HOTĂRÂRE nr.1.467 din 9 septembrie 2004
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN
Textul actului publicat în M.Of. nr. 861/21 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 10 din Ordonanța Guvernului nr.33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2004,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr.1.022/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.659 din 22 iulie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

"HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, denumită în continuare ARSVOM, este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(2) ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin care acesta asigură activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare și intervenții în caz de poluare."

3. La articolul 3 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) ARSVOM are în subordinea sa o sucursală tehnică, ce realizează pe bază contractuală următoarele prestări de servicii:

a) efectuarea operațiunilor de căutare, asistență și salvare;
b) dezeșuarea, ranfluarea navelor și epavelor;
c) prestații de scafandrerie;
d) remorcaje interne și internaționale;
e) lucrări necesare la nave, conform specificului activității;
f) stingerea incendiilor;
g) spargerea gheții în porturi și pe căile navigabile."

4. Articolul 7 se abrogă.

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ARSVOM se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale sucursalei tehnice se asigură din venituri proprii, care se constituie din tarife pentru:

a) efectuarea operațiunilor de căutare, asistență și salvare;
b) dezeșuarea, ranfluarea navelor și epavelor;
c) prestații de scafandrerie;
d) remorcaje interne și internaționale;
e) lucrări necesare la nave, conform specificului activității;
f) stingerea incendiilor;
g) spargerea gheții în porturi și pe căile navigabile;
h) alte activități specifice domeniului și din alte venituri legal constituite.

(3) Veniturile obținute din activitățile sucursalei tehnice, precum și cheltuielile aferente se înregistrează în conturi contabile separate."

6. Anexa nr. 3 se abrogă.

7. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

8. În cuprinsul hotărârii, denumirea de "ARISN" se înlocuiește cu "ARSVOM".

Art. II. - Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală ARISN, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1.022/2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"(3) ARSVOM, prin sucursala tehnică, poate realiza pe bază contractuală prestări de servicii cu utilaje proprii.

2. Alineatul (6) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

"(6) Personalul ARSVOM beneficiază de sporuri specifice activității și de drepturile rezultate ca urmare a activităților de salvare, în condițiile legii."

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr.1.022/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.659 din 22 iulie 2004, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Poziția 3 a literei C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.276 din 30 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 septembrie 2004.
Nr. 1.467.


Vineri, 03 februarie 2023, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.