ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.80 din 14 octombrie 2004
privind modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 941/14 oct. 2004

Având în vedere imperativul asigurarii unui proces electoral corect si transparent si tinând cont de termenul foarte scurt ramas pâna la data desfasurarii alegerilor, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. - Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.887 din 29 septembrie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (3) al articolului 75 se introduce un alineat nou, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

"(31) La sectiile de votare din strainatate, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care participa la alegeri pot desemna câte un delegat cu cetatenie româna si cu drept de vot, care sa asiste, ca observator, la procesul electoral, pe întreaga durata a acestuia. Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa si alte cheltuieli curente se suporta de catre cei care îi desemneaza pe observatori."

2. Alineatul (5) al articolului 75 va avea urmatorul cuprins:

"(5) Au dreptul de a desemna observatori interni organizatiile neguvernamentale prevazute la alin. (4), înfiintate legal cu cel putin 6 luni înainte de data începerii campaniei electorale."

3. Dupa alineatul (5) al articolului 75 se introduce un alineat nou, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:

"(51) Persoanele desemnate ca observatori interni trebuie sa aiba drept de vot si nu pot fi membri ai unui partid politic. Acreditarea se acorda de biroul electoral al circumscriptiei electorale pentru toate sectiile de votare de pe raza teritoriala a circumscriptiei electorale respective, numai la cererea organizatiilor neguvernamentale prevazute la alin. (5), însotita de declaratia scrisa a fiecarui observator de a respecta întocmai conditiile de acreditare. Declaratia se da pe propria raspundere si constituie act public, cu toate consecintele prevazute de lege. Conditiile acreditarii se trec în actul de acreditare."

4. Alineatul (2) al articolului 117 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pasaportul simplu poate fi folosit pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetatenii români aflati în strainatate sau de cetatenii români domiciliati în strainatate. Cetatenii români cu domiciliul în România care voteaza în strainatate, precum si cei cu domiciliul în strainatate care voteaza în România, în baza pasaportului simplu, completeaza o declaratie pe propria raspundere ca nu si-au exercitat sau nu îsi exercita dreptul la vot în aceeasi zi pe baza altui act de identitate, astfel cum este definit acesta la alin. (1), sau pe baza cartii de alegator."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,
Marian Florian Saniuta

Ministrul delegat pentru administratia publica,
Gheorghe Emacu

Bucuresti, 14 octombrie 2004.
Nr. 80.


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 11:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.