fie semnat si stampilat de producator si de vinzator. Certificatul de garantie trebuie sa precizeze elementele de identificare a produsului, durata medie de utilizare, termenul de garantie, modalitatile de asigurare a garantiei (intretinere, reparare, inlocuire), inclusiv denumirea si adresa unitatii specializate cu care exista incheiat contract de service, precum si rubrici pentru evidenta activitatilor de service prestate asupra produsului respectiv.

ART. 9
Vinzatorul este obligat fata de consumator, iar producatorul fata de vinzator, pentru produsele reclamate in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru punerea in functiune, intretinerea, repararea sau inlocuirea acestora, precum si cheltuielile de manipulare, diagnosticare, expertizare, montare, ambalare si transport aferente.
Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent, privind obligatia vinzatorului de a asigura transportul produselor de folosinta indelungata, produsele cu o greutate bruta mai mica de 10 kg.

ART. 10
Vinzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produselor de folosinta indelungata, dupa expirarea termenului de garantie, in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism tehnic neutru, aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestora, caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vinzator, fara a-l exonera de raspundere pe producator.

ART. 11
Vinzatorul care comercializeaza produse de folosinta indelungata are obligatia sa faca demonstratia de functionare si sa explice modul de utilizare a acestora.

ART. 12
Producatorul si vinzatorul sint exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de instalare, punere in functiune, utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

ART. 13
Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului si pina la data repunerii acestuia in stare de functionare.
Prelungirea termenului de garantie se va inscrie in certificatul de garantie de catre unitatile service abilitate.

ART. 14
Produsele de folosinta indelungata defectate in termenul de garantie, atunci cind nu pot fi reparate sau cind durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vinzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respectiv.
Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului si in cazul unor defectiuni repetate (cel putin 3 defecte in prima jumatate a perioadei de garantie) sau in cazul defectarii produsului care a fost deja inlocuit.

ART. 15
Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie, care curge de la data preschimbarii produsului.

ART. 16
Termenul de garantie curge de la data vinzarii produsului.
Pentru bunurile de folosinta indelungata noi, obtinute prin tragere la sorti la tombole, cistigate la concursuri, cistiguri la C.E.C., Loto-Prono si similare, sau acordate cu reducere de pret ori gratuit de agentii economici, termenul de garantie curge de la data intrarii bunului respectiv in posesia cistigatorului.

ART. 17
La comercializarea produselor de folosinta indelungata se interzice impunerea, de catre agentul economic, a altor clauze care contravin art. 13, 14, 15 si 16 cu privire la acordarea garantiei, inlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezinta deficiente.

ART. 18
Produsele de folosinta indelungata, comercializate in regim de consignatie, provenite de la persoane juridice, trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute la art. 2 - 16, asigurarea acestora fiind obligatia persoanei juridice consignant.

ART. 19
Prestatorii vor asigura consumatorilor servicii de intretinere sau reparare a produselor de folosinta indelungata numai pe baza de contract, care trebuie sa cuprinda toate elementele de identificare si caracterizare necesare derularii corecte a acestor activitati.
Pentru produsele aflate in perioada de garantie, certificatul de garantie tine loc de contract, in care prestatorii vor face mentiunile cu privire la repararea sau intretinerea acestora.

ART. 20
Prestatorii de servicii au obligatia de a utiliza, la efectuarea lucrarilor de service asupra produselor de folosinta indelungata, numai piese de schimb insotite de documente de atestare a calitatii si certificate de garantie acordate de producatorii acestora.
In cazul pieselor de schimb, prestatorii au obligatia sa se asigure ca acestea sint fabricate de agentii economici abilitati in acest scop de producatorii bunurilor de folosinta indelungata.

ART. 21
In sensul prezentei hotariri, importatorul are aceleasi obligatii si raspunderi ca si producatorul.

ART. 22
Prestatorii de servicii sint obligati sa acorde si sa inscrie pe nota de comanda sau pe orice alte acte termenul de garantie pentru lucrarile de service efectuate asupra produselor de folosinta indelungata, dupa cum urmeaza:
a) in cazul lucrarilor de service care impun utilizarea de piese de schimb, prestatorii de servicii vor acorda termene de garantie a caror durata va fi egala cu durata garantiei acordate de furnizorii pieselor de schimb respective;
b) in cazul lucrarilor de service care nu necesita utilizarea unor piese de schimb, prestatorii de servicii vor acorda obligatoriu garantie pentru lucrarile de service, care va fi de cel putin 3 luni.

ART. 23
Prestatorii de servicii au obligatia de a afisa in unitate lista lucrarilor de service pe care le pot efectua asupra produselor de folosinta indelungata, cu mentionarea termenului de garantie, precum si a tarifelor aferente.

ART. 24
Prestatorii de servicii au obligatia sa efectueze operatiunile de service asupra produselor de folosinta indelungata aflate in perioada de garantie, in cel mult 10 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului.

ART. 25
Orice reclamatie a consumatorilor, facuta in cadrul termenului de garantie, in legatura cu modul de efectuare a lucrarilor de service, nesolutionata de unitatea prestatoare in termen de 10 zile de la data inregistrarii, va fi adresata vinzatorului care a comercializat produsul sau, dupa caz, organului teritorial al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.

ART. 26
Constituie contraventii nerespectarea dispozitiilor prezentei hotariri, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) incalcarea prevederilor art. 4, 7, 8 si 19, cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru persoane fizice si de la 200.000 lei la 400.000 lei, pentru persoane juridice;
b) incalcarea prevederilor art. 2, 3, 16, 17 si 22, cu amenda de la 200.000 lei la 350.000 lei pentru persoane fizice si de la 400.000 lei la 700.000 lei pentru persoane juridice;
c) incalcarea prevederilor art. 6 si 20, cu amenda de la 350.000 lei la 500.
000 lei pentru persoane fizice si de la 700.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane juridice.

ART. 27
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de specialitate ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor si ai oficiilor judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor.
Contraventiilor prevazute la art. 26 le sint aplicabile prevederile Legii nr . 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

ART. 28
Lista produselor de folosinta indelungata este prevazuta in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarire.
Lista se revizuieste periodic si se supune aprobarii Guvernului, dupa care se republica in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 29
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotariri, H.C.M. nr. 753/1965, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------Ministrul industriilor, Dumitru Popescu Ministrul comertului, Petru Crisan Secretar de stat la Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, Gheorghe Tiplica ANEXA 1 ------LISTA produselor de folosinta indelungata destinate populatiei, a caror comercializare se va face cu acordarea obligatorie a unui termen de garantie
1. Autovehicule (tractoare si alte masini agricole, autoturisme, motociclete , motorete, scutere, barci cu motor, fotolii rulante si biciclete cu motor etc.) .

2. Vehicule fara motor (rulote, remorci, vehicule hipo, biciclete, triciclete, fotolii rulante, carucioare pentru copii, carucioare pentru bagaje etc.).

3. Aparate electrice pentru uz casnic si pentru scopuri similare (masini de spalat rufe, frigidere si congelatoare, masini de cusut sau tricotat, aspiratoare, masini de spalat vase, aparate de climatizare, calorifere, radiatoare, ventilatoare, masini de gatit, cuptoare cu microunde, hote de bucatarie, roboti de bucatarie, aparate de macinat cafea, boilere, electropompe, masini de scris, uscatoare de par, aparate de tuns sau de ras, aparate de ingrijire a pielii sau de masaj, fiare de calcat etc.).

4. Aparate electronice audiovizuale (aparate de radio, televizoare, aparate video de redare si inregistrare, casetofoane, magnetofoane, camere video, pickup-uri, aparate audio de redare CD, combine audio si video, amplificatoare, egalizatoare, orgi de lumini, stabilizatoare de tensiune, antene etc.).

5. Tehnica de calcul (masini de calculat electrice, calculatoare electronice ).

6. Aparatura pentru comunicatii (telefoane, aparate telex sau fax, antene etc.).

7. Instrumente muzicale clasice sau electronice, aparate de fotografiat si de marit, aparate de filmat, aparate de proiectie.

8. Aparate de incalzit si de gatit cu combustibili gazosi, lichizi sau solizi (masini de incalzit si/sau de gatit, cazane sau boilere de incalzit apa, radiatoare etc.).

9. Ceasornice mecanice, electrice sau electronice.

10. Jucarii mecanice, electrice sau electronice.

11. Mobilier, articole sportive si instrumente muzicale din lemn.

12. Aparatura medicala de uz personal.

13. Alte produse de uz casnic si gospodaresc (masini de scis mecanice, masini de cusut sau de tricotat mecanice, masini de gaurit, cintare si balante, pompe de stropit tip vermorel, unelte agricole si de gradinarit).

14. Subansambluri si piese de schimb aferente produselor de folosinta indelungata mentionate in prezenta anexa.
----------------------


Joi, 23 mai 2024, 05:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.