LEGE nr.2 din 8 ianuarie 1998
privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane
Textul actului publicat în M.Of. nr. 8/13 ian. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane se fac în scop terapeutic, în condițiile prezentei legi.

(2) Prin prelevare se înțelege recoltarea de țesuturi și/sau organe umane sănătoase, morfologic și funcțional, în vederea realizării unui transplant.

(3) Prin transplant de țesuturi și/sau organe umane se înțelege acea activitate medicală complexă care, în scop terapeutic, înlocuiește țesuturi și/sau organe umane compromise, morfologic și funcțional, din corpul unui subiect uman cu alte structuri similare, dovedite ca fiind sănătoase.

(4) În înțelesul prezentei legi, prin donator se înțelege subiectul în viață sau subiectul în stare de moarte cerebrală, compatibil genetic cu potențialul primitor care, în scop terapeutic, donează țesuturi și/sau organe umane.

(5) Prin primitor se înțelege subiectul care beneficiază de realizarea unui transplant.

Art. 2. - (1) Prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane nu pot face obiectul vreunei tranzacții.

(2) Donarea în timpul vieții sau consimțământul scris pentru prelevarea de țesuturi și organe, după moarte, dat de donator sau de membrii familiei ori de rude prevăzute de lege, după moartea acestuia, reprezintă un act profund umanitar, care poate permite salvarea vieții unui om.

(3) Prelevarea și transplantul de țesuturi și organe ca urmare a exercitării unei constrângeri de natură fizică sau morală asupra unei persoane fizice sunt interzise.

Art. 3. - (1) Necesitatea efectuării prelevării și a transplantului de țesuturi și organe umane, coordonarea și supravegherea acestor activități medicale revin Comisiei de transplant de țesuturi și organe umane, care funcționează în cadrul Ministerului Sănătății, precum și centrelor regionale de transplant.

(2) Componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile acestei comisii, precum și ale centrelor regionale de transplant se stabilesc prin regulament, avizat de Colegiul Medicilor din România și aprobat de ministrul sănătății.

Art. 4. - (1) Se interzice divulgarea oricărei informații care ar permite primitorului identificarea celui care a donat un țesut sau un organ. De la această dispoziție se poate deroga numai în caz de necesitate terapeutică.

(2) Se interzice publicitatea în favoarea donării de țesuturi și organe în folosul unei persoane sau al unei instituții spitalicești determinate.

CAPITOLUL II
Prelevarea de țesuturi și organe umane

Art. 5. - (1) Prelevarea de țesuturi și organe umane în scop terapeutic se poate efectua de la persoane majore în viață, cu capacitate mintală deplină, numai dacă nu există un pericol pentru viața donatorului și cu consimțământul scris, liber, prealabil și expres al acestuia, conform modelului cuprins în anexa nr. 1.

(2) Controlul prealabil, clinic și de laborator, al donatorului este obligatoriu.

(3) Consimțământul se dă numai după ce donatorul a fost informat de medic asupra eventualelor riscuri și consecințe pe plan fizic, psihic, familial și profesional, rezultate din faptul prelevării.

(4) Donatorul poate reveni înainte de prelevare asupra consimțământului dat.

Art. 6. - Se interzice prelevarea de organe și țesuturi umane de la potențiali donatori minori, precum și de la persoanele lipsite de discernământ, aflate în viață.

Art. 7. - (1) Prelevarea de măduvă osoasă poate fi efectuată și de la un minor, numai în beneficiul fratelui sau al surorii sale.

(2) Prelevarea de măduvă osoasă de la minori se poate face numai cu consimțământul fiecăruia dintre titularii autorității părintești sau al reprezentantului legal al minorului. Consimțământul se exprimă în fața președintelui tribunalului județean sau al municipiului București, după caz, în a cărui rază de activitate domiciliază minorul, ori în fața unui magistrat, după efectuarea obligatorie a unei anchete de către autoritatea tutelară competentă.

(3) Refuzul minorului împiedică orice prelevare.

Art. 8. - (1) Prelevarea de țesuturi și organe umane de la persoanele decedate se efectuează numai dacă moartea cerebrală a fost confirmată medical.

(2) Prelevarea se face în acest caz cu consimțământul scris al membrilor majori ai familiei sau al rudelor, în următoarea ordine: soț, părinte, copil, frate ori soră. În absența acestora, consimțământul va fi luat de la persoana autorizată în mod legal să îl reprezinte pe defunct, în ambele situații procedându-se conform modelului cuprins în anexa nr. 2.

(3) Dacă persoana posesoare a cărții de donator, decedată, a exprimat, în scris, în timpul vieții, dorința de a dona organe și/sau țesuturi, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 4, nu este necesar consimțământul cerut la alin. (2).

(4) Dacă donatorul decedat este minor, prelevarea de organe și/sau țesuturi se poate face numai cu consimțământul scris al părinților sau al reprezentantului legal, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 3.

Art. 9. - (1) Elementele și criteriile pe baza cărora se face confirmarea medicală a morții cerebrale, precum și datele pe care trebuie să le conțină actul constatator sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Medicii care constată moartea cerebrală, pe de o parte, și cei care efectuează prelevarea sau transplantul de organe, pe de altă parte, trebuie să facă parte din unități funcționale sau servicii sanitare distincte.

(3) Comisia de transplant de țesuturi și organe umane din Ministerul Sănătății trebuie să fie informată despre orice prelevare și transplant de organe, în condițiile legii.

(4) Medicii care au procedat la prelevarea de organe sau țesuturi de la o persoană decedată sunt obligați să asigure restaurarea decentă a acesteia.

Art. 10. - (1) Prelevarea de țesuturi și organe umane se poate efectua numai dacă s-a manifestat consimțământul în scris de a se face asemenea activități, precum și dacă prin actul prelevării nu se compromite o autopsie medico-legală solicitată, în condițiile legii.

(2) Introducerea sau scoaterea din țară de țesuturi, organe și alte elemente sau produse ale corpului uman se poate face numai pe baza autorizației speciale emise de Comisia de transplant de țesuturi și organe umane din cadrul Ministerului Sănătății, pentru fiecare situație, fără a prejudicia stocurile din rezerva națională.

(3) Donatorul viu nu poate ceda organe unice sau vitale.

(4) Prelevarea de organe unice se poate face numai de la cadavre.

CAPITOLUL III
Transplantul de țesuturi și organe umane

Art. 11. - (1) Transplantul de țesuturi și organe umane se efectuează numai în scop terapeutic și cu consimțământul scris al primitorului, dat în prezența medicului-șef al secției în care este operat și a doi martori, conform modelului cuprins în anexa nr. 6.

(2) În cazul în care primitorul este în imposibilitatea de a-și da consimțământul, acesta poate fi dat în scris, în următoarea ordine: de către unul dintre membrii familiei, de o altă rudă sau de reprezentantul legal al acestuia.

(3) Pentru minori sau persoanele lipsite de discernământ, consimțământul va fi dat de părinți sau, după caz, de reprezentantul legal al acestora, conform modelului cuprins în anexa nr. 7.

(4) Consimțământul poate fi dat numai după ce medicul a informat primitorul sau, după caz, persoanele prevăzute la alin. (2) și (3) asupra eventualelor riscuri de ordin medical rezultate din transplant.

Art. 12. - Transplantul de țesuturi și organe umane se poate face fără consimțământul prevăzut la art. 11, dacă, datorită unor împrejurări obiective, legătura cu familia ori cu reprezentanții legali ai primitorului, aflat în imposibilitatea de a-și da consimțământul, nu se poate lua în timp util, iar întârzierea ar conduce inevitabil la moartea acestuia, fapt consemnat de medicul-șef de secție și de doi martori, conform modelului cuprins în anexa nr. 8.

CAPITOLUL IV
Sancțiuni

Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 14. - Prelevarea sau transplantul de țesuturi și/sau organe umane fără consimțământul dat, în condițiile prezentei legi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 ani la 5 ani.

Art. 15. - Fapta persoanei care a dispus sau a efectuat prelevarea atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală, solicitată în condițiile legii, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani.

Art. 16. - (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani fapta persoanei de a dona țesuturi și/sau organe umane în scopul obținerii unor foloase.

(2) Determinarea cu rea-credință sau constrângerea unei persoane să doneze țesuturi și/sau organe umane, indiferent sub ce formă, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani.

Art. 17. - Organizarea și/sau efectuarea prelevării și/sau transplantului de țesuturi și/sau organe umane, în scopul obținerii vreunui profit, din vânzarea țesuturilor și/sau organelor umane, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 ani la 7 ani.

Art. 18. - Încălcarea dispozițiilor art. 10 alin. (2) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 ani la 6 ani.

CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 19. - (1) Prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane se efectuează de medici de specialitate și numai în spitalele autorizate de Ministerul Sănătății și care sunt centre regionale de transplant.

(2) Condițiile de autorizare a spitalelor prevăzute la alin. (1) sunt avizate de Colegiul Medicilor din România și se stabilesc prin regulamentul de autorizare a prelevării și a transplantului de țesuturi și organe umane, aprobat prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 20. - Donarea voluntară în timpul vieții sau consimțământul scris pentru prelevarea de organe și țesuturi după moartea cerebrală, în scopul transplantului, act profund umanitar, dă dreptul celui în cauză la înregistrarea și primirea Cărții de donator, conform modelelor cuprinse în anexele nr. 4 și 9.

Art. 21. - Costul investigațiilor, spitalizării, operațiilor, medicamentelor, materialelor sanitare și de întreținere, precum și al îngrijirilor postoperatorii se suportă de către spitalul în care sunt internați donatorii și primitorii de țesuturi și organe umane, de către asigurările de sănătate și de către persoana în cauză, după caz, în condițiile legii.

Art. 22. - Activitatea de prelevare și transplant de țesuturi și organe umane se poate face și în cadrul rețelelor medicale proprii ale altor ministere, în condițiile legii.

Art. 23. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 24. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

(2) Pe aceeași dată, dispozițiile art. 129-137 din cadrul secțiunii 2, intitulată "Terapia cu sânge și derivate din sânge. Prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane", a capitolului V din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătății populației, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 24 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION DIACONESCU

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 8 ianuarie 1998.
Nr. 2.


ANEXA Nr. 1

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)............................................,informat(ă) și conștient(ă) asupra riscurilor și

beneficiului transplantului de organe și țesuturi, în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare,

declar că sunt de acord cu donarea următoarelor organe și/sau țesuturi:...........................................

pentru transplant, către.........................................,care este..........................................
(gradul de rudenie DA/NU).

Înțeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute nici un

fel de presiuni. Sunt de acord să nu solicit sau să nu primesc, eu sau familia mea, nici un fel de recompensă.

Donator..............................................

Data............................

Medic-șef de secție..................................


ANEXA Nr. 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)..........................................,în calitate de soț(soție), părinte, copil major, frate,

soră a numitului(numitei)............................,decedat(ă), declar că sunt de acord cu recoltarea și cu

donarea următoarelor organe și țesuturi:.........................................................................

Declar că înțeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar și nu am nici un fel de pretenții materiale.

Data............................

Reprezentantul donatorului,
(gradul de rudenie)


........................................................


ANEXA Nr. 3

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a).................................................................................................................................,

(tatăl/mama, reprezentantul legal) al numitului(numitei) "........................................................,

minor(ă), informat(ă) și conștient(ă) asupra riscurilor și beneficiului transplantului de organe și țesu-

turi, în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la prelevarea și transplantul de țesu-

turi și organe umane, declar că sunt de acord cu recoltarea și donarea următoarelor organe și țesuturi:

......................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................

Înțeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute nici un

fel de presiuni. Sunt de acord să nu primesc, eu sau familia mea, nici un fel de recompensă.

Data...................................

Tatăl..............................................................

Mama............................................................

Reprezentantul legal "....................................


ANEXA Nr. 4

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a).............................................., în speranța că după moartea mea îi pot ajuta

pe ceilalți semeni ai mei, declar că accept ca după decesul meu să-mi fie recoltate și donate

următoarele organe și țesuturi anatomice............................................................, în vederea transplantului.

Data.....................................

Semnătura....................................................

Martor...........................................................

Martor...........................................................

Acest document este conform cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane.

Comisia de transplant de țesuturi și organe umane


.......................................................


ANEXA Nr. 5

CRITERII DE DIAGNOSTIC
pentru confirmarea morții cerebrale

Datele pe care trebuie să le conțină actul constatator I. Diagnosticul morții cerebrale se stabilește pe baza următoarelor criterii:

1. Examen clinic:

- starea de comă profundă, flască, areactivă;
- absența reflexelor de trunchi cerebral (în mod special, absența reflexelor fotomotor și corneean).

2. Absența ventilației spontane, confirmată de testul de apnee (la un Pa CO2 de 60 mm Hg).

3. Două trasee EEG, efectuate la 6 ore, care să ateste lipsa electrogenezei corticale.

II. Cauza care a determinat moartea cerebrală trebuie să fie clar stabilită.

III. Excluderea altor cauze reversibile care ar putea produce un tablou clinic și un traseu EEG, asemănătoare cu cele din moartea cerebrală (hipotermia, mai mică de 35ŸC, medicamente depresoare ale sistemului nervos central, hipotensiune arterială - presiune arterială medie mai mică de 55 mm Hg).

IV. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi stabilit de doi anesteziști reanimatori diferiți sau de un anestezist reanimator și un neurolog sau neurochirurg, prin două examinări repetate la un interval de 6 ore.


ANEXA Nr. 6

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a).........................................................., informat(ă) și conștient(ă) asupra riscuri-

lor și beneficiului transplantului de organe și țesuturi, în concordanță cu dispozițiile legale în

vigoare referitoare la prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane, declar că sunt de

acord cu primirea următoarelor organe și/sau țesuturi anatomice:.......................................

Data.....................................

Medic-șef de secție.......................................

Martor...........................................................

Martor...........................................................


ANEXA Nr. 7

DECLARAȚIE

Subsemnatul(ții).........................................., părinți (copil major, frate, soră, reprezentanți

legali) ai numitului(numitei)............................................................., minor(ă) (handicapat(ă) mintal),

informat(ți) și conștient(ți) asupra riscurilor și beneficiului transplantului de organe și țesuturi, în

concordanță cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la prelevarea și transplantul de țesuturi și

organe umane, declar(declarăm) că sunt(suntem) de acord cu primirea următoarelor organe și/sau

țesuturi anatomice:........................

Data.....................................

Semnătura "...................................................

Medic-șef de secție.......................................

Martor...........................................................

Martor...........................................................


ANEXA Nr. 8

DECLARAȚIE - DECIZIE

Comisia de transplant de țesuturi și organe umane din cadrul Ministerului Sănătății a

încercat, prin toate mijloacele uzuale, să ia legătura cu familia (urmașii, reprezentanții legali)

numitului(numitei)........................................, aflat(ă) pe lista de așteptare în vederea transplantului

de...............................................................

Întrucât acest lucru nu a fost posibil în intervalul de timp avut la dispoziție, pentru evitarea

decesului primitorului, comisia a hotărât începerea transplantului în ziua de............., ora.............

Data.....................................

Medic-șef de secție.......................................

Martor...........................................................

Martor...........................................................

Comisia de transplant

de țesuturi și organe umane:

1.................................

2.................................

3.................................

4.................................

5.................................


ANEXA Nr. 9

DECLARAȚIE - DECIZIE

Subsemnatul(a)...................................................., informat(ă) și conștient(ă) asupra riscurilor

și beneficiului transplantului de organe și țesuturi, în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare

referitoare la prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane, declar că sunt de acord cu

înscrierea mea ca donator voluntar post-mortem pentru următoarele organe și țesuturi:...................

....................................................................................................................................................................

Sunt de acord cu investigarea mea periodică și gratuită privind starea mea de sănătate, pri-

mind în schimb Cartea de donator.

Potrivit legii, asupra hotărârii mele pot reveni oricând, sub condiția ca actul scris de revenire

să fie semnat și de doi martori.

Data.....................................

Semnătura....................................................

Martor...........................................................

Martor...........................................................

Comisia de transplant

de țesuturi și organe umane:

1.................................

2.................................

3.................................

4.................................

5.................................
De acord cu donarea organelor și țesuturilor menționate mai sus și cu eliberarea Cărții de donator.

Data.....................................

Nr. de înregistrare.......................................


Joi, 30 noiembrie 2023, 23:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.