HOTĂRÂRE nr.1.460 din 9 septembrie 2004
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 842/14 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr.412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.276 din 30 martie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin Direcția generală relații financiare externe, îndeplinește și atribuțiile aferente Organismului intermediar pentru proiecte de infrastructură din domeniul transporturilor, finanțate prin Fondul de coeziune, precum și ale Autorității de management pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructură de transport, având responsabilitatea managementului, implementării și gestionării asistenței financiare alocate acestui program."

2. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

"Art. 121. - Începând cu data de 1 ianuarie 2005, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va cuprinde în bugetul său fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, achiziționării de aparatură, echipamente și instalații la Centrul de Documentare pentru Construcții, Arhitectură, Urbanism și Amenajarea Teritoriului CDCAS - București."

3. Punctul 5 al literei D "Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și care se finanțează din venituri proprii" din anexa nr. 2 se abrogă, iar litera C "Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și care se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, în condițiile legii" se completează cu un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

"6. Centrul de Documentare pentru Construcții, - venituri proprii și subvenții acordate București" Arhitectură, Urbanism și Amenajarea de la bugetul de stat, în condițiile legii Teritoriului - CDCAS**) - București

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 septembrie 2004.
Nr. 1.460.

**) Până la data de 31 decembrie 2004, CDCAS funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și se finanțează din venituri proprii.


Miercuri, 29 martie 2023, 07:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.