LEGEA GAZELOR nr.351 din 14 iulie 2004
Textul actului publicat în M.Of. nr. 679/28 iul. 2004

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul legal necesar pentru desfasurarea activitatilor specifice sectorului gazelor naturale, în conditii de competitivitate si transparenta.

(2) Politica energetica a statului în domeniul gazelor naturale trebuie sa asigure satisfacerea cererii de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori, în conditii de crestere a eficientei energetice si prin constituirea unui cadru institutional corespunzator.

Art. 2. - (1) Obiectivele si principiile prezentei legi sunt:

a) siguranta si continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor;

b) eficienta economica, în general, si eficienta energetica, în special;

c) protectia mediului;

d) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor;

e) promovarea si asigurarea concurentei pe piata de gaze naturale;

f) armonizarea legislatiei nationale cu legislatia comunitara în domeniu, cu respectarea principiului subsidiaritatii;

g) transparenta preturilor si a tarifelor reglementate la gazele naturale;

h) dezvoltarea sectorului gazelor naturale în conditii de eficienta economica si protectie a mediului;

i) asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale;

j) interconectarea Sistemului national de transport al gazelor naturale la sistemele europene;

k) asigurarea conditiilor necesare pentru continuarea liberalizarii pietei gazelor naturale si a accesului nediscriminatoriu al tertilor la conductele din amonte, depozitele de înmagazinare, sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale;

l) operarea instalatiilor tehnologice de suprafata din câmpurile de productie, a depozitelor de înmagazinare, a sistemelor de transport si de distributie a gazelor naturale, n conditii de siguranta si eficienta;

m) asigurarea capacitatii de înmagazinare a gazelor naturale atât pentru nevoile curente, cât si pentru cele strategice.

(2) Realizarea obiectivelor prevazute la alin. (1) revine Ministerului Economiei si Comertului, Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si persoanelor juridice din sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competentelor si atributiilor acestora.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:

 1. acces la depozite de înmagazinare - dreptul unui producator, furnizor, transportator, consumator eligibil si/sau al persoanelor juridice straine beneficiare ale tranzitului pe teritoriul României de a utiliza depozitele;
 2. acces la sistemul de distributie - dreptul unui furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul de distributie;
 3. acces la sistemul de transport - dreptul unui producator, distribuitor, operator de înmagazinare, furnizor, consumator si/sau al investitorilor de a utiliza sistemul de transport;
 4. acord tehnic - acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comerciala, aprobat de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumita în continuare ANRGN;
 5. agent economic din sectorul gazelor naturale persoana juridica care desfasoara cel putin una dintre urmatoarele activitati: productie, transport, distributie, furnizare sau depozitare de gaze naturale, precum si activitati de proiectare si executie, aferente acestora;
 6. aparat de utilizare - sistemul complex destinat sa consume gaze naturale (combustibil sau materie prima), cu ndeplinirea conditiilor legale pentru functionare, parte componenta a instalatiei de utilizare a gazelor naturale;
 7. autorizatie - actul administrativ individual emis de ANRGN, acordat unei persoane fizice/juridice;
 8. aviz tehnic - documentul necesar obtinerii unei autorizatii, emis de catre operatorul de sistem în urma analizei unei documentatii de proiectare, care atesta respectarea conditiilor impuse de prescriptiile tehnice si de legislatia în vigoare;
 9. bunuri proprietate a tertilor - obiective componente ale Sistemului national de transport sau ale sistemelor de distributie, puse în functiune pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, utilizate de catre operatorii licentiati pentru realizarea serviciilor publice de interes national de transport sau de distributie, bunuri neincluse în patrimoniul acestora;
 10. capacitate disponibila - capacitatea utilizabila de transport, de distributie sau a depozitului de înmagazinare, determinata în conditiile reglementarilor specifice, pe care operatorul sistemului o poate pune la dispozitie utilizatorilor sau consumatorilor;
 11. cod - colectie de reglementari cu caracter tehnic si comercial, emise de autoritatea competenta, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul gazelor naturale;
 12. conducta de alimentare din amonte - conducta, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, prin care se asigura vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de productie/înmagazinare pâna la sistemul de transport/distributie;
 13. conducta de interconectare - conducta de transport care traverseaza o frontiera dintre state pentru unicul scop al conectarii sistemelor de transport nationale ale acestor state;
 14. conducta magistrala - conducta care functioneaza n regim de înalta presiune, mai mare de 6 bari, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, prin care se asigura transportul gazelor naturale între punctele de preluare din conductele din amonte, punctele de predare la consumatorii distribuitori/furnizori si, respectiv, tranzitul ntre punctele de intrare si punctele de iesire în/din tara;
 15. conducta magistrala dedicata - conducta magistrala, incluzând instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, prin care se asigura, în exclusivitate, tranzitul gazelor naturale;
 16. consumator - persoana fizica sau juridica care cumpara gaze naturale pentru consumul propriu;
 17. consumator captiv - consumatorul care, din considerente de reglementare, nu poate alege furnizorul;
 18. consumator eligibil - consumatorul care poate sa aleaga furnizorul si care are acces la sistem în conditiile mentionate în prezenta lege;
 19. consumator casnic - consumatorul care achizitioneaza gaze naturale pentru consumul casnic propriu;
 20. consumator noncasnic - consumatorul care achizitioneaza gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;
 21. depozit de înmagazinare subterana - spatiul din scoarta terestra având calitati naturale sau dobândite ca urmare a unor operatiuni petroliere sau activitati miniere anterioare, proprii pentru injectarea, stocarea si extragerea unor volume de gaze naturale;
 22. dispecerizare - activitatea specifica de corelare si echilibrare permanenta si operativa, la nivelul sistemelor, a cantitatilor de gaze naturale intrate si, respectiv, iesite, la parametrii rezultati din obligatiile de livrare, precum si luarea masurilor de limitare a efectelor situatiilor exceptionale, cum ar fi: temperaturi foarte scazute, calamitati naturale, avarii majore si altele asemenea, prin folosirea de mijloace specifice;
 23. distributia gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distributie n regim de presiuni de pâna la 6 bari inclusiv;
 24. furnizarea gazelor naturale - activitatea comerciala de vânzare-cumparare a gazelor naturale, desfasurata de o persoana juridica, în baza licentei de furnizare, în conditiile prezentei legi;
 25. furnizor - persoana juridica titulara a licentei de furnizare, care comercializeaza gaze naturale, în baza unui contract de furnizare;
 26. gaze naturale - gazele libere din zacamintele de gaz metan, gazele dizolvate în titei, cele din capul de gaze asociat zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;
 27. gaz natural comprimat pentru vehicul (GNCV) gazul natural stocat în butelii, prin comprimare la peste 200 de bari, în scopul utilizarii drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice;
 28. gaz natural lichefiat (GNL) - gazul natural care, în urma unor procese specifice, este adus în stare lichida si stocat în recipiente speciale;
 29. gaz petrolier lichefiat (GPL) - amestecul de hidrocarburi cu continut de peste 90% în volum al unei hidrocarburi aciclice nesaturate, alta decât etilena si propilena sau unul dintre izomerii lor izolati;
 30. instalatie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate si accesorii, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor de ardere, situat dupa statia/postul de reglare a presiunii si masurare a debitului, dupa caz, cu exceptia aparatului de masurare a debitului, care face parte din sistemul de distributie;
 31. instalatie tehnologica de suprafata aferenta nmagazinarii gazelor naturale - instalatia utilizata pentru nmagazinarea gazelor naturale si care este exploatata de un titular de licenta de înmagazinare a gazelor naturale, inclusiv instalatiile GNL utilizate pentru stocare;
 32. înmagazinarea gazelor naturale - ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de titularul licentei de nmagazinare pentru sau în legatura cu rezervarea capacitatii de depozitare în depozitele subterane si pentru injectia, depozitarea si extractia din aceste capacitati a unor cantitati determinate de gaze naturale;
 33. întreprindere integrata pe verticala - întreprindere sau un grup de întreprinderi din sectorul gazelor naturale care îndeplineste cel putin una dintre activitatile reglementate de transport, distributie, GNL sau depozitare si cel putin una dintre activitatile de productie ori de furnizare a gazelor naturale;
 34. întreprindere integrata pe orizontala - întreprindere din sectorul gazelor naturale care desfasoara cel putin una dintre activitatile de productie, transport, distributie, furnizare sau depozitare a gazelor naturale, precum si o activitate din afara sectorului gazelor naturale;
 35. licenta - actul administrativ individual emis de ANRGN, care confera titularului, persoana juridica, dreptul de a desfasura activitati comerciale si/sau de prestari de servicii în legatura cu una sau mai multe dintre activitatile de furnizare, înmagazinare, transport, tranzit, dispecerizare si distributie a gazelor naturale;
 36. licenta provizorie - actul administrativ individual emis de ANRGN, care confera titularului dreptul de a participa la o licitatie publica în vederea obtinerii concesiunii serviciilor publice de distributie a gazelor naturale;
 37. magistrala directa - conducta de gaze naturale complementara sistemului interconectat, pentru alimentarea unui consumator elibigil direct din conductele din amonte sau din punctele de import;
 38. monopol natural în domeniul gazelor naturale situatie în care serviciile de transport, înmagazinare sau de distributie a gazelor naturale se asigura de catre un singur operator pentru o zona determinata;
 39. operator de înmagazinare - persoana juridica titulara a licentei de înmagazinare;
 40. operator de distributie (distribuitor) - persoana juridica titulara a licentei de distributie, în conditiile prezentei legi, care are ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate;
 41. operator de transport (transportator) - persoana juridica titulara a licentei de transport, în conditiile prezentei legi, având ca obiect de activitate transportul gazelor naturale;
 42. pret reglementat - pretul la care este realizata furnizarea catre consumator, în baza unui contract-cadru, în conditiile stabilite de ANRGN;
 43. racord - conducta de legatura între o ramura principala (conducta din amonte, conducta de transport, conducta de distributie a gazelor naturale) si o statie de masurare sau o statie de reglare, masurare, predare a gazelor naturale, care alimenteaza un sistem de distributie, un consumator sau un grup de consumatori;
 44. retea de transport si/sau de distributie - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale n regim de presiune, conform reglementarilor tehnice specifice;
 45. rezervare de capacitate - mentinerea unei parti din capacitatea disponibila de transport/distributie/înmagazinare la dispozitia utilizatorilor în vederea transportului/distributiei/ nmagazinarii unei cantitati de gaze naturale determinate;
 46. sectorul gazelor naturale - ansamblul instalatiilor si activitatilor desfasurate de agentii economici pentru productia, transportul, tranzitul, înmagazinarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale, precum si instalatiile si echipamentele folosite pentru realizarea acestor activitati;
 47. securitatea si continuitatea alimentarii - totalitatea masurilor luate de catre operatorii licentiati în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificarii surselor si al asigurarii livrarilor catre clienti în conditii de siguranta;
 48. servicii auxiliare - ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de operatorul de transport/operatorul de distributie/operatorul de înmagazinare pentru si în legatura cu echilibrarea sistemului de transport/sistemului de distributie, dupa caz, dispecerizarea cantitatilor de gaze naturale notificate de utilizatori, inclusiv pentru acces;
 49. serviciul public în sectorul gazelor naturale - obligatia care consta în activitatea organizata si/sau autorizata de stat în vederea satisfacerii cerintelor de interes public din sectorul gazelor naturale;
 50. siguranta - asigurarea continuitatii în furnizarea gazelor naturale la parametri optimi de functionare si securitatea tehnica a obiectivelor;
 51. sistem de distributie - retea de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalatii de reglarem asurare, aparate si accesorii, care functioneaza la presiunea de lucru de pâna la 6 bari inclusiv, cu exceptia instalatiei de utilizare;
 52. Sistemul national de transport (SNT) - retea de transport al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum si instalatiile, echipamentele si dotarile aferente acestora, care functioneaza la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigura preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import si transportul acestora în vederea livrarii catre distribuitori, consumatorii directi, la nmagazinare, la export si catre beneficiarii din terte tari;
 53. stocare în conducta - stocarea gazelor prin compresie în sistemele de transport si distributie a gazelor, dar excluzând instalatiile rezervate pentru operatorii sistemului de transport care îsi realizeaza activitatile proprii;
 54. transportul gazelor naturale - activitatea organizata pentru vehicularea gazelor naturale prin SNT;
 55. zona de protectie - zona adiacenta obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsa în spatiu, în care se instituie interdictii privind accesul persoanelor, regimul activitatilor si al constructiilor, stabilite prin norme tehnice;
 56. zona de siguranta - zona adiacenta obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsa în spatiu, în care se instituie restrictii si interdictii, în scopul asigurarii functionarii normale si pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, stabilite prin norme tehnice; zona de siguranta cuprinde si zona de protectie.

CAPITOLUL II
Politici în domeniul gazelor naturale

Art. 4. - (1) Politica statului în domeniul gazelor naturale consta în stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale si a modalitatilor optime de realizare a acestora, n conditiile asigurarii unei dezvoltari durabile.

(2) Politica în domeniul gazelor naturale este elaborata pe baza Programului de guvernare, acceptat de Parlament, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atributii în domeniu si a societatii civile, pentru un interval mediu, avându-se în vedere evolutiile probabile pe termen lung si, n principal:

a) constituirea cadrului institutional corespunzator, prin stabilirea organismelor si a autoritatii competente pentru realizarea acestei politici;

b) asigurarea securitatii în aprovizionarea cu gaze naturale;

c) prognozarea importurilor si a exporturilor de gaze naturale;

d) elaborarea programelor de dezvoltare în sectorul gazelor naturale;

e) asigurarea protectiei mediului;

f) asigurarea transparentei preturilor si a tarifelor reglementate la gazele naturale;

g) cresterea eficientei în productia, înmagazinarea, transportul, distributia si utilizarea gazelor naturale;

h) dezvoltarea si asigurarea capacitatilor de depozitare a gazelor naturale;

i) precizarea liniilor directoare privind cercetarea si dezvoltarea specifica sectorului gazelor naturale si promovarea tehnologiilor avansate în domeniu;

j) dezvoltarea cooperarii internationale;

k) propuneri de reglementari specifice sectorului gazelor naturale.

(3) Guvernul, Ministerul Economiei si Comertului si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale iau masuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevazut la alin. (2) si examineaza, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.

Art. 5. - Ministerul Economiei si Comertului elaboreaza politica în domeniul gazelor naturale si asigura ducerea la ndeplinire a acesteia, în conditiile prevederilor prezentei legi, având urmatoarele atributii principale:

a) implementeaza politica energetica a Guvernului;

b) elaboreaza programe si planuri de masuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul gazelor naturale;

c) asigura elaborarea de studii pe baza carora urmeaza a fi stabilite prioritatile privind investitiile din sectorul gazelor naturale;

d) elaboreaza proiecte de acte normative pentru sectorul gazelor naturale, cu consultarea persoanelor interesate din sectorul gazelor naturale;

e) exercita calitatea de concedent pentru serviciul de distributie a gazelor naturale;

f) supravegheaza aplicarea si respectarea masurilor stabilite pentru protectia mediului de catre participantii la activitatile din sectorul gazelor naturale;

g) asigura armonizarea cu standardele si reglementarile Uniunii Europene în domeniul gazelor naturale si creeaza mecanismele necesare aplicarii acestora;

h) elaboreaza si fundamenteaza, împreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si cu organizatiile patronale si sindicale, propunerile de politica sociala specifice sectorului gazelor naturale, programele de asistenta sociala si medicala, de asigurari de risc si accidente, în vederea evitarii riscurilor profesionale si a reabilitarii celor care au suferit accidente de munca si boli profesionale;

i) avizeaza, împreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, normativele de protectie a muncii în sectorul gazelor naturale.

CAPITOLUL III
Autoritatea de reglementare

Art. 6. - (1) Autoritatea competenta în sectorul gazelor naturale este ANRGN, institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, aflata în coordonarea primului-ministru, independenta din punct de vedere decizional, care îsi desfasoara activitatea în baza regulamentului propriu de organizare si functionare.

(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANRGN se asigura integral din venituri proprii.

(3) Veniturile ANRGN provin din: tarife percepute pentru acordarea de autorizatii si licente, pentru prestari de servicii, precum si din contributii ale organismelor internationale sau ale agentilor economici, potrivit prevederilor legale în vigoare privind finantele publice.

(4) ANRGN are dreptul sa înfiinteze structuri proprii teritoriale.

Art. 7. - ANRGN elaboreaza, aplica si monitorizeaza respectarea sistemului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale în conditii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta, tratament nediscriminatoriu al participantilor la piata de gaze naturale si de protectie a consumatorilor si a mediului.

Art. 8. - ANRGN are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului Regulamentul privind acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale;

b) stabileste conditiile de valabilitate pentru autorizatiile si licentele acordate;

c) elaboreaza si aproba regulamentele pentru autorizarea si verificarea personalului si a agentilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale si stabileste conditiile de valabilitate pentru autorizatiile acordate;

d) elaboreaza si aproba reglementari si norme tehnice la nivel national care stabilesc criteriile de siguranta tehnica, cerintele tehnice minime de proiectare, executie si exploatare, necesare pentru functionarea în conditii de eficienta si siguranta a obiectivelor din domeniul gazelor naturale;

e) elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului metodologia de emitere a atestatelor tehnice în sectorul gazelor naturale si participa, în conditiile legii, la activitatea de autorizare a laboratoarelor de analiza si încercari din domeniul gazelor naturale;

f) participa la elaborarea si aplicarea regulamentelor pentru atestarea verificarilor de proiecte;

g) elaboreaza si aproba regulamente pentru atestarea expertilor în domeniul gazelor naturale;

h) elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului regulamentele privind accesul tertilor la conductele din amonte, conductele de tranzit, la depozitele de nmagazinare, la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale;

i) elaboreaza, aproba si aplica reglementari pentru organizarea si functionarea pietei de gaze naturale, privind asigurarea continuitatii si sigurantei alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor;

j) asigura liberalizarea totala a pietei interne de gaze naturale;

k) aproba regulamentele de programare, functionare si dispecerizare a SNT si a depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale, la propunerea operatorilor din sector;

l) elaboreaza, aproba si aplica criterii si metode pentru aprobarea preturilor si pentru stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale;

m) elaboreaza si aproba contractele-cadru pentru furnizarea gazelor naturale, contractele-cadru pentru prestarea serviciilor de înmagazinare, de transport si de distributie, precum si contractele-cadru pentru activitatile conexe, desfasurate în baza unor tarife reglementate;

n) elaboreaza, aproba si urmareste aplicarea reglementarilor tehnice, comerciale, economice, operationale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate ai serviciilor de transport, tranzit, nmagazinare, stocare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;

o) avizeaza, în conditiile legii, clauzele si conditiile specifice din contractele de concesiune a bunurilor, activitatilor si serviciilor din sectorul gazelor naturale;

p) monitorizeaza:
 1. piata interna de gaze naturale;
 2. respectarea reglementarilor privind organizarea si functionarea pietei de gaze naturale;
 3. respectarea reglementarilor privind accesul la conductele din amonte, depozitele de înmagazinare si la sistemele de transport si de distributie;
 4. respectarea criteriilor si a metodelor pentru aprobarea preturilor si pentru stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale;
 5. aplicarea regulilor privind gestionarea si alocarea capacitatilor de interconectare, împreuna cu autoritatea sau cu autoritatile de reglementare din statele cu care exista interconectare;
 6. modul de rezolvare a problemei capacitatii supraaglomerate a SNT al gazelor naturale;
 7. publicarea informatiilor de interes de catre operatorii sistemelor de transport si de distributie privind conductele de interconectare, utilizarea retelei si alocarea capacitatii catre partile interesate, tinând cont de necesitatea de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter comercial;
 8. separarea efectiva a conturilor pentru activitatile de nmagazinare, transport, distributie si furnizare a gazelor naturale si GNL - gaz natural lichefiat, GPL - gaz petrolier lichefiat, GNCV - gaz natural comprimat pentru vehicule, pentru evitarea subventiilor încrucisate între acestea;
 9. respectarea de catre operatorii licentiati a conditiilor de valabilitate pentru licente;
 10. activitatea operatorilor licentiati pentru asigurarea securitatii si continuitatii în furnizarea gazelor naturale;

q) solutioneaza divergente privind refuzul de acces la SNT al gazelor naturale/sistemele de distributie a gazelor naturale;

r) mediaza neîntelegerile precontractuale în sectorul gazelor naturale, conform procedurilor proprii;

s) elaboreaza, aproba si aplica Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise în domeniul gazelor naturale;

s) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare propriu si stabileste responsabilitatile personalului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

t) protejeaza interesele legitime ale consumatorilor din sectorul gazelor naturale;

t) deruleaza programe specifice, inclusiv programe de asistenta si expertiza conforme domeniului de activitate, aprobate de Guvern;

u) creeaza baza de date necesara pentru desfasurarea activitatii sale si pentru furnizarea de informatii altor organisme implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale, precum si în activitatea de comert international cu gaze naturale;

v) colaboreaza cu:
 1. autoritatile de reglementare în domeniul gazelor naturale din alte state;
 2. organele de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale;
 3. asociatii ale consumatorilor de gaze naturale;
 4. operatorii de servicii din sectorul gazelor naturale, asociatiile profesionale si asociatiile patronale din sectorul gazelor naturale, din tara si din alte state;

w) elaboreaza, aproba si aplica regulamentele privind organizarea si functionarea Comitetului de reglementare si a Consiliului consultativ;

x) stabileste, pentru operatorii licentiati, obiectivele privind asigurarea securitatii si continuitatii în furnizarea de gaze naturale, precum si conditiile si procedura de desemnare a furnizorului de ultima instanta;

y) instruieste si perfectioneaza continuu personalul propriu;

z) avizeaza, pentru fiecare perioada de reglementare pentru care se stabilesc tarife si preturi reglementate, programele de investitii ale operatorilor licentiati, în vederea recunoasterii costurilor si încadrarii acestora în tarifele si preturile aprobate.

Art. 9. - (1) În vederea exercitarii atributiilor sale, ANRGN are dreptul de acces la informatiile si documentele legate de domeniul de activitate al agentilor economici, inclusiv la evidentele contabile ale acestora.

(2) ANRGN are dreptul sa faca publice orice date sau informatii, cu exceptia datelor comerciale declarate ca având caracter confidential.

Art. 10. - (1) ANRGN este condusa de un presedinte si un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru, pe o perioada de 5 ani. Presedintele reprezinta ANRGN în relatiile cu tertii.

(2) Calitatea de presedinte si de vicepresedinte este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii publice, cu exceptia activitatii didactice, în conditiile legii. Presedintelui si vicepresedintelui le sunt interzise exercitarea activitatilor de comert în domeniul gazelor naturale si participarea la administrarea sau la conducerea unor societati comerciale, regii autonome sau a unor organizatii cooperatiste.

(3) Mandatele presedintelui si al vicepresedintelui nceteaza:

a) prin demisie;

b) datorita imposibilitatii de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate pe o perioada mai mare de 60 de zile consecutive;

c) la survenirea unei incompatibilitati dintre cele prevazute la alin. (2);

d) prin revocare, potrivit legii;

e) prin deces.

(4) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si decizii.

(5) Ordinele si deciziile cu caracter normativ se publica n Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Ordinele si deciziile emise de catre presedintele ANRGN pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data la care au fost comunicate partilor interesate sau de la data publicarii lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, daca au caracter normativ.

Art. 11. - (1) Pentru activitatile de reglementare si de acordare de autorizatii si licente se constituie un comitet de reglementare format din presedinte, vicepresedinte si 3 membri din personalul ANRGN, numiti prin decizie a presedintelui ANRGN.

(2) Ordinele si deciziile supuse aprobarii în Comitetul de reglementare sunt adoptate cu votul a cel putin 3 membri ai acestuia.

(3) Membrii Comitetului de reglementare au dreptul la o indemnizatie de sedinta egala cu 5% din salariul de baza al presedintelui ANRGN, fara a depasi lunar 10% din acesta.

(4) Incompatibilitatile prevazute la art. 10 alin. (2) sunt aplicabile si membrilor Comitetului de reglementare.

Art. 12. - (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numiti prin ordin al ministrului de resort, pe baza propunerilor primite din partea:

a) asociatiilor patronale din domeniul gazelor naturale un membru;

b) organizatiilor sindicale din domeniul gazelor naturale 2 membri;

c) societatilor de transport al gazelor naturale - un membru;

d) societatilor de înmagazinare a gazelor naturale - un membru;

e) societatilor de distributie a gazelor naturale - un membru;

f) asociatiilor consumatorilor de gaze naturale - un membru;

g) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor un membru;

h) Ministerului Economiei si Comertului - un membru.

(2) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor agentilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de gaze naturale, evalueaza impactul reglementarilor ANRGN si face propuneri de îmbunatatire a acestora, potrivit regulamentului de organizare si functionare propriu.

(3) Membrii Consiliului consultativ au dreptul la o indemnizatie de sedinta egala cu 5% din salariul de baza al presedintelui ANRGN, fara a depasi lunar 10% din acesta.

Art. 13. - (1) Personalul ANRGN este angajat, promovat si eliberat din functie în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale contractului colectiv de munca la nivelul ANRGN si ale reglementarilor legale în vigoare privind legislatia muncii.

(2) Confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute în cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu în cadrul ANRGN este obligatorie pentru tot personalul acesteia si pentru membrii Consiliului consultativ, în conditiile legii.

Art. 14. - (1) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul ANRGN.

(2) Salarizarea personalului ANRGN se face potrivit reglementarilor în vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

Art. 15. - Contractul colectiv de munca la nivelul ANRGN va fi negociat si înregistrat conform prevederilor legale.

Art. 16. - (1) ANRGN întocmeste anual bugetul propriu de venituri si cheltuieli, în conformitate cu legislatia în vigoare, aprobat prin hotarâre a Guvernului.

(2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al ANRGN ramân la dispozitia acesteia si se vor folosi în anul urmator cu aceeasi destinatie.

CAPITOLUL IV
Prevederi generale privind productia, transportul, tranzitul, distributia, înmagazinarea subterana si furnizarea gazelor naturale

Art. 17. - Obligatiile comune ale titularilor de licente din sectorul gazelor naturale, indiferent de forma de proprietate sau de regimul juridic al acestora, sunt urmatoarele:

a) sa întocmeasca, sa prezinte spre verificare ANRGN si sa publice rapoarte contabile anuale, în conformitate cu legislatia în vigoare; în sistemul de contabilitate interna a acestora se vor tine conturi separate pentru activitatile de nmagazinare, productie, transport, distributie si furnizare a gazelor naturale, asemenea evidentei contabile specifice corespunzatoare activitatilor respective realizate de operatorii din sector, în vederea evitarii discriminarii, subventionarii încrucisate si denaturarii concurentei;

b) sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute de la terti;

c) sa furnizeze informatii necesare pentru accesul eficient la sistem al celorlalti operatori licentiati si solicitantilor/utilizatorilor din sectorul gazelor naturale;

d) sa detina toate autorizatiile si licentele prevazute de legislatia în vigoare;

e) sa respecte conditiile de valabilitate asociate autorizatiilor si licentelor emise de ANRGN;

f) sa avizeze proiectele si sa urmareasca executia lucrarilor în sectorul gazelor naturale, în limitele drepturilor conferite prin licenta;

g) sa ia toate masurile necesare în vederea trecerii la masurarea cantitatilor de gaze naturale în unitati de energie, astfel încât, în termen de 3 ani de la data intrarii n vigoare a prezentei legi, facturarea cantitatilor de gaze naturale sa se faca în baza energiei continute de acestea;

h) sa puna la dispozitie ANRGN copii de pe toate contractele de import si, la cerere, contractele de tranzit al gazelor naturale, dupa caz;

i) sa solicite ANRGN, pentru fiecare perioada de reglementare pentru care se stabilesc tarife si preturi reglementate, avizarea programelor de investitii, în vederea recunoasterii costurilor si încadrarii acestora în tarifele sau preturile aprobate; solicitarea avizului se realizeaza cu cel putin 60 de zile anterior termenului de depunere a fundamentarilor pentru tarifele sau preturile reglementate.

Art. 18. - Producatorul de gaze naturale este persoana juridica titulara de acord petrolier, de autorizatie pentru nfiintarea instalatiilor tehnologice de suprafata aferente activitatii de productie, dupa caz, de autorizatie de functionare a instalatiilor tehnologice de suprafata aferente activitatii de productie si titulara de licenta de furnizare, în conditiile prezentei legi, care are ca specific activitatea de productie a gazelor naturale.

Art. 19. - Obligatiile principale ale producatorului de gaze naturale sunt:

a) sa asigure operarea, întretinerea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor tehnologice de suprafata aferente extractiei, tratarii, comprimarii si masurarii gazelor naturale n conditii de siguranta, eficienta si de protectie a mediului;

b) sa asigure accesul furnizorilor si al consumatorilor eligibili la conductele din amonte în conditii nediscriminatorii, conform reglementarilor specifice.

Art. 20. - Principalele drepturi ale producatorului de gaze naturale sunt:

a) sa elaboreze norme tehnice specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare ANRGN;

b) sa comercializeze gazele naturale rezultate ca urmare a procesului de extractie;

c) sa întrerupa functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executarii lucrarilor de întretinere si de reparatii, precum si în alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;

d) sa refuze accesul tertilor la conductele din amonte, conform prevederilor art. 64.

Art. 21. - (1) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes national.

(2) Lucrarile de realizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare si întretinere a obiectivelor/sistemelor de transport de gaze naturale sunt lucrari de utilitate publica.

Art. 22. - În vederea asigurarii independentei operatorului de transport, se aplica urmatoarele criterii minime:

a) persoanele care asigura conducerea operatorului de transport nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale în care raspund, direct sau indirect, de coordonarea furnizarii gazelor naturale;

b) operatorul de transport trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întretinerea sau dezvoltarea retelei de transport;

c) operatorul de transport stabileste un program de masuri, astfel încât sa existe garantia ca practicile discriminatorii sunt excluse, si asigura conditiile monitorizarii acestuia.

Art. 23. - (1) Punctele de delimitare ale SNT sunt de la robinetul de la iesirea din statia de reglare-masurarepredare apartinând producatorilor sau operatorilor sistemelor de înmagazinare, respectiv punctul de trecere a frontierei n cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din tarile vecine, pâna la robinetul de la iesirea din statia de reglare-masurare-predare apartinând operatorului de transport, respectiv punctul de trecere a frontierei în cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din tarile vecine.

(2) SNT face parte din proprietatea publica a statului, fiind de importanta strategica.

Art. 24. - Operatorul SNT nu se va angaja, în mod direct sau indirect, în operatiuni de exploatare, extractie, distributie si furnizare la consumatori a gazelor naturale, inclusiv prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni ori printr-un contract de administrare în care sunt implicate persoanele juridice care desfasoara astfel de activitati.

Art. 25. - Operatorul SNT are obligatia de a asigura:

a) operarea SNT si asigurarea echilibrului fizic al acestuia, respectiv programarea, dispecerizarea si functionarea SNT în conditii de siguranta;

b) întretinerea, reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea SNT în conditii de siguranta, eficienta si de protectie a mediului;

c) realizarea, întretinerea si dezvoltarea unui sistem informatic de monitorizare, comanda si achizitie de date, care sa permita monitorizarea si conducerea operativa a functionarii SNT al gazelor naturale;

d) accesul tertilor la SNT, conform unor reglementari specifice, în conditii nediscriminatorii, în limitele capacitatilor de transport si cu respectarea regimurilor tehnologice;

e) elaborarea si aplicarea regimurilor optime de transport si de livrare pentru cantitatile de gaze naturale notificate de producatori, furnizori, operatori de nmagazinare si/sau consumatori, pentru o anumita perioada, conform contractelor încheiate;

f) elaborarea si actualizarea acordurilor tehnice de exploatare în zona de granita, în cazul în care furnizorul este un exportator sau un beneficiar de tranzit de gaze naturale pe teritoriul României;

g) întocmirea si urmarirea bilantului de gaze naturale intrate în sistem si, respectiv, iesite din sistem;

h) elaborarea Programului de dezvoltare propriu privind SNT - pentru obiectivele care nu au fost precizate prin acordul de concesiune -, în concordanta cu nivelul actual al consumului si având în vedere dezvoltarea de noi zone de consum si evolutia celor existente, în conditii de eficienta economica si de siguranta în exploatare;

i) detinerea în depozitele subterane a cantitatilor necesare asigurarii permanente a echilibrului fizic al SNT, n conditiile unor reglementari specifice emise de ANRGN;

j) nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzator reglementarilor în vigoare.

Art. 26. - Operatorul SNT are, în principal, urmatoarele drepturi:

a) sa perceapa tarife nediscriminatorii, corespunzatoare serviciilor prestate, sa limiteze si/sau sa întrerupa prestarea serviciului în caz de neplata, conform reglementarilor ANRGN aplicabile;

b) prin derogare de la prevederile art. 24, sa comercializeze cantitatile proprii de gaze naturale primite ca plata pentru serviciile de tranzit;

c) sa refuze accesul tertilor la SNT, în conditiile prevazute la art. 64;

d) sa întrerupa sau sa limiteze transportul gazelor naturale în conditiile în care sunt periclitate siguranta si integritatea sistemului de transport, conform reglementarilor specifice;

e) sa întrerupa functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executarii lucrarilor de întretinere si de reparatii, precum si în alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;

f) sa elaboreze norme tehnice specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare ANRGN;

g) sa elaboreze reglementari obiective, transparente si nediscriminatorii pentru echilibrarea sistemului de transport al gazelor naturale, inclusiv propuneri pentru fundamentarea tarifelor care trebuie platite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic, si sa le supuna spre aprobare
ANRGN;

h) sa stocheze gaze naturale în SNT, în conditiile unor reglementari specifice emise de ANRGN;

i) prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, sa foloseasca, cu acordul autoritatii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publica locala ocupate de obiectivele SNT, precum si pe cele utilizate pentru lucrarile de executie, exploatare, întretinere si reparatii;

j) prin exceptare de la prevederile art. 24, sa efectueze operatiuni comerciale de cumparare-vânzare a gazelor naturale, în conditiile stabilite si în limitele aprobate de ANRGN, strict în vederea asigurarii echilibrului fizic si mentinerii în parametri operationali a SNT; evidentele contabile privind astfel de operatiuni vor fi tinute distinct de cele privind activitatea de transport.

Art. 27. - Tranzitul de gaze naturale consta în transportul prin SNT si/sau prin conducte magistrale dedicate acestui scop peste teritoriul României, cu sau fara transbordare, al gazelor naturale provenite din alt stat si destinate unui stat tert.

Art. 28. - Tranzitul de gaze naturale se efectueaza pe baze juridice si comerciale, cu respectarea legislatiei în vigoare si a acordurilor internationale la care România este parte.

Art. 29. - Activitatea de tranzit al gazelor naturale prin conductele existente este asigurata de catre operatorul SNT, care poate realiza inclusiv lucrari de dezvoltare a capacitatilor de tranzit.

Art. 30. - (1) Operatorul SNT va asigura, în limitele capacitatilor disponibile, accesul tertilor la SNT în scopul tranzitarii gazelor naturale provenite dintr-un alt stat si destinate unui stat tert.

(2) Accesul tertilor la SNT în scopul tranzitarii gazelor naturale se realizeaza conform reglementarilor specifice emise de ANRGN.

(3) Contractele viitoare de tranzit si orice alocare de capacitati prin aceste contracte se vor realiza cu respectarea dreptului de acces la retea al tertilor, în conformitate cu reglementari specifice elaborate de ANRGN.

Art. 31. - Delimitarea sistemelor de distributie de cele de transport/productie si de cele ale consumatorilor se face de la robinetul aflat la iesirea din statia de reglarem asurare-predare a transportatorului/producatorului sau a altui distribuitor pâna la iesirea din statiile/posturile de reglare/masurare sau, dupa caz, la iesirea din robinetul de bransament la consumatori.

Art. 32. - Activitatea de distributie a gazelor naturale constituie serviciu public de interes national.

Art. 33. - (1) Serviciul public de distributie a gazelor naturale se concesioneaza conform prevederilor legale în vigoare pentru una sau mai multe zone delimitate - unitati administrativ-teritoriale (municipiu, oras, comuna).

(2) Concedentul serviciului de distributie, în conditii justificate, poate decide organizarea licitatiei de concesionare a serviciului de distributie a gazelor naturale pentru una sau mai multe localitati aferente unei unitati administrativ-teritoriale, din cadrul careia, pentru cel putin o localitate, serviciul de distributie a fost deja concesionat.

(3) Participantii la licitatia de concesionare a serviciului de distributie a gazelor naturale trebuie sa detina licenta provizorie în sectorul gazelor naturale emisa de ANRGN.

Art. 34. - În vederea asigurarii independentei operatorului de distributie, se aplica urmatoarele criterii minime:

a) persoanele care asigura conducerea operatorului de distributie nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale în care raspund, direct sau indirect, de coordonarea productiei si furnizarii gazelor naturale;

b) operatorul de distributie trebuie sa aiba drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrata din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întretinerea sau dezvoltarea retelei de distributie;

c) operatorul de distributie stabileste un program de masuri, astfel încât sa existe garantia ca practicile discriminatorii sunt excluse, si asigura conditiile monitorizarii acestuia.

Art. 35. - Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, urmatoarele obligatii:

a) sa opereze, sa întretina, sa repare, sa modernizeze si sa dezvolte sistemul de distributie în conditii de siguranta, eficienta economica si de protectie a mediului, activitatile urmând a fi desfasurate în baza autorizatiilor specifice pentru proiectare si executie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale, iar operarea urmând a se desfasura în baza licentei de distributie;

b) sa asigure nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzator reglementarilor în vigoare, în baza contractelor de prestari de servicii încheiate cu operatorul SNT, si, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentara n statiile de reglare de sector;

c) sa realizeze interconectari cu alte sisteme, dupa caz, si sa asigure capacitatea sistemului de distributie pe termen lung;

d) sa asigure accesul tertilor la sistemele de distributie, n conditii nediscriminatorii, în limitele capacitatilor de distributie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementarilor specifice elaborate de ANRGN;

e) sa întocmeasca si sa urmareasca bilantul de gaze naturale intrate si iesite din sistemul propriu;

f) sa evite subventia încrucisata între categoriile de consumatori cu privire la repartizarea costurilor pentru rezervarea capacitatii de distributie;

g) sa preia pentru o perioada determinata, la solicitarea si conform reglementarilor ANRGN, operarea unui sistem de distributie al carui operator initial a fost sanctionat cu retragerea licentei de distributie;

h) sa asigure echilibrul permanent al sistemului operat;

i) sa asigure conditiile de securitate în alimentarea cu gaze naturale.

Art. 36. - Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, urmatoarele drepturi:

a) sa desfasoare activitati comerciale legate de serviciul de distributie a gazelor naturale;

b) sa încaseze contravaloarea tarifelor corespunzatoare serviciilor prestate, sa limiteze si/sau sa întrerupa prestarea serviciului în caz de neplata, conform reglementarilor ANRGN aplicabile;

c) prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 219/1998, sa foloseasca, cu acordul autoritatii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publica locala ocupate de obiectivele sistemului de distributie, precum si pe cele utilizate pentru realizarea lucrarilor de executie, operare, întretinere si reparatii, în conditiile legii;

d) sa întrerupa functionarea obiectivelor sistemului de distributie si alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor pentru timpul strict necesar executarii lucrarilor de ntretinere si reparatii, precum si în alte situatii prevazute de prezenta lege sau în caz de forta majora, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;

e) sa aiba acces la instalatiile de utilizare ale consumatorului conform contractelor si, ori de câte ori este necesara interventia, potrivit legii;

f) sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor de utilizare care nu respecta prevederile legislatiei în vigoare;

g) sa stocheze gaze naturale în sistemele de distributie, n conditiile unor reglementari specifice emise de ANRGN;

h) sa refuze accesul la sistemul de distributie în conditiile prevazute la art. 64;

i) sa elaboreze norme tehnice specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare ANRGN.

Art. 37. - Gazele naturale se înmagazineaza în scopul:

a) asigurarii securitatii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor;

b) armonizarii variatiilor consumului sezonier, zilnic si orar cu sursele de gaze disponibile;

c) asigurarii permanente a echilibrului fizic al SNT;

d) realizarii serviciului public obligatoriu;

e) asigurarii consumului propriu de catre consumatorii eligibili;

f) realizarii altor activitati comerciale.

Art. 38. - Operatorul de înmagazinare are, în principal, urmatoarele obligatii:

a) operarea, întretinerea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor tehnologice de suprafata aferente depozitelor de înmagazinare, în conditii de siguranta, eficienta si de protectie a mediului;

b) asigurarea accesului tertilor la depozitele de nmagazinare, în conditii nediscriminatorii, conform reglementarilor specifice emise de ANRGN.

Art. 39. - Operatorul depozitului de înmagazinare are, n principal, urmatoarele drepturi:

a) sa încaseze tariful aferent prestarii serviciului de nmagazinare subterana a gazelor naturale, sa limiteze si/sau sa întrerupa prestarea serviciului în caz de neplata, conform reglementarilor ANRGN;

b) sa elaboreze norme tehnice specifice activitatii proprii si sa le supuna spre aprobare ANRGN;

c) sa întrerupa functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executarii lucrarilor de întretinere si de reparatii, precum si în alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;

d) sa refuze în mod justificat accesul tertilor la depozitele de înmagazinare.

Art. 40. - Furnizorul de gaze naturale are, în principal, urmatoarele obligatii:

a) sa desfasoare activitatea de comercializare a gazelor naturale pe baza de contracte comerciale, cu precizarea ca pentru piata reglementata contractele se încheie cu respectarea prevederilor contractelor-cadru;

b) sa respecte standardele de performanta pentru serviciul de furnizare;

c) sa asigure, în baza contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru piata reglementata, furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii captivi situati în zonele pentru care furnizorul detine si licenta de distributie a gazelor naturale;

d) sa asigure continuitatea si siguranta în furnizarea gazelor naturale contractate.

Art. 41. - Furnizorul de gaze naturale are, în principal, urmatoarele drepturi:

a) sa încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor încheiate cu consumatorii eligibili, operatorii de sistem si/sau cu alti furnizori;

b) sa încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate n regim reglementat, conform preturilor stabilite de ANRGN si prevederilor contractelor-cadru;

c) sa limiteze si/sau sa sisteze furnizarea gazelor naturale la consumatori/operatori de sistem si/sau alti furnizori, în conditiile specificate în contracte.

Art. 42. - Consumatorul nu are dreptul sa vânda gazele naturale achizitionate, acestea fiind utilizate pentru consumul propriu.

CAPITOLUL V
Autorizatii si licente

Art. 43. - În vederea înfiintarii, functionarii si/sau modificarii unor capacitati de productie, transport, nmagazinare/stocare, tranzit si distributie a gazelor naturale, precum si pentru a desfasura activitati de furnizare, transport, înmagazinare/stocare, tranzit si distributie în sectorul gazelor naturale, persoanele juridice române sau straine au obligatia detinerii de autorizatii si/sau de licente emise de ANRGN în baza unui regulament specific.

Art. 44. - Sunt supuse regimului de autorizare în sectorul gazelor naturale:

a) instalatiile tehnologice de suprafata aferente activitatii de productie;

b) instalatiile tehnologice de suprafata aferente activitatii de înmagazinare/stocare;

c) capacitatile de transport;

d) capacitatile de tranzit;

e) capacitatile de dispecerizare;

f) capacitatile de distributie.

Art. 45. - Autorizatiile pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale sunt:

a) de înfiintare;

b) de functionare;

c) de modificare.

Art. 46. - Tipurile de licente sunt:

a) de furnizare;

b) de transport;

c) de înmagazinare;

d) de dispecerizare;

e) de distributie;

f) de tranzit.

Art. 47. - (1) ANRGN poate refuza acordarea unei autorizatii/licente în urmatoarele cazuri:

a) neîndeplinirea de catre solicitant a uneia dintre conditiile prevazute în regulamentele specifice;

b) solicitantul se afla în procedura de reorganizare judiciara sau de faliment;

c) solicitantului i-a fost retrasa de catre ANRGN o autorizatie/licenta în ultimii 5 ani;

d) pentru construirea si exploatarea sistemelor de distributie a gazelor naturale într-o zona delimitata pentru care a fost emisa autorizatie/licenta unui alt agent economic.

(2) Motivele pentru care se refuza acordarea unei autorizatii/licente sunt obiective si nediscriminatorii si sunt aduse la cunostinta solicitantului, acesta putând actiona la instanta judecatoreasca de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 48. - (1) În cazul în care ANRGN desemneaza, pentru o perioada determinata, un distribuitor sa preia operarea unui sistem de distributie a gazelor naturale, ca urmare a retragerii licentei de distributie de la operatorul precedent, autorizatia de functionare va fi transferata noului distribuitor.

(2) Operatorul de distributie caruia i s-a retras licenta de distributie este obligat sa puna la dispozitie noului operator registrele, înregistrarile si informatiile aflate în posesia sa, necesare îndeplinirii neîntrerupte a obligatiilor ce decurg din prestarea serviciului de distributie.

Art. 49. - În vederea proiectarii si executiei unor obiective/sisteme de productie, de înmagazinare/stocare, de transport, de distributie si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, persoanele juridice au obligatia de a detine autorizatii emise de ANRGN în baza unui regulament specific.

Art. 50. - Obiectivele din sectorul gazelor naturale, precum si lucrarile de modificare, modernizare sau extindere a acestora vor fi proiectate si executate de persoane juridice autorizate.

Art. 51. - Persoanele juridice au obligatia de a detine autorizatiile necesare în vederea proiectarii si executiei pentru urmatoarele obiective din sectorul gazelor naturale:

a) instalatii tehnologice de suprafata, statii de comprimare a gazelor naturale, conducte din amonte si racorduri aferente productiei si/sau înmagazinarii/stocarii gazelor naturale;

b) conducte de transport al gazelor naturale si statii de comprimare aferente SNT;

c) racorduri de înalta presiune si statii de reglarem asurare aferente SNT;

d) sisteme de distributie a gazelor naturale, executate din otel si/sau din polietilena;

e) bransamente executate din otel si/sau din polietilena si statii si/sau posturi de reglare;

f) instalatii de utilizare a gazelor naturale industriale si neindustriale.

Art. 52. - Înainte de executia lucrarilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, proiectele se verifica de catre verificatori atestati conform reglementarilor în vigoare si se avizeaza de catre operatorii licentiati care urmeaza sa exploateze obiectivele din sectorul gazelor naturale.

Art. 53. - În vederea proiectarii, executiei si/sau exploatarii unor obiective/sisteme de productie, de nmagazinare/stocare, de transport, de distributie si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, persoanele fizice au obligatia de a detine calitatea de instalator autorizat, acordata de ANRGN în baza unui regulament specific.

Art. 54. - Criteriile si procedurile privind acordarea autorizatiilor/licentelor sunt obiective si nediscriminatorii si se fac publice de catre ANRGN.

Art. 55. - Motivele pentru care se refuza acordarea unei autorizatii/licente sunt aduse la cunostinta solicitantului.

CAPITOLUL VI
Atestarea în sectorul gazelor naturale

Art. 56. - Echipamentele, instalatiile, aparatele, produsele si procedeele utilizate în sectorul gazelor naturale trebuie atestate tehnic în baza unei metodologii elaborate de ANRGN si aprobate prin hotarâre a Guvernului.

Art. 57. - Proiectele obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale (productie, înmagazinare/stocare, transport si/sau distributie) vor fi verificate de catre persoane fizice atestate, conform reglementarilor în vigoare, care detin calitatea de verificatori de proiecte.

Art. 58. - Verificarea proiectelor de catre personalul atestat conform reglementarilor în vigoare nu poate fi extinsa si la proiectele a caror verificare este reglementata prin legi speciale.

Art. 59. - Verificatorii de proiecte atestati raspund în mod solidar cu proiectantii pentru asigurarea prin proiect a tuturor cerintelor tehnice si de calitate prevazute de legislatia în vigoare, în vederea realizarii si exploatarii în conditii de siguranta a obiectivului proiectat, precum si pentru eventualele modificari ale proiectului pe durata executiei.

Art. 60. - (1) Avizarea proiectelor se face, dupa caz, de catre operatorul licentiat pentru înmagazinarea, transportul, distributia gazelor naturale sau de catre titularul licentei de furnizare care exploateaza infrastructura din câmpurile de productie, care va exploata obiectivele prevazute în proiecte.

(2) Proiectele pentru obiective noi din sectorul gazelor naturale, acolo unde nu exista operator licentiat, se avizeaza, în conditii contractuale, de catre orice titular de licenta specifica exploatarii obiectivului.

CAPITOLUL VII
Acces si refuz de acces

Art. 61. - Accesul tertilor la conductele din amonte, la depozitele de înmagazinare, la sistemele de transport si la sistemele de distributie a gazelor naturale se realizeaza în regim reglementat.

Art. 62. - Accesul la SNT, la sistemele de distributie si la conductele din amonte are doua componente: racordarea la sistem si utilizarea acestuia.

Art. 63. - Racordarea se realizeaza pe baza de tarif, platit de solicitant, conform reglementarilor specifice elaborate de ANRGN.

Art. 64. - Refuzul accesului tertilor la conductele din amonte, la depozitele de înmagazinare, la SNT si la sistemele de distributie a gazelor naturale se poate face în urmatoarele situatii:

a) capacitatea este insuficienta;

b) nu exista obiective/conducte parti componente ale sistemelor la care urmeaza a fi realizata conectarea;

c) accesul la sistem împiedica îndeplinirea obligatiilor de serviciu public si siguranta în exploatare;

d) aparatele de utilizare solicitate nu se încadreaza în cerintele minime privind siguranta în functionare si protectia mediului, prevazute de legislatia în vigoare;

e) accesul la sistem poate conduce la serioase dificultati economice si/sau financiare în ceea ce priveste activitatea reglementata în cauza, pentru titularul de licenta/autorizatie caruia i se solicita accesul;

f) calitatea gazelor naturale care urmeaza sa fie introduse în sisteme si/sau în depozite nu corespunde cerintelor impuse de reglementarile în vigoare;

g) neîndeplinirea obligatiei de plata a contravalorii serviciilor prestate de operatorul de sistem, corespunzator clauzelor contractuale.

Art. 65. - (1) Operatorul licentiat care refuza accesul din lipsa de capacitate sau din lipsa obiectivelor/conductelor parti componente ale sistemelor la care urmeaza a fi realizata racordarea este obligat sa finanteze lucrarile necesare, daca acestea sunt economic justificate, pentru a acorda accesul solicitantilor.

(2) În cazul în care realizarea obiectivelor/conductelor precizate la alin. (1) nu este economic justificata pentru operatorul licentiat, solicitantul are dreptul sa participe, în colaborare cu acesta, la finantarea obiectivelor/conductelor, sub conditia încheierii unui contract prin care consimte preluarea în patrimoniul operatorului licentiat a obiectivelor/conductelor din momentul punerii în functiune a acestora.

(3) Solicitantul îsi poate recupera investitia în conditiile legii.

Art. 66. - Pentru solutionarea divergentelor, în cazul refuzului nejustificat de acces, ANRGN va emite o hotarâre n termen de 60 de zile de la primirea reclamatiei.

Art. 67. - În îndeplinirea prevederilor art. 66 se constituie în cadrul ANRGN Comisia de solutionare a refuzului de acces la sistemele de transport, distributie, nmagazinare subterana si la conductele din amonte; organizarea si functionarea comisiei se vor face în baza unor reglementari specifice emise de ANRGN.

Art. 68. - Hotarârea comisiei prevazute la art. 67 are caracter definitiv, putând fi atacata, în termenul prevazut de lege, la Curtea de Apel Bucuresti.

Art. 69. - Gradul de deschidere a pietei gazelor naturale se stabileste prin hotarâre a Guvernului.

CAPITOLUL VIII
Magistrale directe

Art. 70. - În vederea asigurarii necesarului de gaze naturale, consumatorii eligibili pot solicita ANRGN aprobarea pentru construirea unei magistrale directe.

Art. 71. - (1) La cererea consumatorului eligibil, în caz de refuz justificat privind accesul la sistem, ANRGN emite autorizatii si licente în conditiile legii.

(2) Magistrala directa construita de consumatorul eligibil pe cheltuiala proprie se afla în proprietatea acestuia.

Art. 72. - (1) Criteriile transparente si nediscriminatorii pentru acordarea autorizatiilor de înfiintare, de functionare, precum si a autorizatiei de operare a magistralei directe se elaboreaza de ANRGN.

(2) Constructia magistralei directe se realizeaza în conditii de eficienta si doar în cazul în care nu afecteaza tarifele pentru restul utilizatorilor.

CAPITOLUL IX
Obligatiile ce decurg din prestarea serviciului public

Art. 73. - Titularii de licente de înmagazinare, transport, distributie si furnizare a gazelor naturale au urmatoarele obligatii privind serviciul public:

a) asigurarea securitatii si continuitatii în furnizare, conform prevederilor legale în vigoare;

b) realizarea serviciului în conditii de eficienta energetica si de protectie a mediului;

c) respectarea prevederilor impuse de standardele de performanta specifice;

d) asigurarea accesului tertilor la sisteme, în conditiile prevazute la art. 61-63.

CAPITOLUL X
Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) si gazul natural lichefiat (GNL)

Art. 74. - Reglementarile tehnice si comerciale cu privire la stocarea, distributia si utilizarea GPL sunt elaborate de ANRGN cu consultarea persoanelor juridice interesate.

Art. 75. - (1) Reglementarile tehnice si comerciale privind tratarea si comprimarea gazelor naturale pentru producerea GNCV, precum si cele privind stocarea acestora în recipientele din statiile de umplere sunt elaborate de ANRGN cu consultarea agentilor economici interesati.

(2) În scopul realizarii cadrului general de reglementare pentru producerea, stocarea, livrarea si utilizarea GNCV, ANRGN, în colaborare cu Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si Registrul Auto Român, elaboreaza Codul tehnic al GNCV.

Art. 76. - Cadrul general de reglementare privind GNL este elaborat de ANRGN prin Codul tehnic al GNL.

Art. 77. - Agentii economici si/sau persoanele fizice care doresc sa desfasoare activitati de proiectare, executie si exploatare în domeniul GNL, GNCV (tratare, comprimare si stocare în recipientele din statiile de umplere), GPL (producere, stocare si distributie) trebuie sa detina autorizatii/licente emise de ANRGN în baza unor regulamente specifice.

Art. 78. - Desfasurarea de catre agentii economici a activitatilor comerciale în legatura cu GNL, GNCV si GPL se realizeaza în baza licentelor emise de ANRGN conform regulamentelor specifice.

CAPITOLUL XI
Concesionarea si regimul drepturilor asupra proprietatii altuia

Art. 79. - Bunurile proprietate publica aferente obiectivelor/sistemelor de transport si înmagazinare a gazelor naturale, precum si serviciile de transport, de nmagazinare si de distributie a gazelor naturale fac obiectul concesionarii catre persoane juridice române sau straine, în conditiile legii.

Art. 80. - (1) Concesionarea serviciilor de distributie a gazelor naturale este exclusiva cu privire la zonele delimitate pentru care s-a acordat.

(2) Persoanele juridice participante la licitatiile de concesionare a serviciului de distributie a gazelor naturale trebuie sa detina licenta provizorie emisa de ANRGN privind desfasurarea activitatii care face obiectul concesionarii.

(3) Dupa adjudecarea concesiunii, în vederea desfasurarii activitatii, concesionarul va solicita autorizatiile/licentele specifice prevazute de legislatia în vigoare.

Art. 81. - Concesionarul serviciului de distributie a gazelor naturale trebuie sa asigure urmarirea executarii lucrarilor prevazute în contractul de concesiune, fie prin personal propriu, în cazul în care este titular de licenta de distributie, fie pe baze contractuale, cu un alt operator licentiat pentru alta zona delimitata.

Art. 82. - (1) Concesionarul poate renunta la contract daca îndeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) comunica în scris concedentului si ANRGN intentia sa de renuntare;

b) pune la dispozitie concedentului întreaga documentatie privind activitatea desfasurata pâna la data renuntarii, precum si rezultatele acesteia;

c) achita concedentului redeventa datorata pâna la momentul încetarii concesiunii.

(2) În situatia prevazuta la alin. (1) concesionarul are obligatia de a asigura continuitatea serviciului pe o perioada determinata, dar nu mai mult de 90 de zile, stabilita de ANRGN.

(3) Dupa îndeplinirea de catre titular a conditiilor prevazute la alin. (1) si (2), concedentul emite decizia de ncuviintare a renuntarii, care va fi publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Titularul va ramâne raspunzator fata de cei interesati atât pentru toate pagubele cauzate prin exploatarea si prin lucrarile efectuate pâna la data renuntarii, cât si pentru cele rezultate din relatiile comerciale specifice activitatii care a facut obiectul concesiunii, inclusiv pentru cele constatate dupa emiterea deciziei de încuviintare a renuntarii.

Art. 83. - (1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent în situatiile în care titularul:

a) nu efectueaza volumul de lucrari în termenele prevazute în contract;

b) nu respecta clauzele esentiale definite ca atare de catre partile din contract, care includ obligatoriu clauzele privind plata redeventelor si protectia mediului.

(2) Decizia de retragere a concesiunii emisa de concedent poate fi contestata, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta. Decizia ramasa definitiva va fi publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 84. - (1) Concesiunea înceteaza prin retragerea autorizatiei de functionare si/sau a licentei, precum si în conditiile Legii nr. 219/1998 si ale Legii petrolului nr. 238/2004, dupa caz.

(2) Licenta corelativa concesiunii se retrage de ANRGN n conditiile încetarii contractului de concesiune.

(3) La încetarea din orice motiv a contractului de concesiune, bunurile aferente serviciului de distributie, aflate n proprietatea concesionarului, pot fi preluate, în tot sau n parte, de catre concedent sau de catre un alt concesionar, cu acordul concedentului, în schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea neamortizata a acestor bunuri, valoare reglementata, considerata la fundamentarea tarifelor.

Art. 85. - (1) Pentru realizarea serviciului de transport sau de distributie, în cazul utilizarii bunurilor proprietate a tertilor care au fost puse în functiune pâna la data intrarii n vigoare a prezentei legi, concesionarul are urmatoarele drepturi:

a) sa foloseasca aceste bunuri prin efectul legii;

b) fara a se aduce atingere dreptului prevazut la lit. a), conditiile de exercitare a acestuia sunt cele prevazute în procesul-verbal de receptie tehnica si/sau în contract;

c) sa includa costurile aferente lucrarilor de exploatare, ntretinere, reparatii si modernizare si altele, efectuate pentru bunuri, la fundamentarea tarifului pentru serviciul prestat, în conditiile reglementarilor ANRGN specifice;

d) la solicitarea si cu acordul proprietarului, sa preia aceste bunuri în patrimoniul sau cu titlu gratuit;

e) sa dezvolte sistemul;

f) sa utilizeze întreaga capacitate a bunului;

g) sa asigure accesul unor noi solicitanti, cu respectarea uneia dintre urmatoarele conditii:
 1. prezentarea acceptului proprietarului;
 2. prezentarea acordului solicitantului de acces privind despagubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezuma atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, sa îl despagubeasca pe proprietar pentru partea ce îi revine din investitia facuta;

h) sa solicite proprietarului bunului documente tehnicoeconomice care sa faca dovada calitatii materialelor si lucrarilor efectuate, precum si a valorii investitiei;

i) sa înlocuiasca bunurile în scopul modernizarii sau maririi capacitatii sistemului; concesionarul este proprietarul bunurilor astfel înlocuite.

(2) Corelativ cu drepturile prevazute la alin. (1), operatorii sistemelor de transport/distributie se obliga:

a) sa finanteze, la expirarea duratei de functionarea, investitiile aferente înlocuirii bunurilor;

b) sa opereze si sa întretina bunurile pentru functionarea n conditii de siguranta a sistemului.

(3) În vederea asigurarii continuitatii în furnizare si a securitatii serviciilor publice de interes national de transport/distributie a gazelor naturale, pentru bunurile proprietate a tertilor, scopul initial pentru care au fost construite nu poate fi modificat de catre acestia.

Art. 86. - Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica sau proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, precum si asupra activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice în vecinatatea capacitatilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiaza, în conditiile legii, pe durata lucrarilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de exploatare si de întretinere a capacitatilor respective, de urmatoarele drepturi:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare n vederea realizarii, reabilitarii sau retehnologizarii capacitatii;

b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si a interventiilor necesare;

c) dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele, conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacitatii si pentru accesul la locul de amplasare a acestora;

d) dreptul de a obtine restrângerea sau încetarea unor activitati care ar putea pune în pericol persoane si bunuri;

e) dreptul de acces la utilitatile publice.

Art. 87. - În exercitarea dreptului de uz pentru executarea lucrarilor necesare în vederea realizarii, reabilitarii sau retehnologizarii capacitatilor, concesionarul poate:

a) sa depoziteze pe terenurile proprietate privata, în masura strict necesara, materiale, echipamente, utilaje si instalatii;

b) sa desfiinteze culturi sau plantatii ori alte amenajari existente ori numai sa le restrânga, în masura strict necesara, pentru executarea lucrarilor, în conditiile legii;

c) sa extraga materiale, sa capteze apa, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare;

d) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri si locuinte de santier;

e) sa opreasca ori sa restrânga activitati ale proprietarului, în masura strict necesara, pentru executarea lucrarilor pentru capacitatea respectiva.

Art. 88. - Dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii se întinde pe toata durata de functionare a capacitatii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii. În exercitarea acestui drept concesionarul poate:

a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru întretinere, revizii, reparatii si interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii;

b) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea;

c) sa afecteze culturi, plantatii sau alte amenajari existente si sa restrânga activitati ale proprietarului, în masura si pe durata strict necesara, în vederea executarii operatiunilor de întretinere, reparatii, revizii sau interventii pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii.

Art. 89. - Servitutea legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana cuprinde dreptul la instalare de retele, de conducte, linii, stâlpi si de alte echipamente aferente capacitatii, precum si accesul la locul de amplasare a acestora pentru interventii, întretinere, reparatii, revizii, modificari si exploatare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 90. - (1) Drepturile de uz si de servitute legala, prevazute la art. 86, asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica sau proprietate privata a persoanelor fizice ori juridice au ca obiect utilitatea publica, au caracter legal si se exercita pe toata durata de viata a capacitatii respective sau temporar, cu ocazia retehnologizarii unei capacitati în functiune, reparatiei, reviziei, lucrarilor de interventie în caz de avarie.

(2) Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor afectate de capacitatile din domeniul gazelor naturale se realizeaza cu titlu gratuit pe toata durata existentei acestora. Daca, cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparatii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinatatea capacitatilor din domeniul gazelor naturale, concesionarii au obligatia sa plateasca despagubiri în conditiile legii.

Art. 91. - (1) Despagubirile se vor stabili avându-se în vedere urmatoarele criterii:

a) suprafata de teren afectata cu ocazia lucrarilor;

b) valorile pentru productiile estimate ale culturilor si plantatiilor afectate, comunicate de organismele abilitate, precum si amenajarile afectate de lucrari;

c) valoarea de circulatie a bunurilor imobile afectate.

(2) Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, în cazul în care partile nu se înteleg, prin hotarâre judecatoreasca.

Art. 92. - Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activitati desfasurate în zona de executare a lucrarilor de realizare, reabilitare, retehnologizare a capacitatilor, precum si a operatiunilor de revizie, întretinere sau de reparatie la capacitatea în functiune, concesionarul are dreptul de a obtine restrângerea sau sistarea, în masura necesara si pe durata lucrarilor sau a operatiunilor mentionate, a activitatilor desfasurate în vecinatate de alte persoane.

Art. 93. - Dreptul de acces la utilitatile publice trebuie exercitat de concesionar cu buna-credinta si în mod rezonabil, fara a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilitati publice.

Art. 94. - Pentru consecintele secundare cauzate sau care pot fi produse prin realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea, respectiv prin functionarea unor capacitati de transport si distributie si altele asemenea, concesionarul poate contracta cu persoanele interesate, în calitate de beneficiar, furnizarea sau prestarea de servicii corespunzatoare, în conditiile legii.

Art. 95. - Pentru protectia si functionarea normala a capacitatilor si a accesoriilor acestora din sectorul gazelor naturale, ANRGN instituie, prin norme tehnice, zone de protectie si de siguranta a acestora.

CAPITOLUL XII
Interdictii

Art. 96. - Pentru protectia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice tertilor:

a) sa realizeze constructii de orice fel în zona de siguranta a conductelor de gaze naturale; în cazul în care, n mod exceptional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasata reteaua de alimentare cu gaze naturale sa se execute o constructie, beneficiarul acesteia si/sau proprietarul vor/va suporta toate cheltuielile de modificare a traseului retelei, cu conditia obtinerii acordurilor proprietarilor sau ale detinatorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmeaza sa fie plasata noua conducta, precum si a avizelor autoritatilor competente si a autorizatiei de construire;

b) sa efectueze sapaturi sau lucrari de orice fel sub ori peste conductele de gaze naturale ori în zona de protectie a acestora, fara avizul prealabil al operatorului de sistem;

c) sa depoziteze materiale pe caile de acces la conducte si în zona de protectie a acestora;

d) sa intervina în orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalatiilor de gaze naturale.

Art. 97. - În vederea exploatarii în conditii de siguranta a SNT, se interzice, cu exceptia cazului de forta majora, ntreruperea alimentarii cu energie electrica, a legaturilor telefonice sau de radiocomunicatii si a transportului feroviar.

CAPITOLUL XIII
Preturi si tarife

Art. 98. - (1) Sistemul de preturi si tarife la gaze naturale este conceput astfel încât sa faciliteze:

a) apropierea de valoarea de piata a combustibililor alternativi, promovarea competitiei pe piata gazelor naturale, diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale si marirea sigurantei furnizarii;

b) recuperarea costurilor efectuate în mod prudent, aferente activitatilor reglementate si activitatilor subsecvente acestora, asigurarea unei rate rezonabile a rentabilitatii pentru capitalul investit în activitatile reglementate, stimularea dezvoltarii capacitatilor de productie, transport, nmagazinare si distributie a gazelor naturale, atragerea investitiilor straine si transferul de tehnologie;

c) economisirea de energie la consumatorii finali;

d) descoperirea de noi resurse si dezvoltarea rezervelor de gaze naturale;

e) îmbunatatirea calitatii gazelor naturale si a serviciilor prestate la consumatori.

(2) Principiile care stau la baza elaborarii reglementarilor privind sistemele de preturi si tarife pentru activitatile reglementate sunt urmatoarele:

a) stimularea utilizarii eficiente a gazelor naturale, asigurarea calitatii serviciilor, promovarea concurentei pe piata gazelor naturale si protectia intereselor consumatorilor;

b) eliminarea subventionarilor încrucisate si/sau a diferentierilor nejustificate între tipurile de consumatori sau dupa tipul de utilizare a gazelor naturale;

c) prevenirea speculatiilor si a comportamentelor speculative pe piata gazelor naturale;

d) încurajarea trecerii cererii din perioada de vârf de consum în perioadele de consum redus.

(3) Sunt interzise:

a) orice practici care utilizeaza sistemele de preturi si tarife ca instrumente de protectie sociala si/sau pentru subventionarea directa ori indirecta a consumatorilor;

b) recuperarea costurilor corespunzatoare serviciului asigurat pentru o anumita categorie de consumatori prin preturile si/sau tarifele practicate altor categorii de consumatori;

c) limitarea sau diminuarea preturilor si a tarifelor pe considerente de politica sociala sau antiinflationista; asigurarea de catre stat a unui anumit nivel de protectie sociala pentru unele categorii de consumatori se va realiza prin acordarea de subventii sau de ajutoare direct acestora, în conditiile legii.

(4) Sistemul de preturi si tarife conduce la realizarea unei piete moderne si competitive a gazelor naturale.

Art. 99. - Preturile si tarifele reglementate se publica n Monitorul Oficial al României, Partea I, de catre ANRGN, cu cel putin 15 zile înainte de intrarea în vigoare.

Art. 100. - (1) Piata interna a gazelor naturale este formata din:

a) segmentul concurential, care cuprinde comercializarea gazelor naturale între furnizori si între furnizori si consumatorii eligibili. În segmentul concurential preturile se formeaza liber, pe baza cererii si a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurentiale;

b) segmentul reglementat, care cuprinde activitatile cu caracter de monopol natural si furnizarea la pret reglementat si în baza contractelor-cadru. În segmentul reglementat al pietei, sistemele de preturi si tarife se stabilesc de ANRGN pe baza metodologiilor proprii elaborate în acest sens.

(2) Activitatile aferente segmentului reglementat cuprind:

a) furnizarea gazelor naturale la pret reglementat si în baza contractelor-cadru catre consumatori;

b) administrarea contractelor comerciale si de echilibrare contractuala a pietei interne;

c) transportul gazelor naturale;

d) înmagazinarea subterana a gazelor naturale;

e) distributia gazelor naturale;

f) tranzitul gazelor naturale, cu exceptia tranzitului desfasurat prin conducte magistrale dedicate; tranzitul prin conductele magistrale dedicate se supune regimului stabilit prin acordurile internationale în baza carora acestea au fost realizate;

g) activitatile subsecvente care sunt necesare si decurg din activitatile mentionate la lit. a)-f).

(3) Pe masura dezvoltarii pietei interne si/sau a integrarii în pietele internationale, ANRGN are obligatia de a decide deschiderea treptata, în tot sau în parte, a activitatilor reglementate catre concurenta.

(4) Consumatorii eligibili au dreptul sa negocieze direct contracte de vânzare-cumparare cu furnizorii licentiati.

(5) Pentru acoperirea necesarului de gaze naturale, toti consumatorii au dreptul de a fi alimentati cu gaze naturale n aceeasi structura intern/import a surselor. Pentru piata reglementata, asigurarea, în aceasta structura, a cantitatilor de gaze naturale se realizeaza de catre furnizorii licentiati, acestia având acces nediscriminatoriu la sursele interne de gaze naturale.

(6) Prevederile alin. (5) se aplica pâna la liberalizarea totala a pietei interne de gaze naturale.

Art. 101. - (1) Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care practica activitati reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt obligate sa asigure separarea contabila, conform normelor legale si reglementarilor ANRGN.

(2) Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care practica activitati reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt obligate sa asigure separarea legala, functionala si organizatorica a acestora. Separarea legala nu implica modificarea controlului asupra întreprinderii integrate pe verticala.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) persoanele juridice care desfasoara activitati de distributie si care deservesc un numar de cel mult 100.000 de consumatori. Acestea au obligatia separarii, în contabilitatea interna, a fiecareia dintre activitatile reglementate, astfel ncât sa permita reflectarea exacta a veniturilor si costurilor aferente fiecarei activitati, în scopul evitarii discriminarii si subventiilor încrucisate, precum si pentru încurajarea competitiei. În acelasi scop, acestea vor tine contabilitatea separata, ca pentru o societate comerciala independenta, n cazul în care detin activitati în afara sectorului de gaze naturale. Contabilitatea interna va include balanta de plati si contul de profit si pierdere pentru fiecare activitate.

CAPITOLUL XIV
Infractiuni si contraventii

Art. 102. - Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, contraventionala, penala sau civila.

Art. 103. - Sustragerea de gaze naturale constituie infractiunea de furt si se pedepseste conform prevederilor Codului penal.

Art. 104. - Deteriorarea, modificarea fara drept sau blocarea functionarii echipamentului de masurare a consumului de gaze naturale furnizate constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.

Art. 105. - Deteriorarea, modificarea fara drept a componentelor obiectivelor de productie, înmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 10 ani.

Art. 106. - Executarea sau folosirea de instalatii clandestine în scopul racordarii directe la sistemul de alimentare cu gaze naturale sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 5 ani.

Art. 107. - În cazurile în care infractiunile prevazute la art. 103-106 sunt savârsite de un salariat al unui titular de licenta, limita maxima speciala a pedepsei se majoreaza cu un an.

Art. 108. - Tentativa la infractiunile prevazute la art. 103-106 se pedepseste.

Art. 109. - Constituie contraventii la normele privind desfasurarea activitatilor în sectorul gazelor naturale urmatoarele fapte:

 1. proiectarea, avizarea, executia, receptia, punerea în functiune si/sau exploatarea de lucrari noi, modificari, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale de catre persoane fizice sau juridice neautorizate;
 2. proiectarea si/sau executarea de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale fara obtinerea acordurilor, aprobarilor, avizelor si autorizatiilor necesare;
 3. proiectarea si/sau executarea de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale cu încalcarea reglementarilor tehnice emise în domeniu;
 4. executarea de lucrari noi, modificari, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale cu încalcarea prevederilor art. 80 si 81;
 5. executarea de lucrari noi la obiectivele din sectorul gazelor naturale, excluzând instalatiile de utilizare de orice fel, fara urmarirea acestora de catre un operator licentiat si/sau fara verificarea documentatiei tehnice de executie de catre un verificator atestat conform prevederilor legale;
 6. executarea sau modificarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale fara avizarea documentatiei tehnice de executie de catre operatorul licentiat;
 7. utilizarea de echipamente, instalatii, aparate, produse si procedee neconforme cu reglementarile tehnice în vigoare;
 8. utilizarea de echipamente, instalatii si aparate care nu au efectuata verificarea tehnica în termen;
 9. avizarea proiectelor de executie ale caror solutii tehnice nu se încadreaza în prevederile si reglementarile tehnice din sectorul gazelor naturale;
 10. derularea de catre investitor si/sau beneficiar a oricarui contract ce are ca obiect executarea de lucrari de constructii-montaj pentru înfiintari si/sau modificari ale unor capacitati din sectorul gazelor naturale, fara obtinerea autorizatiei de înfiintare si/sau a autorizatiei de modificare, a acordurilor si avizelor necesare;
 11. neîndeplinirea si/sau îndeplinirea necorespunzatoare a conditiilor de valabilitate pentru autorizatiile obtinute conform art. 49;
 12. neîndeplinirea si/sau îndeplinirea necorespunzatoare a conditiilor de valabilitate pentru autorizatiile/licentele obtinute conform art. 43-46;
 13. racordarea la obiectivele din sectorul gazelor naturale fara acordul scris al operatorului licentiat;
 14. nerespectarea prevederilor contractelor-cadru emise de catre ANRGN;
 15. nerespectarea prevederilor standardelor de performanta din sectorul gazelor naturale;
 16. folosirea unor practici menite sa influenteze formarea libera a preturilor pe piata gazelor naturale;
 17. sistarea nejustificata a alimentarii consumatorului;
 18. executia, exploatarea si manevrarea necorespunzatoare a unor instalatii si echipamente, cu încalcarea conditiilor tehnice de securitate si care pot dauna persoanelor fizice, proprietatii si/sau mediului;
 19. refuzul nejustificat al accesului la conductele din amonte, sistemul de transport, sistemele de alimentare si la depozitele de înmagazinare a gazelor naturale al solicitantilor interni sau externi;
 20. revânzarea gazelor naturale de catre consumatori;
 21. refuzul de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse, dupa caz, de ANRGN, precum si obstructionarea efectuarii acestora;
 22. nefurnizarea sau furnizarea incompleta ori eronata a datelor si informatiilor solicitate de ANRGN si nerealizarea masurilor dispuse de aceasta;
 23. proiectarea si/sau executia de lucrari pentru alt agent economic decât cel pentru care instalatorul autorizat a pus la dispozitie legitimatia proprie în vederea autorizarii de catre ANRGN a acestuia conform regulamentului specific;
 24. neasigurarea stocului minim în depozitele de nmagazinare subterana a gazelor naturale si nerezervarea capacitatii minime pentru transportator;
 25. întârzierea nejustificata în realimentarea consumatorilor dupa întrerupere;
 26. nerespectarea normelor privind zonele de protectie si siguranta, stabilite conform legii;
 27. nerespectarea reglementarilor privind preturile si tarifele;
 28. emiterea acordurilor si avizelor privind accesul la sistemele de productie, transport, înmagazinare si alimentare cu gaze naturale, fara respectarea prevederilor legale;
 29. nerespectarea prevederilor acordurilor si avizelor privind accesul la conductele din amonte, la sistemele de transport, de înmagazinare/stocare si de alimentare cu gaze naturale;
 30. nerespectarea dispozitiilor privind separarea legala a activitatilor reglementate în sectorul gazelor naturale;
 31. executarea fara acordul operatorului licentiat a oricarei operatii sau interventii, de orice natura, la conductele, aparatele, instalatiile de masurare si accesoriile aferente obiectivelor/sistemelor de productie, înmagazinare/ stocare, transport, tranzit si la sistemele de alimentare cu gaze naturale;
 32. neurmarirea lucrarilor de constructii-montaj si neîntocmirea documentelor specifice de catre operatorul care le-a avizat;
 33. punerea în functiune de catre instalatorul autorizat a obiectivelor din sectorul gazelor naturale care nu au fost avizate, receptionate si pentru care nu s-a obtinut autorizatie de functionare;
 34. racordarea de catre instalatorul autorizat de noi puncte de consum de gaze naturale la instalatiile existente si punerea în functiune a acestora fara aprobarea operatorului licentiat;
 35. semnarea documentatiilor definitive de catre un instalator autorizat pentru lucrari pe care acesta nu le executa sau nu le supravegheaza direct;
 36. nerespectarea prevederilor art. 101 alin. (1).

Art. 110. - (1) Contraventiile prevazute la art. 109, în cazul în care au fost savârsite de catre persoane fizice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la pct. 1, 2, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34 si 35;

b) cu amenda de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele de la pct. 3, 4, 5, 13 si 14;

c) cu amenda de la 60.000.000 lei la 250.000.000 lei, cele de la pct. 10 si 26.

(2) Contraventiile prevazute la art. 109, în cazul în care au fost savârsite de catre persoane juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la pct. 8 si 11;

b) cu amenda de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele de la pct. 16, 25, 28 si 31;

c) cu amenda de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele de la pct. 1, 2, 3, 6, 22, 23 si 32;

d) cu amenda de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei, cele de la pct. 15;

e) cu amenda de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei, cele de la pct. 9 si 14;

f) cu amenda de la 60.000.000 lei la 250.000.000 lei, cele de la pct. 4, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 30 si 36.

Art. 111. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele împuternicite în acest scop de catre presedintele ANRGN.

Art. 112. - Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 110, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

Art. 113. - Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii, prevazute în prezenta lege, inclusiv sumele de bani din banci, sunt supuse confiscarii în conditiile legii.

Art. 114. - Actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art. 110 se va face prin hotarâre a Guvernului.

Art. 115. - Contraventiilor prevazute la art. 109 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 116. - Sumele provenite din amenzi se vireaza la bugetul de stat si la ANRGN, în cotele stabilite de Ordonanta Guvernului nr.2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 117. - (1) În vederea constatarii contraventiilor, agentii constatatori au acces, în conditiile legii, la obiectivele de productie, la sistemele din sectorul gazelor naturale, inclusiv la instalatiile si echipamentele aferente acestora, precum si la instalatiile de utilizare a gazelor naturale.

(2) Proprietarii instalatiilor de utilizare sau cei care le exploateaza sunt obligati sa puna la dispozitie agentilor constatatori documente, date si/sau informatii relevante.

(3) Organele de politie, precum si celelalte organe cu atributii în domeniu sunt obligate sa acorde sprijin, la cerere, agentilor constatatori.

CAPITOLUL XV
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 118. - Prezenta lege intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 119. - (1) Dispozitiile art. 8 lit. j), ale art. 22 si 34 se aplica începând cu data de 1 iulie 2007.

(2) Dispozitiile art. 101 alin. (2) intra în vigoare pentru toti operatorii începând cu data de 1 iulie 2007, iar pentru operatorul SNT, începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Art. 120. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr.41/2000 privind nfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 31 ianuarie 2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 791/2001, cu modificarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.46 din 31 ianuarie 2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 463/2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Bucuresti, 14 iulie 2004.
Nr. 351.


Sâmbătă, 02 martie 2024, 12:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.