ORDONANȚĂ nr.58 din 29 iulie 2004
privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER
Textul actului publicat în M.Of. nr. 715/6 aug. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - (1) Se înființează Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER prin reorganizarea Centrului de Perfecționare și Calificare a Personalului CFR București și a centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

(2) Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară CENAFER, denumit în continuare CENAFER, este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(3) CENAFER are sediul în municipiul București, Calea Griviței nr. 343, sectorul 1.

(4) Sediul CENAFER poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - (1) CENAFER este organismul național specializat al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, desemnat să asigure, în principal, formareacalificarea, perfecționarea și verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar în condiții de siguranță a circulației, securitate a transporturilor și de calitate a serviciilor feroviare, precum și participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației din transportul feroviar.

(2) CENAFER poate desfășura și alte activități stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - CENAFER se finanțează din venituri proprii, constituite, în principal, din tarifele percepute pentru activitățile specifice.

Art. 4. - Patrimoniul inițial al CENAFER se constituie prin preluarea activului și pasivului Centrului de Perfecționare și Calificare a Personalului CFR București și a centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., conform datelor din bilanțul contabil al acesteia, încheiat la data de 31 decembrie 2003.

Art. 5. - (1) Conducerea CENAFER este asigurată de consiliul de conducere. Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 7-9 persoane. Președintele consiliului este directorul general al CENAFER.

(2) Directorul general și ceilalți membri ai consiliului se numesc și se revocă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(3) Salariul directorului general, precum și indemnizațiile membrilor consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

Art. 6. - (1) CENAFER întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, care se aprobă de consiliu și se avizează de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(2) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.

Art. 7. - Cheltuielile de investiții necesare pregătirii personalului la nivelul cerințelor europene, care să asigure integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, se finanțează din venituri proprii, din credite externe sau interne, contractate în condițiile legii, nerambursabile sau rambursabile din fondurile proprii ori din alte surse legal constituite.

Art. 8. - Prestațiile și serviciile asigurate de către CENAFER se fac pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, la propunerea consiliului.

Art. 9. - (1) Personalul de instruire al CENAFER are calitatea de instructor și asigură instruirea teoretică și practică.

(2) Instructorii care asigură instruirea teoretică trebuie să fie absolvenți cu diplomă ai învățământului superior de lungă sau de scurtă durată și să aibă experiență în domeniul de referință. Instructorii care asigură instruirea practică trebuie să fie atestați în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Pentru desfășurarea procesului de instruire și perfecționare profesională, CENAFER poate folosi, în condițiile legii, cadre didactice universitare, precum și alți specialiști români și străini.

Art. 10. - Salarizarea personalului CENAFER se stabilește potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.

Art. 11. - Atribuțiile CENAFER, precum și regulamentul de organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe. Prin aceeași hotărâre se va stabili și regimul juridic al bunurilor care se preiau de la Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 12. - (1) La încheierea cursurilor de specialitate pentru efectuarea activităților cu specific feroviar se va susține un examen de absolvire, iar la terminarea cursurilor de perfecționare profesională se va prezenta și se va susține o lucrare de absolvire.

(2) Stagiile de practică se vor efectua în cadrul CENAFER și/sau al agenților economici cu specific feroviar, potrivit contractelor încheiate de CENAFER cu aceștia.

Art. 13. - (1) Drepturile și obligațiile ce decurg din contractele individuale de muncă ale personalului preluat de la Centrul de Perfecționare și Calificare a Personalului CFR București și de la centrele de calificare din structurile regionale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care se reorganizează, existente la data preluării personalului respectiv, se transferă la CENAFER.

(2) Criteriile de selecționare a personalului care urmează să fie preluat în condițiile legii vor ține seama, în mod prioritar, de competența și de nivelul de calificare profesională, de vechimea în activitate și de natura posturilor necesare realizării programelor de instruire specifice personalului feroviar.

(3) Personalul CENAFER nu se încadrează în categoria funcționarilor publici.

Art. 14. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.276 din 30 martie 2004, cu modificările ulterioare, se completează la litera D "Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și care se finanțează din venituri proprii" cu o nouă poziție, poziția nr. 7, care va avea următorul cuprins:

"7. Centrul Național Venituri proprii București" de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER

Art. 15. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 16. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 29 iulie 2004.
Nr. 58.


Marți, 07 februarie 2023, 09:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.