HOTĂRÂRE nr.1.380 din 2 septembrie 2004
privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcții și reparat case, pentru populația din județele Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Constanța, Gorj, Iași, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui și Vrancea, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 26-31 august 2004
Textul actului publicat în M.Of. nr. 817/3 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar, cu titlu gratuit, în limita sumei de 36.660 milioane lei, familiilor din județele Arad (1.500 milioane lei), Bacău (4.600 milioane lei), Bihor (4.600 milioane lei), Brăila (2.500 milioane lei), Constanța (15.100 milioane lei), Gorj (100 milioane lei), Iași (400 milioane lei), Satu Mare (2.300 milioane lei), Suceava (310 milioane lei), Tulcea (2.500 milioane lei), Vaslui (2.500 milioane lei) și Vrancea (250 milioane lei), afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 26-31 august 2004, constând în materiale de construcții și reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administrația Națională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la prețul de înregistrare, prin conturile "Finanțarea din bugetul de stat privind anii precedenți și alte surse", respectiv "Venituri proprii din anii precedenți și alte surse", după caz, cantitățile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediție și a proceselorverbale de predare-primire semnate de împuterniciții desemnați de prefecturile județelor Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Constanța, Gorj, Iași, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui și Vrancea.

(2) Finanțarea reîntregirii stocurilor cu cantitățile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2005.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de fiecare prefectură se va efectua în regim de urgență, cu mijloace auto din dotarea unităților teritoriale din subordinea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăți comerciale angajate de acestea, precum și pe calea ferată, prin grija Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea și transportul produselor se suportă de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea produselor către populația sinistrată se va face de prefecturile județelor Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Constanța, Gorj, Iași, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui și Vrancea, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinației produselor acordate ca ajutor umanitar din rezervele de stat este interzisă și atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefecturile județelor Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Constanța, Gorj, Iași, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui și Vrancea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în condițiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr.371/1993 privind acordarea, în primă intervenție, a ajutoarelor umanitare populației sinistrate, ca urmare a unor situații excepționale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul prefecturilor județelor Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Constanța, Gorj, Iași, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui și Vrancea, în vederea punerii lor la dispoziție organelor de control abilitate.

Art. 5. - Se aprobă acumularea, în regim de urgență, în limita sumei de 23.700 milioane lei, a cantităților de 15.900 m2 carton bitumat, 834 m3 cherestea rășinoase, 1.267 tone ciment, 158 m3 lemn din rășinoase și foioase pentru industrializare și construcții, 68.467 m2 plăci de azbociment, 222.563 buc. țigle și 150 tone var, în cadrul programului de acumulări produse rezerve de stat, secțiunea "acumulare stocuri pentru constituire", în limita bugetului aprobat Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, prin diminuarea valorii de la produsul combustibil turboreactoare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administrației și internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat

Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 2 septembrie 2004.
Nr. 1.380.


ANEXĂ

LISTA
produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru populația afectată de fenomenele meteorologice produse în perioada 26-31 august 2004


Duminică, 19 mai 2024, 23:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.